Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatbesluit Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk
CiteertitelMandaatbesluit Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2013Onbekend

08-01-2013

Moerdijkse Bode week 4, 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT HAVENGEBRUIKSVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Burgemeester en wethouders en de Burgemeester van de gemeente Moerdijk, in de vergadering van 8 januari 2013,

 

gezien de “Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk”,

 

overwegende dat het vaststellen van hierop gebaseerde mandaatbesluiten in het belang van het beheer van de gemeentelijke havens noodzakelijk is,

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Bijboot: open vaartuig, niet hoger dan 1 meter en niet groter dan 10m², behorende bij een vaartuig hoger dan 1 meter en groter dan 10m²;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;

 • c.

  Haven: de havens die in eigendom aan de gemeente Moerdijk toebehoren, c.q. bij de gemeente in beheer zijn, haven Willemstad en haven Moerdijk;

 • d.

  Haven Moerdijk: de haven zoals aangegeven in bijlage 1;

 • e.

  Haven Willemstad: de haven zoals aangegeven in bijlage 1;

 • f.

  Havenmeester: de ambtena(a)r(en) of diens plaatsvervanger die als zodanig door het college is benoemd en aan wie het toezicht op de haven en kade is gemandateerd;

 • g.

  Gebruikovereenkomst: overeenkomst waarbij de gemeente Moerdijk zich verbindt om de ligplaatshouder of de passant een ligplaats in gebruik te geven en de ligplaatshouder of passant zich verbindt om de hiervoor in rekening te brengen havengeld te betalen;

 • h.

  Kade: de kaden die in eigendom aan de gemeente Moerdijk toebehoren, c.q. bij de gemeente in beheer zijn;

 • i.

  Ligplaats: de ruimte in de haven die wordt verhuurd ten behoeve van vaartuigen;

 • j.

  Passant: hij die met een vaartuig de haven binnenvaart, dan wel binnenvaart en voornemens is daar een of meerdere nachten te blijven liggen en dit als zodanig kenbaar maakt aan de havenmeester;

 • k.

  Vaartuig / schip: een zee- of binnenvaartuig tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen –zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators- alsmede woonschepen, woonarken, glijboten, ponten, jetski’s, waterscooters, zeilplanken, luchtkussenvoertuigen en dergelijke;

 • l.

  Vaste ligplaats: een ligplaats waarvoor een gebruikovereenkomst is aangegaan zoals bedoeld in artikel 30 van de verordening;

 • m.

  Verordening: de verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de gemeente Moerdijk;

 • n.

  Zwervend ligplaatshouder: de ligplaatshouder die als gevolg van de aanschaf van een ander vaartuig niet meer gebruik kan maken van zijn vaste ligplaats en in afwachting is van een andere ligplaats. Gedurende die wachttijd verplaatst hij zijn vaartuig op instructie van de havenmeester, naar ligplaatsen die wel geschikt zijn voor de grootte van zijn vaartuig.

Artikel 2

Het college mandateert de navolgende bevoegdheden uit de verordening aan de havenmeester:

 • 1.

  De bevoegdheid tot:

  • a.

   Het los gooien of kappen van trossen, kettingen, lijnen, uithouders enz. zoals bedoeld in artikel 6 van de verordening.

  • b.

   het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 van de verordening.

  • c.

   Het losmaken van, het verhalen van, of het zich bevinden op een in de haven gemeerd vaartuig zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van de verordening.

  • d.

   het aanwijzen van plaatsen binnen of buiten het vaarwater voor vaartuigen die in onmiddellijke staat van zinken verkeren zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 van de verordening.

  • e.

   het bepalen van de tijd waarbinnen een gezonken vaartuig gelicht moet zijn, zoals bedoeld in artikel 13 lid 4 van de verordening.

  • f.

   het aanwijzen van plaatsen voor laden en lossen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 van de verordening.

  • g.

   het bepalen van de wijze voor afvoer van afval zoals bedoeld in artikel 24 lid 1 van de verordening.

  • h.

   Het geven van aanwijzingen met betrekking tot het verhalen naar of het innemen van een ligplaats, zoals bedoeld in artikel 26 lid 2 van de verordening

  • i.

   het bepalen van het maximum aantal zwervende ligplaatshouders in de haven Willemstad, zoals bedoeld in artikel 26 lid 6 van de verordening.

Artikel 3

Het college mandateert de navolgende bevoegdheden uit de verordening aan de afdelingsmanager van de afdeling Financiën, personeels- en juridische zaken:

 • 1.

  De bevoegdheid tot:

  • a.

   het eenzijdig opzeggen van een gebruikovereenkomst zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de verordening.

  • b.

   het bepalen van een tijd waarbinnen een gezonken vaartuig gelicht moet zijn, zoals bedoeld in artikel 13 lid 4 van de verordening.

  • c.

   het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 15 van de verordening.

  • d.

   het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 17 lid 2 van de verordening.

  • e.

   het uitgeven van vaste ligplaatsen zoals bedoeld in artikel 26 lid 3 van de verordening.

  • f.

   het bepalen of ligplaatshouders hun ligplaats ter beschikking moeten stellen aan deelnemers van een evenement, zoals bedoeld in artikel 26 lid 5 van de verordening.

  • g.

   het aangaan van een gebruikovereenkomst zoals bedoeld in artikel 30 van de verordening.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling Financiën, personeels- en juridische zaken is bevoegd de in dit artikel genoemde bevoegdheden door te mandateren.

Artikel 4

Het hoofd van de afdeling Financiën, personeels- en juridische zaken is gemachtigd tot ondertekening van gebruikovereenkomsten aangaande ligplaatsen in de haven.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 24 januari 2013, onder gelijktijdige intrekking van het mandaatbesluit Havengebruiksverordening 2009;

 • 2.

  Het besluit wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk ”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 8 januari 2013,

 

de secretaris de burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

 

 

Vastgesteld door de burgemeester d.d. 8 januari 2013

 

de burgemeester,

 

J.P.M. Klijs

Bijlage 1 LOCATIEAANDUIDING