Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Moerdijk

Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Moerdijk
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen Moerdijk
CiteertitelPrivacyreglement basisregistratie personen Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Verordening basisregistratie personen Moerdijk
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-201406-01-2014Onbekend

14-10-2014

Moerdijkse Bode week 44, 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

gelet op de Wet basisregistratie personen; Verordening basisregistratie personen Moerdijk; Wet bescherming persoonsgegevens;

besluiten vast te stellen:

Het privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Moerdijk worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3. De organen van de gemeente Moerdijk aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen.

Artikel 2: Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 6 januari 2014;

  • 2.

   Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk”.

  Ondertekening

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 oktober 2014,

  De burgemeester, De gemeentesecretaris,

  J.P.M. Klijs drs. A.E.B. Kandel

Bijlage 1 Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

 • De verantwoordelijke (=College van burgemeester en wethouders ) kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle binnengemeentelijke organen beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

  OrganisatieonderdeelWettelijk kader/doel
  Facilitair en Informatievoorziening Team gegevensbeheerWet BRP Kieswet Organisatie verkiezingen
  Facilitair en Informatievoorziening Team DIVDispensatie niet-openbare archiefonderdelen
  Facilitair en Informatievoorziening Team DIVVerificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post
  Gemeentewinkel Team BaliePaspoortwet Rijbewijswetgeving Wegenverkeerswet Rijkswet op het Nederlanderschap Burgerlijk Wetboek Wet Justitiële documentatie Wet GBA Wet op de lijkbezorging Kieswet Rampenbestrijding-CRIB Gehandicaptenparkeerkaart Gevonden voorwerpen
  Gemeentewinkel Team werk, inkomen en zorgWet Werk en Bijstand Besluit bijstandverlening zelfstandigen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wet Inburgering Wet Kinderopvang Wet Investering Jongeren Leerlingenvervoer Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
  Gemeentewinkel Team zorgWet Maatschappelijke ondersteuning
  Bedrijfsvoering Team personeels- en juridische zakenAlgemene Wet Bestuursrecht Verificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post pensioenen raadsleden en wethouders (woonachtig binnen de gemeente) wachtgelden gemeenteper- soneel (woonachtig binnen de gemeente)
  Vergunning en handhaving Team handhavinggemeentelijke opsporings ambtenaren BOA handhaving ihkv winkeltijden drank- en horecabedrijf kansspelen Omgevingsvergunning in het kader van de uitvoering beheer openbare ruimte (op basis van Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet Milieubeheer, de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening)
  Vergunning en handhaving Team vergunningverleningwinkeltijden drank- en horecabedrijf kansspelen Omgevingsvergunning in het kader van de uitvoering beheer openbare ruimte (op basis van Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet Milieubeheer, de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening)
  Bedrijfsvoering team bestuurssecretariaat en kabinetszakenVerificatie van persoonsgegevens voor het toekennen van onderscheidingen, huwelijksjubilarissen en 100+jarigen
  Afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Team advies & werkvoorbereidingVerificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post
  Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Team adviesVerificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post
  Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Team ontwikkelingVerificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post

Bijlage 2 Lijst van organen van de gemeente waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

 • OrganisatieonderdeelWettelijk kader/doelGegevensset
  Gemeentewinkel Team balieBlockeradministratie WillemstadMaandelijks mutatieoverzicht binnenverhuizingen, vestiging, vertrek, overlijden en emigratie van de kern Willemstad
  Gemeentewinkel Team balieInvalidenparkeerkaartadministratieMaandelijks mutatieoverzicht overlijden, vertrek en binnenverhuizingen van personen met een aantekening IPK
  Gemeentewinkel Team baliePaspoortwetMaandelijks overzicht personen met een verlopen reisdocument
  Gemeentewinkel Team balieAan nieuwe inwoners informatie verstrekken over gemeente/uitnodigen voor een bijeenkomstOp verzoek een lijst van nieuwkomers over een bepaalde periode
  Bedrijfsvoering Bestuurssecretariaat en kabinetszakenTen behoeve van bezoek van burgemeester aan jubilarissen en 100+ jarigenMaandelijks overzicht 50-, 60-, 65- en 70 jarige huwelijken en 100+ jarigen
  Afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Team Advies & WerkvoorbereidingTen behoeve bijhouding van verhuur gemeentegrond aan particulierenMaandelijks mutatieoverzicht overlijden, vertrek, vestiging en binnenverhuizing

  De verantwoordelijke (het college van burgemeester en wethouders) kan, als het noodzakelijk is nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bijlage 3 Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.Verbanden met andere gemeentelijke administraties via de gegevensmakelaar.

