Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk
CiteertitelRegeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 6, derde lid, 13, eerste lid en 14, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Verordening toeristenbelasting,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201105-09-2019Nieuwe regeling

21-12-2010

Moerdijkse Bode, BN de Stem

257037

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk

 

 

UITVOERINGSREGELING TOERISTENBELASTING GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Aangifte
 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal is uitgenodigd tot het doen van aangifte, is gehouden binnen zes weken na afloop van dat kalenderkwartaal bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van een kalenderkwartaal ontstaat dan wel het aantal overnachtingen ter zake waarvan voldoening op aangifte is gedaan in de loop van dat kalenderkwartaal toeneemt, moet de belastingplichtige binnen een maand na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of het aantal overnachtingen is toegenomen, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 2 Rente
 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 22,00 niet te boven gaat.

Artikel 3 Ontheffing verplichting bijhouden nachtverblijfregister voor vaste stand- en ligplaatsen
 • 1.

  Ontheffing van de verplichting om een nachtverblijfregister bij te houden met betrekking tot personen die gebruik maken van een vaste stand- of ligplaats wordt uitsluitend verleend indien de belastingplichtige, naar het oordeel van de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar, heeft aangetoond over de eerstvolgende aaneengesloten periode van ten minste twee kalenderkwartalen tot een juist bedrag toeristenbelasting te kunnen voldoen ter zake van het houden van verblijf door personen op een vaste standplaats of door personen op een vaartuig waarvoor gedurende voornoemde periode een vaste ligplaats is aangewezen.

 • 2.

  De ontheffing wordt verleend voor een duur die overeenkomt met de in het eerste lid genoemde aaneengesloten periode.

 • 3.

  Een verzoek voor de in het eerste lid bedoelde ontheffing moet schriftelijk worden ingediend.

Slotbepalingen
Artikel 4 Inwerkingtreding
 • 1.

  De “Regeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2010” , vastgesteld op 15 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het 2e lid genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 3.

  Deze regeling wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode en dagblad BN de Stem

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als regeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 21 december 2010,

 

 

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

 

 

Drs. A.E.B. KandelDrs. W.M.J. Denie