Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Putten

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Putten
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeigendom, openbare werken, producten, diensten, verrichtingen, belastingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-20171e wijziging, Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

06-12-2016

Gemeenteblad 19-12-2016 nr. 178120

576380
01-01-201721-04-20172e wijziging, titel 1 tarieventabel Hoofdstuk 3 lid 1.3.3

20-12-2016

Gemeenteblad 29-12-2016 nr. 188268

580363
27-12-201601-12-2016Nieuwe regeling

01-12-2016

Gemeenteblad 19-12-2016 nr. 178119

567513

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2017 vastgesteld bij besluit van de raad van 1 december 2016 nr. 567601 en gewijzigd bij besluit van burgemeester en wethouders van 6 december 2016 nr. 576385 (1e wijziging) en 20 december 2016 nr. 580394 (2e wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (2e wijziging)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag:

  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden, voor zover daarvan niet reeds krachtens wettelijke bepalingen vrijstelling bestaat, niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  raads-, commissie- en begrotingsstukken aan redacties van nieuwsbladen, radio en televisie, mits deze stukken voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan voor de berichtgeving in de door hen uitgegeven en gebruikte media; aan de kandidaat raadsleden van de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen met een minimum van 1 exemplaar en een maximum van 4 exemplaren per fractie, afhankelijk van het aantal leden van elke fractie, alsmede aan de leden van de commissie voor de Bezwaarschriften;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • d.

  het verstrekken van informatie uit de gemeentelijke basisadministratie aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling;

 • e.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van de plaatselijke belastingen;

 • f.

  het afgeven van vergunningen voor het houden van collecten;

 • g.

  het afgeven van een (aanleg)vergunning voor de aanleg van paddenpoelen;

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Leges bij abonnementen over gedeelten van een kalenderjaar

Indien voor een dienst een abonnement wordt afgesloten in de loop van het kalenderjaar, wordt het tarief, behoudens dat van de abonnementen als bedoeld in de tarieventabel onder 1.4.2.2. en 1.4.2.3., voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar, vastgesteld op zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er na de datum van de aanvraag van de dienstverlening nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Restitutie bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

 • 1. Indien de heffing van leges geschiedt ter zake van het verstrekken van gegevens of het verlenen van diensten bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement - op schriftelijk verzoek van de houder - gedeeltelijk restitutie van leges verleend.

 • 2. Deze restitutie wordt verleend over zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken en onderdelen betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.8. (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 8 (vastgoedinformatie);

  • 6.

   hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.1. (verklaring omrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 17 (kansspelen);

  • 8.

   Titel 2, hoofdstuk 3, onderdeel 2.3.1.2 (welstandstoezicht).

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 13 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening van 3 december 2015, laatstelijk gewijzigd op 19 april 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van heffing is 1 januari 2017

 • 4.

  De verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2017.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand  
Hoofdstuk 2Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  
Hoofdstuk 3Rijbewijzen  
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen  
Hoofdstuk 5Huisnummering  
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
Hoofdstuk 7Bestuursstukken  
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie  
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 10Gemeentearchief  
Hoofdstuk 11Huisvestingswet (vervallen)  
Hoofdstuk 12Leegstandswet  
Hoofdstuk 13Woonruimteverdeling (vervallen)  
Hoofdstuk 14Geluidhinder  
Hoofdstuk 15Standplaatsen  
Hoofdstuk 16Winkeltijdenwet  
Hoofdstuk 17Kansspelen  
Hoofdstuk 18Ondergrondse infrastructuren  
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer  
Hoofdstuk 20Bijzondere begraafplaats  
Hoofdstuk 21Diversen  
     
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen  
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag  
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning  
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.2Welstandstoezicht  
2.3.1.3Kennisgevingskaartjes omgevingsvergunning bouwen  
2.3.1.4Verplicht advies agrarische commissie  
2.3.1.5Achteraf ingediende aanvraag  
2.3.1.6Leges niet-ontvankelijke aanvraag  
2.3.2Aanlegactiviteiten  
2.3.3Planologisch strijdig gebruik  
2.3.4In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
2.3.5Uitweg/inrit  
2.3.6Kappen  
2.3.7Omgevingsvergunning in twee fasen  
2.3.8Beoordeling bodemrapport  
2.3.9Geluidsonderzoek  
2.3.10Advies  
2.3.11Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.12Monumenten  
2.3.13Registratie sloop en staat van bebouwing  
Hoofdstuk 4Vermindering  
Hoofdstuk 5Teruggaaf  
Hoofdstuk 6Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
Hoofdstuk 7Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
Hoofdstuk 8In deze titel niet benoemde beschikking  
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1Horeca  
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen  
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijf  
Hoofdstuk 4Ventvergunning  
Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1Burgerlijke standEuro
1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:  
1.1.1.1maandag van 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 308,00
1.1.1.2andere tijdstippen, met uitzondering van maandag 9.00 tot 10.00 uur (waarin het huwelijk of de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting daarvan kosteloos kan worden voltrokken), almede op met algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen 616,00
1.1.2Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte 93,00
1.1.3Indien de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt een toeslag berekend van 77,50
1.1.4Indien voor de huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie een toetsing moet plaatsvonden voor een nieuwe locatie bedraagt de toeslag 290,00
1.1.5Het tarief bedraagt voor het door de gemeente leveren van één of meer getuigen bij een huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie, per getuige 22,00
1.1.6Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
1.1.6.1een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering 14,00
1.1.6.2een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering 28,00
1.1.7Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 7,75
1.1.8Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand  
Hoofdstuk 2Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  
1.2.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.2.1van een nationaal paspoort:  
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64,75
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51,40
1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64,75
1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51,40
1.2.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64,75
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51,40
1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51,40
1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart:  
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 50,60
 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 28,60
1.2.6voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van 47,50
Hoofdstuk 3Rijbewijzen  
1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 38,95
1.3.2Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 34,10
1.3.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een formulier aan de aanvrager van een rijbewijs ter verklaring van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen 33,80
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen  
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking6,00
1.4.2.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
1.4.2.2.1voor 100 verstrekkingen390,00
1.4.2.2.2voor 500 verstrekkingen1.900,00
1.4.2.2.3voor 1.000 verstrekkingen3.550,00
1.4.2.3tot het afsluiten van een abonnement op het periodiek verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente, vestigingen in de gemeente, geboorten, huwelijken of overlijden 219,00
1.4.3In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen 7,50
1.4.4Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier 7,75
Hoofdstuk 5Huisnummering  
1.5Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanbrengen van een huisnummer, wanneer het vanwege de gemeente aangebrachte nummer ernstig is beschadigd of weggeraakt 33,00
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens  
1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:  
1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina's, per pagina0,23
 met een maximum per bericht van5,00
1.6.1.1.2meer dan 100 pagina’s22,50
1.6.1.2.bij verstrekking anders dan op papier5,00
     
Hoofdstuk 7Bestuursstukken  
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.1.1een afschrift van de meerjarenbegroting, inclusief jaarbegroting en beleidstoelichting 15,75
1.7.1.2een afschrift van de toelichting op de gemeentebegroting (beheersdeel) 27,50
1.7.1.3een afschrift van de gemeenterekening15,75
1.7.1.4een afschrift van de toelichting op de gemeenterekening (beheersdeel) 27,50
 De hiervoor genoemde stukken zijn om niet verkrijgbaar voor inwoners van de gemeente Putten.  
     
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie  
1.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie:  
1.8.1.1uittreksel uit de kadastrale registratie, per object, inclusief een afdruk van die registratie 17,80
1.8.1.2uittreksel uit de hypothecaire registratie, per object17,80
1.8.1.3afdruk van een kadastrale kaart op A3 of A4 formaat16,50
1.8.1.4digitale kaart met een straal van maximaal 100 meter rondom het gewenste kadastrale perceel 28,00
1.8.1.5afdruk van een GBKN-kaart (A3 of A4-formaat)16,50
1.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit:  
1.8.2.1de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 16,50
     
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken  
1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag41,35
1.9.2tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn6,00
1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening4,40
1.9.4tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap6,00
     
Hoofdstuk 10Gemeentearchief  
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 7,75
1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.10.2.1een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op:  
 A4-formaat (zwart-wit)0,30
 A4-formaat (kleur)1,50
 A3-formaat (zwart-wit)0,40
 A3-formaat (kleur)2,50
 Groter dan A3-formaat (zwart-wit)18,00
 Groter dan A3-formaat (kleur)21,00
 Bij dubbelzijdige bedrukking worden de tarieven verdubbeld. Voor een scan worden de tarieven van de verschillende formaten in zwart-wit gehanteerd.  
1.10.2.2een scan van een foto of ander document per scan verhoogd met afdruk digitale foto per foto verhoogd met exclusief kosten fotograaf5,00 1,00 5,00 1,00
Hoofdstuk 11Huisvestingswet (vervallen)  
     
Hoofdstuk 12Leegstandswet  
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verkrijgen van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet 54,00
1.12.2tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte, zoals bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandswet 27,00
     
Hoofdstuk 13Woonruimteverdeling (vervallen)  
Hoofdstuk 14Geluidhinder  
1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.14.1tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing geluidhinder) 34,50
     
Hoofdstuk 15Standplaatsen  
1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
1.15.1een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening, geldig voor:  
1.15.2één dag of gedeelte daarvan3,65
1.15.3seizoensgebonden en op recreatie gerichte activiteiten voor één jaar 33,50
1.15.4Bij weigering van een standplaatsvergunning wordt een tarief in rekening gebracht conform de tariefstelling in de tabel, met een maximum van 52,00
     
Hoofdstuk 16Winkeltijdenwet  
1.16Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.16.1voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 31,50
     
Hoofdstuk 17Kansspelen  
1.17.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
1.17.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 56,50
1.17.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat 56,50
 en voor iedere volgende speelautomaat34,00
1.17.1.3voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd 226,50
1.17.1.4voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat 226,50
 en voor iedere volgende speelautomaat136,00
1.17.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 52,00
1.17.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) 52,00
     
Hoofdstuk 18Ondergrondse Infrastructuren  
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
1.18.1.1een aanvraag voor een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Putten 398,00
1.18.1.2indien met betrekking tot een aanvraag overleg benodigd is met netbeheerder en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap e.d. verhoogd met 306,00
1.18.1.3een melding voor een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Putten 168,00
1.18.1.4indien met betrekking tot een aanvraag van een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college is opgesteld.  
1.18.1.5indien een begroting als bedoeld in het vorige lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag is ingetrokken.  
     
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer  
1.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.19.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 34,50
1.19.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 34,50
 tot het verkrijgen van een verkeersontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 23,00
     
Hoofdstuk 20Bijzondere begraafplaats  
1.20.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.20.1.1tot het verkrijgen van een vergunning voor het inrichten van een bijzondere begraafplaats 2.225,00
     
Hoofdstuk 21Diversen  
1.21.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.21.1.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 1,85
1.21.1.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.21.1.2.1per pagina op papier van A4-formaat (zwart-wit)0,10
1.21.1.2.2per pagina op papier van A3-formaat (zwart-wit)0,20
1.21.1.2.3per pagina op papier van A3-formaat (kleur)2,00
 Bij dubbelzijdige bedrukking worden de tarieven verdubbeld.  
1.21.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt register als bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening (helingsregister) 52,00
1.21.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van een aansluiting op de openbare riolering, als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Putten 52,00
1.21.1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening (straatmuzikanten, -artiesten, -fotografen en dergelijke):  
 voor elke maand of gedeelte daarvan18,00
1.21.1.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening (verkoop daklozenkrant en dergelijke):  
 per dag of gedeelte daarvan 3,60
 voor elke maand of gedeelte daarvan18,00
1.21.1.7een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 52,00
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen  
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
2.1.1.1aanlegkosten: de aannemingssom excl. omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.2bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2016, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onderbouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag  
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
2.2.1om overleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 57,00
     
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning  
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:  
2.3.1.1.1Indien de bouwkosten minder dan € 50.000,00 bedragen van de bouwkosten met een minimum van € 100,00 2,70%
2.3.1.1.2Indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 250.000,00 bedragen van de bouwkosten met een minimum van € 1.325,00 2,03%
2.3.1.1.3Indien de bouwkosten € 250.000,00 of meer bedragen van de bouwkosten met een minimum van € 4.975,00 1,78%
2.3.1.1.4Voor de op grond van dit artikel in rekening gebrachte leges, geldt een maximum van € 100.000,00 per object, voor zover de aanvraag geen betrekking heeft op bouwwerken voor woondoeleinden.  
     
2.3.1.2Welstandstoezicht  
 Van de aanvrager worden de kosten van adviezen, uitgebracht in verband met de toepassing van voorschriften omtrent de welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet, geheven tot het bedrag dat de Gelderse Welstandscommissie, uitgaande van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, aan de gemeente conform haar tariefregeling in rekening brengt. Deze kosten worden als volgt berekend:  
2.3.1.2.1In geval van geraamde bouwkosten van € 1,00 tot en met € 500.000,00 1,9‰
 met een minimum van € 48,00  
 plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,00 tot en met € 1.000.000,00 1,2‰
 plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001,00 tot en met € 2.500.000,00 0,8‰
 plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,00 tot en met € 5.000.000,00 0,5‰
 plus over het gedeelte van de bouwsom van €5.000.001,00 en meer 0,25‰
2.3.1.2.2voor woningbouw van één en hetzelfde type, welke in één complex worden uitgevoerd Complexen van 1 t/m 5 gelijke woningen tarief volgens 2.3.1.2.1 Complexen van 6 t/m 10 gelijke woningen tarief over bouwsom 5 woningen Complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen tarief over bouwsom 6 woningen Complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen tarief over bouwsom 8 woningen Complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen tarief over bouwsom 10 woningen Complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen tarief over bouwsom 12 woningen Complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen tarief over bouwsom 14 woningen en zo vervolgens etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.  
2.3.1.2.3Integrale advisering  
2.3.1.2.3.1welstand + 1 extra discipline: 1,8 x regulier tarief  
2.3.1.2.3.2welstand + meerdere extra disciplines: 2,2 x regulier tarief  
2.3.1.2.4Reclameobjecten per adviesaanvraag48,00
2.3.1.2.5Illegale bouwwerken: 1,5 x regulier tarief  
2.3.1.2.6Formele behandeling en verslaglegging adviezen (vooroverleg) 100,00
2.3.1.2.7Overige adviezen: Uurtarief: afhankelijk van het soort advisering 87,00
     
2.3.1.3Kennisgevingskaartjes omgevingsvergunning bouwen  
2.3.1.3.1Indien bij de verleende vergunning het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd wordt het op grond van onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met 100,00
2.3.1.3.2Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" tenminste vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.  
2.3.1.3.3Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.  
     
