Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
CiteertitelMandaatregeling RDWI
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMANDAATREGELING

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de artikelen 3, 4, 8, 12, 13, 18 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme-Rijn Heuvelrug 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2019WIJZIGING

26-06-2019

bgr-2019-692

01-01-201629-08-2019gewijzigde regeling

09-12-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op grond van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 2012 en de op grond daarvan door de betreffende bestuursorganen overgedragen bevoegdheden,

 

Gelet op de artikelen 3, 4, 8, 12, 13, 18 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme-Rijn Heuvelrug 2012,

 

Gelet op de noodzaak van continuering van de bedrijfsvoering op 1 januari 2016, en

 

gezien het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme-Rijn Heuvelrug 2012 (hierna genoemd: de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme-Rijn Heuvelrug 2016, afgekort: GR RDWI 2016), alsmede,

 

gezien het inrichtingsdokument en de hierin voorkomende nieuwe functies per 1 januari 2016, en

 

Gelet op de afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht:

 

Stellen vast

 

de gewijzigde mandaat- en volmachtregeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

 

Ter kennisneming in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 november 2015

 

Ter besluitvorming in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 december 2015

 

Ter besluitvorming door de Voorzitter op 9 december 2015

 

Artikel 1

Aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug worden de mandaten en volmachten verleend zoals opgenomen in het bij deze regeling behorende overzicht.

Artikel 2

De mandaten/volmachten zoals opgenomen in dit overzicht zien zowel op de afdoening als op de ondertekening van de daarin opgenomen publiekrechtelijke besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 3
 • 1.

  De directeur is bevoegd om van de verleende mandaten en volmachten ondermandaat en subvolmacht te verlenen aan de onder hem vallende medewerkers.

 • 2.

  Met betrekking tot de formele handelingen voor de vestiging van een krediethypotheek of pandrecht is de directeur bevoegd om extern volmacht te verlenen aan een medewerker van een notariskantoor met in acht neming van artikel 10.4 Awb.

 • 3.

  Als bevoegdheden zijn gemandateerd aan de afdelingsmanager of teamleider, en met ingang van 1 januari 2016: aan de unitmanager, dan geldt dit met betrekking tot aangelegenheden binnen de eigen afdeling of het eigen team/unit. In zoverre personele en niet-personele aangelegenheden niet vallen binnen een afdeling of team, ligt de bevoegdheid hieromtrent bij de directeur, zoals bijvoorbeeld personele bevoegdheden ten opzichte van diegenen van wie hij de direct leidinggevende is.

 • 4.

  Aan teamleiders, en met ingang van 1 januari 2016: aan de unitmanager, opgedragen bevoegdheden behoren tot de bevoegdheden van de afdelingsmanager ten opzichte van diegenen van wie hij de direct leidinggevende is. In bijgaand bevoegdhedenoverzicht dient daar waar de teamleider, en met ingang van 1 januari 2016: unitmanager, in de kolom ondermandaat als mandataris wordt genoemd, gelezen te worden: Afdelingsmanager.

Artikel 4

Onder de uitvoering van de in deze mandaatregeling opgenomen bevoegdheden wordt tevens verstaan het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen.

Artikel 5
 • 1.

  Indien de directeur bij het voorgenomen gebruik van een bepaald mandaat dan wel volmacht gerede twijfel heeft over de uitvoering en de effecten daarvan, treedt hij in overleg met de voorzitter. Deze kan bepalen of het betreffende bestuursorgaan verzocht moet worden zelf het besluit te nemen of de privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

 • 2.

  In geval van ondermandaat dan wel subvolmacht vindt dit overleg plaats met de directeur, die vervolgens kan bepalen of de procedure zoals vermeld in het vorige lid toegepast dient te worden.

Artikel 6

In mandaat dan wel ondermandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

Het algemeen bestuur/ het dagelijks bestuur/ de voorzitter van de RDWI

Namens deze

De directeur (dan wel bij ondermandaat de functienaam van de ondermandataris).

Artikel 7

De krachtens volmacht dan wel subvolmacht verrichte privaatrechtelijke rechtshandelingen worden als volgt ondertekend:

Het algemeen bestuur van de RDWI

Namens deze

De directeur (dan wel bij subvolmacht de functienaam van de subgevolmachtigde).

Artikel 8
 • 1.

  De directeur informeert jaarlijks de betreffende bestuursorganen van de in mandaat dan wel volmacht genomen besluiten en verrichte privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2.

  Bij dit overzicht geeft de directeur tevens aan of en in hoeverre de verleende mandaten en/of volmachten efficiënt en effectief werken. Waar nodig kan hij een voorstel doen tot aanpassing van de mandaat- en volmachtregeling.

Artikel 9

Bij afwezigheid van de mandataris of de ondermandataris worden diens bevoegdheden uitgeoefend door degene die als diens vervanger is aangewezen.

Artikel 10

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregeling RDWI

 

Zeist,

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

 

Zeist,

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

 

Zeist,

De directeur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Nr

Bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Mandaat

Ondermandaat

Nieuwe functies per 1/1/16

Voorwaarden

A1

Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en overige gerechtelijke procedures, inclusief de voorbereidingshandelingen en beroepsschriften, alsmede vertegenwoordiging van de RDWI in dezen

Dagelijks Bestuur/

Voorzitter

Directeur

-Juridisch Adviseurs

-coördinator/P&O Adviseur

-Medewerker T&V

 

Algemeen: Ieder binnen het werkterrein van zijn functie

Aanv. vw bij medew. T&V: voor zover het betreft procedures inzake verhaal

A2

Het instellen van bezwaar en (hoger) beroep; beslissen op verzoeken tot rechtsreeks beroep

Dagelijks Bestuur

Directeur

 

 

 

A3

Het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht op het terrein van de door de RDWI uitgevoerde wetten en verordeningen

Dagelijks Bestuur

Directeur

 

 

 

BS1

Het nemen van besluiten op grond van:

Øde Participatiewet en aanverwante regelingen,

Øde inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers,

Øde inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,

Øhet besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004,

Øde Wet basisvoorziening kinderopvang voor zover het betreft het verstrekken van vergoedingen,

Øde Algemene Wet Bestuursrecht,

Øde Wet Inburgering

Øde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Øde regeling opvang asielzoekers en

Øde Wet gemeentelijke zorg voor de houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf voor zover het betreft persoonlijke toelagen,

Øhet nemen van besluiten op grond van het minimabeleid, alsmede

Øhet nemen van besluiten op grond van de verordeningen c.a. m.b.t. deze wetten en regelingen

Dagelijks Bestuur

Directeur

-Afdelingsmanager

-Teamleider

-Consulent Inkomen

-Consulent Werk

-Consulent Inburgering

-Medewerker SHV

-Medewerker administratie

-Medewerker T&V

-Juridisch Adviseurs

-Beleidsadviseurs

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder binnen het werkterrein van zijn functie

Aanv. vw. bij cons. Werk:

Traject-/bemiddelingsplan max € 5000,-- binnen de kaders van het beleid

Aanv. vw. bij medewerker T&V: Het nemen van terugvorderingsbesluiten binnen de gemaakte werkafspraken

Aanv. vw. bij cons. SHV: Bijzondere bijstand borgstelling saneringskrediet tot €15.000,--

A4

Vertegenwoordiging van het openbaar lichaam bij buitengerechtelijke rechtshandelingen (privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen)

VoorzitterDagelijks Bestuur

Directeur

Bevoegd Budgethouder

Consulent inkomen

Medew. SHV

Medewerker

Notariskantoor.

