Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonder­wijs gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonder­wijs gemeente Moerdijk
CiteertitelUitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonder­wijs gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel  3 en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201501-01-2018Onbekend

21-07-2015

Moerdijkse Bode week 31, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonder­wijs gemeente Moerdijk

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te geven ten aanzien van het jaarlijks verlenen van subsidie voor het volgen van muziekonderwijs door kinderen,

 

gelet op artikel  3 en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • c.

  Muziekleerlingen: amateurs die muziekonderwijs volgen en op 1 augustus van het cursusjaar jonger zijn dan 19 jaar en op die datum ingeschreven staan in de basisadministratie van de gemeente Moerdijk;

 • d.

  Cursusjaar: de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • e.

  Muziekonderwijs: instrumentaal of vocaal onderwijs gevolgd in de gemeente Moerdijk (voor zover daar binnen de gemeente onderwijsmogelijkheden voor zijn) of buiten de gemeente Moerdijk (voor zover daar binnen de gemeente Moerdijk geen onderwijsmogelijkheden zijn) bij een gediplomeerde muziekdocent;

 • f.

  Individueel muziekonderwijs: muziekonderwijs gevolgd door een groep van maximaal 4 leerlingen;

 • g.

  Gediplomeerde muziekdocent: een docent in het bezit van een vakdiploma conservatorium voor het instrument waar de subsidie voor wordt aangevraagd.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1.

  Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor het volgen van individueel muziekonderwijs.

 • 2.

  Per muziekleerling per cursusjaar kan een subsidie worden toegekend voor het volgen van muziekonderwijs voor ten hoogste één instrument.

 • 3.

  Op basis van deze regeling komen de kosten van het muziekonderwijs dat wordt gegeven door een onderwijsinstelling, zijnde een basisschool, school voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • b.

  er een doublure ontstaat met een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • c.

  de aanvrager failliet of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • d.

  de aanvrager een bijdrage ontvangt voor muziekonderwijs in het kader van bijzondere bijstand, het jeugdcultuurfonds of een andere bron zoals stichting leergeld.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de ouders of verzorgers van muziekleerlingen zoals omschreven in artikel 1 lid c van deze regeling.

Artikel 5 Procedurebepalingen subsidieverlening
 • 1.

  Een aanvraag om jaarlijkse subsidie muziekonderwijs wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  De volgende gegevens van de muziekdocent moeten bij de gemeente Moerdijk bekend zijn om de aanvraag in behandeling te nemen:

  • a.

   een vakdiploma conservatorium voor het instrument waarin muziekonderwijs wordt gegeven;

  • b.

   het Kamer van Koophandel nummer;

  • c.

   een Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 5 jaar oud.

 • 3.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag op grond van deze uitvoeringsregeling voor een bepaald cursusjaar tussen 1 augustus en 31 mei van het lopende cursusjaar door ons te zijn ontvangen.

 • 4.

  Aanvragen die op 1 juni of later door ons zijn ontvangen worden geweigerd.

 • 5.

  De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken na de start van het muziekonderwijs aangevraagd.

 • 6.

  De aanvraag wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de muziekleerling.

 • 7.

  Het college besluit op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 8.

  Het college verleent subsidie op grond van deze regeling eenmalig per cursusjaar.

 • 9.

  Uiterlijk 8 weken na afloop van de muzieklessen moet een kopie van de factuur door ons zijn ontvangen, waarna de subsidie definitief wordt vastgesteld.

 • 10.

  Na definitieve vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald.

Artikel 6 Berekening van de subsidie
 • 1.

  Een individuele subsidie muziekonderwijs is op grond van deze regeling nooit hoger dan € 200,-.

 • 2.

  Een individuele subsidie muziekonderwijs is op grond van deze regeling nooit hoger dan 50 procent van de totale leskosten voor het betreffende cursusjaar met aftrek van niet subsidiabele kosten.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van een kopie van de originele factuur voor het muziekonderwijs.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk.

   

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente

 

Moerdijk d.d. 21 juli 2015.

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

 

 

De gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel J.J. Kamp