Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidietoetsingskaders Sociaal beleid juni 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidietoetsingskaders Sociaal beleid juni 2014
CiteertitelSubsidietoetsingskaders Sociaal beleid juni 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Raalte 2014, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201401-01-2015nieuwe regeling

20-05-2014

Gemeenteblad 2014, 29442

5711

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidietoetsingskaders Sociaal beleid juni 2014

 

 

1. Onderwijs

Subsidietoetsingskaders Sociaal beleid

1.1 Voor- en vroegschoolse educatie

Doelstellingsubsidie:

Binnen het landelijk onderwijsachterstandenbeleid hebben gemeenten verantwoordelijkheid voor voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en het voeren van overleg met schoolbesturen over het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Daarbij hoort ook de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs.

 

Subsidiabele activiteiten:

ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie.

 • -

  de realisatie van deelname van de doelgroepkinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar aan door de gemeente goedgekeurde gestructureerde programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.

 • -

  de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden tussen scholen voor basisonderwijs, voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus.

 • -

  deskundigheidsbevordering van medewerkers van voorschoolse voorzieningen.

   

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de uitvoerder en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Een aanvraag voor budgetsubsidiëring gaat vergezeld van:

 • -

  een (meerjarig) activiteitenplan waarin zijn opgenomen:

  • o

   de concrete doelstellingen en de manier waarop deze doelstellingen worden geëvalueerd;

  • o

   een overzicht van het totaal aantal deelnemers en het aantal deelnemers behorend tot de doelgroep;

  • o

   de scholing van leidsters ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie;

  • o

   een jaarlijks opleidingsplan voor medewerkers VVE;

  • o

   de wijze waarop gericht ouderbeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd;

  • o

   de wijze waarop de kwaliteit van de aangeboden VVE wordt gerealiseerd en geborgd (intern cyclisch systeem van kwaliteitszorg);

  • o

   de wijze waarop de doorgaande lijn van voor- naar vroegscholen wordt geborgd.

 • -

  een begroting van baten en lasten waarin de inzet van eigen middelen wordt aangegeven.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het subsidieplafond is gelijk aan de doeluitkering die de gemeente Raalte jaarlijks van de Rijksoverheid ontvangt. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld naar rato van het aantal doelgroepkinderen dat van de te subsidiëren activiteit gebruik maakt.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Peuterspeelzalen

 

Bijzonderheden:

Het doel van het achterstandenbeleid is het realiseren van gestructureerde programma's. Prioriteit wordt dan ook gegeven aan meerjarige activiteiten.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

Dit toetsingskader wordt herzien ten aanzien van de subsidieverstrekking 2015.

1.2 Onderwijs- en leerlingbegeleiding

Doelstelling subsidie:

 • -

  Het ondersteunen van scholen bij de uitvoering van de leerlingzorg.

 • -

  Het in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs realiseren van een sluitende en doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van de voorschoolse periode tot en met het basisonderwijs.

 • -

  Het inzetten van een zo breed mogelijk instrumentarium om maatwerk in de ondersteuning van zorgleerlingen te kunnen bieden.

   

Subsidiabele activiteiten:

 • -

  Begeleiding van en onderzoek naar individuele leerlingen;

 • -

  De inzet van orthopedagogen op scholen;

 • -

  De inzet van een orthopedagoog binnen zorgplatforms en PCL’s;

 • -

  De inzet van een orthopedagoog binnen het team jonge risico kind;

 • -

  Vormen van lichte en zware ondersteuning van leerlingen;

 • -

  Het aanbieden van ondersteuningsvormen zoals een handicapspecifieke expert of andere specialisaties ten behoeve van ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

   

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de uitvoerder en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Laag Zuthem, SWV WSNS Salland / Sallandse deelregio Passend Onderwijs PO 23-05

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

1.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Doelstelling subsidie:

Uitvoering van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de afstemming tussen technisch onderwijs en technische bedrijven, zowel kwantitatief als kwalitatief.

 

Subsidiabele activiteiten:

 • -

  Techniekdag Onderwijs Salland;

 • -

  Werven leerbedrijven t.b.v. 3e en 4e jaars vmbo-leerlingen (Ondernemend Technisch Onderwijs);

 • -

  Techniek en science activiteiten voor basisschoolleerlingen;

 • -

  Bedrijfsgerichte activiteiten voor havo/vwo leerlingen;

 • -

  Stimuleren en ondersteunen technisch onderwijs en techniekdocenten.

   

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen het Platform Techniek Salland en de gemeente.

 

Aanvullende voorwaarden:

De activiteiten worden bepaald en uitgevoerd op basis van behoeften onderwijs en bedrijven.

De activiteiten worden bekostigd op basis van cofinanciering, ook door het bedrijfsleven.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Platform Techniek Salland

 

Bijzonderheden

Er hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend. De subsidieverlening is tevens de vaststelling.

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

2. Sociaal cultureel werk

Doelstelling subsidie:

Doelstelling van het Sociaal Cultureel Werk is: het activeren, stimuleren en toerusten van individuen en groepen waardoor zij optimaal in staat zijn te participeren aan en te functioneren in de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten:

Een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen:

 • *

  Het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie komen;

 • *

  Het bieden van mogelijkheden aan personen die in een achterstandssituatie zitten om de sociale positie te verbeteren.

Deze bijdrage bestaat uit het aanbieden van concrete activiteiten om doelstellingen (opgenomen in het beleidsplan Wmo) te realiseren op het gebied van de volgende prestatievelden van de Wmo:

 • -

  Wmo prestatieveld 1 leefbaarheid;

 • -

  Wmo prestatieveld 2 jeugdpreventie;

 • -

  Wmo prestatieveld 3 informatie/advies;

 • -

  Wmo prestatieveld 4 vrijwilligerswerk en mantelzorg

 • -

  Wmo prestatieveld 5 deelname.

   

Voor het realiseren van de doelstellingen wordt zoveel als mogelijk samenwerking gezocht met andere instellingen en zoekt de stichting actief naar externe financieringsmogelijkheden voor het realiseren van de activiteiten.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagensubsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Organisaties die welzijnsactiviteiten aanbieden.

 

Bijzonderheden

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

3. Vrijwillig jeugd en jongerenwerk

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen en ondersteunen van organisaties die enkel met behulp van vrijwilligers recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar organiseren die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het organiseren van recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar door scoutingverenigingen en de speeltuinvereniging Blekkerhoek.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagensubsidieberekening:

De subsidie voor scoutingverenigingen bestaat uit:

 • 1.

  een bedrag van € 34,- per betalend jeugdlid per jaar;

 • 2.

  een bedrag van € 102,- per betalend gehandicapt jeugdlid per jaar.

Voor de speeltuinvereniging Blekkerhoek geldt:een bedrag van € 5,07 per betalend gezin.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen organisaties zich op grond van hun statuten, stichtingsakte of reglement zonder winstoogmerk bezig te houden met het in groepsverband ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar.

 • 2.

  Organisaties en instellingen die voldoen aan het gestelde onder 1. moeten tevens:

 • a.

  binnen de gemeente gevestigd of werkzaam zijn en een ledenbestand hebben waarvantenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • b.

  een minimum aantal van 20 betalende jeugdleden tot 18 jaar hebben. Voor het bepalen van de leeftijdsgrens wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar; Voor de speeltuinvereniging geldt een minimumaantal van 100 betalende gezinnen;

 • c.

  zijn aangesloten bij een landelijke en/of regionale organisatie op het terrein van het jeugd en jongerenwerk;

 • d.

  niet eenzijdig gericht zijn op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk vormen,dan wel behoren tot een bedrijf, onderwijsinstelling of anders gerichte organisatie met eenbesloten karakter. Evenmin moeten de activiteiten van de organisatie uitsluitend of nagenoeguitsluitend hun doel hebben in de kerkelijke erediensten of verbreiding van godsdienstigeovertuiging.

 • e.

  een minimumcontributie van € 65,- per lid per jaar heffen (dit geldt niet voor de speeltuinvereniging);

 • f.

  bij de subsidie aanvraag (naast het activiteitenplan) een ledenlijst en een overzicht van de contributie overleggen (van het voorafgaande jaar).

 • 3.

  organisaties die zich richten op activiteiten voor gehandicapten hoeven niet te voldoen aan het gestelde onder lid 2a en b.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillig jeugd- en jongerenwerk”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Scoutingverenigingen en speeltuinverenigingen die enkel met behulp van vrijwilligers recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar organiseren.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

4. Leefbaarheid buurtdorpen

Doelstelling subsidie:

Het mogelijk maken van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Nieuw Heeten en Mariënheem.

 

Subsidiabele activiteiten:

 • 1.

  Activiteiten met een algemeen toegankelijk karakter die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp;

 • 2.

  Het leveren van een financiële bijdrage aan de instandhouding van buurthuizen (in die kernen die een buurthuis hebben);

 • 3.

  Belangenbehartiging;

 • 4.

  Sociaal-culturele activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen;

 • 5.

  Ondersteuning vrijwilligers.

   

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagensubsidieberekening:

PB

leefbaarheid

kindervakantie

naschools

jeugdsoos

ouderen

ondersteuning

totaal

algemeen

week

vrijwilligers

Broekland

€ 5.131

€ 206

€ 1.030

€ 1.288

€ 1.803

€ 1.030

€ 10.488

Nieuw-Heeten

€ 5.131

€ 1.030

€ 1.030

€ 1.288

€ 1.442

€ 1.030

€ 10.951

Luttenberg

€ 5.131

€ 772

€ 1.030

€ 1.288

€ 1.597

€ 1.030

€ 10.848

Heeten

€ 5.131

€ 360

€ 928

 

€ 1.854

€ 1.030

€ 9.303

Mariënheem

€ 5.131

€ 1.030

€ 928

€ 1.288

€ 1.391

€ 1.030

€ 10.798

Lierderholthuis

€ 5.131

 

 

€ 1.288

 

€ 1.030

€ 7.449

Laag Zuthem

€ 5.131

 

 

 

 

€ 1.030

€ 6.161

Heino

€ 5.131

€ 928

€ 8.885

 

 

€ 1.030

€ 15.974

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

De instellingen leggen jaarlijks verantwoording over de besteding van de subsidie in het bestuursoverleg met de gemeente.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie leefbaarheid buurtdorpen”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

De verenigingen voor Plaatselijk Belang in de dorpen Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Nieuw Heeten en Mariënheem.

 

Bijzonderheden:

Het dorp Raalte komt niet in aanmerking voor deze subsidie. Leefbaarheidsactiviteiten in Raalte worden door Landstede Welzijn georganiseerd.

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instellingen na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5. Kunst en Cultuur

Algemene doelstelling cultuur:

Door handhaving van een (met behulp van vele vrijwilligers vormgegeven) goed bekend en samenhangend aanbod van Cultuur en cultuuruitingen voor alle inwoners van de gemeente wordt een bijdrage geleverd aan de ontplooiing en het welbevinden van de individuele inwoner van de gemeente Raalte en aan de ontwikkeling van de leefbaarheid in de gemeente. Hierbij richten wij ons op de kracht en kwaliteiten van het lokale aanbod.

5.1 Kunstbeoefening door amateurs

Doelstelling subsidie:

Het stimuleren van amateurkunst.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het beoefenen van amateurkunst in groepsverband, zonder winstoogmerk.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  Een basisbedrag van € 563,- per vereniging

 • 2.

  Een bedrag per contributie betalend jeugdlid, waarvan de hoogte bepaald wordt door de tak van kunstbeoefening:

 • -

  Voor muziek (harmonieorkesten, fanfarekorpsen, drumbands, twirl-marjorettegroep) € 46,- per jeugdlid

 • -

  Voor zang en operette € 33,- per jeugdlid

 • -

  Voor toneel, dans, folklore, literatuur, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media € 28,- per jeugdlid.

 • Onder jeugdleden wordt verstaan leden tot 18 jaar.

 • 3.

  Hafabra-verenigingen met minimaal 10 jeugdleden kunnen een beroep doen op een bijdrage van € 863,-- voor het begeleiden van jeugdleden door een dirigent of instructeur.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor genoemde subsidies bij 1 tot en met 3 moeten organisaties

 • a.

  binnen de gemeente gevestigd of werkzaam zijn en een ledenbestand hebben, waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • b.

  een minimum aantal van totaal 20 betalende leden hebben (dit omdat een vereniging enige omvang moet hebben om ook daadwerkelijk als vereniging te kunnen functioneren);

 • c.

  bij de subsidie aanvraag (naast het activiteitenplan) een ledenlijst (van het aantal contributie betalende leden per 1-1 van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar), opgaaf van openbare voorstellingen en een overzicht van de contributie overleggen.

 • d.

  een minimum contributie van € 65,- per jaar heffen;

 • e.

  beschikken over deskundige begeleiding;

 • f.

  minimaal twee openbare voorstellingen per jaar geven met behulp van dewaarderingssubsidie. Voor die betreffende voorstellingen kan geen beroep op andere regelingen worden gedaan, zoals een éénmalige subsidie.

 • g.

  niet voor subsidie in aanmerking komen organisaties voor amateurkunst die eenzijdig zijn gericht op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingsvormen.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie kunstbeoefening door amateurs”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie gekort volgens eenbreukregeling met in de teller het plafondbedrag en in de noemer het totale aan de hand van de subsidienormen berekende bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Verenigingen die amateurkunst beoefenen.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5.2 Projectsubsidie Cultuur

Doelstelling subsidie:

Het gaat hierbij om een bijdrage in de kosten van culturele activiteiten die op projectbasis worden ondernomen. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Zij zorgen voor een verlevendiging van het totale culturele aanbod. De subsidie is van tijdelijke aard, de doelstelling is dat activiteiten na afloop van de subsidietermijn, zonder subsidie kunnen voortbestaan.

 

Subsidiabele activiteiten:

Een project komt in aanmerking voor een Projectsubsidie Cultuur als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • 1.

  Zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen.

 • 2.

  Buiten de reguliere activiteiten van een vereniging of organisatie valt.

 • 3.

  Een vernieuwend en/of experimenteel karakter heeft. Hierbij is niet alleen van belang welke activiteiten vernieuwend zijn, maar ook de wijze waarop doelgroepenbereik en PR vernieuwend georganiseerd zijn.

 • 4.

  Een meerwaarde (verbreding of verdieping) levert aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente.

 • 5.

  Cultuurdeelname (participatie) stimuleert, dus actief deelnemen i.p.v. receptief (luisteren, kijken etc.)

 • 6.

  Laagdrempelig is.

 • 7.

  De verwachting heeft dat het op een brede publieke belangstelling kan rekenen. Uit het projectplan moet blijken welke doelgroep(en) men beoogt te bereiken en de manier waarop. Brede publieke belangstelling moet blijken uit het bereik van meerdere doelgroepen tegelijk of het bereik van één zeer grote doelgroep (meer dan 500 per activiteit).

 • 8.

  Een openbaar karakter heeft. Dat wil zeggen dat elke inwoner zonder specifieke voorwaarden kan participeren.

 • 9.

  Een bijdrage levert aan de speerpunten van de cultuurnota “Cultuuraalte, op maat.”

 • 10.

  Samenwerking tussen de culturele organisaties onderling of tussen culturele organisaties en het onderwijs tot stand brengt.

 • 11.

  Bij voorkeur ook middelen krijgt van particulieren, andere fondsen en/of overheden.

 • 12.

  Bij voorkeur een clustering is van evenementen. Door clustering wordt samenwerking gestimuleerd en kan promotie worden gebundeld.

 • 13.

  De gemeente Raalte doormiddel van kunst en cultuur profileert

 • 14.

  Bij voorkeur jeugd aanspreekt.

 

De criteria 1 tot en met 5 zijn verplichte voorwaarden. Als het project aan deze voorwaarden niet voldoet, komt het project niet in aanmerking voor een Projectsubsidie Cultuur.

Naast de verplichte voorwaarden dient het project aan minimaal 5 voorwaarden te voldoen van voorwaarde 6 tot en met 14.

Voor culturele evenementen en/of festivals zijn tevens de punten 13 tot en met 14 verplichte voorwaarden.

 

De subsidie wordt geweigerd voor:

 • -

  projecten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen

 • -

  boekuitgaven, geluidsdragers, films of dvd’s, aanschaf van audiovisuele middelen,muziekinstrumenten, kleding/uniformen, tentoonstellingen, congressen of beurzen;

 • -

  activiteiten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs;

 • -

  activiteiten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling;

 • -

  activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen;

 • -

  activiteiten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;

 • -

  activiteiten die tot doel hebben subsidie te verwerven voor investeringen in bedrijfsmiddelen of bouwkundige voorzieningen;

 • -

  activiteiten die primair gericht zijn op het realiseren van reguliere scholingsactiviteiten voor professionals;

 • -

  Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten.

   

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Gesubsidieerd wordt maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 4.000,-- per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken. Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt meegewogen: in hoeverre de eigen organisatie financieel bijdraagt aan het project, of alle mogelijke fondsen/subsidieverstrekkers zijn benaderd, in hoeverre uit sponsoring draagvlak voor de activiteit blijkt, in hoeverre subsidie noodzakelijk is om het project doorgang te laten vinden, de mate waarin het project aan alle of alleen een gedeelte van de bovengenoemde criteria voldoet en de mate van publieksbereik (value for money).

 

Aanvullende voorwaarden:

 • 1.

  Indien de aanvragende instelling een jaarlijkse waarderingssubsidie ontvangt dient inzicht gegeven te worden, waarom de activiteit waarvoor een eenmalige subsidie wordt aangevraagd niet uit de jaarlijkse subsidie bekostigd kan worden, danwel waarom geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

 • 2.

  De Culturele Advies Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen voor een projectsubsidie.

 • 3.

  Subsidieverzoeken tot en met € 1.250,-- kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

 • 4.

  Subsidieverzoeken vanaf € 1.251,-- kunnen twee maal per jaar worden ingediend: te weten voor 1 maart en voor 1 oktober. De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken na de hiervoor genoemde datum. Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 maart en 1 oktober krijgen een beschikking maximaal 8 weken na 1 oktober.

 • 5.

  Projecten kunnen maximaal 3 jaar subsidie verkrijgen op basis van deze regeling, waarbij de ontwikkeling van het project een meerjarige projectsubsidie rechtvaardigt.

 • 6.

  Er wordt slechts één aanvraag per project per vereniging/stichting per jaar gehonoreerd.

 • 7.

  In publicaties omtrent het project dient de aanvrager melding te maken van de gemeentelijke bijdrage.

 • 8.

  Binnen 13 weken na afloop van het project dient de aanvrager een projectverslag in te leveren (zowel inhoudelijk als financieel).

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige projectsubsidie cultuur”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Voor bedragen tot € 1.250,- mogen culturele verenigingen en stichtingen of individuen die met culturele verenigingen of stichtingen in het kader van het project samenwerken een aanvraag indienen.

Voor subsidieverzoeken van meer dan € 1.250,- mogen alleen culturele verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5.3 Theatervoorziening

Doelstelling van de subsidie:

Een concrete en actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de actieve en passieve kunstbeleving van de Raalter bevolking en aan het stimuleren van betrokkenheid bij en zorg voor de culturele waarden.

Het stimuleren van de cultuurdeelname in receptieve zin: het bezoeken van concerten en theatervoorstellingen;

Het stimuleren van een goed aanbod van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten;

Het bevorderen van een optimaal gebruik van de beschikbare podiumaccommodaties.

 

Subsidiabele activiteiten:

Hoftheater:

Het leveren van producten en prestaties die het theaterbeleid concretiseren, met toepassing van kwaliteitscriteria, zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst, waaronder:

 • -

  Theaterproduct

  Het vormgeven van een veelzijdig en gevarieerd cultureel programma van cabaret, toneel, populaire muziek, dialect, letterkunde en kindertheater. De voorstellingen zijn publicitair aantrekkelijk en nodigen uit tot een gezonde zaalbezetting,

 • -

  Verhuur

  Het verhuren van ruimten tegen een sociaal-cultureel tarief aan sociaal culturele verenigingen, organisaties en het onderwijs uit de gemeente Raalte. Deze activiteiten hebben voorrang boven commerciële activiteiten

 • -

  Advies en educatie

  Het adviseren en ondersteunen van het amateurveld (waaronder de culturele raad en de stichting SCTS), initiëren en stimuleren van nieuwe activiteiten, verbeteren van het cultuuraanbod op de basisscholen, intensiveren van de samenwerking tussen cultuurverenigingen en scholen en het stimuleren van de cultuurdeelname bij jeugd/jongeren

 • -

  Het verrichten van PR-activiteiten

 • -

  Het werven en begeleiden van vrijwilligers

 

Podium Heino:

Kleinschalige podiumactiviteiten en exposities organiseren in het bezoekerscentrum Heino.

Het aanbod van Podium Heino dient aanvullend en niet concurrerend te zijn op het aanbod van het Hoftheater.

 

Amfitheater het Lommerrijk:

Kleinschalige podiumactiviteiten organiseren in amfitheater Het Lommerrijk.

Het aanbod van het Amfitheater dient aanvullend en niet concurrerend te zijn op het aanbod van het Hoftheater.

 

Subsidievorm:

Hoftheater: budgetsubsidie.

Podium Heino: waarderingssubsidie.

Amfitheater Het Lommerrijk: waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • -

  Hoftheater: De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 • -

  Podium Heino een bedrag van € 4.000,--

 • -

  Amfitheater het Lommerrijk: een bedrag van € 1.015,--

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Hoftheater:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Podium Heino en Amfitheater Het Lommerrijk:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie theatervoorziening”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Hoftheater

Podium Heino

Amfitheater Het Lommerrijk

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5.4 Lokale musea

Doelstelling subsidie:

Ondersteunen van museale initiatieven

 

Subsidiabele activiteiten:

Het museaal initiatief voldoet aan de volgende functies:

 • -

  Educatieve functie

 • -

  Recreatieve functie

 • -

  Behoud van cultureel erfgoed van Raalte

 • -

  Het behoud van fundamentele waarden voor en tradities van Raalte

   

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  Voor landbouwmuseum De Laarman een bedrag van € 6.404,-;

 • 2.

  Voor de Oudheidkamer en Erve Boerderij Strunk een bedrag van resp. € 524,- voor de oudheidkamer en € 2.723,-- voor het organiseren van koffieconcerten, exposities, folkloristisch festival en andere activiteiten.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie lokale musea”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

 • 1.

  Stichting Sallands landbouwmuseum De Laarman te Luttenberg

 • 2.

  De Oudheidkamer van boerderij Strunk te Raalte

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5.5 Cultuureducatie

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van en invulling geven aan cultuurparticipatie voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten die als doel hebben: een breed (dus alle disciplines) en kwalitatief cultuureducatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie (voor subsidie hieronder vermeld onder 1) en

Eenmalige subsidie (voor subsidie hieronder vermeld onder 2).

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  Subsidie van Provincie Overijssel aan de gemeente Raaltevoor Cultuureducatie over de periode van 2013 tot en met 2016

  • a.

   Hiervan wordt € 2,10 rechtstreeks door de gemeente Raalte aan Stichting Cultuur Theater Salland (SCTS) als jaarlijkse bijdrage overgemaaktvoor het reguliere cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs. Onder voorwaarde dat de scholen de huidige eigen bijdrage aan SCTS in stand houden (€4,95) (rechtstreekse financiering door rijk aan scholen).

  • b.

   Het overige deel wordt toegevoegd aan de eenmalige subsidie voor projecten

 • 2.

  Eenmalige subsidie voor projecten die bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelstellingen op het gebied van cultuureducatie:

 • a.

  deskundigheidsbevordering binnen het onderwijs,

 • b.

  verbreding van het huidige cultuureducatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (binnenschools en/of buitenschools).

 • c.

  meer aanbod/verbanden met lokale instellingen waaronder ook het amateurveld (gevoel bij de eigen omgeving). Met andere woorden de samenwerking tussen lokaal vraag en aanbod moet worden versterkt

   

Het project moet gericht zijn op (leerlingen van) meerdere scholen.