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder binnen het werkterrein van zijn functie en met inachtneming van de budgetehoudersregeling

Bev. Budgethouder: met inachtneming van de budgethoudersregeling

Cons. Ink: ter zake van borgstellingen als uitvloeisel van besluiten waarbij bijz. bijst. in de vorm van borg wordt toegekend

Medew. SHV: m.b.t. bijzondere bijstand borgstelling saneringskrediet

Medew. Notariskantoor: ter zake van de formele rechtshandeling voor het vestigen van een krediethypotheek en pandrecht

A5

Het aanvragen van en het verstrekken van opdrachten tot het uitbrengen van adviezen ten behoeve van de besluitvorming

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

-

-

A6

Het geven van opdrachten, het doen van aanbestedingen en van gunningen van werken, leveringen en diensten c.a.

Algemeen Bestuur/

Dagelijks Bestuur

Directeur

De budgethouder

-

Tot het bedrag waarvoor hij in de budgethoudersregeling als verantwoordelijke is aangewezen – dus voor zover betrekking hebbend op taken waarvoor hem een budget is toegekend – en, in geval van inhuur van derden, na advies P&O.

A7

Beslissen op aanvraag om informatieverstrekking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Consulent

Juridisch Adv.

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden

A8

De afdoening van klachten

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

Teamleider

A-consulent of een specifiek genoemd persoon belast met klachtbehandeling

Klacht-coördinator

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

-

BS2

Het nemen van besluiten inzake kwijtschelding van vorderingen op het terrein van de aan de RDWI op grond van de gemeenschappelijke Regeling in delegatie opgedragen wetten en regelingen

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

Teamleider

Medew. T&V

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden

Aanv. vw. Afdelingsmanager: Kwijtschelding vordering max. €25.000,-- binnen de kaders van het beleid

Aanv. vw. Medew. T&V:

Kwijtschelding vordering max. €2.000,-- binnen de kaders van het beleid

BS3

Het verstrekken van informatie aan derden m.b.t. cliënten, uitkeringsgerechtigden of ex-uitkeringsgerechtigden

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Consulent inkomen

Consulent Werk

Medew. T&V

Juridisch Adviseur

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden en met in achtneming van de wettelijke kaders hieromtrent

BS4

Het opvragen van informatie bij derden m.b.t. cliënten, uitkeringsgerechtigden en ex-uitkeringsgerechtigden alsmede m.b.t. degene op wie kosten van verstrekte uitkering worden verhaald, ten behoeve van de uitvoering van de aan de RDWI opgedragen wettelijke regelingen

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Consulent inkomen

Consulent Werk

Medew. T&V

Juridisch Adviseur

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden

BS5

Het vaststellen van de hoogte van invorderingsbedragen en mutaties daarin op grond van het ter zake geldend beleid

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Medew. T&V

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden

BS6

Het nemen van besluiten op grond van de beleidsregel subsidies Uitstroom wet werk en bijstand

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider Consulent Werk

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden

BS7

Het vaststellen van traject en stappen bemiddelingsplannen in het kader van de toeleiding naar de arbeidsmarkt van cliënten

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Consulent Werk

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Algemeen: Ieder op het terrein van zijn eigen werkzaamheden

BS8

Verstrekken van gegevens aan het CBS

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

 

 

P1

Alle (rechtspositionele) besluiten uit CAR/UWO en gemeentelijke regelingen, uitgezonderd schorsingen, disciplinaire maatregelen en strafontslag

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

 

Na advies teamleider/unitmanager en P&O Adviseur

P2

a.Verlenen zwangerschapsverlof,

b.ouderschapsverlof en buitengewoon verlof

Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Directeur

Directeur

Coördinator/P&O Adviseur

Teamleider

Unitmanager

Conform Wet Arbeid en Zorg

P3

Verlenen van verlof

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Unitmanager

 

P4

Toestemming doorbrengen ziekteverzuim op ander adres dan woonadres

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Unitmanager

 

P5

Korting op salaris bij langdurig (ziekte)verzuim

Dagelijks Bestuur

Directeur

Coördinator/P&O Adviseur

 

 

