Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2014

Gemeenteblad, 79490

2014/12/17/12F

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet,

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit:

 

vast te stellen de verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2014.

 

De gemeenteraad van Roerdalen,

 

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

 

 

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Andere begrippen:

  • a.

   Cliëntenraad: vorm van cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 47 Participatiewet.

  • b.

   Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen.

Artikel 2. Doel

Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties invloed moeten kunnen uitoefenen op het lokale beleid op het terrein van en de uitvoering met betrekking tot de Participatiewet.

Artikel 3. Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. De cliëntenraad, belangenorganisaties en/of het college kunnen kandidaten voordragen. In geval van voordracht door laatstbedoelde gremia, dient de betreffende voordracht te worden gesteund door de cliëntenraad.

 • 2.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen.

 • 4.

  Het college benoemt een onafhankelijke voorzitter voor een termijn van vier jaar.

 • 5.

  De leden dienen:

  • a.

   met uitzondering van de voorzitter in de gemeente woonachtig zijn.

  • b.

   indien zij belangenorganisatie vertegenwoordigen, lid te zijn van de organisatie door wie zij zijn voorgedragen.

  • c.

   niets te doen of te laten dat tot (de schijn van) belangenverstrengeling leidt.

  • d.

   de leden stellen de gemeente in kennis van wijzigingen in functie(s) die zij buiten de cliëntenraad vervullen, indien er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

  • e.

   de leden onthouden zich van handelingen of uitlatingen waarbij de cliëntenraad of de gemeente in diskrediet wordt gebracht.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad en/of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   de functie van ambtenaar binnen de gemeente Roerdalen;

  • c.

   zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij de uitvoering van beleid op het terrein van de Participatiewet.

 • 7.

  Voorzitter en leden worden op persoonlijke titel benoemd, geschorst en ontslagen door het college, op voordracht van de cliëntenraad.

 • 8.

  Benoeming door het college vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar is eenmaal mogelijk.

 • 9.

  De cliëntenraad kiest een secretaris uit zijn midden.

 • 10.

  De cliëntenraad kiest een penningmeester uit zijn midden.

 • 11.

  De leden van de cliëntenraad hebben stemrecht. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 12.

  De cliëntenraad komt ten minste zes maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 13.

  De cliëntenraad maakt een eigen huishoudelijk regelement.

Artikel 4. Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:

  • a.

   na het verstrijken van de zittingsduur, volgens een vast te stellen schema;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door tussentijds ontslag;

  • d.

   door het aanvaarden van een onverenigbare functie, als genoemd in artikel 3, tweede lid;

  • e.

   door het niet langer voldoen aan de in artikel 3 genoemde benoembaarheidseisen.

 • 2.

  Wanneer een lid komt te verkeren in omstandigheden, dat deze niet langer meer voldoet aan de benoembaarheid, of een met het lidmaatschap onverenigbare functie heeft aanvaard, geeft dat lid daarvan onverwijld kennis aan de voorzitter van de cliëntenraad

Artikel 5. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 • 1.

  Tot de taken van de onafhankelijk voorzitter behoren onder meer:

  • a.

   het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk adviseur van de cliëntenraad;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het geven van spreekrecht;

  • f.

   het schorsen en beëindigen van de vergadering;

  • g.

   het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vastleggen dat een besluit is genomen;

  • h.

   het mede zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten.

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris behoren onder meer:

  • a.

   het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het – minimaal zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering – versturen van de agenda met bijbehorende stukken aan de voorzitter en leden van de cliëntenraad.

  • d.

   het bijwonen van vergaderingen en zorgen voor het verslag van de besluitenlijst;

  • e.

   het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten;

  • f.

   het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;

  • g.

   het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • h.

   het (doen) voorzien in de secretariaatswerkzaamheden.

 • 3.

  Tot de taken van de penningmeester horen onder meer:

  • a.

   het bewaken van het door de gemeente ter beschikking gestelde budget;

  • b.

   het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties;

  • c.

   de financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 6. Taken van gemeentebestuur

 • 1.

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen.

 • 3.

  Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 7. Ondersteuning cliëntenraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft het de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 4, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de secretaris tijdig bereiken;

 • d.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • g.

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 8. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overig beleid op het terrein van sociale zaken.

 • 2.

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

 • 3.

