Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel Evenementen Gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Evenementen Gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregel Evenementen Gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, Titel 4.3. van de Algemene Wet bestuursrecht
 2. Artikel 1.3 (Indieningstermijn), Artikel 2.25 (Evenementen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201316-06-2016Nieuwe regeling

11-06-2013

Moerdijkse Bode week 26, 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Evenementen Gemeente Moerdijk

De burgemeester, in de vergadering van 11 juni 2013,

 

gelet op de Gemeentewet, Titel 4.3. van de Algemene Wet bestuursrecht en Artikel 1.3 (Indieningstermijn), Artikel 2.25 (Evenementen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

BELEIDSREGEL EVENEMENTEN GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  evenement: evenement als bedoeld in Hoofdstuk 2 artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk;

 • b.

  evenemententerrein: het door de burgemeester aangewezen terrein waarop een evenement plaatsvindt en waar alles staat opgesteld dat direct te maken heeft met het evenement, van tent, podia aggregaten tot publiek;

 • c.

  gemeten equivalente geluidniveau (LAeq): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse gedurende een bepaalde periode optredende geluid. Het equivalente geluidniveau gemeten in een bepaalde periode dient vastgesteld en beoordeeld te worden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai van april 1999 tenzij expliciet aan gegeven in de voorschriften, vindt op het gemeten en/of berekende equivalente geluidniveau vanwege muziekgeluid geen additie van 10 dB plaats alvorens de gemeten en/of berekende waarde getoetst wordt aan de van toepassing zijnde grenswaarde;

 • d.

  dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)-filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor;

 • e.

  dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)-filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bastonen);

 • f.

  weg: weg of openbare plaats als bedoeld in de begripsomschrijving ten aanzien van “weg” en “openbare plaats” in Hoofdstuk 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk;

 • g.

  standplaats: standplaats als bedoeld in Hoofdstuk 5 artikel 5.17 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk.

Artikel 2 Categorieën De burgemeester verdeelt evenementen in vier categorieën:

 • 1.

  Een evenement met een lage geluidbelasting (categorie 1) is niet aan een locatie gebonden. Van categorie 1-evenementen wordt gesproken indien geen geluidsoverlast is te verwachten. Hierbij kan worden gedacht aan onversterkte muziek, braderie (zonder versterkte muziek), lopende fanfare-orkesten, en dergelijke.

 • 2.

  Een evenement met een middelgrote geluidbelasting (categorie 2). Van categorie 2-evenementen wordt gesproken indien er sprake is van versterkt geluid. Het equivalente geluidniveau (LAeq): bedraagt dan 71 tot en met 81 dB(A) (LCeq bedraagt dan 84 dB(C) tot en met 94 dB(C)) op de dichtstbijzijnde gevel.

 • 3.

  Een evenement met een grote geluidbelasting (categorie 3). Van categorie 3-evenementen wordt gesproken indien het equivalente geluidniveau (LAeq) op de dichtstbijzijnde gevel 81 tot en met 85 dB(A) bedraagt (LCeq bedraagt dan 94 dB(C) tot en met 98 dB(C )).

 • 4.

  Een evenement met een zeer grote geluidbelasting (categorie 4).Van categorie 4-evenementen wordt gesproken indien het equivalente geluidniveau (LAeq) op de dichtstbijzijnde gevel maximaal 90 dB(A) bedraagt (LCeq bedraagt dan 105 dB(C)).

Artikel 3 Aantal evenementen

 • 1.

  Het aantal evenementen is als volgt gemaximeerd:

  • a.

   Er is geen maximum aan het aantal categorie 1-evenementen.

  • b.

   Evenementen die vallen onder categorie 2 vinden maximaal 7 keer per jaar per locatie plaats.

  • c.

   Evenementen die vallen onder categorie 3 vinden maximaal 4 keer per jaar per locatie plaats.

  • d.

   Evenementen die vallen onder categorie 4 vinden maximaal 2 keer per jaar per locatie plaats.

  • e.

   Circussen vinden maximaal 1 keer per kern per jaar plaats. Toekenning geschiedt op basis van een roulatiesysteem.

 • 2.

  Bij de toepassing van het eerste lid wordt een meerdaags evenement als één evenement aangemerkt, voor zover deze op niet meer dan twee aaneengesloten dagen plaatsvindt met uitzondering van kermissen (max. 5 aaneengesloten dagen).

 • 3.

  De burgemeester kan bij uitzondering gemotiveerd afwijken van de het in lid 1 genoemde aantal evenementen per locatie.

Artikel 4 Samenvallen van evenementen

Indien evenementen worden aangevraagd voor dezelfde locatie en/of in dezelfde periode wordt als volgt gehandeld:

 • 1.

  Getoetst wordt of de samenloop tot problemen zal leiden in het kader van de handhaving van de openbare orde. Indien dit niet het geval is kunnen de evenementen doorgang vinden;

 • 2.

