Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk
CiteertitelUitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 en artikel 7 tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2017Onbekend

06-06-2017

Moerdijkse Bode week 24, 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

 

overwegende dat het gewenst is vrijwillige inzet te stimuleren die bijdraagt aan gemeentelijk beleid op het gebied van  sport, cultuur, jeugd, ouderen, educatie, stads-dorpsactiviteiten, hulp en ondersteuning en het aantrekkelijk maken en houden van de openbare ruimte.

 

gelet op artikel 3 en artikel 7 tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • A.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk.

 • B.

  Tarievenlijst: jaarlijks door het college vastgestelde lijst met de hoogte van subsidiebedragen aan vrijwilligersorganisaties.

 • C.

  Aantal leden: het aantal actieve leden die daadwerkelijk aan de activiteit deelnemen door cultuur of sport te beoefenen of bij te dragen aan jeugdparticipatie of maatschappelijke participatie.

 • D.

  Basissubsidie: jaarlijkse subsidie bedoeld voor de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie met tenminste 5 leden.

 • E.

  Plussubsidie: jaarlijkse subsidie bedoeld voor aanvullende en/of incidentele activiteiten.

 • F.

  Initiatiefsubsidie: subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten, die niet behoren tot de volgens de statuten bepaalde reguliere bezigheden van de aanvrager.

 • G.

  Startsubsidie: subsidie voor de kosten die zijn gemaakt om als rechtspersoon te kunnen functioneren.

 • H.

  Jubileumsubsidie: subsidie voor de viering van een 11 of 25-jarig jubileum of veelvoud hiervan.

 • I.

  Subsidie openbare schoolspeelpleinen: subsidie als tegemoetkoming in de investering in speelvoorzieningen bij scholen wanneer een schoolspeelplaats buiten schooltijden wordt opengesteld en daarmee een functie krijgt als wijkvoorziening.

 • J.

  Sport: sport waarvan de sportbond valt onder NOC/NSF.

 • K.

  Binnensportvereniging: vereniging zonder eigen accommodatie die (voor het grootste deel van het jaar) gebruik maakt van een binnensportaccommodatie/sportzaal.

 • L.

  Buitensportvereniging: vereniging met een eigen accommodatie die gebruik maakt van een buitensportaccommodatie/sportveld.

 • M.

  Amateurkunst: het beoefenen van een van de kunstdisciplines: beeldend, muziek (zangkoren), theater/toneel, literatuur, dans, erfgoed of fotografie.

 • N.

  Muziekgezelschap: symfonieorkest, harmonieorkest, fanfareorkest, slagwerkorkest, showband, bigband, brassband, slagwerkkorps, blaaskapel.

 • O.

  Professionele dirigent: een bevoegd, gediplomeerd dirigent of instructeur waarvan het KvK-nummer bij het college bekend is.

 • P.

  Carnaval: organisatie van de openbaar toegankelijke optocht met carnaval.

 • Q.

  Jeugd: activiteiten voor kinderen of jongeren t/m 24 jaar.

 • R.

  Ouderen: activiteiten voor ouderen vanaf 65 jaar.

 • S.

  EHBO: opleiden van vrijwilligers en verlenen van ondersteuning bij diverse evenementen in de gemeente Moerdijk.

 • T.

  Educatie: lezing, cursus, opleiding of workshop.

 • U.

  Opfleuren kern: Plaatsen en onderhouden van bloembakken gevuld met bloemen/planten.

 • V.

  Stads-dorpsactiviteiten: hoofdorganisatie van een activiteit die openbaar toegankelijk is en waarvoor geen toegang wordt geheven.

 • W.

  Leden met een beperking: leden met een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard die extra ondersteuning of hulp nodig hebben om mee te kunnen doen aan de activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1.

  Het college kan de volgende soorten subsidies verlenen:

  • a.

   Jaarlijkse subsidie:

   • i.

    Basissubsidie;

   • ii.

    Plussubsidie.

  • b.

   Eenmalige subsidie:

   • i.

    Initiatiefsubsidie;

   • ii.

    Startsubsidie;

   • iii.

    Jubileumsubsidie;

   • iv.

    Subsidie voor openbare schoolspeelpleinen.

 • 2.

  Basissubsidie kan op grond van deze regeling worden verstrekt voor:

  • a.

   Sportbeoefening;

  • b.

   Cultuurbeoefening;

  • c.

   Jeugdparticipatie;

  • d.

   Maatschappelijke participatie.

 • 3.

  Plussubsidie kan op grond van deze regeling worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan:

  • a.

   Sport (bv. toernooi/evenement), cultuur (bv. voorstelling/uitvoering), jeugd, ouderen, educatie;

  • b.

   Stads/dorpsactiviteit;

  • c.

   Deelnemers met een beperking / G-team;

  • d.

   Opfleuren kern / opruimen zwerfvuil;

  • e.

   Inzet vrijwilligers t.b.v. hulp en ondersteuning van inwoners met een beperking of hun mantelzorgers.