  De cliëntenraad is eveneens niet bevoegd te adviseren over onderwerpen betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning of de verplichte uitvoering door gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

 • 4.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 • 5.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de voorzitter.

Artikel 9. Budget cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de gemeentelijke begroting een budget vastgesteld onder de hierna volgende voorwaarden:

  • a.

   ruim voor het einde van het kalenderjaar dient de cliëntenraad een begroting in voor het daarop volgende kalenderjaar;

  • b.

   de gemeente beslist hierop tenminste 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar en stelt het aldus toegekende budget voor de cliëntenraad vast.

  • c.

   ten laste van het budget kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met vacatievergoedingen, deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 2.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 10. Vergoeding aan de leden

De leden van de cliëntenraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun inzet. Het college zal de hoogte van de vergoeding jaarlijks vaststellen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 11. Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de cliëntenraad en de portefeuillehouder geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie voldoet. De cliëntenraad brengt verslag uit van deze evaluatie aan de gemeenteraad.

Artikel 13. Intrekken oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2012;

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Roerdalen 2015”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer - Beerta

Toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

 

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid.

 

Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • -

  die algemene bijstand ontvangen

 • -

  als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van de persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de participatiewet is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een nabestaanden- of wezen uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ);

 • -

  personen zonder uitkering (nuggers) en, die door de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

   

In de verordening bedoeld in artikel 47 van de Participatiewet dient minimaal vastgelegd te worden op welke wijze belanghebbenden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wetten, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

 • b.

  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

 • c.

  deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

 • d.

  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • e.

  worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

   

Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan een actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aansluiting is gezocht bij de formuleringen in de wet en/of bestaande regelgeving

 

Artikel 2. Doel en taken

In dit artikel worden doel en taken beschreven. Belangrijk is dat de Cliëntenraad ook ongevraagd het college kan adviseren. Ten behoeve van de Cliëntenparticipatie Wmo fungeert een apart adviesorgaan. Daarom is advisering ten aanzien hiervan expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3. Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

 

Eerste lid

 

Omdat het niet mogelijk is om alle personen te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroep zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties.

 

De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. De cliëntenraad of belangenvertegenwoordigers van cliënten kunnen kandidaten voordragen voor lidmaatschap van de cliëntenraad (eerste lid). Het college zal een afgewezen voordracht moeten motiveren.

 

Tweede lid

 

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid onderdeel a, van de participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169).

 

De secretaris verzorgt met de voorzitter de agendering. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaren.

 

Artikel 5. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

In dit artikel zijn de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester expliciet benoemd om misverstanden uit te sluiten. Taken zijn vergelijkbaar met die van de functionarissen in de Wmo-raad.

 

Artikel 6. Taken van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur zal over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college van de secretaris advies vragen aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijk invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 

Als de adviesaanvraag uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen, wordt toegezonden aan de cliëntenraad, dan kan het advies van de cliëntenraad van wezenlijke invloed zijn op het door de gemeenraad of het college te nemen besluit.

 

Het wordt belangrijk geacht dat de cliëntenraad tijdig wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid zodat het uitoefenen van invloed op het beleid nog mogelijk is. Daarom is in het derde lid bepaald dat het college ervoor zorgt dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 

Artikel 7. Ondersteuning cliëntenraad

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de cliëntenraad wordt gefaciliteerd. Niet alleen vergaderruimte is van belang, maar ook de toegang tot kantoormiddelen. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad.

 

Artikel 8. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid. Het advies wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 

Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de cliëntenraad geen bevoegdheid heeft in individuele- en uitvoeringsvraagstukken. Ieder lid van de cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de vergadering gebeuren. De agendapunten moeten worden gezonden aan de voorzitter.

 

Artikel 9. Budget cliëntenraad

Ten laste van het budget kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid). Deze kosten worden in verband gebracht met de ingediende en goedgekeurde begroting. Bij overschrijding dient voorafgaande goedkeuring aan de gemeente te worden verzocht. De kosten worden door de cliëntenraad pas gemaakt zodra goedkeuring daarvan door de gemeente heeft plaatsgevonden.

 

De cliëntenraad moet jaarlijks voor 1 september een begroting ter goedkeuring indienen. Ook moet de cliëntenraad jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het derde lid.

 

Artikel 10. Vergoeding leden cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun inzet. Het college zal de hoogte van de vergoeding jaarlijks vaststellen, binnen het budget dat hiervoor in de gemeentelijke begroting is opgenomen.