Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit
CiteertitelAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201801-01-2019Nieuwe regeling

30-01-2018

gmb-2018-25831

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Moerdijk, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

 

Overwegende dat het voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is om bevoegdheden over te dragen aan medewerkers van de gemeente Moerdijk en aan eventuele derden;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht ,

 

BESLUITEN

 

I. In te trekken de mandatenlijst, vastgesteld bij besluit van 12 december 2017.

II. De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende schema te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

III. Ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.:

 

 

Artikel 1 begripsomschrijving

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 

Mandaat: Mandaat is volgens artikel 10:1 Awb de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of enig ander persoon of college met openbaar gezag bekleed) een besluit te nemen. Een besluit is volgens artikel 1:3 Awb een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, gericht dus op rechtsgevolg, bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene plaatselijke verordening. Kenmerk van mandaat is dat de bevoegdheid niet overgaat, maar in naam van de mandans wordt uitgeoefend. De mandans blijft dan ook verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Mandaat is eigenlijk de publiekrechtelijke tegenhanger van de volmacht uit het privaatrecht.

 

Volmacht: Volmacht heeft betrekking op het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in naam van het bestuursorgaan bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst. Artikel 10:12 verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de volmacht.

 

Machtiging: Hiervan is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Dit zijn weer handelingen die geen privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn of geen besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 Awb. Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie, het vragen van inlichtingen, het uitbrengen van advies of het afsluiten van een straat. Artikel 10:12 verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de machtiging.

 

Algemeen

het college : college van burgemeester en wethouders van Moerdijk.

 

A. Ten aanzien van mandaat

a. mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

b. mandans : degene die het mandaat verleent;

c. mandataris : degene die het mandaat ontvangt.

 

B. Ten aanzien van volmacht

a. volmacht : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

b. volmachtverlener : degene die de volmacht verleent;

c. volmachtontvanger : degene die de volmacht ontvangt.

 

C. Ten aanzien van machtiging

a. machtiging : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten;

b. machtigingverlener : degene die de machtiging verleent;

c. machtigingverkrijger : degene die de machtiging ontvangt.

 

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Het college c.q. de burgemeester kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de volgende mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers: portefeuillehouders, gemeentesecretaris, domeinregisseurs, en teamleiderleiders of voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen medewerkers/adviseurs. Er kan ook mandaat, volmacht of machtiging worden verleend aan personen die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandans, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren. Bij mandaat aan een domeinregisseur of teamleider wordt de domeinregisseur of teamleider bedoeld van het domein dat aan het begin van het hoofdstuk genoemd wordt. In het hoofdstuk “Algemeen” wordt met teamleider alle teamleiders bedoeld.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het schema wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 1.

  De aan de gemeentesecretaris toegekende bevoegdheden/verantwoordelijkheden worden bij afwezigheid toegekend aan de plaatsvervangend gemeentesecretaris.

 • 2.

  Het aan een bepaalde functionaris opgedragen mandaat, volmacht of machtiging wordt geacht eveneens opgedragen te zijn aan diens leidinggevende en aan de door het college als zodanig benoemde plaatsvervanger. Daarnaast kunnen teamleiders horizontaal worden vervangen door een teamleider van hetzelfde domein. Domeinregisseurs worden vervangen door de teamleiders van hun domein.

 • 3.

  Waar een bevoegdheid wordt gemandateerd aan een medewerker, wordt bedoeld de medewerker van het team waaronder de bevoegdheid in de mandatenlijst is geplaatst. Het mandaat geldt voor de medewerker die belast is met de uitvoering van de genoemde bevoegdheden.

 • 4.

  Indien een bevoegdheid gemandateerd wordt aan een projectleider, wordt hiermee ook bedoeld de medewerkers die tijdelijk als projectleider worden aangesteld. De bevoegdheden gelden dan voor de duur van het project en binnen eventueel vooraf gestelde kaders en budgetten.

 • 5.

  De concerncontroller en de stafadviseur veiligheid hebben dezelfde bevoegdheden als een teamleider, zoals opgenomen in hoofdstuk “Algemeen”.

 • 6.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid” of ‘’plv (plaatsvervanger) ’’.

 • 7.

  Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn opgedragen aan de manager van de betrokken functionele afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Artikel 4 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  a het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid. Bij gebruikmaking van de hardheidsclausule in verordeningen dient bij de adviesnota aan het college een advies van concerncontrol gevoegd te worden;

  b het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  c de betrokken portefeuillehouder of de burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt;

  d bij het besluit meerdere wethouders betrokken zijn;

  e bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  f het besluit onderwerp is van een politieke discussie en/of in de publiciteit is geweest;

  g er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

  h artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is; of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel koestert of zulks het geval is.

  j Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 2

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college het besluit zelf.

 • 3

  Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met het eerste lid onder g van dit artikel.

 • 4

  De bevoegdheden in het kader van het budgethouderschap dienen in acht te worden genomen.

 • 5

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid leidt tot een besteding van boven de € 50.000,-- en hiervoor nog geen krediet gevoteerd is, is instemming van de portefeuillehouder vereist, tenzij dit bij een specifieke bevoegdheid anders is geregeld.

 • 6

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid leidt tot een besteding van boven de € 100.000,-- en hiervoor nog geen krediet gevoteerd is, is instemming van de portefeuillehouder vereist na advies van de bestuursadviseur financiën of de concerncontroller, tenzij dit bij een specifieke bevoegdheid anders is geregeld.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

1. Indien het college c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woord, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 2. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

- Het nemen van alle voorbereidende besluiten cq ontwerpbesluiten;

- Het intrekken van het besluit;

- Het geven van inlichtingen c.q. houden van voorlichtingsbijeenkomsten;

- Het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

- Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

- Verdagen en/of uitstellen of verlengen beslistermijn;

- Verzoeken om aanvullende informatie;

- Het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

- Het stellen van nadere voorwaarden;

- Het toekennen van bedragen in termijnen;

- Het toekennen van voorschotten;

- Het afleggen van verantwoording aan het rijk;

- Het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

- Het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

- Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

2. Correspondentie in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van door het gemeentebestuur te nemen/genomen besluiten, kortom alle gewone correspondentie die geen rechtsgevolgen heeft, kan de ambtenaar zelf (in eigen naam) ondertekenen, tenzij in dit besluit anders is geregeld. Tevens is de ambtenaar bevoegd tot algemene voorbereidingshandelingen die geen besluit opleveren. Dit is inherent aan de uitoefening van de functie van de betreffende ambtenaar. Onder algemene correspondentie en algemene handelingen worden bijvoorbeeld verstaan:

a Het schriftelijk verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

b Het opvragen van inlichtingen, bescheiden en kosteloze adviezen aan derden;

c Het versturen van uitnodigingen voor een hoorzitting;

d Het horen van belanghebbenden tijdens een hoorzitting;

e Kennisgeving ter inzage legging besluit/aanvraag;

f Het uitreiken van een algemeen bewijs van ontvangst;

g Het toezenden/doorzenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

h Het bekend maken van besluiten;

i Verzoeken om aanvullende informatie;

j Geven van algemene informatie, geen besluiten zijnde;

k Uitvoeren van de doorzendplicht;

3. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden.

 

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, namens dezen c.q. namens deze, en dan de functie en naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

Artikel 7 Vertegenwoordiging en procesbesluiten

 • 1.

  Aan de teamleiders, ieder voor zover het hun team betreft, wordt de bevoegdheid verleend tot het instellen van gerechtelijke middelen, hieronder wordt het volgende begrepen:

 • a. Het starten van verhaals- en incassoprocedures,

 • b. het nemen van procesbesluiten

 • c. het aanspannen van civielrechtelijke procedures.

 • d. het voeren van verweer in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures.

 • 2.

  Aan de medewerkers, ieder voor zover het hun team betreft, wordt de bevoegdheid verleend tot het aanspannen van bestuursrechtelijke procedures en het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures.

 • 3.

  De teamleiders en de medewerkers wordt daarbij de bevoegdheid verleend tot het verrichten van alle proceshandelingen, die het belang van de gemeente dienen.

 • 4.

  Aan de teamleiders, ieder voor zover het hun eigen team betreft, wordt de bevoegdheid verleend om bij geschillen te besluiten tot het volgen, uitvoeren en bewaken van een mediationtraject.

 • 5.

  Bij het voeren van mediation of het volgen van de “nieuwe zaaksbehandeling” van de rechtbank wordt aan de teamleiders onderhandelingsruimte toegekend om tot een oplossing van het conflict te komen.

 • 6.

  Aan de medewerkers wordt de bevoegdheid verleend tot het doen van aangifte bij de politie van vernieling, inbraak, diefstal en schade aan gemeentelijke eigendommen e.d. Tevens hebben de medewerkers de bevoegdheid de schade te verhalen op de veroorzaker daarvan, waaronder begrepen het desgewenst voegen in eventuele strafrechtelijke procedures.

