Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRichtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek
CiteertitelRichtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpAfvalstoffendienst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2017Beleidsregels i.h.k.v. VANG

24-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

15.0001659

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de richtlijnen voor de locaties van inzamelvoorzieningen.

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

De criteria ten aanzien van de loopafstanden zijn als volgt:

 

1. Bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen worden de locaties getoetst aan de onderstaande criteria. Bij het toetsen kan gekeken worden of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen of keuzes moeten worden gemaakt om het plaatsen te rechtvaardigen:

 

 • doelmatige inrichting openbare buitenruimte waaronder het niet blokkeren van inritten;

 • beperking van de overlast voor de omgeving;

 • verkeersveiligheid;

 • aanwezigheid van groen/bomen;

 • aanwezigheid van parkeerplaatsen;

 • de arbeidsbelasting voor inzamelaars;

 • financiële en inzamellogistieke aspecten;

 • fysieke (on)mogelijkheid. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan kabels- en leidingen in de ondergrond en de aanwezigheid van (beeldbepalende) bomen ter plaatse;

 • loopafstanden 

   

Op het moment dat de afstand, tussen het perceel en de aanbiedplaats, niet meer dan 75 meter bedraagt, wordt de inzameling gezien als laagdrempelig. Tot die afstand geldt geen bijzondere motiveringsplicht voor de aanwijzing van een locatie in verband met de loopafstand.

 

2. Er kan gekozen worden voor een loopafstand groter dan 75 meter van het perceel tot de aanbiedplaats onder andere als:

 

 • de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt;

 • de verkeersveiligheid in het geding is;

 • de aanwezigheid van kabels/leidingen en/of bomen een belemmering vormen;

 • doelmatige inrichting en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen waaronder aanwezigheid van parkeerplaatsen;

 • er sprake is van een niet-doelmatige wijze van inzamelen.

   

Indien een inzamellocatie verder dan 75 meter van de perceelgrens wordt aangewezen, dan zal de maximale afstand worden bepaald door de afweging van de hierboven genoemde aspecten en de belangen van de gebruikers van de locatie.

 

3. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio kan bij een loopafstand van méér dan 125 meter vanaf een perceel tot de inzamelvoorziening, op verzoek, besluiten om de inzameling te laten plaatsvinden door middel van een door de GAD verstrekt inzamelmiddel/inzamelvoorziening (bijvoorbeeld een gekleurde huisvuilzak) op een dichterbij gelegen aangewezen locatie.

 

Het criterium daarvoor is:

 • Er is sprake van (een) fysieke beperking(en) waardoor de verzoeker en diens huishouden niet in staat is om het huishoudelijke afval naar de inzamelvoorziening te brengen. Dit blijkt uit een CIZ-indicatie of een door een daartoe bevoegde instantie afgegeven medische indicatie.

   

 

Overeenkomstig het door het Dagelijks Bestuur van de Regio genomen besluit d.d. 24 maart 2015,

 

De Bestuurssecretaris,

Mr. J.J. Bakker