P6

Teruggave van verlofdagen bij ziekte gedurende verlof

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

Unitmanager

Conform verzuimprotocol. Na advies P&O Adviseur

P7

Afwijzen van kandidaten in selectieprocedures

Dagelijks Bestuur

Directeur

direct leiding-gevende

 

Behoudens indien de selectieprocedure de vacature voor een teamleider betreft

P8

Toepassing stimulansbudget en beloningsdifferentiatie (o.a. gratificaties) zonder beleidskader

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

 

Na advies teamleider/unitmanager en P&O Adviseur

P9

Vaststellen van algemene voorwaarden en/of huisregels

Dagelijks Bestuur

Directeur

 

 

 

P10

Verlenen van studiefaciliteiten

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

 

Na advies P&O Adviseur en op voorstel teamleider/unitmanager

P11

Opdracht verstrekken tot individuele werkplekonderzoeken en besluiten op aanvragen voor aangepaste voorzieningen op de werkplek

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teamleider

unitmanager

Na advies arbo coördinator

P12

Nemen van besluiten op grond van verhaalswet ongevallen ambtenaren

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

 

 

P13

Besluit op verzoeken om voorschot op bezoldiging

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

 

 

P14

Afhandeling pensioen, IP-aanvragen en WIA/IVA-uitkering

Dagelijks Bestuur

Directeur

Coördinator/P&O Adviseur

 

Conform CAR-UWO

P15

Aanvragen uitkeringen op grond van hoofdstuk 10, 10a, 11 en 11a van de CAR

Dagelijks Bestuur

Directeur

Coördinator/P&O Adviseur

 

Conform CAR-UWO

M1

Geven van opdrachten tot het doen van betalingen voor alle betalingen uit de kas.

Dagelijks Bestuur

Directeur

Controller

Unitmanager Financiën & Kwaliteit/Controller

 

M2

Het geven van opdrachten tot het doen van bankbetalingen

Dagelijks Bestuur

Directeur

 

Unitmanager Financiën & Kwaliteit/Controller

 

M3

Uitvoering van BTW-regelingen en/of vennnootschapsbelasting-regelingen waarbij de gemeente is betrokken, waaronder onder meer correspondentie met de Inspecteur en indienen bezwaar- en beroepsschriften.

Dagelijks Bestuur

Directeur

Controller

Unitmanager Financiën & Kwaliteit/Controller

 

M4

Uitvoering gemeentelijk verzekeringsbeleid, waaronder registratie, behandeling en afdoening van alle correspondentie, afsluiten, wijzigen en opheffen van verzekeringen, registratie, behandeling en afdoening van kleine schadevorderingen en het treffen van maatregelen inzake schadeverhaal

Dagelijks Bestuur

Directeur

Controller

Unitmanager Financiën & Kwaliteit/Controller

 

M5

Toekennen subsidies personeelsvereniging

Dagelijks bestuur

Directeur

 

 

 

RS1

Het nemen van besluiten op aanvragen om voorzieningen in het kader het minimabeleid van de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten en terugvorderingen

Dagelijks Bestuur

Directeur

Consulent Inkomen

Medewerker betreffende unit

 

RS2

Het doen van aangifte van fraudegevallen m.b.t. sociale zaken verstrekte uitkeringen

Dagelijks Bestuur

Directeur

Sociaal Rechercheur

 

 

RS2a

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag

Dagelijks Bestuur

Directeur

Medew.