 • 7

  De teamleiders zijn bevoegd bovengenoemde bevoegdheden over te dragen aan hun medewerkers.

Artikel 8 Aanhaling, overgangsrecht en Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het “Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit”.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Het besluit is van toepassing met betrekking tot aanvragen waarop, op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, nog niet is beslist.

 • 4.

  Het “Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit” vastgesteld op 12 december 2017 wordt hierbij ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 30 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel J.P.M. Klijs

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Toelichting bij de artikelen

Artikel 1

Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan. Het gebruik van het begrip “college” is geheel in overeenstemming met de benaming in de Gemeentewet.

 

Artikel 2 lid 1

Het eerste lid geeft aan welke functionarissen een bevoegdheid kan worden verleend. Ook aan functionarissen die niet ondergeschikt zijn aan de gemeente als werkgever kan worden gemandateerd.

 

Artikel 2 lid 2

Het tweede lid spreekt voor zich. De mandataris zal zich bij de uitoefening van de bevoegdheden moeten houden aan bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, de geldende APV of geldend beleid met betrekking tot subsidieverstrekkingen. Ook mag hij natuurlijk niet in strijd handelen met Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving, waaronder begrepen strijd met regelgeving van andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld hoogheemraadschappen en waterschappen, en de daarbij behorende jurisprudentie.

 

Artikel 3

In dit artikel wordt geregeld dat bij afwezigheid van gemandateerde functionarissen de direct leidinggevende of de plaatsvervanger van de functionaris in ieder geval ook bevoegd zijn de betreffende besluiten af te doen.

 

Artikel 4 lid 1

Dit artikel geeft de belangrijkste randvoorwaarden aan voor het uitoefenen van de verleende bevoegdheid. De situaties worden beschreven waarin teruggekoppeld moet worden naar het college of de burgemeester. Opgemerkt wordt dat het criterium als bedoeld onder “f” niet 100% waterdicht zal zijn. Een besluit hoeft op het moment van het nemen daarvan nog geen politieke of publicitaire consequenties te hebben, maar die kunnen in de loop der tijd ontstaan. Voorbeeld van persoonlijke betrokkenheid als bedoeld onder ”e” doet zich bijvoorbeeld voor als de mandataris een vergunning aanvraagt voor het kappen van een eigen boom.

 

Artikel 4 lid 2

In het tweede lid zijn de gevolgen neergelegd van de situatie, die zich voordoet in het eerste lid bijvoorbeeld: de mandans neemt dan zelf het besluit of laat de bevoegdheid aan de mandataris al dan niet onder oplegging van nadere instructies.

 

Artikel 4 lid 3

In artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet is opgenomen, dat het college de raad vooraf inlichtingen moet verstrekken over de uitoefening van onder andere de bevoegdheden als opgenomen in artikel 160, eerste lid onder “e” (besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen) en onder”f” (voeren van rechtsgedingen), indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening van die bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Voorts is in dat artikel bepaald, dat in het laatste geval het college geen besluit neemt dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Een en ander laat weinig ruimte om de bevoegdheid over te dragen. Vandaar de inhoud van de redactie van het derde lid.

 

Artikel 4 lid 4

Het vierde lid maakt duidelijk, dat in het eerste lid wordt gedoeld op een terugkoppelingsplicht van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger. Deze terugkoppelingsplicht betreft een interne kwestie, die niet naar buiten werkt. Het zegt namelijk niets over de bevoegdheidstoedeling an sich. Daarmee wordt voorkomen, dat het niet voldoen aan de terugkoppelingsverplichting voor vervelende, gerechtelijke procedures kan zorgen. De uitzondering aan het slot van dit lid is vanzelfsprekend.

 

Artikel 4 lid 5

Indien een gemandateerde niet tevens de budgethouder is zal beoordeeld moeten worden of het mandaat in stand kan blijven en er onderling afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Artikel 5 lid 1

Voor de duidelijkheid is in dit artikel bepaald, dat het verlenen van een bevoegdheid niet alleen betreft het nemen van een besluit, bijvoorbeeld het beslissen op een aanvraag om subsidie, of het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verrichten van een feitelijke handelingen, maar dat daaronder ook vallen het voeren van correspondentie en alle andere voorbereidingshandelingen die worden verricht in de aanloop tot de totstandkoming van het besluit, de privaatrechtelijke rechtshandeling of de feitelijke handeling en de afhandeling daarvan, bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan het rijk bij de besteding van overheidsgelden. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt, dat hieronder tevens valt het besluit om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren, een beschikking niet te nemen of de overeenkomst niet aan te gaan dan wel de informatie niet te verstrekken.

 

Artikel 5 lid 2

Het verrichten van algemene voorbereidingshandelingen en het verstrekken van informatie etc. bij niet gemandateerde bevoegdheden, wordt geacht te behoren tot de reguliere taakuitoefening van de betrokken ambtenaren, voorzover daar geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke binding uit voort vloeit.

 

Artikel 7 lid 5:

Wat houdt de nieuwe zaaksbehandeling in?

Oplossingsgericht, rechtspraak op maat en zaken sneller op zitting. Dat is de kern van de nieuwe zaaksbehandeling. De rechtbanken hebben deze nieuwe werkwijze voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd. De meeste rechtbanken handelen alleen vreemdelingenzaken nog niet op deze manier af.

In vervolg komen zaken in principe 13 weken na binnenkomst van het beroepschrift op zitting. Het doel is om daar zoveel mogelijk in één keer tot een definitieve oplossing van het geschil te komen en jarenlang procederen te voorkomen.

Tijdens de zitting ‘nieuwe stijl’ bespreekt de rechter met de procespartijen – de eiser, een eventuele gemachtigde en de overheidsinstantie – wat de meest adequate behandeling van de zaak is. De rechter heeft daarbij aandacht voor het eventuele onderliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden opgelost.

Het kan zijn dat de rechter een schikking beproeft of dat hij met partijen bekijkt of het geschil door middel van mediation, dus buiten de rechter om, kan worden opgelost. Ook kan de rechter ter zitting uitleg en inzicht geven in de proces- of bewijspositie van partijen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over bewijslevering of over het benoemen van een deskundige. Een andere mogelijkheid is dat de rechter aan de hand van een tussenuitspraak sturing geeft aan het vervolg van de procedure. Als de zaak na de bespreking op zitting kan worden afgedaan dan kan de rechter mondeling of schriftelijk uitspraak doen.

Om als vertegenwoordiger van de gemeente goed mee te kunnen werken aan deze nieuwe zaaksbehandeling is het dus van belang te weten hoe groot je onderhandelingsruimte is. Aangezien dit van geval tot geval zal verschillen is het niet mogelijk hier eenduidige regels over te geven. Een vertegenwoordiger van het college zal dus alvorens hij naar een zitting bij de rechtbank gaat, goed moeten overleggen met alle betrokken afdelingen en portefeuillehouders om vast te stellen tot hoever eventuele onderhandelingen kunnen gaan c.q. wat andere mogelijke oplossingen van het conflict kunnen zijn.

 

 

Artikel 8

Het nieuwe mandaatbesluit dient conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht openbaar bekend te worden gemaakt.

Van een aantal oude mandaatbesluiten is gebleken dat deze nog niet formeel ingetrokken waren. Deze worden hierbij alsnog ingetrokken.

 

Mandatenlijst 2018

 

1. DOMEIN ONDERNEMEN EN LEEFOMGEVING 

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

TEAM VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

 

ALGEMEEN/APV

 

1.1

Het beslissen op aanvragen voor vergunningen / ontheffingen alsmede het intrekken van vergunningen als bedoeld in de APV (m.u.v. evenementenvergunningen).

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

 

1.2

Het beslissen op aanvragen voor een evenementenvergunning op grond van de APV, m.u.v. evenementen:

- met een geschat bezoekersaantal boven 5000 personen, en/of

- met een verhoogd veiligheidsrisico doordat sprake is van wedstrijden of stuntshows met gemotoriseerde voertuigen, en/of

- waarvoor een negatief advies is uitgebracht door adviseurs van het evenementenoverleg.

Burgemeester

Teamleider

 

 

1.3

Het verlenen van ontheffing van de sluitingstijd zoals bedoeld in artikel 2:29 en artikel 2:30 APV

Burgemeester

Medewerkers

 

 

1.4

Bevoegdheden in het kader van de kennisgeving incidentele festiviteiten ingevolge artikel 4:3 APV.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.5

Beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden ingevolge artikel 4:11 APV.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.6

Het inschrijven op de wachtlijst van de weekmarkten, o.g.v. de Marktverordening.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.7

Het beslissen op aanvragen voor vergunningen alsmede intrekken en wijzigen van vergunningen o.g.v. Marktverordening.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.8

Het beslissen op aanvragen voor vergunningen alsmede intrekken van vergunningen o.g.v. art 3 Wet op de kansspelen.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.9

Het verlenen, weigeren, intrekken en wijzigen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Burgemeester

Teamleider

 

 

1.10

Ontheffing o.g.v. art. 148 lid 1 sub b WVW.

