Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overijssel

Aanwijzing regionale waterkeringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverijssel
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzing regionale waterkeringen
CiteertitelAanwijzing regionale waterkeringen
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2003nieuwe regeling

Provinciaal Blad nr. 2003-17

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing regionale waterkeringen

 

 

inhoud

Gelet op de artikelen 2, lid 1c en 3, lid 3 van de Verordening Waterkering Noord-Nederland hebben Provinciale Staten besloten

1. dat de volgende groepen van regionale waterkeringen worden aangewezen:

Groep 1: keringen waarbij  falen tot  zeer aanzienlijke schade leidt;

Groep 2: keringen waarbij  falen tot  aanzienlijke schade leidt;

Groep 3: keringen waarvan de beheerder van de waterkering een andere is dan de  waterbeheerder in het achterliggend gebied;

Groep 4: keringen rondom het wateropvanggebied langs het Zwarte Meer met een veiligheidsnorm in de vorm van een inundatiefrequentie van 1/500 per jaar;

Groep 5: kering rondom Hessum;

Groep 6: keringen langs de Vecht benedenstrooms van de N48.

Tabel: Waterloop en keringen

nr

Waterloop of gebied

Kering aan te wijzen als regionale keringen

Soort waterkering.

Groep

1

Vecht

beide oevers van de Bovenvecht vanaf de Rijksgrens tot aan de kruising met deN48

kade/hoge gronden

1

2

Vecht

beide oevers vanaf de N48 (de provinciale weg Raalte-Ommen) tot waar de regionale kering aansluit aan de in de Wet op de waterkering aangewezen primaire kering.

kade/hoge gronden

6

3

Vecht

rondom de buurtschap Hessum (tussen Ommen en Dalfsen), aansluitend op de primaire kering

kade

5

4

Afwateringskanaal

beide oevers

kade

1

5

Ommerkanaal

linker (oostelijke) oever van stuw Laarakkers/Bisschopshaar tot aan Vecht

kade

1

6

Ommerkanaal

op westelijke oever van de stuw Laarakkers/Bisschopshaar tot aan de Vecht

hoge gronden

1

7

Beneden Regge

beide oevers van Hankate tot Nieuwebrug

kade

2

8

Beneden Regge / Linderbeek

beide oevers Linderbeek:

vanaf Archem 1 km stroomopwaarts

kade

2

9

Beneden Regge

beide oevers vanaf Nieuwebrug tot aan de kruising met de spoorlijn Zwolle-Emmen(1)

kade

2

10

Beneden Regge

beide oevers vanaf de kruising met de spoorlijn Zwolle-Emmen tot aan de monding in de Vecht

kade/hoge gronden

2

11

Overijsselsch Kanaal

1.     beide oevers Almelo-De Haandrik

2.     1,5 km kanaal ten zuiden van Vroomshoop, aansluitend aan kaden langs Kanaal Almelo-De Haandrik

kade

3

12

Vriezenveensche Stroomkanaal

beide oevers; aansluitend aan kaden langs Kanaal Almelo-De Haandrik

kade

3

13

De Dooze

beide oevers; aansluitend aan kaden langs Kanaal Almelo-De Haandrik

kade

3

14

Nieuwe Stroomkanaal

beide oevers vanaf Hammerdijk - Overijsselsch Kanaal; aansluitend aan kaden langs Kanaal Almelo-De Haandrik

kade

3

15

Mariënberg-Vechtkanaal

beide oevers

kade/hoge gronden

3

16

Buurserbeek

ten zuiden van Haaksbergen op de noordelijke oever:

1.     vanaf de Lankheterbrug tot aan de Veddersbrug

2.     vanaf de Onlandsbrug tot aan de Molenveldbrug

kade

3

17

Buurserbeek / Schipbeek

ten zuiden van Diepenheim op de noordelijke oever vanaf de provinciegrens, ten oosten van De Zandvang, tot aan de Houboerweg, ongeveer 1 km ten oosten van de kruising met de N346

kade

3

18

Meppelerdiep

noordwestelijke oever vanaf Zwartsluis tot de Drentse grens

kade

1

19

Meppelerdiep

zuidoostelijke oever en beide oevers langs de Hoogeveensche Vaart (ten zuiden van Meppel)

kade

1

20

Kampereiland (2)