  Indien de handhaving van de openbare orde zich verzet tegen de evenementen in dezelfde periode en/of dezelfde plaats dan wordt in overleg met de organisatoren bekeken of verplaatsing van periode en/of plaats mogelijk is;

 • 3.

  Indien het overleg op grond van lid 2 niet tot een oplossing leidt, wordt vergunning verleend voor één van de evenementen op basis van achtereenvolgend: a. oudste rechten. Jaarlijkse terugkerende evenementen (minimaal 2 jaar achter elkaar) hebben voorrang; b. volgorde van binnenkomst van de aanvraag (“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”); c. roulatiesysteem.

Artikel 5 Locaties

1.Evenementen waarbij geluid ten gehore wordt gebracht en die vallen in de categorie 2, 3 of 4 zoals bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel, mogen alleen plaatsvinden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer en alleen op de navolgende locaties (zoals aangeduid in bijlage I):

 

Locaties

Evenemententerrein Fijnaart

Voorstraat, Fijnaart

Vlasaard / Blauwbloei, Noordhoek

Parkeerterrein ’t Sandt, Standdaarbuiten

Centrum Klundert

Stad – en Kerkring, Klundert

Plein 1940, Zevenbergschen Hoek

Wethouder Matheestraat, Moerdijk

Haven Moerdijk

Centrumplein, Langeweg

Centrum Zevenbergen

Evenemententerrein Kristallaan, Zevenbergen

Centrum Willemstad

Evenemententerrein/Havenhoofd, Willemstad

 

 • -

  Onder “Centrum Zevenbergen, worden de volgende straten verstaan: Noordhaven, Zuidhaven, Markt, Merodestraat, Kerkstraat, Molenstraat en van Steelandtstraat.

 • -

  Onder “Centrum Klundert” worden de volgende straten verstaan: Voorstraat, Molenstraat, Brugstraat, Kerkring, Stadhuisring.

 • -

  Onder “Centrum Willemstad” worden de volgende straten verstaan: Voorstraat, Bovenkade, Benedenkade.

 • 2.

  Een evenement of onderdelen van het evenement vallend onder de categorie 1, kunnen buiten de bij lid 1 genoemde locaties plaatsvinden (met uitzondering van de locaties genoemd in artikel 9).

 • 3.

  De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen (met een maximum van 2 per jaar) een andere locatie aanwijzen dan zoals de bij lid 1omschreven locaties.

Artikel 6 Duur

 • 1.

  Evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden, eindigen op: - zondag tot en met donderdag: - cat. 2 en cat. 3: om 24.00 uur - cat 4: om 23.00 uur - vrijdag en zaterdag: om 01.00 uur - vóór een officiële feestdag: 01.00 uur

 • 2.

  Evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden, beginnen niet voor 09.00 uur, met dien verstande dat op zon- en feestdagen de geluidsproductie niet voor 13.00 uur mag aanvangen.

Artikel 7 Evenementen nabij kerk of trouwlocaties

 • 1.

  Er mogen een half uur voor, tot een half uur na de reguliere mis en diensten, geen evenementen worden gehouden in een straal van 200 meter van een kerk, tenzij dit schriftelijk is afgestemd met het kerkbestuur.

 • 2.

  Een aanvraag voor een (vergunningplichtig) evenement kan worden geweigerd, wanneer er in een straal van 200 meter van het evenement reeds gelijktijdig een trouwerij plaatsvindt.

Artikel 8 Evenementen op industrieterreinen

 • 1.

  Op de volgende terreinen zijn evenementen niet toegestaan: Industrieterrein Schansdijk, industrieterrein Hazeldonk, industrieterrein Dintelmond, Haven- en industrieterrein Moerdijk.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 van dit artikel kan de burgemeester besluiten om een evenement op een van de in lid 1 genoemde terreinen toe te staan, mits de locatie niet binnen de invloedsfeer valt van risicovolle activiteiten, waarop onder andere het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen en het Besluit Risico Zware Ongevallen van toepassing zijn.

Artikel 9 Relatie met standplaatsen

Organisatoren van evenementen die plaatsvinden op een locatie waar de gemeente vergunningen heeft verstrekt voor vaste standplaatsen moeten toestaan dat standplaatshouders hun standplaats innemen, met uitzondering van de jaarlijkse kermissen, of ander jaarlijks terugkerende evenementen.

Artikel 10 Klachten

Indien meerdere malen de vergunningvoorschriften van de eerder verleende evenementenvergunning niet worden nageleefd, kan de burgemeester besluiten om in het vervolg een evenementenvergunning te weigeren voor het betreffende evenement of organisatie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt in de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  De Beleidsregel evenementen gemeente Moerdijk 2008 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

Artikel 12 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Evenementen Gemeente Moerdijk.

Vastgesteld door de burgemeester,

d.d. 11 juni 2013

 

de burgemeester,

 

J.P.M. Klijs

 

 

Toelichting beleidsregel evenementen

Bijlagen