Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art.6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201529-12-2017nieuwe regeling

18-06-2015

Gemeenteblad, 56951

2015/06/18/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015

 

 

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2015,

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet

 

 

 

het volgende besluit genomen:

 

 

 

Besluit:

 

besluit vast te stellen de navolgende verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   loonkostensubsidie: subsidie ten behoeve van een werkgever ter compensatie van de lagere loonwaarde van een werknemer;

  • b.

   werkbedrijf: overleg tussen gemeenten, UWV, sociale werkvoorziening, re-integratiebedrijven, werkgevers en werknemers binnen de arbeidsmarktregio over de wijze waarop de doelgroep van de Participatiewet ondersteund wordt bij het vinden van werk.

Artikel 2. Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen; en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bij een werkgever binnen een regulier dienstverband.

 • 3.

  Het college kan advies inwinnen bij een door het college aangewezen uitvoerende organisatie met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. De uitvoerende organisatie neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde.

Artikel 3. Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Zowel de werkgever als de persoon met wie de werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan kan een aanvraag indienen om de loonwaarde vast te stellen.

 • 2.

  Het college maakt gebruik van de door het werkbedrijf arbeidsmarktregio Midden Limburg aangewezen loonwaardemethode.

 • 3.

  Deze methode is gevalideerd en voldoet aan de minimumeisen zoals vastgesteld bij wet en algemene maatregel van bestuur.

Artikel 4. Beëindiging Loonkostensubsidie

 • 1.

  De loonkostensubsidie aan de werkgever eindigt gelijktijdig met de einddatum van het dienstverband met de werknemer waarvoor de loonkostensubsidie is toegekend.

 • 2.

  De loonkostensubsidie aan de werkgever eindigt, indien de persoon niet meer tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18-6-2015.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta