Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden Rheden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota Inkoop en Aanbesteden Rheden 2013
CiteertitelBeleidsnota Inkoop en Aanbesteden Rheden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleidsnota Aanbestedingen Rheden 2007 is miv 20 juni 2013 ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2013Nieuwe regeling

28-05-2013

Regiobode, 12-06-2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden Rheden 2013

 

 

Voorwoord

In verband een wijziging in de nationale regelgeving, het ontstaan van een grotere bewustwording van de Nederlandse (lagere) overheden over de noodzaak van professioneel inkopen en aanbesteden is het van belang gebleken een nieuwe beleidsnota Inkoop en Aanbesteden op te stellen. Deze beleidsnota is gebaseerd op het door de Vereniging van Nederlandse gemeenten ontwikkelde beleid als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet.

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Rheden.

Voor de gemeente Rheden is het belangrijk aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt de gemeenten om een doelmatig inkoper te zijn. Het draagt niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft tevens zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten. Denk hierbij ook aan efficiënte en innovatieve oplossingen.

Professionalisering van de aanbestedingspraktijk is niet alleen een kwestie van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid.

De Gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking binnen de eigen organisatie als voor samenwerking met andere gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningschappen, belastingen en sociale regelgeving.

De gemeente participeert in regionaal verband in Intergemeentelijke samenwerking

voor inkoop en aanbesteden met de gemeenten: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Renkum. In het kader hiervan is dit beleid met deze gemeenten onderling afgestemd.

Met betrekking tot Fair Trade (§4.2), Social Return on Investment (§4.3) en lokaal MKB-beleid (§6.3) zijn in deze nota deze specifieke Rhedense politieke speerpunten verwerkt. Kaders m.b.t. de aanbesteding van huishoudelijke hulp i.h.k.v. de Wmo zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

De beleidsnota Inkoop en Aanbesteden wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij een lijst van de aanbestedingen wordt opgesteld, gekoppeld aan de doelen die de gemeente heeft willen behalen, heeft behaald of niet heeft behaald.

Inleiding

De Gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Daartoe stuurt de gemeente op het doelmatig en rechtmatig besteden van gemeenschapsgeld.

De gemeente betrekt bij de inkoop en aanbesteding van Werken, Leveringen en Diensten verschillende gemeentelijke speerpunten op het gebied van Economische ontwikkeling, Integriteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen o.a. Social Return, Duurzaamheid en Fair Trade.

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in de Gemeente plaatsvindt. De Gemeente leeft daarbij een aantal doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, is de Gemeente continu bezig met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de Gemeente.

Daarnaast gaat de Gemeente bij het Inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van:

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat de Gemeente om met de relevante wet- en regelgeving? (Zie verder hoofdstuk 3.)

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de Gemeente om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces? (Zie verder hoofdstuk 4.)

 • 3.

  Wet maatschappelijke ondersteuning: hoe gaat de gemeente om met de aanbesteding van huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo (Hoofdstuk 5.)

 • 4.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat de Gemeente om met de markt en Ondernemers? (Zie verder hoofdstuk 6.)

 • 5.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de Gemeente in? (Zie verder hoofdstuk 7.)

1 Definities

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

Contractant: de in de overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.

Diensten: Diensten als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet.

Gemeente: de Gemeente Rheden.

Gemeenten: de gemeente Arnhem, Renkum, Rheden, Overbetuwe en/of Lingewaard streven naar zoveel waar mogelijk naar gezamenlijke inkoop van Werken, Leveringen en Diensten.

Inkoop: (rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Leveringen: Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet.

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de

Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

Ondernemer: een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Werken: Werken als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet.

2 Gemeentelijke doelstellingen

De Gemeente wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed

  De Gemeente leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt de Gemeente efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. De Gemeente houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor Ondernemers tot gemeentelijke opdrachten.

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper, opdrachtgever en partner zijn

  Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap en/of partnerschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen de Gemeente en de Contractant. De Gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

 • c.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteitverhouding

  Bij het Inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan de Gemeente ook interne en andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol.

 • d.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente

  Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen.

 • e.

  De Gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop

  Zowel de Gemeente als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. De Gemeente verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kan de Gemeente hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). De Gemeente maakt, waar mogelijk, gebruik van de uniforme ‘Eigen Verklaring’.

 • f.

  Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de Gemeente

  In het bijzonder sluit het beleid aan op het volgende gemeentelijke beleid:

  • 1.

   Kadernota Economische Ontwikkeling.

  • 2.

   De Re-integratieverordening en Social Return.

  • 3.

   de Integriteitsbeleid en Gedragscode voor medewerkers.

  • 4.

   Milieubeleidsplan.

  • 5.

   Landschapsontwikkelingsplan.

  • 6.

   Duurzaamheidsbeleid en Fair trade.

  • 7.

   Meerjaren beleidskader Wmo.

  Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt.

