Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent haven- en kadegelden Verordening haven- en kadegelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent haven- en kadegelden Verordening haven- en kadegelden 2018
CiteertitelVerordening haven- en kadegelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening haven- en kadegelden 2017.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201701-01-2019nieuwe regeling

21-12-2017

Gemeenteblad 2017, 232391

2017/074/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegelden in de gemeente Roermond 2018

De raad van de gemeente Roermond,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017,

raadsvoorstelnummer 2017/074/1;

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit :  

 

vast te stellen de ‘verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegelden in de

gemeente Roermond 2018’

(verordening haven- en kadegelden 2018)

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

rivier-cruise terminal: een steiger ten behoeve van het aan- en afmeren en het aan boord nemen van respectievelijk het van boord laten gaan van mensen met de beschikbare loopbrug;

vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebruikt dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen met inbegrip van woonschepen, vissersschepen, sleep- en duwboten, schuiten, hout-, werk- en aanlegvletten, pontons, baggermateriaal en zandzuigers, drijvende kranen en bokken;

woonschip: elk vaartuig dat blijvend of in hoofdzaak dient of kan dienen tot woon- en/of nachtverblijf van één of meer personen;

pleziervaartuig: elk vaartuig dat hoofdzakelijk bestemd is of wordt gebruikt voor de recreatie;

laadvermogen: het in tonnage uitgedrukte verschil tussen de waterverplaatsing van een vaartuig bij de grootste toegelaten diepgang en die van het ledige vaartuig overeenkomstig de bij het vaartuig behorende, mits in Nederland, geldende meetbrief. Bij het ontbreken van een meetbrief wordt het laadvermogen ambtshalve vastgesteld;

Green Award certificaat: een geldend document dat aangeeft dat het schip voldoet aan het Reglement Green Award Binnenvaart en aan het Programma van Eisen Green Award Binnenvaart. Dit document (certificaat) wordt afgegeven door het bureau Green Award als uitvoeringsorgaan van de Stichting Green Award. Een certificaat kent naast een einddatum ook een klasse-indeling, momenteel brons, zilver en goud.

tonnage: de eenheid waarin de verplaatsing is uitgedrukt;

lengte van een vaartuig: de grootste lengte van een vaartuig, gemeten over alles en naar boven afgerond op hele meters;

vierkante meters ingenomen wateroppervlakte: de ingenomen wateroppervlakte wordt verkregen door vermenigvuldiging van de grootste lengte met de grootste breedte van het vaartuig overeenkomstig de bij het vaartuig behorende, mits in Nederland geldende, meetbrief. Bij het ontbreken van een meetbrief worden de vierkante meters ingenomen wateroppervlakte ambtshalve vastgesteld;

etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren aanvangende om 21.00 uur.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 2.1

  Onder de naam van havengeld worden rechten geheven ter zake van het gebruik of genot met vaartuigen, hoe ook genaamd, van:

  • -

   gemeentelijke havens;

  • -

   havenwerken en haveninrichtingen, kaden, palen en andere ten dienste van de scheepvaart aangelegde gemeentewerken;

  • -

   openbare wateren, die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

 • 2.2

  Onder de naam kadegelden worden rechten geheven ter zake van het gebruik van kaden, het plaatsen, het leggen of opslaan van goederen, materialen of voorwerpen op openbare grond van de gemeente behorende tot de gemeentelijke kade- en havenwerken.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 3.1

  De belastingplichtige als bedoeld in artikel 2.1 is de kapitein, de schipper, de reder, de eigenaar, de gebruiker of de bewoner van het vaartuig.

 • 3.2

  De belastingplichtige als bedoeld in artikel 2.2 is degene die van de in dat artikel genoemde objecten gebruik maakt.

Hoofdstuk II Havengeld

Artikel 4 Maatstaf van heffing havengeld

 • 4.1

  Voor vaartuigen zoals genoemd in artikel 1, indien niet nader aangeduid in deze verordening: de tonnage waterverplaatsing met uitzondering van vaartuigen die containers laden en/of lossen.

 • 4.2

  voor vaartuigen die containers vervoeren en laden of lossen, het aantal te laden en/of te lossen containers.

 • 4.3

  Voor woonschepen: het aantal m² in beslag genomen oppervlakte.

 • 4.4

  Voor pleziervaartuigen: de lengte van het vaartuig.

