Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Inkoopbeleid Gemeente Noordoostpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoopbeleid Gemeente Noordoostpolder
CiteertitelInkoopbeleid Gemeente Noordoostpolder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2015nieuwe regeling

12-05-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 09-06-2015

314242

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopbeleid Gemeente Noordoostpolder

 

 

Voorwoord  

Op een goede manier inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente.

Inkoopbeleid is niet alleen een kwestie van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. In 2010 heeft de VNG hierover een convenant gesloten met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen gemeenten te bevorderen. Binnen dit kader heeft de VNG het raamwerk “VNG Model Inkoop- en Aanbestedingsbeleid” ontwikkeld. Het nu voorliggende “Inkoopbeleid gemeente Noordoostpolder” is gebaseerd op het raamwerk van de VNG.

Het Inkoopbeleid gemeente Noordoostpolder is bedoeld voor burgemeester en wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheermatig, controlematig, operationeel) te maken hebben met inkoop. Daarnaast zorgt het ervoor dat derden op de hoogte zijn van de doelstellingen, uitgangspunten en procedures die Gemeente Noordoostpolder bij haar inkopen hanteert.

Het Inkoopbeleid is goedgekeurd door de directie en het college van Gemeente Noordoostpolder en de raad is hierover geïnformeerd. Het Inkoopbeleid is door de snel veranderende wet- en regelgeving een dynamisch document. Wettelijke wijzigingen en/of tekstuele aanpassingen behoeven geen formeel goedkeuringstraject maar kunnen in voorkomend geval direct in dit document worden aangebracht.

In het hierna op te stellen Inkoophandboek, zullen de interne processen en handelingen ten aanzien van inkoop verder worden uitgewerkt.

Voor nadere informatie en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de inkoopadviseur van Gemeente Noordoostpolder.

Mei 2015

 

1. Inleiding  

De gevolgen van de Aanbestedingswet 2012, die op 1 april 2013 in werking is getreden, zijn aanleiding geweest om het Inkoopbeleid gemeente Noordoostpolder te herzien.

 

De opzet van het nieuwe Inkoopbeleid wordt gevormd door het VNG Model Inkoopbeleid. Als alle gemeenten deze basis volgen, betekent dit een lastenvermindering en efficiency winst voor alle potentiële opdrachtnemers. Het maatwerk om te komen tot het specifieke Inkoopbeleid Noordoostpolder is geleverd door een brede inkoop gerelateerde vertegenwoordiging vanuit de gemeentelijke organisatie[1]. Daarnaast is het Inkoopbeleid besproken met een vertegenwoordiging van lokale ondernemers verenigd in de BAN.

 

Qua inhoud heeft het nieuwe Inkoopbeleid naar aanleiding van de Aanbestedingswet 2012 een nieuw juridisch kader gekregen. In bestuurlijk opzicht (Coalitie akkoord 2014-2018), of ten aanzien van de gemeentelijke beleidskaders en doelstellingen is het Inkoopbeleid ongewijzigd gebleven.

 

Van de ambtelijke organisatie wordt de komende jaren veel gevraagd, enerzijds rekent het College op een voortgaande vruchtbare en goede samenwerking met de ambtelijke organisatie, anderzijds wordt van diezelfde organisatie verwacht dat zij door middel van effectiever en slimmer werken een belangrijke bijdrage levert aan de noodzakelijke bezuinigingstaakstelling. Inkoop levert hier met de ter beschikking staande middelen, zoals neergelegd in dit Inkoopbeleid, een bijdrage aan.

 

De gemeente Noordoostpolder heeft niet voor niets een Inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe we dit denken te kunnen realiseren staat in ons Inkoopbeleid. Het Inkoopbeleid is een afgeleide van het organisatiebeleid. Het Inkoopbeleid beschrijft de procedures voor inkopen onder de drempelbedragen en inkopen boven de drempelbedragen. Het beleid beschrijft ook specifieke eisen over bijvoorbeeld duurzaam inkopen en sociale aspecten van inkoop. Het Inkoopbeleid kan het gebruik van standaarddocumenten voorschrijven. Het Inkoopbeleid maakt duidelijk wat de rol van inkoop is en wat de gemeente van haar inkoop functie mag verwachten.