T&V

Medewerker betreffende unit

Binnen de kaders van het beleid

RS2b

Het leggen van beslag op goederen

Dagelijks Bestuur

Directeur

Sociaal Rechercheur

 

 

RS3

Het nemen van besluiten inzake kwijtschelding van vorderingen op terrein van de in het mandaatbesluit aan de RD opgedragen regelingen;

Dagelijks Bestuur

Directeur

Afdelingsmanager

Medew. T&V

-Unitmanager

-Medewerker van de betreffende unit

Aanvullende voorwaarden zoals in volgende kolom gelden voor zover binnen het werkterrein van de functie

Kwijtschelding vordering max. € 25.000 binnen de kaders van het beleid

Kwijtschelding vordering max. € 2000 binnen de kaders van het beleid

RS4

Afgifte verklaring i.k.v. Wet schuldsanering natuurlijke personen dat minnelijke schuldregeling niet is gelukt

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teaml. SHV

Unitmanager Specifieke Diensten

 

RS6

Het opvragen van informatie bij derden m.b.t. cliënten in het kader van schuldhulpverlening

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teaml. SHV

Medew. SHV

Unitmanager Specifieke Diensten

Medewerker unit Specifieke Diensten

 

RS7

Het verstrekken van informatie aan derden m.b.t. cliënten in het kader van schuldhulpverlening

Dagelijks Bestuur

Directeur

Teaml. SHV

Medew. SHV

Unitmanager Specifieke Diensten

Medewerker unit Specifieke Diensten

 

Opmerkingen:

Algemeen

Bij het bepalen van de bevoegdheden is aansluiting gezocht bij de toedeling van verantwoordelijkheden binnen de RDWI.

Deze mandaatregeling betreft bevoegdheden die op grond van de Gemeenschappelijke Regeling of op grond van het bestaan van de RDWI als openbaar lichaam bij de RDWI liggen.

Opmerkingen op onderdelen

A4

Op grond van artikel 13 lid 5 GR kan de voorzitter deze bevoegdheid aan een ander opdragen.

Op grond van praktische overwegingen maakt artikel 3 van de regeling het mogelijk dat in het geval van het vestigen van een krediethypotheek of pandrecht de directeur extern kan mandateren.

A5

Hier gaat het om bijvoorbeeld het vragen van juridisch advies in belangrijke kwesties, als aanvulling op de bij de RDWI aanwezige juridische kennis. Niet bedoeld is hier het aanvragen van advies met betrekking tot individuele cliënten, bijvoorbeeld inzake bijzondere bijstand of arbeidsmogelijkheden.

P7

Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur en de leden van het MT is in artikel 12 van de GR geregeld.

RS3b

Op grond van de functiebeschrijving is het leggen van beslag op goederen niet bij Terugvordering en Verhaal neergelegd, maar bij de Sociaal Rechercheur. Vereenvoudigd derdenbeslag berust wel bij de medewerkers van Terugvordering en Verhaal (beslag door de RDWI bij derden).

Bijlage: nieuwe functies miv 1 januari 2016

Functies na veranderingsproces

Huidige functie was

Wordt

Afdeling Uitvoering

 

Afdelingsmanager

Afdelingsmanager

Teamleider

vervalt

Manager WGSP

vervalt

Manager Projectbureau

vervalt

Sociaal rechercheur

Sociaal Rechercheur

Administratief medewerker / team assistent

Team assistent

Handhaver

Handhaver

Inkomensconsulent A

Procesregisseur

Inkomensconsulent A BBZ/IOAZ

Consulent BBZ/IOAZ

Inkomensconsulent B

Klantbeheerder B

Inkomensconsulent B BBZ/IOAZ

Consulent BBZ/IOAZ

Inkomensconsulent C

Klantbeheerder A

Medewerker uitkerings- en debiteurenadministratie

Klantbeheerder A

Medewerker uitkerings- en debiteurenadministratie met applicatiebeheer

Klantbeheerder A

Consulent terugvordering & verhaal

Consulent T&V

Consulent inburgering

vervalt eind2016

Consulent werk/ITB (incl. rollen Diagnose, Workfast en Jolo)

Participatiecoach

Medewerker Kinderopvang

Medewerker Kinderopvang

Consulent schuldhulpverlening

Consulent Schuldhulpverlening

Budgetbeheerder

Budgetbeheerder

Team assistent SHV

Team assistent SHV

Accountmanager / recruiter WGSP (incl. SROI)

Accountmanager of Recruiter WGSP