 

Aanvullende voorwaarden:

Waarderingssubsidie: alle leerlingen in het primair onderwijs (binnenschools) dienen tijdens de basisschooljaren in ieder geval één keer met alle cultuurdisciplines kennis te maken.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie cultuureducatie”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

Eénmalige subsidie: de subsidie wordt verleend aan Hofeducatie als werkgever van de combinatiefunctionaris. Hofeducatie stelt een meerjarenplan op voor de jaren 2013 tot en met 2016. Uit dit meerjarenplan blijkt op welke wijze de bovengenoemde doelstellingen worden behaald, en hoe onderwijs- en culturele instellingen zijn betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van het plan en de rol van de combinatiefunctionaris hierin.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie cultuureducatie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Cultuur Theater Salland (waarderingssubsidie)

Hofeducatie

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5.6 Cultureel erfgoed

Doelstelling subsidie:

Behoud en bevordering van de streekcultuur. Het in kaart brengen van het Overijssels (en meer specifiek Sallands) Cultureel erfgoed en voor toekomstige generaties vastleggen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten op het gebied van onderzoek, beschrijving en overdracht van streektaal- en cultuur zoals cursussen, onderwijs, culturele manifestaties en advisering en voorlichting.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

€ 0,06 per inwoner van de gemeente Raalte.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie cultureel erfgoed”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting IJsselacademie

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

5.7 Cultuur Arrangement

Doelstelling subsidie:

Deze subsidie is mede mogelijk gemaakt door een financiële impuls van de Provincie Overijssel over de jaren 2013 t/m 2016. Het doel van de subsidie is het versterken van de uitgangspunten van het gemeentelijk cultuurbeleid op de disciplines amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie, volkscultuur/erfgoed en museale instellingen. Met als uiteindelijk resultaat de verankering van de culturele infrastructuur in de gemeente Raalte, de bevordering van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en instellingen onderling en met elkaar en het vergroten van de deelname aan culturele activiteiten door burgers van de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt het initiatief getoetst op de hierna genoemde criteria:

Het project draagt bij aan één of meerderde van de volgende arrangementdoelstellingen:

 • 1.

  Cultuureducatie en cultuurdeelname door de jeugd: Het versterken en verankeren van de cultuurdeelname door de jeugd in buitenschoolse culturele activiteiten.

 • 2.

  Behoud van cultureel erfgoed en erfgoededucatie: Het bieden van ondersteuning in de uitwerking van het arrangementsprogramma.

 • 3.

  Cultureel ondernemerschap: Het ontwikkelen en het versterken van het cultureel ondernemerschap van verenigingen. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in kennisoverdracht en netwerken.

 • 4.

  Vrijwilligersondersteuning: Het ontwikkelen en het versterken van cultuurdeelname van mensen die een maatschappelijke achterstand hebben (vrijwilligerswerk), deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en leefbaarheid in relatie met cultuur.

 • 5.

  Samenhangend aanbod: Het ontwikkelen van een samenhangend cultureel aanbod en agenda

 • 6.

  Regionalisering: Het versterken van ontwikkelingen op het gebied van regionalisering

 • 7.

  Cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen: Het ontwikkelingen van projecten en activiteiten om cultuur te verbinden met en in te bedden in de vrijetijdseconomie van de gemeente Raalte

 

Activiteiten/projecten die niet voor de gemeentelijke subsidie in aanmerking komen zijn:

 • -

  Activiteiten/projecten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen

 • -

  boekuitgaven, geluidsdragers, muziekinstrumenten of kleding/uniformen.

 • -

  Activiteiten/projecten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs (binnenschools);

 • -

  Activiteiten/projecten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen voor commerciële doeleinden. Tenzij deze registratie een sterke bijdrage levert aan de arrangementsdoelstellingen.

 • -

  Activiteiten/projecten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;

 • -

  Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten/activiteiten/projecten

 • -

  Activiteiten/projecten die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid

 • -

  Activiteiten/projecten die een individueel persoon of bedrijf steunen

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De gemeentelijke subsidie is maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 2.000,-- per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  Indien de aanvragende instelling een jaarlijkse waarderingssubsidie of een eenmalige projectsubsidie ontvangt dient inzicht gegeven te worden, waarom de activiteit of onderdeel van het project niet uit de jaarlijkse waarderings- of eenmalige projectsubsidie bekostigd kan worden, danwel waarom geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

 • -

  Projecten kunnen maximaal 3 jaar subsidie verkrijgen op basis van deze regeling, waarbij de ontwikkeling en de importantie van het project een meerjarige projectsubsidie rechtvaardigt.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier gemeentelijke bijdrage cultuurarrangement”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 

Bijzonderheden:

Verzoeken voor een gemeentelijke subsidie in het kader van het Cultuurarrangement kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Verzoeken voor projecten die niet voor 1 januari 2017 zijn afgerond worden niet in behandeling genomen.

De cultuurambtenaar van de gemeente Raalte legt aspecten van het arrangement voor aan de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit de voorzitter van de Culturele Advies Raad (CAR), een lid van de CAR, combinatiefunctionaris Cultuur en Onderwijs, Cultuurmakelaar, directeur van HOFinSalland. De klankbordgroep wordt ingezet voor de inhoud en het proces.

6. Openbaar bibliotheekwerk

Doelstellingen subsidie:

De Vereniging voor Openbare Bibliotheken heeft samen met het ministerie van OC&W en de ambtenarenorganisaties IPO en de VNG richtlijnen voor basisbibliotheken afgesproken. Volgens één van deze richtlijnen hebben bibliotheken 5 kernfuncties. Deze zijn:

 • -

  Kennis en informatievoorziening

 • -

  Ontwikkeling en educatie

 • -

  Lezen en literatuur

 • -

  Cultuur

 • -

  Ontmoeting en debat.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties die het bibliotheekbeleid concretiseren, met toepassing van kwaliteitscriteria, zoals die geformuleerd zullen worden in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Het subsidiebudget is bepaald in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  er geldt een contributievrijdom voor leden tot 13 jaar;

 • -

  voor het vaststellen van de subsidie moeten, in aanvulling op de vereisten volgens de ASV, aan alle verplichtingen zijn voldaan zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Openbare Bibliotheek Raalte

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

7. Internationale samenwerking

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners van de gemeente Raalte bij ontwikkelingen in de wereld, in het bijzonder op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.

 

SubsidiabeIe activiteiten:

Activiteiten die mondiale bewustwording van Raaltenaren bevorderen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  Voor de Stichting Heino-Sabile: een bedrag van € 1.893,--;

 • 2.

  Voor de Stichting Wereldwinkel Heino en Raalte bedragen van € 1.542,--.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie internationale samenwerking”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

 • -

  Stichting Heino-Sabile

 • -

  Stichting Wereldwinkel Heino

 • -

  Stichting Wereldwinkel Raalte

 

Bijzonderheden:

De gemeente vervult een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol, waarbij het onderhouden van contacten in eerste instantie is voorbehouden aan het particuliere initiatief en bedrijven.

In de gemeente Raalte zijn nog meer particuliere initiatieven die zich met internationale samenwerking, hulp of bewustwording bezig houden. Met deze organisaties onderhoudt de gemeente geen structurele (en wenst dat ook niet in de toekomst) subsidierelatie.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

8. Sportsubsidies

Doelstelling sport algemeen:

Het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening.

8.1 Jeugdsportactiviteiten

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening door de jeugd.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het in groepsverband beoefenen van (uiteenlopende vormen) van sport.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie bestaat uit:

 • 1.

  een vast bedrag van € 55,--;

 • 2.

  een bedrag van € 2,25 per betalend jeugdlid;

 • 3.

  3,75 % van de personeelslasten (salariskosten en sociale lasten) van bevoegde in loondienst zijnde sporttechnische leiding tot een maximum van € 5,50 per jeugdlid.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2015 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen instellingen:

 • 1.

  Binnen de gemeente Raalte gevestigd of werkzaam te zijn en een ledenbestand te hebben waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • 2.

  Een minimum aantal van 10 betalende jeugdleden tot 18 jaar te hebben. Voor het bepalen van de leeftijdsgrens wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar;

 • 3.

  Bij de aanvraag de volgende bescheiden te overleggen: activiteitenplan, ledenlijst (inclusief geboortedata) en een personeelskostenoverzicht (indien aanspraak wordt gemaakt op een subsidie voor personeelskosten).

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie jeugdsportactiviteiten”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Sportverenigingen.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

8.2 Schoolsport

Doelstelling subsidie:

Stimuleren van schoolsportactiviteiten voor basisschoolleerlingen uit de gemeente.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten op het terrein van schoolsport.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Voor het organiseren van een schoolsportevenement kan de subsidie oplopen tot maximaal € 250,-. Naast dit bedrag wordt de volledige huur van de gemeentelijke accommodatie vergoed.

 

Aanvullende voorwaarden:

De instelling die de schoolsportactiviteit organiseert is zelf verantwoordelijk voor organisatorische kosten zoals EHBO, bekers/medailles, consumpties e.d.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie schoolsport”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Schoolsportraden, sportverenigingen en overige organisaties die schoolsport stimuleren.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

8.3 Sportstimulering

Doelstelling subsidie:

Stimuleren van sport- en beweegactiviteiten met als doel om structurele sportdeelneming aan te moedigen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Voor subsidie komen activiteiten op het gebied van sport en bewegen in aanmerking die georganiseerd worden buiten het reguliere aanbod die vooral gericht zijn op niet-leden van de sportvereniging.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de subsidiehoogte bij het organiseren van een bepaalde activiteit. Afhankelijk van de exacte invulling kan de subsidie oplopen tot maximaal € 1.000,- per activiteit.

Beschrijving van de activiteit

Indicatie subsidiebedrag

Verzorgen van een gymles/proefles/ kennismakingsles (voor bijvoorbeeld een school) binnen de gemeente

€ 30,- per les

Organiseren van een sportstimuleringsevenement

€ 250,-

Initiëren van een nieuwe wekelijkse activiteit (bijdrage in de opstartkosten)

€ 500,-

Verzorgen van een reeks van minimaal vier kennismakingslessen ter voorbereiding op of aansluitend aan een evenement/toernooi en de organisatie van dit sportstimuleringsevenement/toernooi

€ 750,-

Overige creatieve sportstimuleringsaanvragen worden van geval tot geval door burgemeester en wethouders beoordeeld.

Wanneer aanvullend voldaan wordt aan één van de onderstaande punten, kan deze meerwaarde beloond worden met het verhogen van het subsidiebedrag met € 250,-:

 • -

  samenwerking met andere (sport)organisaties;

 • -

  de activiteit is gericht op een doelgroep met een bewegingsachterstand (jongeren (12-18 jaar), 50-plussers en het sporten met een beperking), zoals gedefinieerd in het uitvoeringsplan sportstimulering en verenigingsondersteuning 2009-2015.

   

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie sportstimulering”, waarbij een activiteitenplan wordt gevoegd; de aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend.

Maximaal één aanvraag per vereniging per kwartaal.

Aanvragen worden één keer per kwartaal beoordeeld (1 maart, 1 juni, 1 oktober en 1 december). De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken na de hiervoor genoemde datum. Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 december en 1 maart krijgen een beschikking maximaal 8 weken na 1 maart.

Sportorganisaties kunnen voor ondersteuning en advies bij het indienen van een subsidieaanvraag contact opnemen met de sportconsulenten.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. Bij een overschrijding van het subsidieplafond kan besloten worden het subsidieplafond te verhogen met financiële middelen uit het fonds sportstimulering.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

De subsidie is bestemd voor sportverenigingen en non-profit(sport)instellingen.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

8.4 Deskundigheidsbevordering

Doelstelling subsidie:

Stimuleren van opleidingen van het vrijwillige kader van sportverenigingen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Opleiding van vrijwillig kader, gericht op verbetering van de vaardigheden als kaderlid binnen de vereniging.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De kosten (inclusief reiskosten) van de voor vergoeding in aanmerking komende opleidingen worden volledig vergoed met een maximum van € 750,- per vereniging per jaar.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het toekennen van de subsidie deskundigheidsbevordering moet een bewijs van inschrijving van de cursus/opleiding en een kopie van de nota worden aangeleverd. Na ontvangst van deze bewijsstukken wordt de subsidie uitbetaald.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie deskundigheidsbevordering”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De subsidie wordt verdeeld volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Sportverenigingen.

 

Bijzonderheden:

De beleidsregel voorziet in subsidiemogelijkheden voor opleidingen van het vrijwillig (zij ontvangen geen loonvergoeding van de vereniging) kader.

Voor reiskostenvergoeding komt in aanmerking: de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of 19 cent per kilometer.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

9. Recreatie

9.1 Recreatie & toerisme

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van een zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente door aansluiting te zoeken bij de toeristische regio Salland.

 

Subsidiabele activiteiten:

Producten en prestaties zoals overeengekomen in een jaarlijks op te stellen activiteitenplan/budgetovereenkomst

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie vindt zijn basis in het jaarlijks op te stellen activiteitenplan/budgetovereenkomst.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Salland Marketing

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

9.2 Oranjeverenigingen

Doelstelling subsidie:

Het (mede) mogelijk maken van de organisatie van volksfeesten ten behoeve van de bevolking van één of meer kernen van de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het organiseren van festiviteiten op koningsdag en bevrijdingsdag.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie bestaat uit:

 • -

  een vast bedrag van € 0,08 per inwoner van de kern(en) waarvoor festiviteiten op koningsdag en bevrijdingsdag worden georganiseerd;

 • -

  eens in de vijf jaar (voor het eerst weer in 2015): 50% van de kosten van een grootsiervuurwerk op bevrijdingsdag tot een maximum subsidiebedrag van € 2.525,-

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie oranjeverenigingen”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Oranjeverenigingen.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

10. Vluchtelingenwerk

Doelstelling subsidie:

Het stimuleren van maatschappelijke integratie door het aanbieden van maatschappelijke begeleiding, in het bijzonder voor nieuwkomers in onze maatschappij.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst en het activiteitenplan.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland afdeling Raalte en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget op basis van de taakstelling op te vangen vluchtelingen voor het desbetreffende jaar.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.Hierbij wordt uitgegaan van een budgetverdeling van 60% personeelskosten en 40% materiële kosten.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland afdeling Raalte.

 

Bijzonderheden:

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

11. Ouderen- en gehandicaptenbeleid

Doelstelling algemeen:

Het ouderen- en gehandicaptenbeleid in de gemeente Raalte is erop gericht dat deze doelgroepen de regie behouden over hun eigen leven, zolang mogelijk kunnen wonen in hun eigen leefomgeving en zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

11.1 Vrijwillig ouderenwerk

Doelstelling subsidie:

Het door vrijwilligersorganisaties vervullen van diverse activiteiten gericht op de uitvoering van een aantal welzijnsvoorzieningen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten gericht op de vrijwillige uitvoering van een aantal welzijnsvoorzieningen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Stichting Ouderenwerk Heino: een bedrag van € 3.168,--.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillig ouderenwerk”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Ouderenwerk Heino.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

11.2 Belangenbehartiging ouderen

Doelstelling subsidie:

Het opkomen voor de belangen van ouderen door de ouderenbonden.

 

Subsidiabele activiteiten:

Belangenbehartiging.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 254,--.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Vertegenwoordiging/participatie in de Seniorenraad is een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie belangenbehartiging ouderen”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Bonden voor ouderen in de gemeente Raalte.

 

Bijzonderheden:

De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar aan de Seniorenraad.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

11.3 Vrijwillige ouderensociëteiten

Doelstelling subsidie:

Het organiseren van soosactiviteiten ter bevordering van maatschappelijke deelname van ouderen en ter voorkoming isolement.

 

Subsidiabele activiteiten:Het organiseren van activiteiten voor ouderen door Bejaardensociëteit 3e jeugd, bejaardensociëteit Lierderholthuis en ouderensociëteit Laag Zuthem.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 305,-- per organisatie en een bedrag van € 3,55 per lid.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillige ouderensociëteiten”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Bejaardensociëteit 3e jeugd, bejaardensociëteit Lierderholthuis, ouderensociëteit Laag Zuthem.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

11.4 Belangenbehartiging gehandicapten

Doelstelling subsidie:

Het uitbrengen van adviezen, het geven van voorlichting en het doen van voorstellen met betrekking tot ieder onderwerp dat betrekking heeft op personen met een handicap.

 

Subsidiabele activiteiten:

 • -

  Voorlichting aan scholen, verenigingen en organisaties in de gemeente Raalte met betrekking tot het leven met een beperking;

 • -

  Belangenbehartiging door het geven van adviezen aan gemeente, projectontwikkelaars, bedrijven en overige instanties, ten behoeve van het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een visuele of lichamelijke beperking.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen voor de berekening van de subsidie:

Gebaseerd op de activiteiten en exploitatieresultaten in de jaren 2013 en 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie gehandicapten adviesraad Raalte”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering

Bovengenoemd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Gehandicapten Adviesraad Raalte

 

Bijzonderheden

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

12. Speel-o-theek

Doelstelling subsidie:

Verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen die in hun ontwikkeling achterblijven of dreigen achter te blijven, door de uitleen van speel- en oefenmaterialen die buiten de aanschafmogelijkheden vallen van het gezin, waartoe het kind behoort.

