Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

01-11-2018

gmb-2018-242161

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk

Raadsvergadering van 1 november 2018

 

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 1 november 2018,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018,

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

VERORDENING voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Moerdijk.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

doelmatigheid:

de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

doeltreffendheid:

de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

 

Artikel 2. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Het college stelt per onderzoek een onderzoeksopzet vast.

 

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college informeert de raad via de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en de jaarstukken over de voortgang en uitvoering van de onderzoeken naar doelmatigheid en/of doeltreffendheid.

 

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het college indien nodig een verbeterplan op.

Het college informeert de raad over de resultaten van het onderzoek en over het verbeterplan.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk” d.d. 13 december 2007 wordt per 1 januari 2019 ingetrokken.

 

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 1 november 2018.

De griffier,

H.D. Tiekstra,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs.