Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

BELEIDSREGEL ARBEIDSPLICHT REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG (RDWI) 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL ARBEIDSPLICHT REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG (RDWI) 2015
CiteertitelBELEIDSREGEL ARBEIDSPLICHT REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG (RDWI) 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2015nieuwe regeling

11-11-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL ARBEIDSPLICHT REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG (RDWI) 2015

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug;

 

stelt vast dat het noodzakelijk is een aantal aspecten met betrekking tot de arbeidsplicht in een beleidsregel te regelen;

 

en besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

BELEIDSREGEL ARBEIDSPLICHT REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG (RDWI) 2015

 

1 Dringende redenen

Dringende redenen

Van dringende redenen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet is sprake indien een of meerdere acute en/of verslechterende klachten en beperkingen de inschakeling in het arbeidsproces onmogelijk maken.

 

De onderstaande situaties, op grond van welke de uitkeringsgerechtigde naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur geen arbeid kan verrichten, kunnen als dringende redenen worden beschouwd:

 • -

  de klant heeft te kampen heeft met een of meerdere acute en/of verslechterende lichamelijke, psychosociale en psychische klachten;

 • -

  de klant verblijft in een inrichting;

 • -

  de klant is voor intensieve psychische begeleiding aangewezen op professionele hulpverleners;

 • -

  de klant is wegens noodzakelijke verslavingszorg aangewezen op professionele hulpverleners;

 • -

  de klant verleent aantoonbaar mantel- en/of gehandicaptenzorg aan hulpbehoevenden; dit is van toepassing indien niet van belanghebbende kan worden verwacht dat er een beroep gedaan wordt op een eventuele zorgvoorziening;

 • -

  de klant een studie/opleiding moet volgen die naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur zijn of haar kans op arbeidsparticipatie vergroot.

   

2 De duur van de tijdelijke ontheffing

 • 1.

  De ontheffing is altijd tijdelijk en is gelijk aan de duur van de beperkende omstandigheden, met een maximale duur van 12 maanden.

 • 2.

  In afwijking van de in lid 1 genoemde maximale duur geldt de ontheffing op basis van mantelzorg voor de periode van de noodzakelijke zorg.

 • 3.

  De duur van ontheffing op grond van intensieve psychische zorg en/of verslavingszorg dient te blijken uit een verklaring van een professionele hulpverlener of een door het Dagelijks Bestuur aangewezen medisch adviseur.

 • 4.

  Na afloop van een periode waarover aan een belanghebbende tijdelijke ontheffing is verleend, herleven de arbeidsverplichtingen volledig van rechtswege.

   

3 Hardheidsclausule

Het Dagelijks Bestuur kan in de gevallen waarin de beleidsregel niet voorziet, dan wel in gevallenwaarin toepassing van deze beleidsregel leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor debelanghebbende, besluiten om op individuele gronden van de verordening of deze beleidsregel af te

wijken.

 

4 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel Arbeidsplicht Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 2015.

 

5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Regionale DienstWerk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug” in zijn vergadering van 11 november 2015.

 

 

TOELICHTING

 

Algemeen

Tot aan de komst van de Participatiewet kon ontheffing worden verleend voor zowel de re-integratie- als de arbeidsplicht worden verleend. Met de komst van deze wet is het niet langer mogelijk ontheffing te verlenen van de re-integratieplicht. Nog slechts op grond van dringende redenen kan tijdelijk ontheffing worden verleend van de arbeidsplicht. Het is dus ook louter (ontheffing van) de arbeidsplicht waarop deze beleidsregel betrekking heeft. Het zijn de begrippen “dringende redenen” en “tijdelijk” die het bestuur enige vrijheid bieden. Duidelijkheid voor inwoners en medewerkers en eenduidigheid in de uitvoering vragen er om deze in een beleidsregel in te vullen.

 

Artikelsgewijs

 

1 Dringende redenen

 

Het is weliswaar niet de bedoeling dat de RDWI zinloos geen ontheffing verleend van de verplichtingen die van rechtswege gelden, maar minder acute medische belemmeringen mogen als zodanig in de meeste gevallen geen aanleiding zijn voor een ontheffing. Eventuele aanwezige belemmeringen om deelname aan arbeid te realiseren kunnen worden weggenomen door het aanbieden van individueel toegesneden

voorzieningen. Om een juiste individuele beoordeling te garanderen, verdient het aanbeveling zo veel mogelijk gebruik te maken van de vastgestelde indicaties en adviezen van onafhankelijke deskundigen.

In dit artikel worden situaties benoemd op grond waarvan tijdelijk ontheffing van de arbeidsplicht kan worden verleend. De bovenstaande richtlijnen zijn niet allesomvattend, maar bedoeld om (meer) duidelijkheid voor klant en medewerker te scheppen, om handvatten voor een consistente uitvoering te bieden. Het verlenen van een ontheffing is uiteindelijk maatwerk en afhankelijk van individuele omstandigheden.

De klant die ontheffing wordt verleend kan verplicht worden om zich, conform artikel 55 Participatiewet en op advies van een arts, te onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

Professionele hulpverleners voor intensieve psychische begeleiding zijn bijvoorbeeld GGD, Altrecht, NOAGG en Pharos. Professionele hulpverleners voor verslavingszorg zijn bijvoorbeeld Centrum Maliebaan en VICTAS.

 

2 De duur van de tijdelijke ontheffing

 

In dit artikel wordt de hoofdregel gesteld+ de duur van de ontheffing is gelijk aan de duur van de belemmering, met een maximale duur van 12 maanden. Tevens wordt in dit artikel een uitzondering op deze hoofdregel geregeld+ de duur bij mantelzorg, welke langer dan 12 maanden kan zijn.