Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Nadere regels graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2018 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2018 gemeente Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184625.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2018Nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-22161

836844

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2018 gemeente Molenwaard

 

Het college van de gemeente Molenwaard,

 

gelezen het voorstel van het college;

 

gelet op de artikelen 3, 11, 19 en 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2017;

 

besluit vast te stellen de:

 

Nadere regels graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2018.

 

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een eigen graf, familiegraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particulier kindergraf: een eigen graf, familiegraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • h.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken en het bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  particulier urnengraf: een eigen graf, familiegraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnenplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • m.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • p.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • q.

  grafbeplanting: winterharde en eenjarige beplanting.

 

 

HOOFDSTUK 2. NADERE REGELS VOOR DE GRAVEN EN ASBEZORGING

Artikel 2. Openstelling begraafplaatsen

 • 1.

  De begraafplaatsen zijn dagelijks voor een ieder toegankelijk vanaf 09.00 uur tot zonsondergang, doch niet later dan tot 21.00 uur.

 

Artikel 3. Indeling en uitgifte van particuliere graven

 • 1.

  De particuliere graven worden uitgegeven voor de tijd van 20, 30 of 50 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee of drie lijken of het plaatsen van twee of drie asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van twee of drie overledenen. Dit aantal is per begraafplaats verschillend. Behalve voor de graven op de begraafplaats aan het Oosteinde in Wijngaarden, deze graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk of het plaatsen van één asbus met of zonder urnen of het verstrooien van de as van één overledene.

 • 2.

  De particuliere kindergraven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het begraven van ten hoogste één kind met de leeftijd tot 18 jaar of het plaatsen van een asbus met of zonder urn of het verstrooien van de as van één overleden kind.

 

Artikel 4. Indeling en uitgifte van algemene graven

 • 1.

  De algemene graven worden uitgegeven voor de tijd van 15 of 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee of drie lijken. Dit aantal is per begraafplaats verschillend. Behalve in de algemene graven op de algemene begraafplaats aan het Oosteinde in Wijngaarden, deze zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk.

 • 2.

  De algemene kindergraven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het begraven van maximaal twee kinderen met een leeftijd tot 18 jaar.

 

Artikel 5. De bezorging van as

 • 1.

  De algemene urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 15 of 20 jaren en zijn bestemd voor het doen bijzetten van vier asbussen met of zonder urnen.

 • 2.

  De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 20, 30 of 50 jaren en zijn bestemd voor het doen bijzetten van twee asbussen met of zonder urnen of het doen verstrooien van as van twee overledenen.

 • 3.

  De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 20, 30 of 50 jaren en zijn bestemd voor het doen bijzetten van ten hoogste één asbus met of zonder urn.

 • 4.

  De particuliere urnenplaatsen in Nieuw-Lekkerland worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnenplaatsen uitgegeven voor de tijd van 20, 30 of 50 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste één asbus met of zonder urn;

  • b.

   urnenplaatsen uitgegeven voor de tijd van 20, 30 of 50 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen.

 • 5.

  Er is een algemeen strooiveld op alle begraafplaatsen aanwezig.

 

Artikel 6. Het samenvoegen van lagen in een graf.

 • 1.

  Het samenvoegen van lagen in een grafruimte gebeurt uitsluitend op verzoek van de rechthebbende van het graf en wordt uitgevoerd mits de condities van het grondwater en de grondkwaliteit goed zijn. Blijkt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dat het niet mogelijk is om de lagen samen te voegen, dan wordt het graf gesloten en komen de gemaakte kosten voor de rechthebbende.

 • 2.

  Lagen in een grafruimte worden alleen samengevoegd als er de laatste 10 jaren voorafgaand aan het samenvoegen niet is begraven (i.v.m. de wettelijke grafrust).

 • 3.

  Een grafruimte mag slechts één maal worden samengevoegd.

 

HOOFDSTUK 3. NADERE REGELS VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 7. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking een werktekening behoort te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte-, en lengtematen;

  • b.

   het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 

Artikel 8. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

 

Artikel 9. Grafbedekkingen

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals niet poreuze natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort, voorzien van een keurmerk.

 • 2.

  De volgende maximale afmetingen gelden:

 

 

Staand gedenkteken

h x b

Liggend gedenkteken

l x b

Tuin

l x b x h

Particulier graf

90 x 80 cm

180 x 80 cm

180 x 80 x 90 cm

Particulier graf (twee naast elkaar)*

90 x 100 cm

180 x 160 cm

180 x 160 x 90 cm

Particulier kindergraf

70 x 40 cm

70 x 40 cm

70 x 40 x 90 cm

Particulier urnengraf

90 x 80 cm

80 x 80 cm

80 x 80 x 90 cm

Particulier urnenplaats

-

50 x 50 cm

-

Algemeen graf

70 x 70 cm

70 x 70 cm

70 x 70 x 70 cm

Algemeen urnengraf

-

50 x 50 cm

-

Algemeen kindergraf

70 x 40 cm

70 x 40 cm

70 x 40 x 70 cm

* Het liggend gedenkteken van twee graven naast elkaar moet deelbaar zijn.

 

 • 3.

  Bij de particuliere urnenplaatsen en algemene urnengraven zorgt de gemeente voor een fundering van 50 cm x 50 cm.

 • 4.

  De dikte van het plintstel moet minimaal 5 cm zijn;

 • 5.

  Indien in een algemene grafruimte twee lijken zijn begraven, mag de grafbedekking uitsluitend achter elkaar worden aangebracht, met dien verstande dat de grafbedekking die betrekking heeft op de persoon die het eerst is begraven op het achterste gedeelte van de grafruimte wordt aangebracht en dat de grafbedekking die betrekking heeft op de persoon die het laatste is begraven daarvoor wordt aangebracht;

 • 6.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 7.