 • RegistratieBinnengemeentelijke afnemerDoelGekoppelde gegevens
  Civision Welzijn (WISGemeentewinkel Team werk, bijstand en zorgRegistratie van persoonsgegevens ter uitvoering van taken ingevolge:Wet Werk en Bijstand Besluit bijstandverlening zelfstandigen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wet Inburgering Wet Kinderopvang Wet Investering Jongeren LeerlingenvervoerVoorvoegsel Geslachtsnaam Voornamen Geslachtsnaam partner Geslacht Naamgebruik Burgerlijke staat Indicatie geheim Straat/huisnummer Locatiebeschrijving Postcode/woonplaats Functie adres Gemeente Moerdijk Land Ingangsdatum adres Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Datum overlijden Plaats overlijden Land overlijden BSnummer Anummer
  WMO-ZorgnedGemeentewinkel Team zorgRegistratie van persoonsgegevens ter uitvoering van taken ingevolge de Wet Maatschappelijke OndersteuningVoorvoegsel Geslachtsnaam Voornamen Geslachtsnaam partner Geslacht Naamgebruik Burgerlijke staat Indicatie geheim Straat/huisnummer Locatiebeschrijving Postcode/woonplaats Functie adres Gemeente Land Ingangsdatum adres Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Datum overlijden Plaats overlijden Land overlijden Bsnummer Anummer
  StratechGemeentewinkel Team werk, bijstand en zorgDe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Voorvoegsel Geslachtsnaam Voornamen Geslachtsnaam partner Geslacht Naamgebruik Burgerlijke staat Indicatie geheim Straat/huisnummer Locatiebeschrijving Postcode/woonplaats Functie adres Gemeente Land Ingangsdatum adres Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Datum overlijden Plaats overlijden Land overlijden Bsnummer Anummer
  VerseonFacilitair en informatievoorzieningDocumentair management- systeem voor het registreren, vastleggen en ontsluiten van documenten tbv de gehele organisatieVoorvoegsel Geslachtsnaam Voornamen Geslacht Geslachtsnaam partner Naamgebruik Straat/huisnummer Locatiebeschrijving Postcode/woonplaats Functie adres Gemeente Land Geboortedatum overlijdensdatum Bsnummer
  HTA SystemsGemeentewinkel team balieBijhouding gravenadministratie op basis van de Verordening gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 2005 en de Verordening begrafenisrechten 2014. Voorschriften voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen te Klundert en Zevenbergen.Voorvoegsel Geslachtsnaam Voornamen Geslacht Geslachtsnaam partner Naamgebruik Straat/huisnummer Postcode/woonplaats Geboortedatum Overlijdensdatum Bsnummer Anummer
  StadsbeheerVergunning en handhaving Team vergunningverlening Team handhavingRegistratie van persoonsgegevens voor winkeltijden drank- en horecabedrijf kansspelen Omgevingsvergunning in het kader van de uitvoering beheer openbare ruimte (op basis van Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet Milieubeheer, de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening)Voorvoegsel Geslachtsnaam Voornamen Geslachtsnaam partner Naamgebruik Straat/huisnummer Locatiebeschrijving Postcode/woonplaats Geboortedatum Bsnummer Anummer
  E-loketgemeentewinkel Team balieBij aanmeldingen bij het E-loket middels DigiD worden de gegevens uit de basisregistratie gebruikt als prefill voor e-formulierenVoorvoegsel Geslachtsnaam Voorletters Geslachtsnaam partner Geboortedatum Bsnummer
  NGMSFacilitair en Informatievoorziening Team gegevensbeheerPersonen, bedrijven binnen Moerdijk aan de GEO-kaart koppelenVoorvoegsel Geslachtsnaam Voorletters Geslachtsnaam partner Geboortedatum Bsnummer

Toelichting

 • Algemeen

  Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen Moerdijk . De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) heeft in artikel 3.8 van de wet de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

  Begripsbepalingen

  De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

  Basisregistratie

  Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

  Ingeschrevene en ingezetene

  De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Moerdijk.

Artikelsgewijze toelichting

 • Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

  De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente Moerdijk in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wet BRP door de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Moerdijk over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente Moerdijk in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

  Zolang de Wet BRP door de gemeente Moerdijk wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Moerdijk beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Moerdijk woonachtig zijn, moet de gemeente Moerdijk het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.

  Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  Het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP), waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de Wet BRP in werking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

  Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie personen in werking getreden. Een datum met terugwerkende kracht is toegestaan als de regeling niet belastend is voor belanghebbenden.

  Het reglement is niet belastend, maar regelt juist dat op verantwoorde wijze met gegevens wordt omgegaan. Hiermee wordt aan de verstrekkingen, gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van dit reglement , alsnog een adequate grondslag geboden. De verstrekkingen van persoonsgegevens zijn een voortzetting van de bestaande praktijk )zoals deze voorheen onder de Wet GBA plaatsvond).