Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Verordening op de rekenkamerfunctie gemeente Noord-Beveland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamerfunctie gemeente Noord-Beveland 2010
CiteertitelVerordening rekenkamerfunctie 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81oa

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2010Nieuwe regeling

29-04-2010

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2012, 19

20100429/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamerfunctie gemeente Noord-Beveland 2010

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  de raad: de gemeenteraad van Noord-Beveland;

 • b

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland;

 • c

  de rekenkamerfunctie: uitoefening van rekenkamerfunctie conform het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet

 • d

  het rekenkameronderzoek: het onderzoek in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie

 • e

  het presidium: het presidium van de raad, bestaande uit de fractievoorzitters van de politieke partijen

 • f

  het onderzoeksbureau: een extern bureau of persoon, die, op grond van een schriftelijke overeenkomst de opdracht ontvangt voor onderzoek naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid

 • g

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;

 • h

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken.

Hoofdstuk 2 Taakverdeling en samenstelling

Artikel 2 Rekenkamerfunctie

 • 1

  Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, zoals beschreven in de Gemeentewet, wijst de raad het presidium aan als uitvoerend orgaan;

 • 2

  In het kader van de rekenkamerfunctie wordt onderzoek gedaan naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid, alsmede naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 3 Secretariaat van de rekenkamerfunctie

 • 1

  De griffie voert het secretariaat voor uitoefening de rekenkamerfunctie door het presidium.

 • 2

  De griffie staat het presidium bij de uitoefening van al haar taken in dit kader terzijde.

 • 3

  De griffie legt rechtstreeks verantwoording af aan het presidium over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4

  De griffie draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers. De griffie is tevens eerste aanspreekpunt voor derden, die als opdrachtnemer diensten leveren ten behoeve van de rekenkamerfunctie.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en budget

Artikel 4 Reglement van orde

Het presidium stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vast. Het presidium zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 5 Onderwerpselectie

 • 1

  De raad bepaalt de onderwerpen die in het kader van de rekenkamerfunctie worden onderzocht.

 • 2

  Het presidium is belast met de uitvoering van het onderzoek. Het presidium zal binnen vier weken, na vaststelling van het in het vorige lid genoemde raadsbesluit, bijeenkomen voor een eerste bespreking van de onderzoeksopzet.

 • 3

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt, wanneer dit definitief is vastgesteld, door het presidium ter kennisneming aan de raad gestuurd.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1

  Het presidium is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2

  Het presidium beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3

  Het presidium zal voor de uitvoering van het rekenkameronderzoek, conform de bepalingen in het aanbestedingsbeleid, een ter zake deskundig en onafhankelijke onderzoeksbureau werven en is bevoegd opdracht te verlenen voor de uitvoering van het onderzoek. Het heeft hierbij een absolute voorkeur om in alle gevallen aan te besteden op grond van een vergelijking van meerdere offertes.

 • 4

  In overleg met het geselecteerde onderzoeksbureau stelt het presidium de definitieve onderzoeksvraag en/of probleemstelling voor het onderzoek vast.

 • 5

  Het presidium, danwel het onderzoeksbureau die opdracht heeft gekregen, heeft ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek alle bevoegdheden, conform het bepaalde in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet.

 • 6

  Het presidium vergadert zoveel als het nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 7

  Ten aanzien van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vergadert het presidium in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan het presidium rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 8

  De hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten in het kader van rekenkameronderzoek zijn openbaar, tenzij anders besloten.

 • 9

  Conform het bepaalde in de artikelen 81oa en 185 van de Gemeentewet stelt het presidium elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het kader van het uitoefenen van de rekenkamerfunctie.

 • 10

  Het presidium stelt de betrokkenen, alsmede bestuurlijk eindverantwoordelijken in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan het presidium kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. Daarnaast bepaalt de het presidium wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 11

  Na vaststelling door het presidium worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 7 Budget

 • 1

  Het presidium heeft voor ieder afzonderlijk rekenkameronderzoek een maximaal budget van € 15.000,--. Het presidium is bevoegd binnen dit budget uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan. De raad bepaalt bij de vaststelling van het onderzoeksonderwerp de dekking voor de kosten van het betreffende onderzoek.

 • 2

  Indien voor een rekenkameronderzoek het onder lid 1 genoemde budget niet toereikend is, kan het presidium de raad voorstellen dit budget te verhogen.

 • 3

  Ten laste van het in het eerste en tweede lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a

   externe deskundigen die eventueel door presidium zijn ingeschakeld;

  • b

   eventuele overige uitgaven die het presidium nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 4

  Het presidium is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad. Het presidium levert deze verantwoording binnen 4 weken na afronding toezending van het eindrapport aan de raad.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2010, onder gelijktijdige intrekking van de "Verordening gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal";

 • 2

  Deze verordening, alsmede de uitoefening van de rekenkamerfunctie zal voor het einde van 2012 en daarna iedere twee jaar worden geëvalueerd.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de rekenkamerfunctie Noord-Beveland 2010".