 

De gemeente Noordoostpolder spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkooppraktijk. Het doel van inkoop is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs en kosten. En dat allemaal met zo weinig mogelijk risico’s.

 

Het Inkoopbeleid is van toepassing op het complete spectrum van leveringen, diensten en werken van de gemeente Noordoostpolder. Er zijn meerdere definities van inkoop te bedenken, echter de omschrijving die het werkveld van inkoop het best benadert, is de definitie: "alles waar een externe factuur tegenover staat". Bij inkoop kan het gaan om de verwerving van uiteenlopende zaken zoals software, leerlingenvervoer, re-integratietrajecten, uitzendkrachten, adviesdiensten of kantoormeubilair. Maar ook de aanleg en het onderhoud van riolering, bruggen en wegen, onderhoud van gemeentelijk groen en het bouwen van sportgelegenheden is inkoop.

 

Binnen de overheidssector groeit de aandacht voor inkoop. Daar is een aantal redenen voor aan te geven die deels met elkaar verband houden:

 • Toenemende druk op de rechtmatigheid van het handelen op het gebied van inkoop en de daaraan gerelateerde (goedkeurende) accountantsverklaring;

 • Invoering van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) toen en de Aanbestedingswet 2012;

 • Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira);

 • Toenemende druk op budgetten.

   

Prijs is niet de enige reden voor het hebben van een Inkoopbeleid. De gemeente Noordoostpolder wil ook een integere, betrouwbare en professionele opdrachtgever zijn die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. Het Inkoopbeleid geeft dus ook spelregels en ruimte voor ambtenaren die producten of diensten afnemen.

 

In dit Inkoopbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente Noordoostpolder plaatsvindt. De gemeente Noordoostpolder leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de organisatie continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zoals onder andere neergelegd in het Coalitie akkoord zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente Noordoostpolder.

 

Zeer waarschijnlijk zullen een volgend Collegeprogramma of Coalitie akkoord en/of de invoering van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn(en) aanleiding vormen tot een integrale evaluatie en vernieuwing van het Inkoopbeleid.

 

Dit Inkoopbeleid is qua hoofdstukken als volgt ingedeeld:

Hoofdstuk 1:

Inleiding

Hoofdstuk 2:

Gemeentelijke doelstellingen: welke doelstelling heeft de gemeente Noordoostpolder met inkoop?

Hoofdstuk 3:

Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente Noordoostpolder om met de relevante regelgeving op het gebied van inkoop?

Hoofdstuk 4:

Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente Noordoostpolder om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces?

Hoofdstuk 5:

Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente Noordoostpolder met betrekking tot inkoop om met de markt en Ondernemers?

Hoofdstuk 6:

Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt gemeente Noordoostpolder in?

 

Tot slot voor de leesbaarheid een toelichting op een aantal sleutelbegrippen in dit Inkoopbeleid.

Gemeente:

De gemeente Noordoostpolder, zetelend Harmen Visserplein 1, 8302 BW te Emmeloord.

Inkoop:

(Rechts)handeling van de gemeente Noordoostpolder, gericht op de verwerving van Diensten, Leveringen en/of Werken en die een of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde Diensten, Leveringen en Werken tot gevolg hebben.

Ondernemer:

Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Contractant:

De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de gemeente Noordoostpolder.

Diensten, Leveringen en Werken: Zaken als bedoeld in art. 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Concessieovereenkomst: Een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht, waarbij de concessiehouder het recht verkrijgt het voorwerp van de opdracht zelf te exploiteren al dan niet gecombineerd met een betaling van de aanbestedende dienst.

 

 

 

 

 

 

[1] Input is geleverd door de clusters Wijkbeheer, Ingenieursbureau en Maatschappelijke Ontwikkeling.