(verbod om wedstrijden op de weg te houden (fiets, puzzel, etc.).

College van B&W

Medewerkers.

 

 

1.11

Het beslissen op verzoeken om een speelautomatenvergunning o.g.v. art. 30 b Wet op de kansspelen.

Burgemeester

Medewerkers

 

 

1.12

Het beslissen huisnummers, straatnamen en wijkverdeling e.d. toe te kennen o.g.v. art 2 en 3 Verordening naamgeving en nummering.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.13

Het vaststellen van collectieve festiviteiten APV o.g.v. art 4:2 APV.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.14

Het ondertekenen en uitgeven van een dagplaatsmarktvergunning en een standplaatsvergunning op de weekmarkt van Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad op grond van de marktverordening en marktreglement..

College van B&W

Marktmeester en zijn plaatsvervanger

 

 

1.15

Het aanwijzen van toezichthouders van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, belast met toezicht op naleving van hetgeen bij of krachtens WRO en Omgevingswet is bepaald.

College van B&W

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

 

1.16

Beslissen op een verzoek om een stookontheffing zoals bedoeld in artikel 5:34 Apv.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.17

Het nemen van besluiten in het kader van de Leegstandswet.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.18

Bevoegdheid tot het aanstellen en intrekken van aanstellingen van verkeersregelaars.

Burgemeester

Medewerkers

Burgemeesters in politiedistrict Bergen op Zoom

 

 

1.19

Beslissen op een aanvraag registratie ingevolge artikel 1.46 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

   

College van B&W

Medewerkers.

 

 

1.20

Beslissen op een wijzigingsverzoek voor een opvanglocatie ingevolge artikel 1.47 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.21

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor het overbrengen van explosieven ingevolge artt 10, 11, 12, 14, 16 en 17 van de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik.

 

College van B&W

Medewerkers.

 

 

1.22

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb.

College van B&W en Burgemeester

Teamleider

 

 

1.23

Besluiten op grond van de verordening Stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad.

College van B&W

Medewerkers.

 

1.24

Het nemen van een beslissing op een aanvraag voor een loterijvergunning ex artikel 3 Wet op de kansspelen.

College van B&W

Medewerkers

 

1.25

Het beslissen op een verzoek om vergunning voor het organiseren van klein kansspel.

College van B&W

Medewerkers.

 

 

WONINGWET

1.26

Aanschrijvingen op grond van Woningwet.

College van B&W

Teamleider

 

BOUWVERORDENING/BOUWBESLUIT/Awb

1.27

Het afwijken van regels uit de Bouwverordening.

College van B&W

Teamleider

 

Binnen het door het college vastgestelde beleid

1.28

Het verbinden van bodemsaneringsvoorwaarden aan omgevingsvergunning o.g.v. Bouwverordening artikel 2.4.2.

College van B&W

Teamleider

 

overeenkomstig het advies van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant / milieuambtenaren

1.29

Toesturen bewijs van ontvangst van een gebruiksmelding op grond van artikel 1:20 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Teamleider

 

1.30

Stellen, wijzigen of intrekken van nadere voorwaarden van een gebruiksmelding o.g.v. artikel 1.21 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Teamleider

 

1.31

Verbod een bouwwerk e.d. te gebruiken bij bouwvalligheid of bij bouwvalligheid van een nabijgelegen bouwwerk o.g.v. Art. 7.20 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.32

Het staken van het gebruik van het gebouw wegens ontbreken van de in het Bouwbesluit opgelegde eisen van veiligheid en bij gebrek aan hygiëne o.g.v. Art. 7.21 Bouwbesluit 2012.

 

College van B&W

Medewerkers

 

1.33

Het accepteren op aanvraag sloopmelding en het verbinden van voorwaarden aan de melding. o.g.v art. 1.29 Bouwbesluit 2012.

 

College van B&W

Teamleider

 

.

1.34

Het herzien en vervangen van aangewezen (NEN) normen nadat publicatie van die normen heeft plaatsgevonden o.g.v. Bouwverordening artikel 10.6.

College van B&W

Medewerkers

 

1.35

Uitreiken bewijs van ontvangst melding sloopvoornemen op grond van artikel 1.28 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerker

 

1.36

Het in de gelegenheid stellen van degene die de bouwmelding heeft gedaan om de ontbrekende gegevens te overleggen.

College van B&W

Medewerker

 

1.37

Het behandelen van een sloopmelding. O.g.v. artikel 1.26 t/m 1.30 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

.

WET MILIEUBEHEER (WM)

1.38

Het beslissen op meldingen ingevolge de Wm of een (mede daarop gebaseerde) AMvB.

   

College van B&W

Teamleider

   

 

1.39

Besluiten over het stellen nadere eisen of maatwerkvoorschriften op grond van de Wm of een (mede daarop gebaseerde) AMvB, met uitzondering van procedures waarin zienswijzen en/of een negatief advies zijn/is ingebracht.

College van B&W

Teamleider

 

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht: portefeuillehouder is bevoegd

 

1.40

Het beslissen op aanvragen om ontheffing voor het vervoer van vuurwerk o.g.v. artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

   

College van B&W

Teamleider

Voorwaarde: er moet advies gevraagd worden aan de politie.

1.41

Het beslissen op het toepassen van de MER- procedure op bedrijfsniveau.

College van B&W

Teamleider

Bij grotere projecten: zie mandaat bevoegdheid Team ruimtelijke en economische ontwikkeling

 ERFGOEDWET

1.42

Het berekenen van subsidiabele kosten; berekening doorzenden naar minister.

College van B&W

Medewerkers

 

1.43

Begeleiding restauraties.

College van B&W

Medewerkers

 

1.44

Wijzigen register als bedoeld. In artikel 3.16 lid 3 Erfgoedwet juncto artikel 13 erfgoedverordening gemeente Moerdijk 2017

College van B&W

Medewerkers

 

1.45

Nemen van besluiten op basis van de verordening Moerdijks Restauratie Fonds

College van B&W

Teamleider

 

WET GELUIDHINDER

1.46

Uitvoering projecten sanering weg- en railverkeerslawaai.

College van B&W

Teamleider

 

1.47

Besluiten in het kader van de Wet geluidhinder.

College van B&W

Teamleider

 

WET BODEMBESCHERMING

1.48

 Besluiten in het kader van de wet bodembescherming.

College van B&W

Teamleider

 

1.49

 Besluiten op basis van het Lozingenbesluit.

College van B&W

Teamleider

 

BESLUIT BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN 

1.50

Voorwaarden aan een gebruiksmelding te verbinden / wijzigen / intrekken o.g.v. art. 2.4 en 2.5 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

College van B&W

Teamleider

 

1.51

Het geven van gelegenheid de aanvraag om een gebruiksvergunning aan te vullen dan wel te verbeteren op grond van art. 2.4 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

College van B&W

Medewerkers

 

HANDHAVING

1.52

Vooraankondiging op aanschrijving gericht op naleving van wetgeving die behoort tot het taakveld van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

   

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.53

Aanschrijving gericht op naleving van wetgeving die behoort tot het taakveld van de afdeling Vergunningen & Handhaving, op grond van o.a. artikel 125 Gemeentewet, artikel 44 D&H-wet en artikel 13b Opiumwet en Gemeentewet en het bij of krachtens de volgende wet-en regelgeving gestelde:

 • 1.

  Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht,

 • 2.

  Woningwet,

 • 3.

  Bouwbesluit

 • 4.

  Wet ruimtelijke Ordening,

 • 5.

  Bouwverordening,

 • 6.

  Brandbeveiligingsverordening,

 • 7.

  Erfgoedwet,

 • 8.

  Monumentenwet,

 • 9.

  Erfgoedverordening,

 • 10.

  Wet milieubeheer,

 • 11

  Wet geluidhinder,

 • 12

  Wet bodembescherming,

 • 13

  Havengebruiksverordening/havenbeheersverordening,

 • 14

  Algemene plaatselijke verordening,

 • 15

  Afvalstoffen verordening,

 • 16

  Marktverordening,

 • 17

  Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen,

 • 18

  Drank- en Horecawet, en

 • 19

  artikel 13b Opiumwet

 • 20

  Wet Kinderopvang

diverse andere tot het taakveld behorende specifieke wetgeving

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.54

Mededelen van het voldoen aan een handhavingsbesluit of het intrekken van een .handhavingsbesluit

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.55

Het beslissen tot het stopzetten van een handhavingstraject.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

 

 

1.56

Het beslissen op verzoeken om handhaving.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

Voorzover besluit ligt binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders. Daarbuiten blijft alleen het college bevoegd.

 

1.57

Nemen van een kostenverhaalbeschikking voor uitgevoerde bestuursdwang.

