Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Moerdijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Moerdijk 2012
CiteertitelReiskostenregeling woon-werkverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012art.

01-05-2012

Onbekend

01-01-200901-01-2012Onbekend

08-05-2009

Onbekend

01-01-200901-01-2009Onbekend

08-05-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Moerdijk 2012

 

 

Reiskostenregeling woon-werkverkeer

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • b

  Werknemer: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

 • c

  Arbeidsplaats: de gemeente of met name genoemd deel daarVan, waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • d

  Woonplaats: de gemeente of met name genoemd deel daarvan, waar de woning van de werknemer is gelegen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Aan de werknemer welke regelmatig heen en weer reist tussen woning en arbeidsplaats, wordt een vergoeding toegekend in de noodzakelijk te maken reiskosten.

Aan die werknemer waarvan de woning in dezelfde woonplaats is gelegen als de arbeidsplaats, wordt, behoudens het gestelde in artikel 5, geen vergoeding toegekend

Er is sprake van regelmatig heen en weer reizen tussen woning en arbeidsplaats indien:

 • a

  de werknemer doorgaans minstens op één dag per week reist tussen zijn woning en dezelfde werkplaats;

 • b

  de werknemer dit doet in ten minste 36 weken per jaar.

Voor de bepaling van de enkele reisafstand woon-werkverkeer geldt de meest gebruikelijke route voor het door de werknemer gebruikte vervoermiddel van "deur tot deur" en blijkens een naar waarheid ingevulde en ondertekende verklaring.

Het aantal kilometers enkele reisafstand wordt naar boven afgerond tot het naast hogere gelegen getal.

De werknemer is verplicht om wijzigingen in de reisafstand dan wel het aantal dagen dat gereisd wordt onmiddellijk schriftelijk door te geven aan de salarisadministratie.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten

Bij gebruik van zowel een eigen vervoermiddel als openbaar vervoer wordt over een maximale reisafstand woning - arbeidsplaats van 35 km. enkele reis een vaste maandelijkse vergoeding toegekend.

De berekening van deze vergoeding geschiedt zoals is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Als er minder dan 5 dagen, maar meer dan 1 dag per week wordt gereisd, wordt de vergoeding naar rato verminderd.

Artikel 4 Stopzetten van de vergoeding

Bij afwezigheid van de werknemer vanwege ziekte, verlof, zwangerschaps-/bevallingsverlof langer dan 6 aaneensluitende weken wordt de reiskostenvergoeding gedurende de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog uitbetaald, daarna wordt deze stopgezet.

De reiskostenvergoeding wordt weer hervat vanaf de maand volgend op de maand waarin het werk weer is hervat.

Artikel 5 Overgangsrecht

Een werknemer welke vóór 1 januari 2007 een vergoeding reiskosten ontving en waarop nu artikel 2 lid 2 van toepassing is, behoudt recht op een vergoeding reiskosten berekend conform artikel 3 dan wel artikel 4.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Moerdijk 2012;

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 2 en 5

In een eerdere regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gold een ondergrens van 5 km. enkele reis. Vanaf de inwerkingtreding van de regeling van 2009 is deze ondergrens komen te vervallen.In artikel 2 lid 2 is opgenomen dat geen vergoeding wordt toegekend aan die werknemer waarvan de woning in dezelfde woonplaats is gelegen als de arbeidsplaats. In artikel 5 is een overgangsregeling opgenomen voor diegenen die woonachtig zijn in dezelfde plaats als de arbeidsplaats en die op grond van een eerdere regeling wel recht hadden op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De overgangsbepaling houdt in dat deze werknemers hun recht op reiskostenvergoeding blijven behouden, maar dan volgens de nieuwe berekeningsformule,

Artikel 3

Een werknemer die voor zijn/haar werk met een eigen vervoermiddel of openbaar vervoer heen en weer reist, heeft over een maximale reisafstand woning - arbeidsplaats van 35 km. enkele reis recht op een vaste reiskostenvergoeding.

Voor de wijze waarop de vergoeding wordt berekend, is, voor wat betreft het aantal dagen, aansluiting gezocht bij de formule van de belastingdienst. Bij de formule wordt namelijk rekening gehouden met kortstondige afwezigheid vanwege ziekte, vakantie en verlof,

Voor de hoogte van de vergoeding per kilometer is aansluiting gezocht bij reiskostenvergoeding woonwerkverkeer welke geldt voor burgemeester en wethouders.

De maximale reisafstand waarover vergoeding wordt berekend ad. 35 km. enkele reis, is afgeleid van een maximum reistijd van een half uur reizen.

Voor de berekening van de enkele reisafstand wordt uitgegaan van de reisafstand volgens de BP-routeplanner, Bij de aanvraag reiskostenvergoeding woon-werkverkeer moet een uitdraai van de BP-routeplanner ingeleverd worden waaruit blijkt

 • -

  de reisafstand woon-werkadres volgens de kortste route dan wel de optimale route; De voor de werknemer gebruikelijke route wordt als uitgangspunt genomen.

 • -

  dat bij de routeplanner voor zowel woon- als werkadres is gekozen voor: straat plus huisnummer.

Het aantal km. enkele reisafstand wordt naar boven afgerond.

Voor werknemers die minder dan 5 dagen, maar meer dan 1 dag per week reizen, wordt de vergoeding naar rato berekend,

Artikel 4

Bij de formule voor de berekening van de vaste maandelijkse reiskostenvergoeding wordt al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens ziekte, vakantie en verlof.De reiskostenvergoeding wordt doorbetaald tijdens kortstondige afwezigheid van maximaal zes aaneensluitende weken. Als een werknemer langer dan 6 weken vanwege ziekte / verlof afwezig is, wordt de reiskostenvergoeding gedurende de maand waarin de eerste ziektedag valt en de daaropvolgende kalendermaand nog uitbetaald. Daarna wordt de vergoeding stopgezet. De reiskostenvergoeding wordt weer hervat vanaf de eerste kalendermaand volgend op de maand waarin het werk weer (gedeeltelijk) is hervat. Werkhervatting op arbeidstherapeutische basis wordt hiermee gelijkgesteld,Indien het werk gedeeltelijk wordt hervat, wordt de vergoeding naar evenredigheid van het aantal reisdagen uitbetaald.

Bijlage: Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer bedraagt € 0,15 per afgelegde kilometer.De vergoeding wordt in vaste maandelijkse bedragen toegekend en berekend conform de formule van de belastingdienst:

214 dagen x € 0,15 per km. x aantal km. dubbele reisafstand = maandvergoeding. 12 maanden

Als er minder dan 5 dagen, maar meer dan 1 dag per week wordt gereisd, wordt de vergoeding naar rato verminderd.Het aantal kilometers waarover de vergoeding wordt berekend is gemaximeerd op 70 km. dubbele reisafstand.

Peildatum januari 2009