Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Regeling Inzake De Behandeling van Bezwaarschriften/ geschillen SWZ 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Inzake De Behandeling van Bezwaarschriften/ geschillen SWZ 2001
CiteertitelRegeling behandeling bezwaarschriften / geschillen SWZ 2001
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op de bepalingen van de CAR/UWO, de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene Wet Bestuursrecht als ook het bepaalde in artikel 6 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sociale Werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2001nieuwe regeling

27-09-2001

Onbekend

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN / GESCHILLEN SWZ 2001

Het bestuur van het Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeist en Omstreken, gevestigd te Zeist;

 

gezien het voorstel van 27 september 2001,

 

gelet op de bepalingen van de CAR/UWO, de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene Wet Bestuursrecht als ook het bepaalde in artikel 6 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sociale Werkvoorziening,

besluit als volgt:

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • A.

  SWZ : het openbaar lichaam Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeist en Omstreken;

 • B.

  bestuur : het bestuur van SWZ;

 • C.

  adviescommissie : de commissie als bedoeld in artikel 7:13 Algemene Wet Bestuursrecht;

 • D.

  ambtenaar : de werknemer van SWZ die werkzaam is op basis van de rechtspositie zoals neergelegd in de CAR/UWO;

 • E.

  werknemer : de werknemer als bedoeld in artikel 1, 1e lid, onderdeel e van de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2
 • 1.

  Ten behoeve van de beslissing op bezwaarschriften / geschillen wordt een commissie ingesteld als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2.

  De adviescommissie adviseert het bestuur van SWZ ten aanzien van bezwaarschriften / geschillen ingediend tegen besluiten van SWZ door ambtenaren die werkzaam zijn met als rechtspositie die van ambtenaren als bedoeld in artikel 1:1 lid 1a van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling voor de sector gemeenten (CAR).

 • 3.

  De adviescommissie adviseert het bestuur van SWZ ten aanzien van bezwaarschriften die door (aspirant-)werknemers worden ingediend tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet sociale werkvoorziening en waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

 • 4.

  De adviescommissie behandelt tevens geschillen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer als bedoeld in artikel 6 van de CAO voor de sociale werkvoorziening en brengt overeenkomstig advies uit aan het bestuur. Het advies is niet bindend van karakter en het bestuur van SWZ is niet gehouden het advies op te volgen.

 • 5.

  De commissie zal onder andere horen en adviseren met betrekking tot bezwaarschriften, ingediend tegen besluiten op grond van de volgende regelingen:

  • -

   de CAR voor wat betreft aanstelling, bezoldiging, aanspraken in geval van ziekte, disciplinaire straffen, schorsing en ontslag;

  • -

   de arbeidsovereenkomstenverordening (opgenomen in de CAR);

  • -

   de uitkeringsverordening (opgenomen in de CAR);

  • -

   de wachtgeldverordening (opgenomen in de CAR);

  • -

   de regeling organieke functiewaardering;

  • -

   de Wet sociale werkvoorziening, voor zover op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar en beroep openstaat;

 • 6.

  De commissie zal tevens horen en adviseren met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 6 van de CAO.

 • 7.

  De voorzitter van de adviescommissie kan in overleg met het hoofd van de afdeling P&O ten aanzien van de overige regelingen bepalen dat naar hun oordeel voor wat betreft juridisch en rechtspositioneel minder verdragende zaken, in afwijking van het horen door de adviescommissie, het horen wordt opgedragen aan de algemeen directeur dan wel diens plaatsvervanger.

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van SWZ op voorstel van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Het algemeen bestuur benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van SWZ.

 • 4.

  De commissie regelt een vervanger voor de voorzitter.

Artikel 4
 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van SWZ.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5
 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 2.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen tot dat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6
 • 1.

  De werkwijze van de adviescommissie zal, in zoverre haar werkzaamheden betrekking hebben op het adviseren ten behoeve van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene Wet Bestuursrecht, conform de bepaling van de AWB geschieden, in het bijzonder de hoofdstukken 6 en 7 van deze wet.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling behandeling bezwaarschriften / geschillen SWZ 2001”.

 

Aldus vastgesteld op 27 september 2001

 

Het algemeen bestuur van SWZ voornoemd,

 

Th. Swart, voorzitter A.J. Roelofs, secretaris