   

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

 

1.58

Besluiten op een verzoek tot het nemen van een beschikking tot toepassen van bestuursdwang (art. 5:31a Awb).

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

Voorzover besluit ligt binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders. Daarbuiten blijft alleen het college en de burgemeester bevoegd.

 

1.59

Nemen van een invorderingsbeschikking van een verbeurde dwangsom (5:37 Awb).

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

 

1.60

Het toepassen van bestuursdwang door op de weg staande voertuigen over te brengen en in bewaring te stellen, als bedoeld in artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.61

Het bijhouden van register van gevallen waarin de wegsleepregeling is toegepast, als bedoeld in artikel 170, vierde lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.62

Het opmaken proces-verbaal krachtens artikel 5:29 tweede lid Awb en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.63

Beschikking tot toepassing bestuursdwang bekend te maken, als bedoeld in artikel 170, eerst lid en 171 Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.64

Inning van de kosten van toepassen bestuursdwang, als bedoeld in art. 5:25 Awb, art. 171 Wegenverkeerswet en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

 

College van B&W

Teamleider

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1.65

Het beslissen op aanvragen op grond van artikel 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo.

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen)

   

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht of verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt geweigerd: portefeuillehouder is bevoegd

 

1.66

Het beslissen op een gefaseerde aanvraag als bedoeld in artikel 2.5 Wabo.

 

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen)

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht of verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt geweigerd: portefeuillehouder is bevoegd.

 

1.67

Het intrekken van een beschikking eerste of tweede fase op grond van artikel 2.5 lid 5.

College van B&W

Teamleider

 

 

 

1.68

Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning).

College van B&W

Teamleider

 

 

1.69

Het vragen van adviezen als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en H6 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.70

Uitbrengen van advies op grond van artikel 2.26 Wabo en H6 Bor.

College van B&W

Teamleider

 

 

1.71

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en H6 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.72

Het beslissen over aanvragen met betrekking tot het wijzigen of intrekken van vergunningen als bedoeld in artikel 2.31 en 2.33 Wabo.

College van B&W

Teamleider

   

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht: portefeuillehouder is bevoegd

   

 

1.73

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van 4:5 Awb.

College van B&W

Teamleider

aanvullende gegevens niet ingediend of onvolledig/onvoldoende

 

1.74

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van artikel 3.18 Wabo.

College van B&W

Teamleider

Coördinatie met Waterwet bij ippc inrichtingen

 

1.75

Intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo.

     

College van B&W

Teamleider

Coördinatie met Waterwet bij ippc inrichtingen

 

1.76

Besluiten over het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsver-gunning en (gedeeltelijk) intrekken van een omgevingsvergunning op grond van de artikelen 2.31 en 2.33 Wabo, anders dan als sanctie, en uitgezonderd de procedures waarin zienswijzen en/of een negatief advies zijn/is uitgebracht. 

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen).

   

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht:

portefeuillehouder is bevoegd

 

1.77

Actualiseren van omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.30 Wabo

Met uitzondering van procedures waarin zienswijzen en/of negatief advies zijn/is uitgebracht.

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen)

   

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht:

portefeuillehouder is bevoegd

 

1.78

Beoordelen nader ingediende stukken n.a.v. opgenomen voorschriften in het besluit op de aanvraag O.g.v. art. 4.7 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

 

1.79

Uitreiken bewijs van ontvangst van omgevingsvergunning o.g.v. art. 3.1 Wabo.

College van B&W

Medewerkers

 

 

  

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

TEAM 1 OPENBARE RUIMTE

ONROERENDE ZAKEN EN ZAKELIJKE RECHTEN

1.80

Het aangaan van een overeenkomst tot het bezwaren, verpachten, verhuren, verkopen, in gebruik geven of op andere wijze vervreemden van onroerende zaken en het doorhalen van zakelijke rechten.

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

Jaarlijks een overzicht verstrekken van verhuurde panden.

Verhuur wordt geregeld via een goedgekeurd model huurovereenkomst

1.81

Het aangaan van een overeenkomst tot het pachten, huren, aankopen, ruilen of op andere wijze verwerven van onroerende zaken of alle overeenkomsten m.b.t. zakelijke rechten, tot een bedrag van € 250.000,--.

 

College van B&W/Burgemeester

   

Teamleider

De bevoegdheid dient bij bedragen boven een aankoopsom c.q. investeringsbedrag van € 250.000,-- aan het college te worden voorbehouden. Bovendien kan het college ad hoc het bedrag lager vaststellen. Aankoop geschiedt op basis van een taxatierapport en voor de aankoop is een krediet beschikbaar. Jaarlijks dient een overzicht van de gehuurde panden te worden verstrekt.

1.82

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake verhuur, verkoop of ingebruikgeving van snippergroen en ten behoeve van verhuur van volkstuinen en het verpachten of in bruikleen geven van gronden in het buitengebied.

College van B&W/Burgemeester

Medewerkers

 

1.83

Het controleren, goedkeuren en eventueel wijzigen van de notariële concept-akte, die is opgesteld aan de hand van een door of namens de burgemeester ondertekende overeenkomst.

   

College van B&W

Medewerkers.

 

AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN

1.84

Het aangaan van overeenkomsten betreffende aankoop en verkoop van materiaal en materieel.

College van B&W/Burgemeester

     

Teamleider

Mits passend binnen budget en bij aankoop is handboek concern inkoop van toepassing.

1.85

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten binnen kader van de afdelingstaken.

College van B&W/ Burgemeester

 

Teamleider

 

1.86

Tarieven vaststellen voor gemeentelijke accommodaties, voor zover dit binnen het kader van de vastgestelde begroting valt.

College van B&W

Teamleider

 

1.87

besluiten tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomsten voor de verhuur van vrachtwagenparkeerplaatsen.

College van B&W

Burgemeester

Medewerkers

 

1.88

Het verlenen van ontheffing om een notariële akte later te passeren dan in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2006 gestelde termijn.

College van B&W

Teamleider

 

1.89

Bevoegdheid tot het overschrijven van eigendom van auto’s en aanhangers e.d.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.90

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met nutsbedrijven i.k.v. aankoop energie.

 

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

OVERIGE

1.91

Het aanwijzen van losloop-, verbods- en hondenuitlaatplaatsen o.g.v. artt. 2:57 en 2:58 APV.

College van B&W

Teamleider

   

1.92

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere vergunningen, indien nodig voor de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker

 

1.93

Het beslissen op aanvragen tot geringe wijziging in openbare verlichting.

     

College van B&W

Medewerkers

 

1.94

Verzoeken een verlichtings- of wijzigingsplan openbare verlichting, voorzien van kostenopgaaf, op te stellen.

College van B&W

Teamleider

 

1.95

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb.

College van B&W

Teamleider

 

1.96

Het geven van schriftelijke informatie aan bewoners m.b.t. de uitvoering van werken.

College van B&W

Medewerkers

 

1.97

Besluiten m.b.t. aanleg en onderhoud wegen, plantsoenen en straatmeubilair e.d.

College van B&W

Teamleider

 

1.98

Het aanzeggen van bestuursdwang in het kader van een exploit/brief van een deurwaarder dat een huisuitzetting zal plaatsvinden.

 

College van B&W

Teamleider

 

BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN DE HAVENGEBRUIKSVERORDENING

1.99

Het los gooien of kappen van trossen, kettingen, lijnen, uithouders enz. die in strijd met de Havengebruiksverordening zijn aangebracht. Op grond van artikel 9 Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.100

Het verlenen van ontheffing o.g.v. artikel 11 lid 4 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.101

Het losmaken van, het verhalen van, of het zich bevinden op een in de haven gemeerd vaartuig o.g.v. artikel 13 lid 1 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.102

Het aanwijzen van plaatsen binnen of buiten het vaarwater voor vaartuigen die in onmiddellijke staat van zinken verkeren o.g.v. artikel 15 lid 2 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.103

Het bepalen van de tijd waarbinnen een gezonken vaartuig gelicht moet zijn o.g.v. artikel 15 lid 4 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.104

Het aanwijzen van plaatsen voor laden en lossen o.g.v. artikel 18 lid 1 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.105

Het verlenen van een vergunning o.g.v. artikel 16 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Teamleider

 

1.106

Het verlenen van ontheffing o.g.v. artikel 17 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Teamleider

 

   

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

TEAM 2 OPENBARE RUIMTE

VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN/ONTHEFFINGEN ALGEMEEN

1.107

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere vergunningen, indien nodig voor de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.108

Het verlenen van toestemming tot aansluiting op het gemeenteriool.

College van B&W

Medewerkers

 

1.109

Het verlenen van toestemming tot het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom dan wel beheer van de gemeente Moerdijk.

College van B&W

Medewerkers

 

1.110

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb.

College van B&W

Teamleider

 

1.111

Het beslissen op een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI)

College van B&W

Teamleider

 

1.112

Het afdoen van meldingen als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk

College van B&W

Medewerkers

 

1.113

Besluiten/opdrachten voor het verleggen van kabels en leidingen op grond van art. 15 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk en de Telecommunicatiewet.

College van B&W

Teamleider

 

1.114

Het doen van verzoeken tot verleggingen, verzoeken tot het nemen van maatregelen en verzoeken tot aanpassingen als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk en de Telecommunicatiewet.

College van B&W

Medewerkers

 

BESLUITEN M.B.T. VERKEER

1.115

Het nemen of intrekken van een verkeersbesluit ten behoeve van invalideparkeerplaatsen.

College van B&W

Teamleider

 

1.116

Het afgeven, weigeren, intrekken en wijzigen van besluiten o.g.v. de art. 14, 15 e.v. van de WVW (verkeersbesluiten).

College van B&W

Teamleider

 

 

1.117

Het toepassen van bestuursdwang door op de weg staande voertuigen over te brengen en in bewaring te stellen, als bedoeld in artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.118

Het bijhouden van register van gevallen waarin de wegsleepregeling is toegepast, als bedoeld in artikel 170, vierde lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.119

Het opmaken proces-verbaal krachtens artikel 5:29 tweede lid Awb en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.120

Beschikking tot toepassing bestuursdwang bekend te maken, als bedoeld in artikel 170, eerst lid en 171 Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.121

Inning van de kosten van toepassen bestuursdwang, als bedoeld in art. 5:25 Awb, art. 171 Wegenverkeerswet en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

 

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.122

Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen o.g.v. artikel 34 BABW.

College van B&W

Medewerkers

 

1.123

Het aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) artikel 56.

Burgemeester

Teamleider

 

 

1.124

Het beslissen op een verzoek om een ontheffing voor breed landbouwverkeer (<3.50) op alle wegen van de gemeente Moerdijk.

 

College van B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer

 

1.125

Bevoegdheid tot het beslissen op een verzoek om een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

 

College van B&W

Teamleider

 

BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

1.126

Het geven van schriftelijke informatie aan bewoners m.b.t. de uitvoering van werken.

College van B&W

Medewerkers

 

1.127

Besluiten m.b.t. aanleg en onderhoud wegen, plantsoenen en straatmeubilair e.d.

College van B&W

Teamleider

 

   

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

TEAM RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

VOLKSHUISVESTING

1.128

Het uitvoeren van de Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), en Huisvestigingswet.

College van B&W

Medewerkers

Mits passend binnen gemeentelijke beleid.

RUIMTELIJKE ORDENING

1.129

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van planologische procedures.

College van B&W

Teamleider

 

1.130

Overleg art 3.1.1. Bro. (inclusief commentaar nota e.d.).

College van B&W

Medewerkers

 

1.131

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van genomen besluiten tot toepassen van de MER-procedure.

College van B&W

Teamleider

 

1.132

Bevoegdheid tot het elektronisch (digitaal) waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen en het bijbehorende manifest.

College van B&W

Burgemeester

Medewerkers

 

1.133

Alle correspondentie omtrent planschadeverzoeken m.u.v. de beslissing op het planschadeverzoek.

College van B&W

Medewerkers

 

1.134

Geven van opdracht aan een onafhankelijk planschade-adviseur En tevens Ondertekening van de opdracht.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.135

Het ontvankelijk verklaren van planschadeverzoeken.

College van B&W

Teamleider

 

1.136

Het verdagen van een beslissing op een planschadeverzoek.

College van B&W

Teamleider

 

WET GELUIDHINDER EN WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

1.137

Het besluiten tot het verlenen van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder.

College van B&W

Teamleider

Voorzover besluit ligt binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders. Daarbuiten blijft alleen het college bevoegd.

1.138

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van genomen besluiten tot het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, inclusief de correspondentie omtrent alle aanverwante besluiten.

College van B&W

Teamleider

 

PROJECTEN

1.139

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot verkoop of aankoop van (bouw)grond en opstallen in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

1.140

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

   

1.141

Het ondertekenen van startdocumenten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

 

1.142

Het aangaan en ondertekenen van locatie-ontwikkelingsovereenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.143

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.144

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot het verwerven van strategische gronden, inclusief eventuele opstallen, op basis van door het college van B&W genomen besluiten.

   

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.145

Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van projecten.

College van B&W/ Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

1.146

Het aanvragen van diverse vergunningen en ontheffingen in het kader van projecten, alsmede de ondertekening van de aanvraag.

College van B&W/ Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

 

SOCIALE ZAKEN

1.147

Het aanwijzen van de directeur Publieke Gezondheid van de GGD als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

College van B&W

Teamleider

 

1.148

Het ondertekenen van het voorlopig verslag sociale zaken, ter verantwoording aan het ministerie.

 

College van B&W

Teamleider

 

 

2. DOMEIN MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

TEAM KCC

BEGRAAFPLAATSEN

2.1

Het verlenen en weigeren van toestemming voor een opgraving ten behoeve van herbegraving of crematie binnen de wettelijke grafrusttermijn (art. 29 Wet op de lijkbezorging).

Burgemeester

Teamleider

 

2.2

Het conform artikel 18 en 20 Wet op de lijkbezorging  ter aarde bestellen of cremeren van een inwoner waarvan het lichaam niet door nabestaanden wordt opgeëist of onbekende overledene binnen het grondgebied van de gemeente.

Burgemeester

Teamleider

 

2.3

Het verlenen en weigeren van toestemming conform artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging om een overledene binnen 36 uur of na zes werkdagen ter aarde bestellen/cremeren.

Burgemeester

Teamleider

 

2.4

Het aanwijzen van de graven en uitgeven van grafaktes voor algemene en particuliere (urnen)graven en grafkelders en asverstrooiingen en gesloten verklaring voor particuliere (urnen)graven.

College van B&W

Medewerkers

 

2.5

Vergunning voor het plaatsen van een grafsteen en voorts alle andere bevoegdheden op basis van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen alsmede de daaruit voortvloeiende besluiten/regels.

College van B&W

Medewerkers

 

2.6

Het verlenen van ontheffing voor het rijden met een auto op de begraafplaatsen.

College van B&W

Teamleider

 

BRP EN BURGERZAKEN

2.7

Afgifte van een uittreksel uit de BRP, waaronder

uittreksel persoonsregister.

College van B&W

Medewerkers

 

2.8

Legalisatie van handtekeningen en foto’s.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.9

Het aanvragen van inlichtingen uit strafregister/algemeen documentatieregister.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.10

Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten afgeven c.q. de paspoortwet uit te voeren.

Burgemeester

Medewerkers

 

 

2.11

Handelingen verrichten betreffende de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Burgemeester

Medewerkers.

 

2.12

Rijbewijzen afgeven.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.13

Het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering Wet Inburgering.

College van B&W

Teamleider

 

2.14

Het afsluiten van inburgeringstrajecten en alle bijkomende rechtshandelingen (bijvoorbeeld overeenkomsten).

 

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

2.15

Bevoegdheden i.h.k.v. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ingevolge art 9 WKPB, het verstrekken van verklaringen.

College van B&W

Medewerker

 

2.16

Het aanwijzen van een alternatieve locatie als “huis der gemeente”.

College van B&W

Teamleider

 

2.17

Het benoemen van, ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand o.g.v. artikel 16 lid 1,2 en 3 van boek 1 BW.

 

College van B&W

Teamleider

 

ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN

2.18

Het beslissen op een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 87 RVV van het verbod om de vesting Willemstad gedurende bepaalde tijdstippen in het weekend in te rijden met motorvoertuigen.

College van B&W

Medewerkers

   

 

2.19

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van de parkeerschijfzone in de vesting van Willemstad.

College van B&W

Medewerkers

 

2.20

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor kledinginzameling op grond van de afvalstoffenverordening.

College van B&W

Medewerkers.

 

2.21

Het beslissen op een verzoek om een collectevergunning.

College van B&W

Medewerker

 

2.22

Het beslissen op een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart o.g.v. art. 49 BABW.

 

College van B&W

Bij gedeeltelijke of volledige afwijzing: teamleider.

 

Bij volledige toekenning:

medewerkers.

 

STARTERSLENING EN SUBSIDIE

2.23

Beslissing op aanvraag voor een VROM-starterslening.

College van B&W

 Teamleider

 

2.24

Het beslissen op verzoeken op basis van de nadere regel jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente moerdijk, volgend uit artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

College van B&W

Medewerkers

 

  

TEAM MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WMO, SCHULDHULPVERLENING, FONDS SOCIAAL DOMEIN, SUBSIDIE

2.25

Het beslissen op een aanvraag voor een Wmo-voorziening.

College van B&W

Consulenten Wmo/ coördinator Wmo.

