Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatbesluit CORV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit CORV
CiteertitelMandaatbesluit CORV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 2. de Jeugdwet
 3. de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West
 4. voorwaarden bij het besluit mandaatverlening CORV aan Veilig Thuis

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201510-09-2015Onbekend

23-12-2014

Moerdijkse Bode week 2, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit CORV

Het college van burgemeester en wethouders, in de vergadering van 23 december 2014;

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  de Jeugdwet;

 • -

  de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West;

 • -

  de voorwaarden bij het besluit mandaatverlening CORV aan Veilig Thuis;

Overwegende dat:

 • -

  op grond van het feit dat per 1 januari 2015 de Jeugdwet van kracht is;

 • -

  het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren.

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

B E S L U I T

 

Mandaat te verlenen aan de Directeur-bestuurder van stichting Veilig Thuis West Brabant e.o. mevrouw C.M.P.M. Jansen, voor:

het indienen van een verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VOT) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbeschermingen;

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

 

De loco-gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

A.J.M. Gepkens E. Schoneveld

 

 

Stichting Veilig Thuis West-Brabant, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur mevrouw L. Jansen, stemt conform artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht in met bovenvermeld mandaat.

 

Breda, december 2015

Mevr. L. Jansen

…………………….