3 Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

De Gemeente leeft de relevante wet- en regelgeving na

Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zal door de Gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

 • -

  Aanbestedingswet: dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Recht beschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en –beperkt– onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

 • -

  Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

 • -

  Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

 • -

  Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten.

3.2 Uniformedocumenten

De Gemeente streeft er naar om uniforme documentente hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. Uniformiteit bevordert ook de onderlinge samenwerking tussen gemeenten bij gezamenlijke inkoop en aanbestedingen.

De Gemeente past bij iedere inkoop indien van toepassing in ieder geval toe:

 • -

  Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012);

 • -

  Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • -

  Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten;

 • -

  Gids Proportionaliteit.

Bij de inkoop/aanbesteding van Leveringen en Diensten worden de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Per inkoop-/aanbestedingsproject kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard.

3.3 Algemene beginselen bij Inkoop

 • a.

  Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

  De Gemeente neemt bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten boven de (Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de (Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

  • -

   Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

  • -

   Non-discriminatie: discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

  • -

   Transparantie: de gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

  • -

   Proportionaliteit (evenredigheid):de gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De Gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

  • -

   Wederzijdse erkenning: diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de Gemeente.

 • b.

  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  De Gemeente neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

3.4 Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past de Gemeente de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.

Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal de Gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de Gemeente op haar website plaatsen en/of op TenderNed.

3.5 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaatbesluit van de Gemeente. De Gemeente wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

3.6 Afwijkingsbevoegdheid

Uitgangspunt bij de inkoop en aanbesteding van Werken, Leveringen en Diensten zijn de voorschriften van de Gids Proportionaliteit en de Beleidsnota Inkoop en aanbesteden.

Afwijkingen van de voorschriften van de Gids Proportionaliteit en Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

Waar het gaat om de keuze voor de te volgen inkoopprocedure geldt in aansluiting daarop het volgende.

De gekozen inkoopprocedure dient proportioneel te zijn in de zin van de voorschriften van de Gids Proportionaliteit. Daarbij is de in deze gids in hoofdstuk 3.4 opgenomen voorschrift 3.4.a leidend.

Van de op basis van de Gids Proportionaliteit en de Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden voorgeschreven procedure, kan in beginsel slechts worden afgeweken in geval van dwingende spoed, als gevolg van omstandigheden die niet voorzienbaar waren en buiten de invloedsfeer van de Gemeente liggen.

Afwijken van een Europese aanbestedingsprocedure is in principe niet toegestaan. Ook de tijdsduur van een aanbestedingsprocedure is geen reden om af te wijken van een voorgeschreven procedure.

4 Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Integriteit

 • a.

  De Gemeente Stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop

  De Gemeente heeft hoog in het vaandel staan dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 • b.

  De Gemeente contracteert enkel met integere Ondernemer

  De Gemeente wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij Inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

4.2 Duurzaam Inkopen

 • a.

  Bij Inkopen neemt de Gemeente milieuaspecten in acht

  De Gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De Gemeente streeft er naar om in 2015 100%duurzaam in te kopen. Duurzaam Inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

  • -

   Bij de product- en marktanalyse inventariseert de Gemeente welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden.

  • -

   In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen.

  • -

   De Gemeente kan kiezen om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik van e-mail etc.).

  • -

   De Gemeente zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van de Gemeente en haar werkwijze.

 • Voor een aantal ‘productgroepen’ zijn door Agentschap.nl/Pianoo zogenaamde ‘duurzaamheidscriteria’ opgesteld. Het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) heeft bijvoorbeeld de duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemaakt voor toepassing in RAW-bestekken door middel van het opstellen van de ‘RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam Inkopen’. Deze duurzaamheidscriteria zullen daar waar mogelijk worden opgenomen in bestekken/programma’s van eisen.

 • b.

  Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats

  Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsre-integratie, arbeidsomstandigheden en Social Return. De Gemeente stimuleert in het bijzonder de arbeidsdeelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Daarnaast onderschrijft de gemeente het principe van Fair trade. Producenten in ontwikkelingslanden verdienen een eerlijke prijs te krijgen voor hun product. En dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn. Dus geen kinderarbeid, extreem lange werkdagen.

  Met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Door, daar waar mogelijk een gecertificeerd Fair trade product, te kopen. Werken, Leveringen en/of Diensten die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen, worden geweerd.

4.3 Social Return

De gemeente neemt bij alle aanbestedingen voor Werken vanaf de drempel voor Meervoudig onderhands aanbesteden en voor Leveringen en Diensten vanaf de drempel voor Europees aanbesteden sociale criteria op in de aanbestedingsstukken waaronder criteria in het kader van ‘Social Return’.

Door inschrijving verbindt de potentiële Ondernemer zich aan deze eisen.

Bij zwaarwegende omstandigheden, of wanneer de criteria disproportioneel zijn, of in bepaalde marktsituaties, kan de gemeente gemotiveerd besluiten af te zien van de Social Return eis.

