Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

VROM Starterlening Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVROM Starterlening Moerdijk
CiteertitelVROM Starterlening Moerdijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201027-10-2016Nieuwe regeling

25-02-2010

De Moerdijkse Bode d.d. 03-03-2010

131168

Tekst van de regeling

Intitulé

VROM Starterlening Moerdijk

 

 

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 25 februari 2010

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 25 februari 2010,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2010;

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

Vast te stellen de gewijzigde verordening:

“VROM STARTERSREGELING MOERDIJK” GEMEENTE MOERDIJK

 

Hoofdstuk 1            Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 2.

  SVn:

stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

3.Gemeenterekening VROM Starterslening:

de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

4.VROM Starterslening:

een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

5.Aanvrager:

Aanstaand eigenaar die een aanvraag doet. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

6.NHG:

Nationale Hypotheek Garantie;

7.Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+):

een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

8.Huishouden:

de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

9.Sociale huurwoning:

Is een nieuwe of bestaande huurwoning, verhuurd door een woningcorporatie met een maximale huurprijs die onder de grens van € 631,73 (prijspeil 1 juli 2008)per maand ligt;

10.Bijkomende kosten:

zijn de kosten die bovenop de koopsom of de koop/aanneemsom komen zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 12% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.

 

Hoofdstuk 2            Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1.

  De gemeente Moerdijk heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a,b en c bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub d bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Moerdijk en de SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een minimum van € 10.000,-- en een maximum van € 40.000,--;

 • 3.

  Het college kan bij hun beslissing op grond van het eerste of tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 5.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 6.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 7.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden verstrekt tot maximaal het door het college jaarlijks vast te stellen jaarplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

 

Hoofdstuk 3            Toepassingsbereik

Artikel 6

1.Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor koopwoningen in de gemeente Moerdijk:

a)       Van in de gemeente Moerdijk woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar woonachtig zijn binnen de gemeente, die niet beschikken over zelfstandige woonruimte of daar eerder over hebben beschikt en die niet ouder zijn dan 35 jaar. De Gemeentelijke Basisadministratie is hierbij bepalend.

b)       Van in de gemeente Moerdijk woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen,  die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een sociale huurwoning bewonen, blijkend uit een door aanvrager te overleggen schriftelijk huurcontract en op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan zijn dan 45 jaar. Voor de duur van de bewoning is de Gemeentelijke Basisadministratie bepalend. De sociale huurwoning moet vrijkomen voor verhuur als gevolg van de verhuizing naar de te verwerven woning. Voor de duur van de bewoning is de Gemeentelijke Basisadministratie bepalend.

c)       Van meerderjarige studerende/schoolgaande personen, die binnen drie jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in gemeente willen vestigen en voordat zij de studie of school aanvingen onzelfstandig in de gemeente Moerdijk hebben gewoond en op het moment van aanvraag niet ouder zijn dan 35 jaar. De Gemeentelijke Basisadministratie is hierbij bepalend.

d)       Voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning of een sociale huurwoning die wordt verkocht waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan € 225.000,-- (aankoopkosten en bijkomende kosten);

e)       Het college is bevoegd om jaarlijks per 1 januari het maximale verwervingsbedrag opnieuw vast te stellen;

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3.

  Deze verordening is eveneens van toepassing op leningaanvragen van een huishouden waarvan tenminste één persoon op het moment dat de aanvraag wordt gedaan een in gemeente Moerdijk werkzame persoon betreft die een aanstelling heeft van minstens 18 uur per week (blijkend uit een door aanvrager te overleggen werkgeversverklaring);

 • 4.

  Bij twee aanvragers voor dezelfde woning hoeft slechts één aanvrager aan de eisen in dit artikel te voldoen.

 

Hoofdstuk 4            Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1.

  Bij de gemeente is een, op naam gesteld, aanvraagformulier beschikbaar;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 

Hoofdstuk 5            Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8

1.Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

a)       er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b)       de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

c)       als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 

Hoofdstuk 6            Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10

De verordening “VROM Startersregeling Moerdijk” vastgesteld op 3 juli 2008 wordt ingetrokken

Artikel 11

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 4 maart 2010;

 • 2.

  De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 12

 

Deze verordening wordt aangehaald als “VROM Startersregeling Moerdijk” gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 25 februari 2010,

de griffier,                                              de voorzitter,

J.A.M. Hereijgers                                 Drs. W.M.J. Denie