Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Regeling (bijzonder) verlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling (bijzonder) verlof
CiteertitelRegeling (bijzonder) verlof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Onbekend

15-12-2016

Onbekend

Geen
01-01-201001-01-2016nieuwe regeling

22-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling (bijzonder) verlof

 

 

Regeling (bijzonder) verlof

Artikel 1

Lid 1

Iedere ambtenaar heeft naast de reguliere verlofaanspraken op grond van de CAR/UWO, per jaar de beschikking over 36 extra verlofuren, welke naar eigen inzicht kunnen worden ingezet;

Lid 2

Voor deeltijders geldt het bepaalde in lid 1 naar rato van de dienstbetrekkingsomvang.

Artikel 2

Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag 5 mei zijn aangewezen als dagen als genoemd in artikel 4:5, lid 4, CAR/UWO waarop de openbare dienst van de gemeente is gesloten.

Artikel 3

Lid 1

Bij overlijden van de echtgenoot, de geregistreerde partner of bloed- en aanverwanten in de eerste graad heeft de werknemer recht op 4 werkdagen verlof

Lid 2

Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad heeft de werknemer recht op 2 werkdagen verlof tenzij de ambtenaar belast is met het regelen van de begrafenis en/of nalatenschap. Verlof wordt voor maximaal 4 werkdagen verleend en moet binnen een periode van 7 kalenderdagen zijn opgenomen.

Artikel 4

In aanvulling op het bijzonder verlof genoemd in artikel 1 van deze regeling wordt de ambtenaar in redelijkheid en billijkheid gelegenheid gegeven tot deelname aan een sollicitatieprocedure.

Artikel 5

Het is de ambtenaar in enig kalenderjaar toegestaan maximaal 36 uren over te hevelen naar het volgende kalenderjaar, tenzij door burgemeester en wethouders op een desbetreffend schriftelijk verzoek van de ambtenaar uitdrukkelijk anders is beslist.

Artikel 6

Voor de medewerkers die op 31 december 2009 in dienst zijn en op die datum 55 jaar of ouder, respectievelijk 60 jaar of ouder zijn, geldt tot de beëindiging van het dienstverband het volgende overgangsrecht leeftijdsverlof:

  • -

    Leeftijdscategorie 55-59:het aantal uren van 36 zoals vermeld in artikel 1, wordt verhoogd met 7,2 uur;

  • -

    Leeftijdscategorie 60-65:het aantal uren van 36 zoals vermeld in artikel 1, wordt verhoogd met 14,4 uur.

Artikel 7

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling (bijzonder) verlof gemeente Moerdijk ” en treedt in werking op 1 januari 2016.