Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I
  3. artikel 3 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2017Nieuwe regeling

14-09-2017

gmb-2017-165503

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 14 september 2017:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017.

 

gelet op de artikelen 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 en 3:12 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

VERORDENING OP DE ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING EN KENNISGEVING

Artikel 1 Elektronisch gemeenteblad

Artikel 2 Bekendmaking

Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, ontwerpbesluiten en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

Artikel 3 Kennisgeving

Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, andere berichten of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op andere geschikte wijze, dan vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Het bevoegd bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in het geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van deze verordening zal geschieden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 14 september 2017.

De griffier,

H.D. Tiekstra,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs.

Toelichting

Algemeen

Met het vaststellen van deze verordening gaat de gemeente Moerdijk over tot elektronische bekendmaking en kennisgeving van alle typen besluiten, alsmede aanvragen en andere documenten. Bekendmakingen en kennisgevingen kunnen nog steeds worden opgenomen in huis-aan-huis- en overige dag- en nieuwsbladen. Deze hebben echter geen juridische status.

Artikel 1 Elektronisch gemeenteblad

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 van de Gemeentewet, zoals dat luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. Net als Moerdijk maken veel gemeenten daarvoor gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (hierna: GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 

We hebben op onze website een koppeling aangebracht tussen het elektronisch gemeenteblad en onze gemeentelijke website zodat het elektronisch gemeenteblad ook via de website te raadplegen is.

 

Artikel 2 Bekendmaking

Dit artikel gaat over het bekendmaken van besluiten. Bekendmaking is nodig voor het in werking treden van besluiten (artikel 3:40 van de Awb). De wettelijke verplichting voor bekendmaking in een elektronisch gemeenteblad, bestaat alleen voor algemeen verbindende voorschriften (o.a. verordeningen). In Moerdijk hebben we ervoor gekozen ook de andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch gemeenteblad bekend te maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleidsregels, mandaatbesluiten, ontwerpbesluiten etc. Dit bevordert de vindbaarheid van de besluiten.

 

Besluiten die zijn gericht tot één of meer belanghebbenden – bijvoorbeeld een omgevingsvergunning- en vertrouwelijke besluiten worden nog steeds gewoon bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan de aanvrager en/ of belanghebbenden. De kennisgeving gebeurt wel elektronisch (zie hiervoor artikel 3).

 

Artikel 3 Kennisgeving

Dit artikel gaat over de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan. De kennisgeving is gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke.

‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daarvan kennis kunnen nemen.

 

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in deze verordening op te nemen dat dit uitsluitend elektronisch gebeurt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van dit artikel is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.

 

Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan niet verboden, maar vormt een aanvullende wijze van kennisgeven.

 

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:

artikel 78 van de Onteigeningswet;

artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

artikel 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12); en

de Wet ruimtelijke ordening ((hierna: Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid).

In sommige gevallen kan een uitsluitende elektronische kennisgeving onvoldoende zijn. Bijvoorbeeld omdat de kennisgeving hierdoor niet daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachtingen bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit. In dat geval kan er ook nog op een andere geschikte wijze (aanvullend) een kennisgeving plaatsvinden.

 

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Indien sprake is van bijzondere omstandigheden of dringende spoed kan het bevoegde bestuursorgaan besluiten tot een andere wijze van bekendmaking. U kunt hierbij denken aan een door de burgemeester uitgevaardigde noodverordening die bekend wordt gemaakt door de tekst ervan aan te plakken in het gemeentehuis.