   

2.26

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS), incl. gerelateerde besluiten op grond van Faillissementswet (b.v. verklaring dat minnelijke schuldhulp mislukt is)

College van B&W

Casemanagers WGS

 

2.27

Besluiten in het kader van het Fonds Sociaal Domein

College van B&W

Coördinator Wmo Casemanagers WGS

 

2.28

Het beslissen op verzoeken op basis van de nadere regels volgend uit artikel 3 van de Algemene subsidieverordening.

College van B&W

Medewerkers

 

2.29

Weigeren van verzoeken op grond van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening.

College van B&W

Medewerkers

Betreft verzoeken die niet vallen onder nadere regels op grond van art. 3 Algemene subsidieverordening

   

TEAM JEUGD

JEUGDWET, VRIJWILLIGERSVERZEKERING, HUISVESTING ONDERWIJS

2.30

Uitoefenen van de bevoegdheden op basis van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving, inclusief hieruit voortvloeiende privaatrechtelijke opdrachten/overeenkomsten.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider en coördinator CJG

 

2.31

Het afwikkelen van claims m.b.t. de vrijwilligersverzekering

College van B&W

Medewerkers

Na overleg met medewerker verzekeringen in verband met aansprakelijkheid en tot bedrag eigen risico.

2.32

 Bevoegdheid te besluiten op aanvragen huisvesting onderwijs in het kader van herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket of leer- en hulpmiddelen en meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden. (Verordening voorziening huisvesting onderwijs).

College van B&W

 Medewerkers

Bij schade > eigen risico, inschakelen medewerker verzekeringen voor inschakelen verzekering.

2.33

Niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

College van B&W

Teamleider

 

LEERLINGENVERVOER

2.34

Het beslissen op en afhandelen van aanvragen in het kader van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk.

College van B&W

Medewerkers

 

2.35

Kosten van leerlingenvervoer bij andere gemeente te declareren.

College van B&W

Medewerkers

 

2.36

Het verstrekken van opdrachten tot vervoer van leerlingen in het kader van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk¨.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

2.37

Besluiten in het kader van het Fonds Sociaal Domein

College van B&W

Coördinator CJG

 

  1. DOMEIN INTERNE DIENSTVERLENING  

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

TEAM INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE ZAKEN

3.1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de aanschaf van naslagwerken en abonnementen vakliteratuur.

College van B&W/Burgemeester

Senior facilitaire zaken

Binnen budgetten

   

3.2

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot aankoop en verkoop van kantoorartikelen, , kantoormeubilair, kantoorinrichtingsartikelen e.d.

College van B&W/Burgemeester

Medewerkers Repro en senior facilitaire zaken

Binnen budgetten

   

3.3

 Nemen van besluiten zoals genoemd in artikel 2.60 van de Wet Basregistratie Personen (BRP) .

 

College van B&W

Medewerkers persoonsbeheer

Met uitzondering van beleidsafwegingen

3.4

Het aanwijzen van toezichthouders voor de uitvoering van de wet BRP, op grond van artikel 4.2 wet BRP.

College van B&W

Teamleider

 

3.5

Het opstellen van verklaringen onder eed of gelofte door een persoon die gegevens over zijn / haar burgerlijke staat heeft vermeld.

College van B&W

Door teamleider aan te wijzen medewerkers persoonsbeheer

 

3.6

Het beslissen op verzoeken om (systematische) gegevensverstrekking.

College van B&W

Medewerkers persoonsbeheer

 

3.7

Inlichtingen en afschriften uit kiesregisters verstrekken.

Burgemeester

Medewerkers persoonsbeheer

 

3.8

Afgifte van een uittreksel uit de BRP.

College van B&W

Medewerkers persoonsbeheer

 

3.9

Ondertekenen van een volmachtbewijs en kiezerspas.

 

Burgemeester

Medewerkers

persoonsbeheer

 

3.10

Instellen van een stembureau en hoofdstembureau, inclusief het benoemen van de leden van het (hoofd-)stembureau (artikel E 3 t/m E10 van de kieswet)

College van B&W

Medewerkers

persoonsbeheer

 

3.11

Aanwijzen van een stemlokaal (Artikel J 4 en J 4a van de Kieswet)

College van B&W

Medewerkers

persoonsbeheer

 

3.12

Bevoegdheid tot het bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie op grond van artikel 10 lid g en artikel 11 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie.

College van B&W

Medewerkers gegevensbeheer

 

3.13

Bevoegdheden i.h.k.v. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

   

College van B&W

 Medewerker gegevensbeheer

 

3.14

Besluiten in het kader van de Wet Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG).

College van B&W

Medewerkers gegevensbeheer.

 

3.15

Verzamelen van gegevens en documenten zoals deze in de BAG-administratie verwerkt dienen te worden.

College van B&W

Medewerkers gegevensbeheer

 

3.16

Kwaliteitsbeheer en inhoudelijk beheer van BAG.

College van B&W

Medewerkers gegevensbeheer

 

3.17

Beheer van GBKN en verwerkingen van was-wordt-leveringen van de stichting GBKN-Zuid.

College van B&W

Medewerkers

Gegevensbeheer

 

3.18

Bewaren van brondocumenten BAG.

College van B&W

Medewerkers gegevensbeheer

 

3.19

Zorgdragen voor de overbrenging van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar naar de aangewezen archiefbewaarplaats (artikel 12 van de Archiefwet 1995) en samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats een verklaring van overbrenging opmaken die ten minste een specificatie van de archiefbescheiden bevat (artikel 9, derde lid).

College van B&W

Medewerkers

 

3.20

 Na advies met de beheerder van de archiefbewaarplaats beperkingen stellen aan de openbaarheid bij de over te brengen archiefbescheiden (artikel 15, eerste lid van de Archiefwet 1995) en het daartoe strekkend besluit voegen bij de verklaring als bedoeld in artikel 9, derde lid (artikel 10 Archiefbesluit 1995).

College van B&W

Medewerkers

 

3.21

. Zorgdragen voor de vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen (artikel 3 van de Archiefwet 1995) en een verklaring opmaken van de vernietiging met een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden alsmede op grond waarvan en op welke wijze de vernietiging is geschied (artikel 8 Archiefbesluit 1995).

College van B&W

Medewerkers

 

3.22

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten ten behoeve van Repro-taken.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

3.23

O.g.v. artikel 171 gemeentewet en artikel 60a van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap het uitreiken van de Nederlandse nationaliteit.

Burgemeester

   

 Bestuurssecretaresse Burgemeester

       

3.24

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de aanschaf van diensten of materialen ten behoeve van (de organisatie van) verkiezingen.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker persoonsbeheer

Binnen budgetten

3.25

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de aankoop en verkoop van licenties, software, hardware, ICT-diensten, adviezen, projecten e.d.

College van B&W/ Burgemeester

Informatie-adviseur of regiefunctionaris

Binnen budgetten

   

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

TEAM FINANCIËN EN PENC, INKOOP EN JURIDISCHE ZAKEN

 

FINANCIËN

 

3.26

Het optreden als achtervang voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) ten behoeve van leningen woningbouwvereniging.

College van B&W

Teamleider

 

 

3.27

Het verlenen van toestemming tot executoriale verkoop in geval van structurele betalingsachterstand.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

 

3.28

Het oninbaar verklaren van een individuele vordering tot een bedrag van € 2.500,--.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

Artikel 255 lid 5 Gemeentewet

3.29

Besluiten inzake verzoeken om uitstel van betaling, het verlenen van voorschotten, met inbegrip van het wijzigen of intrekken daarvan.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

 

3.30

Besluiten op een verzoek om kwijtschelding van een bestuursrechtelijke geldschuld.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

 

 

3.31

Verrekening van een geldschuld met een bestaande vordering (4:93 Awb).

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

 

 

3.32

Terugvorderen van een onverschuldigd betaalde bestuursrechtelijke geldschuld.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

 

3.33

Aanmanen van een schuldenaar die in verzuim is.

     

College van B&W

Medewerkers en Invorderingsambtenaar

 

 

 

3.34

Invorderen van een geldsom bij dwangbevel (art. 4:114 Awb).

College van B&W

Medewerkers en invorderingsambtenaar

 

 

 

3.35

Het ten aanzien van de invordering inzetten van bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft. (4:124 Awb).

College van B&W

Teamleider

 

 

 

3.36

Vaststellen bij beschikking van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente (art. 4:99 Awb).

 

College van B&W

Teamleider

 

 

 

3.37

 Alle bevoegdheden inzake de administratie van de havens, waaronder de aanvraag van ligplaatsen, inschrijven op de wachtlijst, aangaan, ondertekenen en opzeggen van huurovereenkomsten, inclusief het in rekening brengen van de huurkosten.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

 

TREASURY STATUUT

3.38

Het beslissen over het aangaan en / of verstrekken van geldleningen o.g.v. treasury statuut H4 en H6.

College van B&W

Teamleider

 

3.39

Het opvragen van tarieven bij de instanties waarmee gehandeld mag worden zoals genoemd in het treasury statuut o.g.v. treasury statuut H6.