 

2. Gemeentelijke doelstellingen  

De inkoopfunctie van de gemeente is een belangrijk instrument voor de doelmatigheid, integriteit en effectiviteit van de gemeente. Het Inkoopbeleid geeft sturing aan de inkoopfunctie binnen de gemeente Noordoostpolder. Het doel ervan is het eenduidig vastleggen en toegankelijk maken van de uitgangspunten die de gemeente Noordoostpolder hanteert, bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van haar inkooptaken. Zo kan een professioneel inkoopapparaat bijdrage leveren aan het stimuleren van het MKB, aan transparantie ten aanzien van gemeentelijke uitgaven, maar ook het realiseren van sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

 

De gemeente Noordoostpolder wil met haar Inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig.

Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. De gemeente Noordoostpolder leeft bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoopbeleid na. Daarnaast koopt de gemeente efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven van de gemeente moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staat centraal. De gemeente houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot opdrachten.

 

 • b.

  Integer, transparant en professioneel.

Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen de Gemeente en de Contractant. De gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

 

 • c.

  Balans prijs-kwaliteit.

Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding. De gemeente Noordoostpolder wil inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding. Bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan de gemeente ook interne en andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol.

 

 • d.

  Prestatieniveau/Toegevoegde waarde.

Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente Het inkoopproces moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de gemeente en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen.

 

 • e.

  Lastenverlichting.

De Gemeente stelt administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop. Zowel de gemeente als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. De gemeente streeft continue naar verlichting van deze lasten. De gemeente verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kan de gemeente hiertoe digitaal inkopen (en aanbesteden). De gemeente Noordoostpolder maakt daar waar mogelijk gebruik van de modellen ‘Eigen Verklaring’.

 

 • f.

  Partnership

Binnen de mogelijkheden van de Aanbestedingswet 2012, zal de gemeente ook op het terrein van inkopen en aanbesteden samenwerking aangaan met aanbestedende diensten.

Een van de gemeentelijke doelstellingen betreft partnership. Om die reden is de gemeente actief binnen twee samenwerkingsverbanden; een binnen de provincie Flevoland, het Regionaal Inkoop Overleg Flevoland (RIOF) en één met gemeenten uit de kop van de provincie Overijssel. In deze samenwerkingsverbanden wordt dit moment vooral kennis, ervaring en documenten gedeeld. Indien mogelijk wordt ook gezamenlijk ingekocht.

 

 • g.

  Aansluiting op algemeen beleid

Dit Inkoopbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de Gemeente.

In het bijzonder sluit het beleid aan op het volgende gemeentelijke beleid:

 • Duurzaamheidsplan 2012-2015

 • Sociaal economisch beleidsplan 2012-2016

 

Daarnaast is aansluiting gezocht bij het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Regio Zwolle. In dat document wat door zestien gemeenten in de Regio Zwolle is ondertekend en wat is opgesteld in samenwerking met werkgeversorganisaties zijn aanbevelingen opgenomen die een plaats hebben gekregen in dit Inkoopbeleid of nog zullen krijgen in het handboek.

Tot slot, om bovenstaande doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoopbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.

 

3. Juridische uitgangspunten  

3.1 Algemeen juridisch kader

De gemeente Noordoostpolder leeft de relevante wet- en regelgeving na. Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door de gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold.

 

De voor het Inkoopbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

 • Aanbestedingswet 2012: dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Recht beschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

 • Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

 • Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

 • Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten.

 

 

3.2 Uniforme documenten

De Gemeente streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. De Gemeente past bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:

 • Aanbestedingsreglement werken 2012 (‘ARW 2012’).

 • Gids Proportionaliteit (januari 2013).

 • Model Eigen Verklaring (maart 2013).

 • Algemene Inkoopvoorwaarden goederen en diensten van de gemeente Noordoostpolder 2009 of diens opvolger.

 • Bijzondere Inkoopvoorwaarden voor Ingenieursdiensten van de gemeente Noordoostpolder 2009 of dient opvolger.

 

3.3 Algemene beginselen bij inkoop

Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht De gemeente neemt bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten zowel boven als onder de (Europese) drempelwaarden, met een duidelijk grensoverschrijdend belang, de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

 • Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

 • Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

 • Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar te zijn; normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

 • Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

 • Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de gemeente.

 

3.4 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De gemeente neemt bij haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

 

3.5 Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan een inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past de gemeente de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe.

Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.

Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal de gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de gemeente op haar website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms.

 

3.6 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van de gemeente. De gemeente Noordoostpolder wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

 

3.7 Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit Inkoopbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. De bevoegdheid tot het verlenen van toestemming om af te wijken is aan de directie gemandateerd.

4. Ethische en ideële uitgangspunten  

4.1 Integriteit

Bestuurlijke en ambtelijke integriteit:

De gemeente Noordoostpolder stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. De gemeente heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes, zoals neergelegd in Richtlijn Integer Handelen voor ambtenaren en andere medewerkers van de gemeente (8 november 2005). Voor bestuurders geldt de Gedragscode Bestuurders (2 december 2004).

De gemeente Noordoostpolder wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers bij inkoop is in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de “Gedragsverklaring Aanbesteden”.

Indien wenselijk kan gebruik worden gemaakt van de Uitvoeringsregels Wet BIBOB die medio 2015 door het College van Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld.

 

4.2 Duurzaam Inkopen

Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij milieu gaat het om de belasting van het milieu en (het behoud van) de natuur. Bij de mens gaat het om sociaal-maatschappelijke zaken als mensenrechten, kinderarbeid, fraude, discriminatie en dergelijke. Bij financiën gaat het om de prijs in relatie tot kwaliteit. Het beleid van de gemeente Noordoostpolder is gericht op het bevorderen van de duurzame leefomgeving.

Met de ondertekening van de deelnameverklaring d.d. 10 november 2009 geeft de gemeente Noordoostpolder aan:

 • de ambitie te hebben om in 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. De doelstelling 100% betekent dat een organisatie in alle publicaties van aanbestedingen en/of offerteaanvragen alle duurzaamheideisen opneemt, daarbij volgend http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/productgroepen

  en er daarmee voor zorgt dat het resultaat van de inkoop voldoet aan de eisen. De organisatie kan zich verantwoorden over uitzonderingen. Die inkopen in productgroepen waarvoor nog geen duurzaamheidseisen zijn geformuleerd tellen niet mee bij de beoordeling van 100 procent duurzaam.

 • in het (milieu-) jaarverslag te zullen rapporteren over concrete resultaten van duurzaam inkopen en de realisatie van bovengenoemde ambitie;

 • mee te werken aan de Monitor Duurzaam Inkopen van het Ministerie van VROM;

 • good practices en ervaringen met duurzaam inkopen te zullen terugkoppelen aan Agentschap.nl.

 • ermee in te stemmen dat op de website van Agentschap.nl wordt vermeld dat haar organisatie deze verklaring heeft ondertekend.

 

Bij inkoop zal de balans tussen mens, milieu en financiën als volgt worden afgewogen:

 • duurzaamheid wordt waar mogelijk expliciet meegenomen bij de beoordeling van leveranciers en aanbiedingen, door dit op te nemen in de selectie- en gunningcriteria;

 • duurzaamheidafspraken vormen onderdeel van de contractuele afspraken.

 

4.3 Social Return Of Investment (SROI)

Inkoop vindt ook op sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. De gemeente Noordoostpolder heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ in het arbeidsproces. Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsre-integratie, arbeidsomstandigheden en – indien passend – sociaal rendement op de gemeentelijke uitgaven een belangrijke rol.

De gemeente streeft ernaar daar waar mogelijk SROI toe te passen. Dat doet zij door bij inkoop te bekijken indien en voor zover het mogelijk is om contract compliance, of de mogelijkheid van inbesteden van werkzaamheden in het kader van de SW/werkgelegenheidsbeleid op te nemen in de inkoopbestekken.

De mogelijkheden hiervoor zullen in samenwerking met de Werkcorporatie B.V. worden verkend.

 

Sociale arbeid als aandachtspunt bij Contract Compliance.

Contract compliance gaat over de mate aan waarin gebruik wordt gemaakt van de aanwezige contracten en datgene wat daarin is vastgesteld. In bepaalde gevallen is het mogelijk Contract Compliance toe te passen bij aanbestedingen. Bijzonder geschikt hiervoor zijn overheidsopdrachten voor (omvangrijke) Werken. Overheidsopdrachten voor Diensten en Leveringen kunnen zich lenen voor het toepassen van Contract Compliance. Gemeente Noordoostpolder zal bij aanbestedingen in de aanbestedingsdocumenten aandacht vragen voor dit onderwerp.

