Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Reglement commissie Van werk naar werk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie Van werk naar werk
CiteertitelReglement commissie Van werk naar werk gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201301-04-2013Onbekend

16-04-2013

Onbekend

401166

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie Van werk naar werk

 

 

Reglement commissie Van werk naar werk

Artikel 1 Samenstelling commissie

Lid 1

 • 1

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2

  De commissie bestaat uit:

  • -

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • -

   een lid aan te wijzen door het college;

  • -

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Lid 2

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden

Lid 1

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • a

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;

 • b

  over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22;

 • c

  over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.

Lid 2

Een verzoek om advies als bedoeld in lid 1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar.

Lid 3

De commissie brengt een bindend advies uit.

Artikel 3 Werkwijze

Lid 1

De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

Lid 2

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Lid 3

Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Lid 4

De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

Artikel 4 Citeerregel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Moerdijk" en treedt in werking met ingang van 1 april 2013.