Treasurer

 Medewerker

 

3.40

Het afsluiten van transacties/beleggingen conform de richtlijn in het treasury statuut o.g.v. treasury statuut H4.

Treasurer

 Medewerker

 

3.41

Het voeren van (algeme­ne) correspondentie aangaande geldleningen, rekening-courant en saldobevestigingen van restant aangegane en verstrekte langlopende geldleningen.

College van B&W

 

Treasurer

 

       

3.42

Besluiten m.b.t. aanpassen leningsvoorwaarden verstrekte hypothecaire geldleningen op grond van de “Financieringsregeling huisvesting ambtenaren gemeente Moerdijk 1998”.

College van B&W

Teamleider

 

BELASTINGEN/HEFFINGEN

3.43

Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in belastingprocedures betreffende gemeentelijke belastingen.

College van B&W

Heffingsambtenaar

 

 

 

 

 

 

 

JURIDISCHE ZAKEN  

VERZEKERINGEN/AANSPRAKELIJKSTELLINGEN

3.44

Het afdoen van aansprakelijkstellingen aan en door derden.

College van B&W

Medewerkers

met uitzondering van planschade en zuivere schadebesluiten.

3.45

Het sluiten en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten.

     

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

3.46

Indienen vordering bij Schadefonds geweldsmisdrijven.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

3.47

Opdracht verlenen omtrent de externe advisering van schadeverzoeken.

College van B&W/ Burgemeester

 Teamleider

 

3.48

Beslissen op verzoeken om nadeelcompensatie

College van B&W

Teamleider

 

BEZWAARPROCEDURE

3.49

Het beslissen op een verzoek van een bezwaarmaker de bezwaarprocedure over te slaan ingevolge art. 7.1a Awb.

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

3.50

Alle correspondentie omtrent de bezwaarprocedure muv de beslissing op het bezwaar Inclusief beslissing tot verdaging o.g.v. artikel 7:10 lid 3 Awb.

College van B&W

Secretaris bezwaarschriftencom-missie

 

KLACHTPROCEDURE

3.51

Alle correspondentie omtrent klachtrecht muv de beslissing op de klacht.

College van B&W

Secretaris klachtencommissie

 

3.52

Kennelijk ongegrond en niet ontvankelijkheidsbeslissingen in klachtenprocedures.

 

College van B&W

 Gemeentesecretaris

 

ONROERENDE ZAKEN EN ZAKELIJKE RECHTEN

3.53

Het aangaan van overeenkomsten inzake het bezwaren, , verhuren, verkopen, in gebruik geven of op andere wijze vervreemden van onroerende zaken en het doorhalen van zakelijke rechten.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

3.54

Toestemming verlenen voor de verkoop van onroerende zaken in particuliere eigendom indien dit vereiste in de akte is opgenomen

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

3.55

Het aangaan van een overeenkomst tot het pachten, huren, aankopen, ruilen, verlenen/verkrijgen van zakelijke rechten of op andere wijze verwerven van onroerende zaken tot een bedrag van € 250000.

College van B&W/ Burgemeester

 Teamleider

. Het college kan ad hoc het bedrag lager vaststellen. Aankoop geschiedt op basis van een taxatierapport en voor de aankoop is een krediet beschikbaar.

 

3.56

Het vervroegd in gebruik geven van reeds verkochte bouwterreinen.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

Conform algemene voorwaarden wordt aan gebruiker een vergoeding in rekening gebracht.

3.57

Ontheffing verlenen om een notariële akte later te passeren dan in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2006 gestelde termijn.

College van B&W

Teamleider

 

3.58

Het controleren, goedkeuren en eventueel wijzigen van de notariële concept-akte, die is opgesteld aan de hand van een door of namens de burgemeester ondertekende overeenkomst.

College van B&W

Medewerkers

 

   

 • Nr.

  Omschrijving bevoegdheid

  Betrokken orgaan

  Bevoegdheid wordt overgedragen aan

  Specifieke bepalingen / voorwaarden

TEAM COMMUNICATIE, PENO, SECRETARIATEN

3.59

Het toekennen van buitengewoon verlof generatiepact ingevolge art. 6.4.5. CAR/UWO

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.60

Het afhandelen van ontslag ingevolge artikel 8.2 tot en met artikel 8,9 CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.61

 Besluit toekennen bovenwettelijke uitkering ingevolge hoofdstuk 10d CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.62

Het toekennen van een overlijdensuitkering als gevolg van een ongeval in en door de dienst ingevolge artikel 3.24 CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.63

Plicht tot aanvaarden van andere betrekking ingevolge artikel  2:1 B CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.64

Plicht tot het verrichten van andere werkzaamheden ingevolge artikel 15.1.11 CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.65

Het opleggen van disciplinaire straffen ingevolge hfdst 16 CAR/UWO

College van B&W

Gemeentesecretaris

Na besluit melding in college

3.66

Het geven van opdracht om ontslaguitkering uit te betalen.

College van B&W

Medewerkers

 

3.67

Het toekennen van diensttijd- en jubileumuitkering o.g.v. art. 3.19 CAR/UWO en de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W

Medewerkers

 

3.68

Het toekennen van reiskostenvergoeding aan sollicitanten.

College van B&W

Medewerkers

 

3.69

Het afhandelen van (open) sollicitaties.

College van B&W

Medewerkers

 

3.70

Het uitvoeren van ABP-aanvragen e.d.

College van B&W

Medewerkers

 

3.71

Het uitbetalen van vergoedingen op basis van CAR/UWO en andere gemeentelijke regelingen.

College van B&W

Medewerkers

 

3.72

Plaatsingsbesluiten in het kader van reorganisatie/doorontwikkeling.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

  4. VEILIGHEIDSSTAF EN CONCERN CONTROL  

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

4.1

Bevoegdheden op grond van de Havenbeveiligingswet, conform het besluit van de Burgemeester d.d. 21-9-2010, namelijk:

 De uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van artikel 4 van de Havenbeveiligingswet

 • 1.

  De coördinatie van de havenveiligheidsmaatregelen en maatregelen als bedoeld in artikel 4d van de Havenbeveiligingswet;

 • 2.

  Het in acht nemen van algemene en bijzondere aanwijzingen bedoeld in artikel 4d van de Havenbeveiligingswet;

 • 3.

  Het verschaffen van inlichtingen als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Havenbeveiligingswet;

 • 4.

  Het verlenen van een instemming als bedoeld in artikel 6 van de Havenbeveiligingswet;

Burgemeester

Havenveiligheidsfunctionaris

Submandaat is toegestaan.

Havenveiligheidsfunctionaris stemt in met mandaat d.d. 29-9-2010

4.2

Het alarmeren en opschalen van de gehele gemeentelijke crisisorganisatie.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.

 

4.3

Het zonder separate opdracht of instructie, uitvoeren van taken, zoals deze zijn omschreven in de draaiboeken van de gemeentelijke crisisorganisatie.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende (regionaal aangestelde) functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.

 

4.4

Ten tijde van een incident, zonder last of ruggespraak, ter bestrijding van het incident, voor dat deel waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, opdrachten te geven en uitgaven te doen tot een bedrag van € 1000,--.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende (regionaal aangestelde) functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorga-nisatie

     

 

 

4.5

Ten tijde van een incident, zonder last of ruggespraak, ter bestrijding van het incident  opdrachten te geven en uitgaven te doen tot een bedrag van € 10.000,--.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg/AC Bevolkingszorg, Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV)

 

4.6

Ten tijde van een buitengewone situatie tot en met GRIP1 opdrachten verlenen aan externen ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit boven het bedrag van € 10.000,-- met een maximum van € 30.000,--, na overleg met de burgemeester.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg/ AC Bevolkingszorg, Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV).

 

4.7

Ten tijde van een incident om ter bestrijding daarvan, zonder last of ruggespraak, opdrachten te verlenen en uitgaven te doen tot een bedrag van € 30.000,--.

College van B&W/ Burgemeester

Voorzitter team Bevolkingszorg/ procesverantwoordelijken/ teamleiders

 

4.8

Ten tijde van een incident opdrachten te verlenen en uitgaven te doen, waarbij direct zichtbaar is dat dit meer dan € 30.000,-- kost.

College van B&W

Burgemeester

 

ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

4.9

Het uitoefenen van de bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 en 9.1 in de havenbeheersverordening zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester .

Ondermandaat toegestaan.

 

4.10

Het vaststellen van beleidsregels omtrent de aan de havenmeester van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gemandateerde bevoegdheden.

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester

Ondermandaat niet toegestaan.

4.11

Het besluiten tot actieve en passieve openbaarmaking van documenten, zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot het werkterrein van de havenmeester van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester

4.12

Het opleggen van een last onder bestuursdwang, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet of het opleggen van een last onder dwangsom, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de handhaving van de aan de havenmeester van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gemandateerde bevoegdheden.