Het oordeel over de zwaarwegende omstandigheden is een bevoegdheid van het college.

4.4 Innovatie

De Gemeente moedigt -daar waar mogelijk- innovatiegericht Inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de Gemeente ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.

5 Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij de inkoop en aanbesteding van Hulp bij het Huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt rekening gehouden met datgene wat er in de uitvoering wordt geconstateerd op het gebied van noodzakelijke ondersteuning. Er wordt daarnaast rekening gehouden met de gewenste ondersteuning en het specialisme van de markt. Vraag en aanbod wordt gematched per doelgroep en zo mogelijk per dorp. Iedere vorm van dienstverlening voor Hulp bij het Huishouden aan iedere burger met een ondersteuningsbehoefte is maatwerk. Sturing op maatwerk en kwaliteit zijn in deze de kritische succesfactoren. E.e.a. passend binnen de door de gemeenteraad van Rheden hiervoor vastgestelde financiële kaders.

6 Economische uitgangspunten

6.1 Product-en marktanalyse

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd

De Gemeente acht het van belang om de markt te kennen door indien mogelijk- een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

6.2 Onafhankelijkheidenkeuzevoordeondernemersrelatie

 • a.

  De Gemeente acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk

  De Gemeente streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. De Gemeente moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop (waaronder de keuze van Ondernemer(s) en Contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

 • b.

  De Gemeente kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie

  Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van de Gemeente door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De Gemeente kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

6.3 Lokale economie en MKB

 • a.

  De Gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt

  In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. De Gemeente spant zich actief in om, zoveel als mogelijk, lokale Ondernemers te betrekken.

  Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en de Gemeente moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.

 • b.

  De Gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)

  Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De Gemeente houdt echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan de Gemeente doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

6.4 Samenwerking

De Gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerking met andere gemeenten of aanbestedende diensten.

Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningschappen, belastingen en sociale regelgeving.

De gemeente participeert in regionaal verband in Intergemeentelijke samenwerking voor inkoop en aanbesteden met de gemeenten: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Renkum.

6.5 Bepalen van de inkoopprocedure

De Gemeente zal -met inachtneming van de Gids Proportionaliteit- de inkoopprocedure bepalen, tenzij blijkt dat deze niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan de Gemeente ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde Inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

De Gemeente vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

De Gemeente vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte.

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal de Gemeente nationaal aanbesteden. De gemeente zal voorafgaand aan de opdracht een aankondiging plaatsen.

Europees aanbesteden

Boven de Europese drempelbedragen zal de Gemeente in beginsel Europees aanbesteden,

tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

6.6 Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke, reële en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. De Gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

6.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

De Gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de Gemeente een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De Gemeente wenst geen Ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.

7 Organisatorische uitgangspunten

7.1 Inkoopproces

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.

Stap

Fase inkoopproces

Toelichting

1

Voortraject

- Bepalen van inkoopbehoefte

- Bepalen van het aanbod (bijv. product- en marktanalyse)

- Raming en bepalen van het financiële budget

- Keuze Offerteaanvraag

2

Specificeren

- Opstellen van eisen en wensen

- Omschrijven van de opdracht

- Opstellen Offerteaanvraag

3

Selecteren

- Eventuele voorselectie geïnteresseerde Ondernemers

- Bekendmaking opdracht via verzenden van de Offerteaanvraag, de website of TenderNed

- Offertes evalueren

- Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de geldende wet- en regelgeving)

- Gunning aan winnende Ondernemer

4

Contracteren

- Tekenen (raam)overeenkomst met (winnende) Contractant

- Registreren getekende overeenkomst

- Informeren afgewezen Ondernemers

5

Bestellen

- Uitvoeren van de opdracht

- Eventueel met het doen van bestellingen

6

Bewaken

- Bewaken termijnen

- Controleren nakoming afgesproken prestaties

- Tijdige betaling facturen

7

Nazorg

- Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of looptijd

- Evalueren overeenkomst met Contractant

7.2 Verantwoordelijken

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 mei 2013, nr. 11.

De Steeg, 28 mei 2013

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

1 Definities

2 Gemeentelijke doelstellingen

3 Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

3.2 Uniformedocumenten

3.3 Algemene beginselen bij Inkoop

3.4 Grensoverschrijdend belang

3.5 Mandaat en volmacht

3.6 Afwijkingsbevoegdheid

4 Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Integriteit

4.2 Duurzaam Inkopen

4.3 Social Return

4.4 Innovatie

5 Wet maatschappelijke ondersteuning

6 Economische uitgangspunten

6.1 Product-en marktanalyse

6.2 Onafhankelijkheidenkeuzevoordeondernemersrelatie

6.3 Lokale economie en MkB

6.4 Samenwerking

6.5 Bepalen van de inkoopprocedure

6.6 Raming en financiële budget

6.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

7 Organisatorische uitgangspunten

7.1 Inkoopproces

7.2 Verantwoordelijken