 • 4.5

  Voor passagiersschepen: de lengte van het vaartuig.

 • 4.6

  Voor rondvaartboten: het aantal keren afmeren van het vaartuig met het kennelijke doel mensen aan boord te nemen dan wel van boord te laten gaan.

 • 4.7

  Voor partyboten: het aantal etmalen dat een tijdelijke ligplaats wordt ingenomen.

  Bij de berekening van de verschuldigde rechten worden onderdelen van tijdvakken en eenheden, waarover de tarieven worden berekend, voor een geheel gerekend.

Artikel 5 Tarieven havengeld

 

 

2018

 

Het havengeld bedraagt ter zake van het gebruik of genot met vaartuigen conform:

 

a.

artikel 4.1:

 

 

per reis, voor een achtereenvolgend tijdvak van ten hoogste 28 dagen, per ton laadvermogen:

€ 0,16

 

met een minimum van

€ 4,28

b.

artikel 4.2:

 

b1.

Per keer dat het vaartuig de haven bezoekt, op basis van het aantal te laden en/of te lossen containers, geldt een tarief per container van 1 TEU (Twenty Foot Equivalent

Unit) ad

€ 1,47

b2.

Per keer dat het vaartuig de haven bezoekt, op basis van het aantal te laden en/of te lossen containers, geldt een tarief per container van 2 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) ad

€ 2,95

 

Zowel voor b1 als voor b2 met een minimum per keer dat het vaartuig de haven

bezoekt van

€33,80

c.

artikel 4.3:

 

 

voor een achtereenvolgend tijdvak van één maand per vierkante meter ingenomen wateroppervlakte:

€ 0,25

 

met een minimum van

€11,77

d.

artikel 4.4:

 

 

per vaartuig met een lengte van ten hoogste 8 meter per achtereenvolgend tijdvak van ten hoogste 14 dagen:

€ 2,94

 

per vaartuig met een lengte van meer dan 8 meter doch ten hoogste 12

meter per achtereenvolgend tijdvak van ten hoogste 14 dagen:

€ 3,62

 

per vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter per achtereenvolgend tijdvak van

ten hoogste 14 dagen:

€ 4,28

 

voor pleziervaartuigen van passanten per strekkende meter van het vaartuig per etmaal:

€ 0,65

 

Het havengeld is telkens opnieuw verschuldigd overeenkomstig vorenstaande tarieven, wanneer gebruik langer duurt dan de in dit artikel vermelde termijnen.

 

e.

Artikel 4.5:

 

 

Voor passagiersschepen met een lengte van maximaal 70 meter per etmaal of gedeelte daarvan:

€97,16

 

Voor passagiersschepen met een lengte van meer dan 70 meter doch ten hoogste 90 meter per etmaal of gedeelte daarvan:

€124,93

 

Voor passagiersschepen met een lengte van meer dan 90 meter doch ten hoogste 110 meter per etmaal of gedeelte daarvan:

€152,68

 

Voor passagiersschepen met een lengte van meer dan 110 meter doch ten hoogste 135 meter per etmaal of gedeelte daarvan:

€187,39

 

Voor een verblijf korter dan 4 uur wordt 60% van het verschuldigde havengeld berekend

 

 

Meermalen gebruik van een passagiersschip binnen één kalenderdag wordt slechts één maal berekend.

 

 

Het reserveren van een afmeerplaats, per individuele reservering per vaartuig

€ 25,70

f.

Artikel 4.6:

 

 

Voor het gebruik maken van de rivier-cruise terminal:

 

 

per keer dat door een rondvaartboot wordt afgemeerd voor het aan boord nemen c.q. van boord laten gaan van mensen

€ 12,85

g.

Artikel 4.7:

 

 

Voor het gebruik maken van de rivier-cruise terminal:

 

 

Voor partyboten per etmaal of gedeelte daarvan:

€ 35,99

h.

Green Award certificaten:

 

 

Voor vaartuigen met een geldig ‘Green Award certificaat’ geldt een korting op de tarieven zoals genoemd onder 5a tot en met 5g van deze tarieventabel; om in aanmerking te komen voor de in dit lid bepaalde korting dient het ‘Green Award certificaat’ door belastingplichtige uiterlijk bij het einde van het belastbare feit, zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening, aan de gemeente aangereikt te worden; De korting voor een ‘Green Award certificaat’ is afhankelijk van de klasse van het certificaat en bedraagt per belastbaar feit:

 

h1.