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester .

             5. ALGEMEEN 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

DIVERSEN

5.1

Het beslissen op een verzoek o.g.v. de Wet Openbaarheid van Bestuur aangaande het team.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

5.2

Het aangaan van overeenkomsten inzake het uitbetalen van het budget teamvorming.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

5.3

Het ontzeggen van de toegang tot het gemeentehuis aan personen (bijvoorbeeld bij agressie).

College van B&W

, Teamleider

 

5.4

Het vorderen dat een persoon het gemeentehuis verlaat vanwege wangedrag

College van B&W

Medewerkers

 

5.5

Beslissen op een bezwaarschrift.

College van B&W/ Burgemeester

 Gemeentesecretaris

Dit is alleen mogelijk indien het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (in mandaat) is genomen door een afdelingsmanager of teamleider. Indien het besluit is genomen door de gemeentesecretaris of het college dient het college op het bezwaar te beslissen.

5.6

Het aanvragen van subsidies.

     

College van B&W

 Teamleider/ projectleiders

 

5.7

Nemen van dwangsombeschikking als bedoeld in artikel 4:18 Awb.

College van B&W

Teamleider

 

PERSONEEL

5.8

Het openstellen van vacatures.

College van B&W

Domeinregisseur/Teamleider/Gemeentesecretaris

Na afstemming in secretarisoverleg.

Domeinregisseur v.w.b. vacatures voor teamleiders.

Gemeentesecretaris v.w.b. vacatures voor domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.9

Alle activiteiten i.h.k.v. procedure werving & selectie te regelen.

College van B&W

Domeinregisseur/Teamleider/Gemeentesecretaris

   

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft. Domeinregisseur v.w.b. teamleider van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers

 

5.10

Het toekennen van persoonlijke gratificatie en groepsgratificatie o.g.v. art 3.20 CAR/UWO en Uitvoeringsregeling hoofstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W

Teamleider/ Domeinregisseur/Teamleider/Gemeentesecretaris

. Melding aan secretarisoverleg. Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft. Domeinregisseur v.w.b. teamleider van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers

 

5.11

Het toekennen van inconveniententoelage o.g.v. art. 3.14 CAR/UWO en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft. Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.12

Het toekennen van een toelage beschikbaarheidsdienst ingevolge art. 3.13 CAR/UWO. .

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft. Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.13

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bij oproep verrichten van werkzaamheden ingevolge artikel 2.5 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Passend binnen begroting

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders.

5.14

Het toekennen van een toelage voor onregelmatige dienst ingevolge art. 3.11 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.15

Vaststelling werktijden ingevolge hfdst 4 CAR/UWO en Kaderregeling arbeidsduur en werktijden gemeente Moerdijk 2014.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders.

5.16

Het toekennen van (buitengewoon) verlof ingevolge art. 6.4 CAR/UWO behoudens buitengewoon verlof generatiepact. .

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.17

 Het toekennen van ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof en kortdurend zorgverlof ingevolge hoofdstuk 6 CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders

5.18

Het besluiten tot vergoeden van schade ingevolge art 15.1.23 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris, teamleider.

Afstemming secretarisoverleg

Gemeentesecretaris v.w.b. personen die niet onder aansturing van de teamleider vallen en indien de schade groter is dan € 5000,-- of 2 keer in één jaar schade wordt geclaimd.

5.19

Het toekennen van tijd en (on)kosten opleidingen, cursussen e.d. ingevolge hoofdstuk 17 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Met advies P&O

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.20

Het toekennen van verplaatsingskosten ingevolge hfdst 18 CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.21

Het goedkeuren van nevenwerkzaamheden.

   

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.22

Het toepassen regeling reis- en verblijfkosten ingevolge art. 3.21CAR/UWO en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen..

College van B&W

Teamleider

 

5.23

Het houden van start-, voortgangs- en eindgesprekken.

 

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. gesprekken met domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. gesprekken met teamleiders.

5.24

Het aangaan en het ondertekenen van stage overeenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

 

Teamleider

 

5.25

Het inhuren van personeel bij ziekte.

College van B&W

Gemeentesecretaris

.

5.26

Inhuren van personeel (overig).

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

5.27

Het besluiten op aanvragen m.b.t. instemming geven tot het maken van dienstreis en verblijfkosten.

(incl. af paraferen declaratie)

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het medewerkers onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

5.28

Het vaststellen van algemene functiebeschrijvingen en daaraan gekoppelde functiewaarderingen.

College van B&W

Gemeentesecretaris

Na afstemming in secretarisoverleg

 

5.29

Het aanstellen van nieuw personeel.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het personeel onder zijn verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseurs v.w.b. aanstellen teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. aanstellen domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.30

Het afhandelen van ontslag op eigen verzoek ingevolge artikel 8.1 CAR/UWO..

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun zijn verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.31

Het toekennen van hoger salaris en/of anciënniteit bij aanstelling o.g.v. art 3.4 CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun zijn verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.32

Het bevorderen van personeel naar functieschaal o.g.v. art 3.6 CAR/UWO en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen. CAR/UWO.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/teamleider

Passend binnen geldende beoordelings- en beloningsbeleid

Domeinregisseurs v.w.b. bevorderen teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. bevorderen domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.33

Het toekennen van een waarnemingstoelage voor volledig waarnemen andere betrekking ingevolge art. 3.10 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseur v.w.b. toekennen aan teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.34

Het toekennen van een functioneringstoelage ingevolge art. 3.8 CAR/UWO.

Het toekennen van een arbeidsmarkttoelage ingevolge artikel 3.9 CAR/UWO en uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

Het toekennen van een inconveniëntentoelage ingevolge artikel 3.14 CAR/UWO en uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

Het toekennen van een garantietoelage ingevolge artikel 3.15 CAR/UWO.

Het toekennen van een afbouwtoelage ingevolge artikel 3.16 CAR/UWO.

Het toekennen van een vergoeding BHV, EHBO en interventieteam ingevolge artikel 3.17 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseur v.w.b. toekennen aan teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.35

Het goedkeuren van verkopen van vakantie-uren ingevolge artikel 3.36 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseur v.w.b. toekennen aan teamleiders van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en overige medewerkers

 

5.36

Het aangaan van detacheringsovereenkomsten.

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseur v.w.b. teamleider van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers

5.37

Het vaststellen van persoonlijke beoordelingen ingevolge art. 7 lid 2 Regeling start-, voortgangs- en eindgesprekken gemeente Moerdijk 2014..

College van B&W

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Ieder voor zover het personeel onder hun verantwoordelijkheid betreft.

Domeinregisseur v.w.b. teamleider van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers.

5.38

Het vaststellen van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan ingevolge hoofdstuk 17 CAR/UWO.

College van B&W

 Gemeentesecretarisr/domeinregisseur/teamleider

Na afstemming in SO.. Ieder voor zover het medewerkers onder hun verantwoordelijkheid betreft. Domeinregisseur v.w.b. teamleider van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en overige medewerkers

 

OFFERTES, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

5.39

Offerte aanvragen voor het aangaan van inkoopcontracten van goederen, diensten en werken.

College van B&W

Medewerkers

Conform regels van het vastgestelde handboek concern inkoop.

5.40

Offerte aanvraag en besluit tot aangaan van inkoopcontracten van goederen, diensten en werken. Tevens ondertekening van contracten.

College van B&W

Burgemeester

domeinregisseur, teamleider en projectleiders, coördinator veiligheid.

Conform regels van het vastgestelde handboek concern inkoop.

 

Specifiek voor projectleiders, met in achtneming van door Raad en/of college gestelde (project)kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

5.41

Opdrachtverlening aan juridisch adviseurs en advocaten (aangaan van en ondertekenen opdracht/overeenkomst).

College van B&W/Burgemeester

Gemeentesecretaris/Domeinregisseur/Teamleider

Na instemming van juridisch controller

 BIJLAGE 1: MANDAATBESLUIT CORV   

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2015

Onbekend

23-12-2014

Moerdijkse Bode week 2, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders, in de vergadering van 23 december 2014;

Gelet op:

-

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

-

de Jeugdwet;

-

de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West;

-

de voorwaarden bij het besluit mandaatverlening CORV aan Veilig Thuis;

Overwegende dat:

-

op grond van het feit dat per 1 januari 2015 de Jeugdwet van kracht is;

-

het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren.

 

B E S L U I T

Mandaat te verlenen aan de Directeur-bestuurder van stichting Veilig Thuis West Brabant e.o. mevrouw C.M.P.M. Jansen, voor:

het indienen van een verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VOT) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbeschermingen;

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

De loco-gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

A.J.M. Gepkens E. Schoneveld

Stichting Veilig Thuis West-Brabant, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur mevrouw L. Jansen, stemt conform artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht in met bovenvermeld mandaat.

Breda, december 2015

Mevr. L. Jansen

…………………….