2.3.1.4Verplicht advies agrarische commissie  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld 732,00
     
2.3.1.5Achteraf ingediende aanvraag  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 125%
     
2.3.1.6Leges niet-ontvankelijke aanvraag  
 Het tarief voor een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1, waarvan op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten om deze niet in behandeling te nemen, bedraagt 52,00
     
2.3.2Aanlegactiviteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten 500,00
     
2.3.3Planologisch strijdig gebruik  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:  
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 168,00
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 168,00
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), waarvoor de aanvrager alle voor de aanvraag noodzakelijke stukken (verbeelding, regels en toelichting) aanlevert:  
2.3.3.3.1voor de bouw of uitbreiding van één woning en/of overige gebouwen tot maximaal 100 m² oppervlakte 4.230,00
2.3.3.3.2meer dan één woning tot maximaal vijf woningen en/of overige gebouwen tussen 100 en 500 m² oppervlakte 6.550,00
2.3.3.3.3meer dan vijf woningen tot maximaal tien woningen en/of overige gebouwen tussen 500 en 800 m² oppervlakte 8.450,00
2.3.3.3.4meer dan tien woningen en/of overige gebouwen met meer dan 800 m² oppervlakte 10.550,00
2.3.3.3.5Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.3.3.3.1 t/m 2.3.3.3.4 volledig door de gemeente wordt verzorgd wordt het van toepassing zijnde tarief verhoogd met 17%.  
2.3.3.3.6Voor zover het projectbesluit of de buiten toepassing-verklaring niet gerelateerd is aan een bouwactiviteit zoals genoemd in de artikelen 2.3.3.3.1 tot en met 2.3.3.3.4 4.230,00
2.3.3.3.7Bij het niet verkrijgen van de vergunning, behoudens intrekking van het verzoek door of namens de aanvrager, wordt 75% van de voor dit onderdeel betaalde leges teruggegeven:  
2.3.3.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 168,00
2.3.3.5indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 168,00
2.3.3.6indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast 168,00
2.3.3.7indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast 168,00
     
2.3.3.8Kennisgevingskaartjes planologisch strijdig gebruik  
2.3.3.8.1Indien bij de verleende vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd, wordt het overeenkomstig 2.3.3 berekende bedrag verhoogd met 100,00
2.3.3.8.2Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" tenminste vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.  
2.3.3.8.3Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.  
     
2.3.4In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
2.3.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 357,50
2.3.4.2Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4 wordt ingetrokken vóór de datum waarop op de aanvraag wordt beslist, wordt op verzoek 50% van de geheven leges teruggegeven.  
2.3.4.3Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4 wordt geweigerd, wordt op verzoek 25% van de geheven leges teruggegeven.  
2.3.5Uitweg/inrit  
2.3.5.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van gebruik van een uitweg, waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 100,00
     
2.3.6Kappen  
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:10a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 33,00
     
2.3.7Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.7.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.7.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor ene beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
     
2.3.8Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:  
2.3.8.1voor een ontheffing van de wettelijke verplichting om een bodemonderzoeksrapport te overleggen 250,00
2.3.8.2voor beoordeling van een bodemonderzoeksrapport, inclusief vooronderzoek 78,50
2.3.8.3voor beoordeling van een rapport betreffende een nader bodemonderzoek, een bodemsaneringsonderzoek of een bodemsaneringsevaluatie 112,50
2.3.8.4voor levering van gegevens uit het digitale bodeminformatiesysteem en/of het bodemarchief, per kwartier of gedeelte daarvan 15,25
     
2.3.9Geluidsonderzoek  
2.3.9.1Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport op grond van de Wet op de geluidhinder 158,00
2.3.9.2Het in het vorige lid genoemde tarief wordt verhoogd met € 300,-- indien het een verzoek betreft ter verkrijging van een hogere grenswaarde op grond van de Wet op de geluidhinder  
     
2.3.10Advies  
2.3.10.1Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.10.2Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
2.3.11Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.11.1Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
 Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.11.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.11.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
2.3.12Monumenten  
 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een gemeentelijk of rijksmonument als bedoeld in artikel 2.1.1 onder f. en in 2.2.1 onder b. van de Wabo, bedraagt het tarief 205,00
     
2.3.13Registratie sloop en staat van bebouwing  
 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van te slopen bouwwerken of registratie van de staat van bebouwing, bedraagt het tarief 330,00
     