 • 4.

  Een initiatiefsubsidie wordt alleen verstrekt indien door de aanvrager aannemelijk wordt gemaakt dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdraagt aan tenminste twee van de volgende vijf categorieën:

 • 1.

  Bevorderen van sport en/of cultuurbeoefening;

 • 2.

  Bevorderen van jeugd en/of ouderenparticipatie;

 • 3.

  Organisatie van stads/dorpsactiviteiten;

 • 4.

  Ondersteuning van inwoners die niet kunnen meedoen of hun mantelzorgers;

 • 5.

  Educatie en/of integratie van inwoners.

 • 5.

  Een startsubsidie kan alleen worden verstrekt indien de aanvrager ook in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie op grond van deze regeling.

 • 6.

  Een jubileumsubsidie kan worden verleend aan een vrijwilligersorganisatie voor het 25-jarig bestaan, of een veelvoud hiervan, tenzij al een initiatiefsubsidie wordt verleend voor activiteiten in het kader van het jubileum.

 • 7.

  Aan carnavalsorganisaties kan een jubileumsubsidie verstrekt worden ter gelegenheid van een 11-jarig bestaan, of een veelvoud hiervan, tenzij al een initiatiefsubsidie wordt verleend voor activiteiten in het kader van het jubileum.

 • 8.

  Subsidie voor openbare schoolspeelpleinen wordt verstrekt als tegemoetkoming in de investering in speelvoorzieningen bij scholen, wanneer een schoolspeelplaats buiten schooltijden wordt opengesteld en daarmee een functie krijgt als wijkvoorziening.

Artikel 3 Weigeringsgronden
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e.

  een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • f.

  de aanvrager failliet is of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening en artikel 3 eerste lid van deze regeling wordt de aanvraag om eenmalige initiatiefsubsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   De aanvrager eerder voor een gelijk of soortgelijk initiatief een initiatiefsubsidie heeft ontvangen;

  • b.

   De activiteit op het moment van de aanvraag al is gestart of al heeft plaatsgevonden;

  • c.

   Er geen (nieuwe) activiteit plaatsvindt maar verzocht wordt om een bijdrage ten behoeve van een eenmalige aanschaf of investering.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de artikel en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie openbare schoolspeelpleinen in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  er in de nabijheid van het betrokken speelplein reeds speelvoorzieningen aanwezig

zijn;

 • b.

  er geen sprake is van geconstateerde vraag naar speelruimte van de omwonenden;

 • c.

  het schoolplein niet voor eenieder toegankelijk is;

 • d.

  er onvoldoende sociale controle mogelijk is;

 • e.

  er gevaar is voor de verkeersveiligheid;

 • f.

  er geen draagvlak bij omwonenden is.

Artikel 4 Doelgroep
 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, zonder uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan op grond van deze regeling subsidie openbare schoolspeelpleinen worden verstrekt aan schoolbesturen in de gemeente Moerdijk.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidie aan de Sinterklaasintocht, Dodenherdenking, Koningsdag, Carnaval wordt verstrekt aan de hoofdorganisator, per kern wordt maximaal aan één organisatie subsidie verstrekt.

Artikel 5 Procedurebepalingen subsidieverlening
 • 1.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag van een vrijwilligersorganisatie om jaarlijkse subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door ons te zijn ontvangen tussen 1 januari en 1 oktober van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening dient een vrijwilligersorganisatie een aanvraag om jaarlijkse subsidie schriftelijk in te dienen bij het college en daarbij de volgende gegevens te overleggen:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd die bijdragen aan de in artikel 2, tweede en derde lid omschreven doelstellingen;

 • b.

  de laatst opgemaakte jaarrekening en/of de opgemaakte balans van het voorgaande jaar.

 • 3.

  Het college verleent jaarlijkse subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling voor een periode van maximaal twee jaar en kan het verleende subsidiebedrag direct vaststellen.

 • 4.

  Een aanvraag om initiatiefsubsidie dient op grond van deze uitvoeringsregeling door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 5.

  Een aanvraag om startsubsidie dient op grond van deze uitvoeringsregeling door ons te zijn ontvangen uiterlijk 6 maanden nadat men de akte voor het oprichten van een stichting of vereniging heeft laten passeren.

 • 6.

  Een aanvraag om jubileumsubsidie dient op grond van deze uitvoeringsregeling door ons te zijn ontvangen uiterlijk 3 maanden na het betreffende jubileumjaar.

 • 7.

  Bij een aanvraag om subsidie openbare schoolspeelpleinen overlegt de aanvrager een ontwerp/plan voor de inrichting van het schoolplein en de besteding van de gevraagde middelen.

 • 8.

  In afwijking van artikel 16 en 17 van de Algemene subsidieverordening wordt subsidie openbare schoolspeelpleinen bij verlening direct door het college vastgesteld.

 • 9.

