Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Verordening Stimuleringsregeling “kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsregeling “kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk”
CiteertitelVerordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2018Nieuwe regeling

18-01-2018

gmb-2018-17592

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsregeling “kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk”

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 18 januari 2018:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017:

 

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

Verordening Stimuleringsregeling “kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk”

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • A.

  Aanvrager: het bestuur van een Sportvereniging.

 • B.

  Sportvereniging: een vereniging voor sport welke is aangesloten bij NOC/NSF en waarvan de sportaccommodatie geheel of gedeeltelijk is gelegen in de gemeente Moerdijk.

 • C.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

 • D.

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het College aanvaarde Werkelijke kosten van Verbetermaatregelen, die worden getroffen aan de Sportaccommodatie van Aanvrager.

 • E.

  Sportaccommodatie: een complex van fysieke voorzieningen gelegen in de gemeente Moerdijk ten behoeve van het faciliteren en uitoefenen van sportactiviteiten.

 • F.

  Verbetermaatregelen: maatregelen als bedoeld in de hoofdstukken 2,3 en 4, ter verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid en/of duurzaamheid van de Sportaccommodatie van Aanvrager;

 • G.

  Werkelijke kosten: de door het College aanvaarde kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van verbetermaatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld een (bouwkundig) advies, legeskosten, de kosten van een certificaat en kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening. Loonkosten van zelfwerkzaamheid vallen niet onder de Werkelijke kosten.

 • H.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  • a.

   Sportaccommodaties gelegen binnen de gemeente Moerdijk en ouder dan 10 jaar;

  • b.

   Een Sportaccommodatie die volledig in eigendom is van een Sportvereniging.

 • 2.

  Voor het verstrekken van een Stimuleringsregeling geldt een marge van minimaal € 2.500 (inclusief b.t.w.) en maximaal € 50.000 (inclusief b.t.w.) per aanvrage.

 • 3.

  Een combinatie van maatregelen als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 4 is toegestaan.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Moerdijk het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Moerdijk en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het College is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het College kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorschriften verbinden.

Hoofdstuk 2 Duurzaamheidsmaatregelen

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen aan Sportaccommodaties, aan te brengen in, op, of aan bestaande panden en velden van verenigingen, bijvoorbeeld:

  • a.

   Zonnepanelen met een geïnstalleerd vermogen van ten minste 2000 WattPiek (dit zijn bijv. 8 panelen van 250 Wattpiek of 10 panelen van 200 Wattpiek) met een oriëntatie die niet naar het noorden is gericht, maar bij voorkeur op het zuiden;

  • b.

   LED-installatie voor veldlichtmasten;

  • c.

   Verlichting panden op LED basis;

  • d.

   Koelingsinstallaties consumptiegoederen hoger of gelijk aan klasse A;

  • e.

   Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals blijkt uit het zonne-keurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;

  • f.

   Vloerisolatie/bodemisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • g.

   Dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 5,0 m2K/W;

  • h.

   ‘Groendak’; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2;

  • i.

   Spouwmuur- en na-isolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste:

   • 1,3 m2K/W voor panden van verenigingen van vóór 1973;

   • 1,6 m2K/W voor panden van verenigingen na 1973.

  • j.

   Gevelisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 4,5 m2K/W;

  • k.

   HR++ glas met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2 K;

  • l.

   Micro-wkk met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;

  • m.

   Warmtepomp-boiler;

  • n.

   Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water) ten behoeve van de warmwatervoorziening en/of verwarming van het pand;

  • o.

   De toepassing van kunststof kozijnen, -ramen en –deuren in de uitwendige scheidingsconstructie(s) (gevels en daken) met een warmtegeleiding van minder dan U =1,4 W/m2 K.

Hoofdstuk 3 Toegankelijkheid

Artikel 7 Toegankelijkheidsmaatregelen

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening komen in aanmerking de Werkelijke kosten van toegankelijkheidsmaatregelen, aan te brengen volgens het Woonkeur rollator- en/of rolstoelgeschikt voor Sportaccommodaties, bijvoorbeeld:

  • a.

   Verbreden deuren

  • b.

   Aanbrengen (rolstoel)lift;

  • c.

   Drempels weg of verlagen;

  • d.

   Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid pand;

  • e.

   Aangepast toilet;

  • f.