noordkant van Willem Meijerpolder, Stikkenpolder, Zwartemeerpolder, de kade langs het Ganzendiep tot aan de Ganzensluis

kade

4

21

Kampereiland

rondom de polders De Heuvel, De Cock's polder, Het Buitenland en Mandjeswaard

kade

4

22

Kampereiland

rondom Zuiderzeepolder

kade

4

23

Kampereiland

rondom polder De Pieper

kade

4

24

polder De Koekoek

de kaden langs de Bisschopswetering, de Hagendoornweg en aansluitend op de primaire kering langs de IJssel

kade

2

25

Boezem van Vollenhove

scheiding tussen de Boezem van Vollenhove en de Friese Boezem:

1.     de zuidelijke oever van de Linde vanaf de Driewegsluis tot aan het Mallegat en

2.     westelijke oever van het Mallegat tot aan de hoge gronden in Oldemarkt

kade

1

26

Boezem van Vollenhove

rondom de Domeinpolders:

3.     Polder Halfweg

4.     Polder Giethoorn

5.     Polder Gelderingen

6.     Polder Wetering Oost

kade

1

27

Twenthekanaal

beide oevers van

7.     pand Eefde-Delden/Almelo:

vanaf de sluis te Aadorp tot aan de “hoge gronden” ter hoogte van Stortplaats ‘t Rikkerink

8.     pand Delden-Hengelo:

vanaf de sluis te Delden tot aan de “hoge gronden” ter hoogte van de Sint Annabrug in de weg Delden-Bentelo

9.     pand Hengelo-Enschede:

vanaf de sluis te Hengelo tot aan de “hoge gronden” , ongeveer 1 km richting Enschede

kade

3

(1) Mocht uit een nadere afweging door het waterschap blijken dat het gebied tussen de waterkering langs de Regge en de hoge gronden langs de beide oevers (vanaf Nieuwebrug tot de mond in de Vecht (ter plaatse van de kruising met de spoorlijn Zwolle-Emmen) tot het buitendijkse gebied gerekend moet worden, dan zullen Gedeputeerde Staten het tracé over de hoge gronden aanwijzen als regionale kering.

(2) In het besluit van Provinciale Staten, nr 21 1989 wordt aanbevolen om de buitenpolders samen te voegen. Dat komt erop neer dat het Ganzediep en de Goot voorzien zou worden van een (beweegbare) kering. Mocht uit een belangen afweging en nadat de geëigende procedure is doorlopen, blijken dat dit een goede oplossing is dan kan de aanwijzing van de regionale keringen op het Kampereiland langs Ganzediep, Goot en Veneriete, voorzover die achter de nieuwe kering zijn gelegen vervallen. Gedeputeerde Staten kunnen te zijner tijd daartoe besluiten.

2. dat de aangewezen regionale waterkeringen, zolang geen veiligheidsnorm is vastgesteld, tenminste gelijke veiligheid bieden als op de datum van inwerkingtreding van dit besluit ("status-quo").

3. dat Gedeputeerde Staten, binnen drie jaar, de veiligheidsnormen voor de regionale keringen, waarvoor nu geen veiligheidsnorm wordt vastgesteld, na overleg met de beheerders van waterkeringen, nader zullen vaststellen;

4. de kaart getiteld Regionale keringen in Overijssel, schaal 1:100.000, nr. 01275366-A3, november 2002, vast te stellen.

gelet op artikelen 2, lid 2 van de Verordening Waterkering Noord Nederland,

5. de verplichting tot het maken van een technisch beheersregister (artikel 7 VWNN) en de meldplicht vergunningen/ontheffingen (artikel 10 VWNN) niet te laten gelden voor de regionale kaden.

Dit betekent dat het beheersregime de volgende onderdelen omvat:

 • a.

  Beheersplan

 • b.

  Overzichtskaart

 • c.

  Legger

 • d.

  Verslag regionale keringen.

6. dat Gedeputeerde Staten over de inhoud van het verslag regionale keringen, na overleg met de waterschappen, nadere richtlijnen vaststellen.

gelet op artikel 8 de Tijdelijke referendumwet en de Referendumverordening Overijssel 2002,

7. dat de aanwijzing van regionale keringen geen besluit is waarover een referendum gehouden kan worden.