Het begrip “sociale arbeid” is in dit verband gebruikt als samenbundeling van:

 • inzet klanten Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);

 • inzet jongeren voor leerwerkplaatsen;

 • inzet mensen met indicatie WSW;

 • nieuwe Nederlanders;

 • andere doelgroepen.

Wanneer na de gunning door ondernemers invulling moet worden gegeven aan deze SROI eisen/wensen zal de Werkcorporatie B.V. hierop toezien.

 

Voorbehouden opdrachten aan SW-bedrijven.

Op grond van de Aanbestedingsregels kan Gemeente Noordoostpolder, onder bepaalde voorwaarden, een overheidsopdracht plaatsen bij SW-bedrijven. De achtergrond van dit artikel in de Wet is het sociale belang van het voorzien van SW-bedrijven van voldoende activiteiten en het feit dat SW-bedrijven veelal een achterstand hebben bij het verwerven van opdrachten ten opzichte van bedrijven zonder arbeidsgehandicapte medewerkers. Daar waar mogelijk en in voorkomend geval zal Gemeente Noordoostpolder gebruik maken van deze mogelijkheid.

 

Daarnaast worden Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

 

4.4 Innovatie

De Gemeente moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht inkopen aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de gemeente, binnen kaders van de aanbesteding, ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.

5. Economische uitgangspunten  

5.1 Product- en marktanalyse

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd. De gemeente acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product- en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

 

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

De gemeente Noordoostpolder acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk.  De gemeente streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers zowel tijdens als na een contractperiode. De gemeente moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en)), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

 

De gemeente Noordoostpolder kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. Gedurende de contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van de gemeente door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De gemeente kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers.

 

5.3 Lokale economie en MKB

De gemeente Noordoostpolder heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, zal rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. Indien er lokaal ondernemers aanwezig zijn om de uitvoering van de opdracht op een optimaal gewenst niveau uit te voeren zal tenminste 1 lokale ondernemer worden uitgenodigd een offerte in te dienen. Daar waar mogelijk zullen ondernemers met de titel Buitengewone werkgevers[2] worden betrokken bij het uitbrengen van offertes.

Discriminatie bij het uitnodigen van ondernemers moet daarbij worden voorkomen en de gemeente moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop.

 

De gemeente Noordoostpolder houdt bij haar inkoop rekening met de mogelijkheden voor het MKB. Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De gemeente houdt bij haar inkoop de mogelijkheden voor MKB in het oog. Dit kan de gemeente doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

 

5.4 Samenwerkingsverbanden - partnership

De gemeente Noordoostpolder hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor mogelijke samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor partnership met andere gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningsschappen, belastingen en sociale regelgeving.

 

[2] http://www.noordoostpolder.nl/Actueel/WerkCorporatie/150_Buitengewone_werkgevers/Dit_zijn_onze_buitengewone_werkgevers

 

6. Organisatorische uitgangspunten  

6.1 Inkoop in de organisatie - verantwoordelijken

Het inkoopproces wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat middels het zogenaamde ‘gecoördineerd inkoopmodel’. Dat wil zeggen dat ‘lijnverantwoordelijken’ c.q. budgethouders van de Gemeente, binnen afgesproken kaders qua budget en procedurekeuze, verantwoordelijk zijn voor de eigen inkoop en aanbesteding. De gemeentelijke inkoopadviseur adviseert en ondersteunt desbetreffende vakafdelingen/budgethouders bij de uitvoering van het inkoopproces. De (aanbestedings)juristen van de Gemeente bieden hierbij de nodige juridische ondersteuning.

Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoopbeleid. De portefeuillehouder Algemene, Ambtelijke en Bestuurlijke Aangelegenheden is verantwoordelijk voor Inkoop.