   Aangepaste douche gelegenheid.

 • 2.

  Domotica aanpassingen, bijvoorbeeld:

  • a.

   Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken daarvan;

  • b.

   Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan.

Hoofdstuk 4 Veiligheid

Artikel 8 Veiligheidsmaatregelen

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening komen in aanmerking de Werkelijke kosten van veiligheidsmaatregelen ten behoeve van Sportaccommodaties, bijvoorbeeld:

  • a.

   Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels;

  • b.

   Verlichting bij de buitendeuren;

  • c.

   Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501 en hangen op iedere etage op de juiste plek.

   • 1.

    Overige veiligheidsmaatregelen:

    • a.

     CO2 melders hebben het certificaat EN 50291:2001 en zijn in ieder geval geplaatst in buurt van elke CV ketel, geiser en HR-combi ketel;

    • b.

     Brandwerende deuren zijn voorzien van de CE Markering;

    • c.

     Bewakings- en/of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid en brandwerendheid;

    • d.

     Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water- en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

    • e.

     Rolluiken.

Hoofdstuk 5 Procedurevoorschriften

Artikel 9 Indiening aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het College ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van onder andere:

 • 1.

  Een kadastraal eigendomsbewijs van de Sportvereniging;

 • 2.

  Een overzicht van de te treffen verbetermaatregelen;

 • 3.

  De geschatte kosten van het treffen van de verbetermaatregelen alsmede een open begroting op basis van offertes (gespecificeerd in hoeveelheden, materialen en arbeidsuren);

 • 4.

  Een tekening/schetsplan van de Sportaccommodatie met maatvoering van de bestaande en de nieuwe situatie (plattegronden, gevelaanzichten en doorsnede);

 • 5.

  Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning;

 • 6.

  Een globale planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 7.

  Alle overige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens.

Artikel 10 Behandeling aanvraag

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College Aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, laat het College de aanvraag buiten behandeling;

 • 4.

  Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit mee aan Aanvrager.

Artikel 11 Afwijzing aanvraag

Het College wijst een aanvraag (gedeeltelijk) af, indien:

 • 1.

  Het budget als bedoeld in artikel 3 niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  Wanneer de Werkelijke kosten niet vallen binnen de in artikel 2.2 genoemde marges;

 • 3.

  De opgegeven kosten naar oordeel van het College niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  Binnen een termijn van vijftien jaar voorafgaand aan de aanvraag al eerder een Stimuleringslening is verstrekt voor dezelfde verbetermaatregel(en);

 • 5.

  De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de aangegeven verbetermaatregelen;

 • 6.

  Er naar haar oordeel gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de verbetermaatregelen niet zullen worden getroffen en of dat niet aan alle voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 12 Krediettoets, verstrekken en beheer stimuleringslening

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een door het College toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 13 Voorwaarden SVn

Op de Stimuleringslening zijn mede van toepassing de productspecificaties, procedures en uitvoeringsregels van SVn, alsmede de algemene bepalingen voor geldleningen, zoals die door SVn aan de aanvrager worden uitgereikt voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 14 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het College toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het College aanvaarde Werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan

 • 3.

  € 2.500,- en niet meer dan € 50.000, (inclusief BTW). De hoogte van de lening wordt mede bepaald aan de hand van de overgelegde offertes;

 • 4.

  De looptijd van de stimuleringslening bedraagt 10 jaar voor leningen tot € 15.000 en 15 jaar voor leningen van €15.000 tot € 50.000;

 • 5.

  Het rentepercentage wordt door het College vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening;

 • 6.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast;

 • 7.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 13 genoemde productspecificaties;

 • 8.

  De lening kan vervroegd boetevrij worden afgelost, met een minimale aflossing van € 250;

 • 9.

  Bij verkoop of tenietgaan van de Sportaccommodatie waaraan verbetermaatregelen zijn getroffen, dient de restschuld van de lening door Aanvrager direct en volledig te worden afgelost;

 • 10.

  De Stimuleringslening wordt door SVn verstrekt via een onderhandse akte of een hypothecaire akte.

Artikel 15 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 16 Nadere regels

Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het College afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2018

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls sportaccommodaties gemeente Moerdijk”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 januari 2018

De griffier,

H.D. Tiekstra

De voorzitter,

J.P.M. Klijs