 

Subsidiabele activiteiten:

De uitleen van speel- en oefenmaterialen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

100% van de huisvestingslasten van de organisatie tot een maximum van € 957,--,

Bij 75 of meer betalende gezinnen wordt een bedrag van maximaal € 934,-- verleend. Bij minder dan 75 gezinnen wordt het bedrag naar rato naar beneden bijgesteld.

Bij 60 gezinnen is de berekening 60:75 x subsidiebedrag.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  Een speel-o- theek komt slechts in aanmerking voor subsidiëring indien tenminste 50 gezinnen een abonnement hebben.

 • -

  Bij de aanvraag wordt een lijst van abonnees overlegd alsmede een begroting waaruit de huisvestingslasten blijken.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie speel-o-theek”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Speel-o-theek Salland

Speel-o-theek ’t Boemeltje

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

13. Peuterspeelzalen

Doelstelling subsidie:

De doelstelling voor het peuterspeelzaalwerk komt voort uit de bijdrage die het peuterspeelzaalwerk dient te leveren aan het eerste speerpunt van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, de verbetering van de voor- en vroeg schoolse educatie en de sluitende aanpak voor kinderen van 0-6 jaar.

Het peuterspeelzaalwerk is een algemeen toegankelijke voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die bevordert dat de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind zoveel mogelijk tot ontplooiing komen met als eerste doel dat kinderen een goede start kunnen maken met het basisonderwijs. Dit wordt bereikt door kinderen al spelend, zowel individueel als in groepsverband, te laten leren en zich te ontwikkelen waarbij ze in hun spel en ontwikkeling gericht worden gevolgd, geobserveerd en gestimuleerd.

 

Subsidiabele activiteiten:Het aanbieden van peuterspeelzaalwerk aan kinderen van 2 ½ tot 4 jaar volgens de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten en bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De budgetsubsidie bestaat uit:

 • -

  Een 60% bijdrage in de subsidiabele kosten;

 • -

  Een huurcompensatie van € 15.138,- voor de peuterspeelzalen in Mariënheem en Nieuw Heeten en Heino;

   

Subsidiabele salariskosten:

 • -

  Algemeen: Inschaling van het personeel op 2 salarisnummers onder het maximum van de schaal die volgens de CAO Welzijn voor de functie geldt.

 • -

  Leidsterskosten: De toegestane formatie is 12,21leidstersuren per groep. Inschaling volgens schaal 5 van de CAO-Welzijn

 • -

  Coördinatie: Een toegestane formatie van 1 fte. Inschaling volgens schaal 10 van de CAO

 • -

  Directie : Een toegestane formatie van 0,56 fte. Inschaling volgens schaal 13 van de CAO

 • -

  Staf: Een toegestane formatie voor de financiële en personele administratie van 0,47 fte. ( 17 uur per week) Inschaling volgens schaal 6 van de CAO Welzijn

 • -

  Indexering van de salariskosten geschied conform de gemiddelde loonstijging volgens CAO Welzijn in de afgelopen drie jaar.

 • -

  Pedagogisch beleidsmedewerker: Een toegestane formatie van 0,28 fte ( 10 uur per week). Inschaling volgens schaal 10 van de CAO Welzijn.

   

Overige subsidiabele kosten:

 • -

  De begroting 2008 van de Stichting Peuterspeelzalen Raalte geldt als basisnorm voor de overige subsidiabele kosten.

 • -

  De basisnorm wordt verlaagd met de huurcompensatie ( € 15.138,--, die afzonderlijk wordt verstrekt voor de doorgevoerde huurverhogingen voor de locaties Mariënheem, Nieuw Heeten en Heino.

 • -

  De basisnorm kan worden verhoogd met stortingen in reserves en voorzieningen waartoe het college van B&W de stichting (heeft) verplicht, die niet in de begroting 2008 van de Stichting Peuterspeelzalen Raalte zijn opgenomen.

 • -

  Indexering van de overige kosten volgens de gemeentelijke index voor subsidies.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de ASV, alle informatie zijn verstrekt zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 • -

  in de budgetuitvoeringsovereenkomst wordt het aantal termijnen bepaald, waarin een voorschot op het verleende subsidie wordt uitbetaald.

 • -

  De levering van de producten en prestaties voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en bijzondere voorwaarden, zoals met de organisatie wordt overeengekomen in de budgetovereenkomst.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Peuterspeelzalen Raalte / Stichting Koos

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

Dit toetsingskader wordt herzien ten aanzien van de subsidieverstrekking 2015.

14. Zorg- en hulpverlening

Doelstelling algemeen:

Vanuit de verantwoordelijkheid voor preventieve en curatieve zorg, zorg dragen voor professioneel en/of vrijwillige hulp bij (psychosociale) problemen door middel van informatie advies, dienstverlening, procesmatige hulpverlening en praktische steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan:

 • -

  Het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie komen.

 • -

  Het bieden van mogelijkheden aan personen die in een achterstandspositie zitten om hun sociale positie te verbeteren.

14.1 Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling subsidie:

Het werken aan het probleemoplossend vermogen van de cliënt en daarmee het bereiken van individuele zelfredzaamheid. Het AMW levert een concrete bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door belemmeringen bij bewoners weg te nemen, zodat zij instaat zijn hun eigen leven op een positieve wijze te beïnvloeden. Daarnaast levert het AMW een bijdrage in het signaleren van problemen van inwoners die voortkomen uit (de organisatie van) de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Het budget wordt opgenomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst en is gebaseerd op subsidiabele fte’s. Uitgaande van 5,3 fte AMW is de verdeling als volgt:

 • -

  4,4 fte voor regulier algemeen maatschappelijk werk;

 • -

  0,4 fte voor schoolmaatschappelijk werk;

 • -

  0,2 fte voor schoolmaatschappelijk werk binnen CJG-verband;

 • -

  0,1 fte voor schuldhulpverlening;

 • -

  0,2 fte voor netwerkdeelname en –coördinatie (incl. huiselijk geweld), zakelijke dienstverlening en wachtlijstbestrijding.

   

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidieplafond wordt jaarlijks verhoogd met de dan geldende indexeringpercentages. Hierbij wordt uitgegaan van een budgetverdeling van 80% personeelskosten en 20% overheadskosten, waarbij mbt de personeelskosten het gemiddelde prijsindexcijfer wordt genomen van de afgelopen 3 jaren van de CAO voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en mbt de overhead wordt uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen drie jaren van het prijsindexcijfer “netto materiële overheidsconsumptie”.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting De Kern

 

Bijzonderheden

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

14.2 Hulp aan slachtoffers

Doelstelling subsidie:

Het ondersteunen, zowel emotioneel, praktisch als juridisch van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Het bieden van eerste opvang en het begeleiden naar adequate oplossingen voor ontstane problemen

 

Subsidiabele activiteiten:

Ondersteunen, bieden van eerste opvang en begeleiden naar adequate oplossingen voor ontstane problemen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 0,25 per inwoner.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie hulp aan slachtoffers”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Slachtofferhulp Nederland regio Oost.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

14.3 Vrijwillige hulp/zorg

Doelstelling subsidie:

Het door vrijwilligersorganisaties vervullen van diverse activiteiten gericht op uitvoering van welzijns-, ondersteunings- en zorgvoorzieningen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Praktische hulp in de thuissituatie.

 

Subsidievorm:

Waarderingsubsidie.

 

Grondslagen voor de berekening van de subsidie:

 • -

  Stichting Algemene Hulpdienst een bedrag van € 6.843,-- t.b.v. algemene hulpverlening;

 • -

  Humanitas: een bedrag van € 2.060,-- t.b.v. het project thuisadministratie.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillige hulp/zorg”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Algemene Hulpdienst

Humanitas.

 

Bijzonderheden:

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

14.4 De Zonnebloem

Doelstelling subsidie:

Uiteenlopende diensten verlenen aan zieken en gehandicapten op basis van vrijwilligerswerk.

 

Subsidiabele activiteiten:

Diensten verlenen aan zieken en gehandicapten op basis van vrijwilligerswerk.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

€ 2,56 per deelnemer. Er wordt gerekend met het aantal deelnemers van het afgelopen jaar. Bovengenoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie de zonnebloem”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Zonnebloem Heino

Zonnebloem Raalte

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

14.5 Instituut voor doven

Doelstelling subsidie:

Het geven van een bijdrage in de kosten van gespecialiseerd maatschappelijk werk voor (oud) leerlingen van het instituut voor doven uit de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten in het kader van gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Per (oud) leerling wordt € 102,-- per jaar verleend.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de subsidieaanvraag wordt een opgave van het aantal (oud) leerlingen overlegd.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie instituut voor doven”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Instituut voor doven.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

14.6 Ketencoördinatie huiselijk geweld

Doelstelling subsidie:

Het bieden van hulp aan het gezinssysteem wanneer huiselijk geweld dreigt of plaatsgevonden heeft.

De ketencoördinator richt zich op het gehele gezinssysteem, waaronder slachtoffers, plegers en kinderen van huiselijk geweld. Na vaststelling van het plan richt de ketencoördinator zich op de ketenpartners die bij de uitvoering een rol spelen.

 

Subsidiabele activiteiten:

De ketencoördinator staat voor een integrale en systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld met als doel zo snel mogelijk een traject op te starten en partners te committeren aan afspraken. Voor de ketenaanpak wordt gewerkt met werkprocessen. Naast de eigen registratie en dossiervorming wordt informatie gedeeld met de gemeente en ketenpartners.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De kostprijs ketencoördinatie van een gemiddelde casusbehandeling voor huiselijk geweld met en zonder tijdelijk huisverbod is berekend op € 1.500,--; Voor de subsidie wordt uitgegaan van 10 casussen per jaar. Indien blijkt dat het aantal van 10 casussen overschreden wordt, dan wordt per casus een bedrag van € 1.500,-- op declaratiebasis aanvullend gesubsidieerd.

 

Aanvullende voorwaarden:

In aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidieverordening gelden de gemaakte afspraken over de rol van de ketencoördinator en de signaleringsrapportages, die opgenomen worden in de jaarlijkse subsidiebeschikking.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Kadera.

 

Bijzonderheden

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

14.7 Humanitas

Doelstelling subsidie:

Het door de vrijwilligersorganisatie vervullen van diverse activiteiten gericht op maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder gericht op het voeren van een goede financiële thuisadministratie en informatie/advies over (financiële) bijdrages en regelingen

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst en het activiteitenplan.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Humanitas afdeling Raalte en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget bij de begroting.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Humanitas Raalte

 

Bijzonderheden:

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

15. Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg

Doelstelling subsidie:

Invulling geven aan de functies mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg door mantelzorgers diverse individuele en groeps ondersteunende activiteiten aan te bieden.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetovereenkomst en het productenboek.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Dit plafond wordt jaarlijks verhoogd met de dan geldende indexeringpercentages. Hierbij wordt uitgegaan van een budgetverdeling in personeelskosten en overheadkosten, waarbij mbt de personeelskosten het gemiddelde prijsindexcijfer wordt genomen van de afgelopen 3 jaren van de CAO-VVT en mbt de overheadkosten het jaarlijks door de gemeente vastgestelde prijsindexcijfer.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

* Stichting Carinova Mantelzorgondersteuning voor de kernen Raalte, Heeten, Nieuw Heeten, Luttenberg, Marienheem en Broekland;

* Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor de kernen Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis.

 

Bijzonderheden

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

16. Volksgezondheid

Doelstelling:

Het gemeentelijk beleid op het gebied van de volksgezondheid is erop gericht om de gezondheid van de inwoners van Raalte te bevorderen en te beschermen en op preventieve en curatieve wijze in positieve zin te beïnvloeden.

16.1 Lokaal gezondheidsbeleid

Doelstelling subsidie:

Verbetering van de volksgezondheid door het stimuleren van lokale gezondheidsbevorderende activiteiten

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten die verband houden met de uitvoering van de speerpunten zoals vastgelegd in de kader-nota en het Uitvoeringsplan Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 alsmede activiteiten die door ZonMw zijn gehonoreerd en betrekking hebben op overgewicht, alcoholpreventie, integrale aanpak en borging.

 

Subsidievorm:

Eénmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Leidend zijn de bedragen zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde Uitvoeringsplan Lokaal gezondheidsbeleid (LGB) 2013-2016 en de door ZonMw goedgekeurde begroting voor gehonoreerde activiteiten in de periode 2010-2015. Daarnaast gelden de volgende subsidievoorwaarden:

 • -

  de subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten;

 • -

  de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,--.

   

Aanvullende voorwaarden:

Er moet voldaan worden aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Subsidie Verordening; voor projecten die mede met ZonMw-subsidiegelden worden gefinancierd kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige projectsubsidie raalte gezond!”.

 

Subsidieplafond:

De in de gemeentebegroting opgenomen jaarbedragen, met betrekking tot het Uitvoeringsplan LGB, lokale gezondheidsbevorderende initiatieven LGB en ZonMw.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Organisaties waarmee de gemeente afspraken maakt in het kader van het Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid. Voor de tweejaarlijkse gezondheidsverkiezing kunnen ook personen, straten, buurten of wijken (niet in een organisatie verenigd) voor subsidie in aanmerking komen.

 

Bijzonderheden:

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden voor advies voorgelegd aan de Klankbordgroep Raalte Gezond! De Klankbordgroep vergadert vier keer per jaar. Aanvragen worden dus vier keer per jaar beoordeeld (maart, juni, september en december). Aanvragen ingediend voor de 1e dag van één van deze maanden worden nog beoordeeld in de vergadering van die maand. Nadat het advies van de Klankbordgroep is ontvangen, dient de aanvrager rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken.

Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 december en 1 maart krijgen een beschikking maximaal 8 weken nadat de vergadering van de Klankbordgroep in maart heeft plaatsgevonden en hierover advies aan het college is uitgebracht.

16.2 Collectieve GGZ-preventie

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van activiteiten ter voorkoming en herkenning van (ernstig) psychische klachten, de bevolking bewust te maken wat zij zelf aan deze klachten kan doen en haar wegwijs te maken naar instanties die haar zo nodig verder kunnen helpen

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetovereenkomst en voornamelijk gebaseerd zijn op het Uitvoeringsplan Lokaal gezondheidsbeleid en de nota Mantelzorgondersteuning.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle afspraken, vastgelegd in de subsidiebeschikking, zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Mindfit.

 

Bijzonderheden

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

16.3 Eerste hulp bij ongelukken

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

 

Subsidiabele activiteiten:

De activiteiten dienen te liggen op het terrein van het verlenen van geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 203,-- per ehbo-afdeling en een bedrag per lid van € 7,10.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie eerste hulp bij ongelukken”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

De EHBO-afdelingen Raalte, Heino, Broekland, Heeten/Nieuw Heeten, Luttenberg.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

16.4 Jeugdgezondheidszorg

Doelstelling subsidie:

Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen van 0-19 jaar door uitvoering van het uniform en maatwerkdeel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het JGZ aanbod is vastgelegd in het Basistakenpakket (BTP), dat wettelijk zijn beslag heeft in het Besluit Publieke Gezondheid. Het uniforme deel van het BTP bestaat uit werkzaamheden die zijn gestandaardiseerd en aan alle kinderen moeten worden aangeboden. Dit conform de Richtlijn Contactmomenten (vaste tijdstippen in de ontwikkeling van het kind waarop JGZ een consult moet afnemen). Gemeenten hebben beleidsvrijheid om het aanbod van het maatwerkdeel van het BTP af te stemmen op zowel specifieke zorgbehoeften van mensen als op lokale of regionale en epidemiologische gegevenheden over de gezondheidssituatie van de jeugd.

 

Subsidiabele activiteiten:

1.Uitvoering van het uniforme deel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.