 

6.2 Bepalen Inkoopprocedure

De gemeente Noordoostpolder zal – met inachtneming van de Gids Proportionaliteit - bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren:

 • Uit de hand: de gemeente kan opdracht verstrekken zonder offerteaanvraag vooraf;

 • Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag: de gemeente vraagt minimaal aan één ondernemer een offerte;

 • Meervoudig onderhandse offerteaanvraag: de gemeente vraagt ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste aan vijf ondernemers een offerte;

 • Nationaal openbaar aanbesteden: onder de (Europese) drempelbedragen zal de gemeente nationaal openbaar aanbesteden. Gemeente zal voorafgaand aan de opdrachtverlening via TenderNed[3] een aankondiging plaatsen;

 • Europees aanbesteden: boven de (Europese) drempelbedragen zal de gemeente in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

   

6.3 Inkoopwaarde

De te kiezen procedure is voornamelijk afhankelijk van de opdrachtwaarde en de complexiteit van de opdracht. Betreft het een relatief kleine opdracht met een niet complex karakter dan is een enkelvoudige procedure het meest voor de hand liggend. In alle andere gevallen zal er voor één van de andere procedures gekozen moeten worden.

 

Om te kunnen bepalen welke marktbenaderingswijze moet worden gevolgd, dient de totale opdrachtwaarde (exclusief BTW) te worden vastgesteld. Afwijken van de voorgeschreven procedure naar een lagere/lichter procedure is alleen mogelijk indien er argumenten zijn om een andere aanbestedingsprocedure te kiezen. De argumenten dienen op schrift te worden gesteld en worden getoest door de inkoopadviseur waarna de directie beslist over het afwijken van het Inkoopbeleid.

 

Opdrachten voor Werken, Leveringen en Diensten, waarvan de geraamde waarde boven de in de Europese Richtlijnen vermelde drempels uitkomen, moeten volgens de Aanbestedingswet worden uitgevoerd.

 

In onderstaande tabel zijn de financiële grenzen schematisch weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Aanbestedingsprocedure

Werken

Leveringen

Diensten

Uit de hand (geen offerte)

tot € 5.000

tot € 5.000

tot € 5.000

Enkelvoudig (één offerte)

vanaf € 5.000

tot € 50.000

vanaf € 5.000 tot € 20.000

vanaf € 5.000 tot € 20.000

Onderhands (minimaal 3 offertes)

vanaf 50.000

tot € 1.500.000

vanaf € 20.000 tot € 207.000

vanaf € 20.000 tot € 207.000

Openbaar (via TenderNed)

Vanaf € 1.500.000 tot € 5.000.000

n.v.t.

n.v.t.

Europees (via TenderNed)

vanaf € 5.000.000

vanaf € 207.000

vanaf € 207.000

In geval van gesubsidieerde inkooptrajecten gelden er vaak andere, lagere drempelbedragen. De drempelbedragen voor Europees aanbesteden worden eens per twee jaar herzien door de Europese Commissie.

 

 

6.4 Raming en financieel budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. De gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

 

6.5 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

De gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de Gemeente een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De gemeente wenst geen Ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.

 

6.7 Inkoopproces

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject:

 

6.8 Inkoopdossier

Van iedere aanbesteding wordt een inkoop- en aanbestedingsdossier aangelegd en aangehouden. De budgethouder is verantwoordelijk voor de volledigheid en naleving van het dossier.

 

6.9 Contractbeheer

Contractbeheer is het intern gerichte proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats bekend is. Het is belangrijk om afspraken met leveranciers goed te borgen en naleving te bewaken gedurende de looptijd van het contract. Contracten dienen vastgelegd te worden in het contract registratiesysteem (onderdeel van Verseon).

 

6.10 Contractmanagement

Contractmanagement is het extern gerichte proces waarbij, op basis van verkregen input tijdens de selectiefase, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt om volledige benutting van contracten te faciliteren. De inzet daarbij is dat er klant – leveranciersrelaties ontstaan en in stand blijven die formeel en informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures, wederzijdse samenwerking en profijt.

 

 

[3] In de Wet is opgenomen dat de verplichte publicaties plaatsvinden via TenderNed. Gebruikmaking van andere platforms is mogelijk onder de voorwaarde dat deze een koppeling hebben met TenderNed.