Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent betaald parkeren Besluit betaald parkeren 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent betaald parkeren Besluit betaald parkeren 2018
CiteertitelBesluit betaald parkeren 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit betaald parkeren 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 Parkeerverordening 2018
 2. artikel 2 Parkeerbelastingverordening 2018
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, 230957

161b

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit betaald parkeren 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2018 en artikel 2 van de Parkeerbelastingverordening 2018;

 

besluit vast te stellen het: “Besluit betaald parkeren 2018”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeerbelasting: de belasting, bedoeld in artikel 2 van de Parkeerbelastingverordening 2018;

 • b.

  betaald parkeergebied: de parkeerzones zoals beschreven in onderdeel 2 van de Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening 2018;

 • c.

  vergunningdrager: medium waarop informatie over onder andere de vergunninghouder en de parkeerrechten wordt vastgelegd.

Artikel 2 Plaatsen betaald parkeren

 • 1.

  Als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd, worden aangewezen:

  • a.

   alle betaald parkeergebieden, zoals bedoeld in de Tarieventabel behorende bij de Parkeerbelastingverordening 2018;

  • b.

   alle parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen, die in de betaald parkeergebieden zijn gelegen alsmede de parkeerterreinen behorend bij de kantoren aan de Weverstede 33-53 en de Zoomstede 1-11, welke allen gelegen zijn in parkeerzone B2.

 • 2.

  Op de plaatsen, bedoeld in het eerste lid, is de overzichtskaart van de parkeerzones, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, van toepassing.

Artikel 3 Tijdstippen betaald parkeren

 • 1.

  De betaalplicht op alle in artikel 1 aangeduide plaatsen geldt per betaald parkeergebied op de volgende tijdstippen:

  Parkeerzone

  Maandag t/m donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag

  B1

  09.00 – 18.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 18.00

  11.00 – 18.00

  B2

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  11.00 – 18.00

  D1

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 17.00

  ---

  D2

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  ---

  ---

  M1

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  ---

  M2

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  ---

  ---

  M3

  09.00 – 14.00

  09.00 – 14.00

  ---

  ---

  W1

  09.00 – 17.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 17.00

  ---

 • 2.

  Op de volgende zon- of feestdagen geldt in de parkeerzones B1 en B2 geen betaalplicht: nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

 • 3.

  Op de volgende feestdagen geldt in de parkeerzones B1 en B2 de betaalplicht voor de zondag: tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.

 • 4.

  Op de volgende zon- of feestdagen geldt in de overige parkeerzones geen betaalplicht: iedere zondag, nieuwjaarsdag, koningsdag, eerste en tweede paasdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

Artikel 4 Parkeerduurbeperking

In afwijking van artikel 1 geldt voor alle parkeerplaatsen gelegen in de parkeerzone B2 een parkeerduurbeperking van 240 minuten (4 uur). De parkeerduurbeperking geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur. De parkeerduur-beperking geldt niet voor de houders van een geldige parkeervergunning Bewoners, bezoekers-parkeerpas Bewoners, parkeervergunning Zakelijk, bezoekersparkeerpas Zakelijk of de houders van een geldige Europese Gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 5 Aangifte bij parkeerapparatuur; betaling met parkeervergunning

 • 1.

  Indien wordt geparkeerd bij parkeerapparatuur waarbij een betalingsbewijs wordt verstrekt, is de aangifte pas voltooid nadat het betalingsbewijs met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats achter de voorruit is geplaatst.

 • 2.

  Indien wordt geparkeerd in een betaald parkeergebied met een geldige parkeervergunning, is de aangifte pas voltooid indien de parkeervergunning met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats achter de voorruit is geplaatst.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook plaatsvinden door het inloggen op een centrale computer via een (mobiele) telefoon, computer of een apparaat waarvan de functies gelijkgesteld kunnen worden aan die van een (mobiele) telefoon of computer. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door bij de gekozen aanbieder voor belparkeren een parkeeractie te starten voor de parkeerzone waarin men geparkeerd staat. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de gekozen telecomprovider en aanbieder voor belparkeren in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven op de wijze zoals bepaald in het eerste lid.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het “Besluit betaald parkeren 2017” van 15 augustus 2017 wordt ingetrokken, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich hebben voorgedaan voor de in het tweede lid bedoelde datum;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit betaald parkeren 2018”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2017,

de secretaris,

P.J.M. Liebregts

de burgemeester,

F.T.J.M. Backhuijs

Bijlage 1 Overzichtskaart parkeerzones, behorende bij het Besluit betaald parkeren 2018