  Staande gedenktekens moeten stabiel zijn dan wel stevig bevestigd zijn aan een deugdelijke fundering.

 • 8.

  Liggende gedenktekens moeten gefundeerd zijn op een gewapende betonplaat die voldoende sterk en stijf is en op zulk een wijze dat het gedenkteken op de juiste hoogte, zuiver waterpas en in de juiste lijn komt te staan. Daarbij dient een liggende steen aan een kant zodanig hoger te worden aangebracht dat geen water op de liggende steen blijft liggen. Het hoogteverschil mag daarbij niet meer bedragen dan 1½ cm;

 • 9.

  Het is verboden bij de fundering palen toe te passen.

 • 10.

  De beheerder weigert de vergunning voor een gedenkteken als de vorm of constructie van dien aard is dat het gedenkteken niet met de gangbare hulpmiddelen van het personeel op de begraafplaats verwijderd kan worden voor activiteiten als bedoeld in artikel 19.

 • 11.

  De gedenktekens dienen zoveel mogelijk in lijn te worden geplaatst met die op naast liggende graven.

 • 12.

  In combinatie met een liggend gedenkteken zijn toegestaan het toepassen van (opsluit) banden, palen, hekken, stangen en kettingen. Het toepassen van schelpen, grind, marmerslag, boomschors of soortgelijke materialen is alleen toegestaan indien het is omsloten door middel van (opsluit)banden en in combinatie met een dichte fundering.

 • 13.

  Gedenktekens en teksten of figuren op gedenktekens mogen niet grievend of aanstootgevend zijn, e.e.a. ter beoordeling van de beheerder.

 • 14.

  Zodra het werk gereed is gekomen zijn de vergunninghouders, alsmede de uitvoerder van het werk, verplicht alle veroorzaakte schade te herstellen en/of afval te verwijderen.

 • 15.

  Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame is niet toegestaan.

 • 16.

  Onverminderd het bepaalde in dit artikel moet eenieder gedogen dat op de grafruimte aangebrachte grafbedekking, niet blijvende beplanting en kleine voorwerpen, tijdelijk worden weggenomen of verplaatst, indien dit ter begraving van lijken in de nabijheid van de grafruimte of om andere redenen noodzakelijk is.

 • 17.

  Schade aan de zich op de grafruimte bevindende grafbedekking, niet blijvende beplanting en kleine toevoegingen, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door de gemeente niet vergoed, tenzij de gemeente bij de uitvoering van beheerswerkzaamheden in grote mate onachtzaamheid kan worden verweten.

 • 18.

  Onverminderd het bepaalde in dit artikel moet eenieder gedogen dat op de grafruimte aangebrachte grafbedekking, niet blijvende beplanting en kleine voorwerpen, tijdelijk worden weggenomen of verplaatst, indien dit ter begraving van lijken in de nabijheid van de grafruimte of om andere redenen noodzakelijk is. Ten aanzien van eventuele schade is artikel 9 lid 18 van dit besluit van toepassing.

 • 19.

  Ter uitvoering van artikel 20 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2017 dat geen grafbedekking mag worden aangebracht op de algemene begraafplaats te Goudriaan, de algemene graven 12 t/m 17 en 19 t/m 30.

 

Artikel 10. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Hiervoor geldt dat;

 • 1.

  De niet blijvende beplanting volgroeid geen grotere hoogte mag verkrijgen dan de maximale hoogtemaat van het betreffende graf en het mag de lengte- en breedtemaat van de grafruimte niet te buiten gaan, zoals aangegeven in voorgaand artikel.

 • 2.

  Voor het op een grafruimte plaatsen van snijbloemen, alsmede voor het op een grafruimte hebben van vazen, bloemenprikkers en/of een bloemenblok, geen vergunning is vereist.

 • 3.

  De vazen, bloemenprikkers of het bloemenblok de grafruimte niet mogen ontsieren.

 • 4.

  Verwelkte snijbloemen en/of kransen moeten worden verwijderd en gedeponeerd in een van de daartoe aangebrachte afvalbakken of manden.

 • 5.

  Als aan de bovenstaande twee punten niet wordt voldaan, de beheerder bevoegd is de vazen, bloemenprikkers, bloemenblok, snijbloemen en/of de kransen onverwijld van het graf te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.

 • 6.

  Bloemen en/of kransen, welke bij een begraving op of bij de kist c.q. asbus aanwezig zijn, alvorens de grafkuil wordt gedicht terzijde worden gelegd en na het dichten van de grafruimte daarop gelegd zullen worden.

 

Artikel 11. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. Tevens mogen de gewassen niet hoger worden dan 90 cm.

 

Artikel 12. Herstellen grafbedekking

De beschadigde grafbedekking dient door de gebruiker of rechthebbende binnen zes weken na aanschrijving van het college hersteld te zijn.

 

Artikel 13. Tijdelijke naambordjes

De gemeente zal tijdelijk een naambordje bij het graf zetten. Dit bordje, als ook alle andere naambordjes, zal maximaal 6 maanden bij het graf blijven staan en wordt dan verwijderd.

 

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 14. Intrekken oude regelingen

De Nadere regels voor de graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2013 gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, vastgesteld in december 2012, worden ingetrokken.

 

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, doch uiterlijk op 31 januari 2018.

 

Artikel 16. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2018.

 

 

Vastgesteld op 23 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Molenwaard,

de secretaris,

B.J. Nootenboom CMC

de burgemeester

D.R. van der Borg