Hoofdstuk 4Vermindering  
2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11. De vermindering bedraagt:  
2.4.1.1bij 6 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges 10%
2.4.1.2bij 10 tot 15 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges 15%
2.4.1.3bij 15 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges 20%
     
Hoofdstuk 5Teruggaaf  
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten  
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, een percentage van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 75%
2.5.1.2indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip, doch vóór het verlenen van de vergunning een percentage van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 50%
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten  
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.2.1indien de aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na de datum van vergunningverlening en van de vergunning geen gebruik is gemaakt een percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 50%
2.5.2.2indien de aanvraag is ingediend na 24 maanden na de datum van vergunningverlening en van de vergunning geen gebruik is gemaakt een percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 25%
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten  
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt een percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 25%
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
2.5.4Een bedrag minder dan € 51,00 wordt niet teruggegeven.  
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11 wordt geen teruggaaf verleend.  
     
Hoofdstuk 6Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
2.6Onverminderd de eventuele kosten voor welstandstoezicht (artikel 2.3.1.2) bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project 56,00
     
Hoofdstuk 7Bestemmingswijzigingen  
2.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een herziening of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, waarvoor de aanvrager noodzakelijke stukken (verbeelding, regels en toelichting) aanlevert:  
2.7.1.1voor de bouw of uitbreiding van één woning en/of overige gebouwen tot maximaal 100 m² oppervlakte 2.810,00
2.7.1.2bij meer dan één woning tot maximaal vijf woningen en/of overige gebouwen tussen 100 en 500 m² oppervlakte 4.360,00
2.7.1.3bij meer dan vijf woningen tot maximaal tien woningen en/of overige gebouwen tussen 500 en 800 m² oppervlakte 5.640,00
2.7.1.4bij meer dan tien woningen en/of overige gebouwen met meer dan 800 m² oppervlakte 7.050,00
2.7.1.5indien de aanvraag een herziening of uitwerking van een bestemmingsplan betreft, waarbij geen sprake is van een bouwplan zoals genoemd in de artikelen 2.7.1.1 tot en met 2.7.1.4 2.810,00
2.7.1.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een herziening of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans) 950,00
2.7.1.7Indien een aanvraag om een bestemmingswijziging als bedoeld in de artikelen 2.7.1.1 t/m 2.7.1.6 volledig door de gemeente wordt verzorgd wordt het van toepassing zijnde tarief verhoogd met 17%  
2.7.1.8Bij het niet verkrijgen, behoudens intrekking van het verzoek door of namens de aanvrager, van een herziening of een uitwerking als hiervoor bedoeld, wordt 75% van de betaalde leges teruggegeven.  
     
Hoofdstuk 8In deze titel niet benoemde beschikking  
2.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking 52,00
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
     
Hoofdstuk 1Horeca  
3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
3.1.1het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterbedrijf, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (commercieel horecabedrijf) 125,00
3.1.2het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (paracommercieel horecabedrijf) 250,00
3.1.3wijziging van de leidinggevende in het horecabedrijf, als bedoeld in artikel 8 van de Drank- en Horecawet. 67,50
3.1.4Het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening van het verbod op het exploiteren van een openbare inrichting, zijnde een horecabedrijf 67,50
3.1.5Het vervangen van een vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 565,00
 Ontheffing sluitingsuur  
3.1.6tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 of op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening 64,50
     
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen  
3.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
3.2.1tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementen) 33,50
3.2.2als bij 3.2.1, voor evenementen met een commercieel karakter 52,00
3.2.3tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet (evenementenvergunning) 67,50
     
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijf  
3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
3.3.1tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning seksinrichting) 880,00
     
Hoofdstuk 4Ventvergunning  
3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
3.4.1tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening (venten), per aanvraag, geldig voor:  
 elke dag of gedeelte daarvan3,65

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 1 december 2016,

de griffier, de voorzitter,