  In afwijking van lid 1 kunnen vrijwilligersorganisaties die eerder geen jaarlijkse subsidie hebben ontvangen, een aanvraag ook op een later tijdstip indienen. Indien deze aanvraag lopende het subsidiejaar wordt ingediend, wordt de subsidie naar rato per maand berekend. De berekening gaat uit van het aantal resterende maanden ingaand de maand na indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn
 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om eenmalige subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag om jaarlijkse subsidie door een vrijwilligersorganisatie binnen 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn zoals bepaald in artikel 5, eerste lid.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor initiatiefsubsidie komen niet in aanmerking: kosten van cadeaus met uitzondering van bescheiden bedankjes voor vrijwilligers, prijzen, medailles, aandenkens, giften, donaties aan goede doelen, catering en consumpties, muzikale omlijsting en entertainment, niet aan de activiteit gerelateerde huisvestingskosten, niet aan de activiteit gerelateerde investeringskosten, kosten omschreven als diversen of overige kosten.

Artikel 8 Berekening van de subsidie
 • 1.

  Een basissubsidie, plussubsidie, initiatiefsubsidie, startsubsidie of jubileumsubsidie is op grond van deze uitvoeringsregeling maximaal het door het college in de tarievenlijst vastgelegde bedrag, indien dat op de tarievenlijst is aangegeven vermenigvuldigd met een factor gebaseerd op het aantal leden dan wel het bereik van de activiteit. Het in de tarievenlijst opgenomen bedrag is een bedrag per aanvraag.

 • 2.

  Voor een jaarlijkse subsidie geldt dat:

 • A.

  deze wordt opgebouwd uit maximaal drie basissubsidies en maximaal vijf plussubsidies;

 • B.

  de basis- en plussubsidies dienen gelijktijdig te worden aangevraagd;

 • C.

  indien dit op de tarievenlijst is aangegeven de subsidiebedragen vermenigvuldigd worden met een factor gebaseerd op het aantal leden dan wel het bereik van de activiteit;

 • D.

  indien dit op de tarievenlijst is aangegeven enkel basissubsidie en geen plussubsidie kan worden aangevraagd.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie openbare schoolspeelpleinen wordt per aanvraag bepaald aan de hand van een toetsing, waarbij de begroting en het gevraagde bedrag, terreinoppervlakte van het schoolplein, inrichting van het schoolplein en verwachtte communicatie en handhavingskosten worden meegewogen.

4. a. Een initiatiefsubsidie is op grond van deze uitvoeringsregeling nooit hoger dan: of;

 • i.

  het door het college in de tarievenlijst vastgelegde bedrag voor een basis- of plussubsidie voor dezelfde activiteit;

 • ii.

  50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3.000,00.

 • b.

  De subsidiabele kosten zijn de totale kosten van de activiteit, met aftrek van de eigen inkomsten en met aftrek van kosten die conform artikel 7 van deze regeling niet voor subsidie in aanmerking komen.

 • c.

  Er wordt bij de keuze tussen sub a.i en a.ii. van dit artikel uitgegaan van de voor de aanvrager meest gunstige optie.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10 Verplichtingen
 • 1.

  Een ontvanger van jaarlijkse basissubsidie evalueert de effectieve inzet van de subsidie met de gemeente Moerdijk door middel van een ambtelijk danwel bestuurlijk gesprek uiterlijk op 1 juli van het laatste jaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  Naar aanleiding van een ambtelijk danwel bestuurlijk gesprek zoals bedoeld in het eerste lid kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd om de effectieve inzet van de subsidie te kunnen bepalen.

 • 3.

  Een ontvanger van een jaarlijkse plussubsidie voor activiteiten op grond van artikel 2, derde lid van deze regeling levert als tegenprestatie voor de subsidie een omschrijving van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

 • 4.

  Een ontvanger van een eenmalige initiatiefsubsidie voor activiteiten op grond van artikel 2, vierde lid van deze regeling levert als tegenprestatie voor de subsidie een omschrijving van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

 • 5.

  Op verzoek van het college kan een evaluatie plaatsvinden tussen de ontvanger van initiatiefsubsidie en de gemeente over de effectieve inzet van de subsidie. Deze evaluatie vindt binnen 4 maanden na subsidieverlening plaats.

 • 6.

  Het college kan een ontvanger van eenmalige initiatiefsubsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

 • 7.

  Een ontvanger van subsidie openbare schoolspeelpleinen ondertekent altijd een uitvoeringsovereenkomst, waarin de randvoorwaarden van inrichting en gebruik van het schoolplein en onderhoud en vervanging van de speeltoestellen zijn vastgelegd.

Artikel 11 Slotbepalingen
 • 1.

  De Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie en bijbehorende tarievenlijst die in werking is getreden op 1 februari 2015 worden ingetrokken.

 • 2.

  De Uitvoeringsregeling eenmalige subsidie gemeente Moerdijk die in werking is getreden op 1 februari 2015 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 4.

  Subsidies die voor 1 juni 2016 zijn verleend blijven van kracht tot het einde van de looptijd.

 • 5.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Moerdijk 6 juni 2016.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel J.P.M. Klijs