Het uniforme deel bestaat uit de werkzaamheden van het consultatiebureau en de schoolartsen (GGD IJsselland) die voor alle kinderen in Nederland gelijk zijn;

2.Uitvoering van het maatwerkdeel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Het maatwerk deel bestaat uit jaarlijks te maken afspraken met de GGD over aanvullende werkzaamheden op het uniforme deel ten behoeve van de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0-19 jaar in de gemeente Raalte. Daarnaast is prenatale voorlichting uitgevoerd door Naviva een activiteit in het maatwerkdeel.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

De grondslagen voor berekening van de subsidie:

Het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de prijsopgave van de subsidievragende instelling.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

GGD IJsselland voor het uniforme en maatwerkdeel, met uitzondering van de prenatale voorlichting die door Naviva wordt uitgevoerd.

 

Bijzonderheden:

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

17. Adviescommissie voor de woningbouw (VAC)

Doelstelling van de subsidie:

De belangen van de woonconsument behartigen vanuit de visie van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke woonwensen van de verschillende doelgroepen en hun leefpatroon.

 

Subsidiabele activiteiten:

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van de VAC op het gebied van toetsen van plannen voor de woonomgeving, structuurplannen, bestemmingsplannen, verkeer- en herinrichtingsplannen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslag subsidieberekening:

Een bedrag van € 1.685,--.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2014.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie VAC”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting VAC Raalte.

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

18. Inwonersinitiatieven

Doelstelling subsidie:

Het ondersteunen van ontwikkeling en realisering van concrete, tastbare en openbare voorzieningen in de openbare ruimte door inwoners van de gemeente Raalte door middel van zelfwerkzaamheid.

De voorziening heeft tot doel de leefbaarheid, de sociale of economische samenhang en/of de veiligheid van een wijk, buurt of dorp te verbeteren.

Te denken valt aan een trapveldje, kinderspeelplaats of led verlichting op wandelpaden.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidiebijdrage is maximaal € 2.500,--;

De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten;

 

Aanvullende voorwaarden:

Alleen eenmalige kosten voor het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van de voorziening komen voor subsidie in aanmerking. Structurele kosten met betrekking tot het in stand houden van de voorziening na realisatie, exploitatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvullend op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gelden de aanvullende weigeringsgronden.

 • -

  Als de voorziening of de realisatie hiervan in strijd is met gemeentelijke beleid;

 • -

  Als het een sociale activiteit betreft die primair het karakter heeft van een feest;

 • -

  Als het kosten voor consumpties betreft;

 • -

  Als niet is aangetoond dat breed draagvlak bestaat bij inwoners van de buurt, wijk of het dorp voor het realiseren van de voorziening;

 • -

  Als niet is aangetoond dat de voorziening in de behoefte van een deel van de inwoners van de buurt, wijk of het dorp voorziet;

 • -

  Als de voorziening op een andere wijze gefinancierd kan worden.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie inwonersinitiatieven”.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Wijze van verdeling

Subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Bijzonderheden:

Geen

19. Cofinanciering

Doelstelling subsidie:

De gemeenteraad heeft in 2007 een cofinancieringsfonds in het leven geroepen. Het doel is het mede mogelijk maken van initiatieven vanuit de samenleving, die erop gericht zijn de gemeente economisch en sociaal vitaler te maken, door middel van het stimuleren van goed gebruik van subsidiemogelijkheden van hogere overheden of fondsen.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie is maximaal het bedrag dat nodig is om financiering van fondsen of andere overheden mogelijk te maken. De subsidie is maximaal 25 % van de totale projectkosten.

Er worden geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van de aanvraag en de dekking van exploitatiekosten.

 

Aanvullende voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een cofinancieringbijdrage wordt het initiatief getoetst op de hierna genoemde criteria

 • -

  Het project levert een positieve bijdrage aan de sociale of economische samenhang binnen Raalte

 • -

  Het project is niet strijdig met het gemeentelijke beleid.

 • -

  Het resultaat moet duurzaam zijn d.w.z. niet op langere termijn ‘in verval’ raken.

 • -

  Het initiatief moet vanuit de bevolking komen, geen initiatief van de gemeente.

 • -

  Het project heeft een breed draagvlak bij de burgers; aantoonbaar moet zijn dat het project in de behoefte van een deel van onze burgers voorziet.

 • -

  De initiatiefnemers en/of betrokkenen zijn bereid door zelfwerkzaamheid het project te realiseren.

 • -

  Het betreft geen ondersteuning van een individu of bedrijf.

 • -

  Het betreft geen activiteiten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen.

Bij de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan, verklaringen van hogere overheden of fondsen waaruit blijkt dat een gemeentelijke bijdrage een vereiste is voor financiering en een begroting te worden ingediend.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie cofinanciering”.

 

Subsidieplafond:

Het structurele budget voor cofinanciering is opgeheven als gevolg van een bezuinigingsmaatregel. Aanvragen worden gefinancierd vanuit de nog beschikbare middelen in de reserve cofinanciering.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Verenigingen en stichtingen of individuen die met verenigingen of stichtingen in het kader van het project samenwerken.

 

Bijzonderheden:

Subsidieverzoeken hoger dan € 25.000,-- worden ter afzonderlijke goedkeuring aan de gemeenteraad aangeboden.

20. Leergeld

Doelstelling subsidie:

Het door de vrijwilligersorganisatie vervullen van diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie, in het bijzonder gericht op het mogelijk maken voor kinderen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals onderwijs, sport en cultuur.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in het subsidiebesluit en de uitvoeringsbegroting.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Leergeld Salland en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget bij de begroting.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voorzover de Stichting Leergeld betrokken is bij de uitvoering van gemeentelijke regelingen, zoals de bijzondere bijstand, dient de Stichting Leergeld medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van de gemeente die betrekking hebben op de verantwoording van middelen aan het Rijk.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Stichting Leergeld Salland

 

Bijzonderheden:

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dit kan betekenen dat de instelling na 2014 een andere rol krijgt, met bijbehorende financiering.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

21. Halt

Doelstelling subsidie:

Preventie van jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.

 

Subsidiabele activiteiten:

 • -

  onderhoud werkrelaties, deelname aan relevante netwerken

 • -

  informatie en advies aan gemeente

 • -

  voorlichtingslessen op basis- en voortgezet onderwijs over thema’s gerelateerd aan veiligheid, criminaliteit, pesten, vuurwerk

 • -

  uitvoering van leer- en maatprojecten

   

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de uitvoerder en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

Halt

 

Bijzonderheden:

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. In 2014 stelt de gemeenteraad vast op welke beleidsterreinen, instellingen of activiteiten bezuinigd moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag.

Inhoudsopgave

1. Onderwijs

1.1 Voor- en vroegschoolse educatie

1.2 Onderwijs- en leerlingbegeleiding

1.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

2. Sociaal cultureel werk

3. Vrijwillig jeugd en jongerenwerk

4. Leefbaarheid buurtdorpen

5. Kunst en Cultuur

5.1 Kunstbeoefening door amateurs

5.2 Projectsubsidie Cultuur

5.3 Theatervoorziening

5.4 Lokale musea

5.5 Cultuureducatie

5.6 Cultureel erfgoed

5.7 Cultuur Arrangement

6. Openbaar bibliotheekwerk

7. Internationale samenwerking

8. Sportsubsidies

8.1 Jeugdsportactiviteiten

8.2 Schoolsport

8.3 Sportstimulering

8.4 Deskundigheidsbevordering

9. Recreatie

9.1 Recreatie & toerisme

9.2 Oranjeverenigingen

10. Vluchtelingenwerk

11. Ouderen- en gehandicaptenbeleid

11.1 Vrijwillig ouderenwerk

11.2 Belangenbehartiging ouderen

11.3 Vrijwillige ouderensociëteiten

11.4 Belangenbehartiging gehandicapten

12. Speel-o-theek

13. Peuterspeelzalen

14. Zorg- en hulpverlening

14.1 Algemeen Maatschappelijk Werk

14.2 Hulp aan slachtoffers

14.3 Vrijwillige hulp/zorg

14.4 De Zonnebloem

14.5 Instituut voor doven

14.6 Ketencoördinatie huiselijk geweld

14.7 Humanitas

15. Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg

16. Volksgezondheid

16.1 Lokaal gezondheidsbeleid

16.2 Collectieve GGZ-preventie

16.3 Eerste hulp bij ongelukken

16.4 Jeugdgezondheidszorg

17. Adviescommissie voor de woningbouw (VAC)

18. Inwonersinitiatieven

19. Cofinanciering

20. Leergeld

21. Halt