‘Green Award certificaat’ klasse GOUD

10 %

h2.

‘Green Award certificaat’ klasse ZILVER

7 %

h3.

‘Green Award certificaat’ klasse BRONS

5 %

Artikel 6 Vrijstellingen havengeld

Geen havengeld wordt geheven voor:

 • a.

  vaartuigen, eigendom van de gemeente, vaartuigen bestemd voor de dienst van de gemeente en vaartuigen met ladingen uitsluitend bestemd voor de gemeente of gemeentebedrijven;

 • b.

  vaartuigen, eigendom van of in gebruik bij of ten behoeve van het rijk en / of de provincie en uitsluitend bestemd voor de openbare dienst;

 • c.

  vaartuigen ingericht voor ziekenvervoer en ziekenvakantieverblijf, uitsluitend als zodanig in gebruik;

 • d.

  sleepboten, welke de haven alleen aandoen om vaartuigen te brengen of te halen en onmiddellijk na aankomst weer vertrekken;

 • e.

  lichters of kranen voor zover en zolang deze uitsluitend dienen tot het verlenen van noodzakelijke hulp aan andere vaartuigen;

 • f.

  vaartuigen, welke tengevolge van ijsgang of andere natuurlijke overmacht langer dan

  14 dagen moeten blijven liggen, voor zover de ligtijd de toegestane verblijfsduur overschrijdt;

 • g.

  vaartuigen als bedoeld in artikel 5a en 5c welke op vrijdag na 16.00 uur van één of meer van de in artikel 2 genoemde werken gebruik maken, mits zij deze op de maandag daaraanvolgend vóór 9.00 uur weer hebben verlaten, zonder lading in te nemen of te lossen;

 • h.

  vaartuigen, welke van één van de in artikel 2 genoemde werken geen ander gebruik maken

  dan voor het doen verrichten van belangrijke herstelwerkzaamheden. Herstellingen zullen als belangrijk worden aangemerkt als vitale delen van het vaartuig tijdelijk hun normale functie niet kunnen vervullen en het vaartuig als gevolg daarvan niet bedrijfsklaar (vaar- dan wel los- of laadklaar) kan worden beschouwd;

 • i.

  woonschepen, welke niet meer dan 14 al dan niet achtereenvolgende dagen in het kalenderjaar ligplaats in de gemeente innemen;

 • j.

  roeiboten en bijboten, bij vaartuigen behorende;

 • k.

  vaartuigen als bedoeld in artikel 5d wanneer zij ligplaats innemen in water ten aanzien waarvan het gebruik inclusief het betalen van een vergoeding daarvoor op privaatrechtelijke grondslag, zoals huur, erfpacht, is geregeld.

Hoofdstuk III Kadegeld

Artikel 7 Maatstaf van heffing kadegeld

De maatstaf van heffing, waarnaar het kadegeld wordt geheven, is het aantal m² ingenomen grondoppervlakte en de tijdsduur van het gebruik van de kade.

Artikel 8 Tarieven kadegeld

 

2018

Het kadegeld bedraagt per vierkante meter ingenomen grondoppervlakte, doch met een minimum van 10 m²:

 

voor gebruik gedurende ten hoogste 1 dag:

€ 0,16

voor gebruik gedurende ten hoogste 7 dagen:

€ 0,37

voor gebruik gedurende ten hoogste 30 dagen:

€ 0,75

voor gebruik gedurende ten hoogste 2 jaar:

€ 2,68

Indien het gebruik voortduurt na afloop van de termijn waarvoor de belasting is betaald, wordt opnieuw een kadegeld geheven, overeenkomstig vorenstaande tarieven.

Artikel 9 Vrijstellingen kadegeld

Geen kadegeld wordt geheven voor:

 • a.

  goederen, welke op dezelfde kalenderdag, waarop zij worden opgeslagen, worden ingeladen of weggevoerd;

 • b.

  voor het gebruik van de kade ten behoeve van de opslag van goederen die aan de gemeente toebehoren of bestemd zijn voor werken die voor rekening van de gemeente worden uitgevoerd.

Hoofdstuk IV Nadere regels

Artikel 10 Wijze van heffing, verschuldigdheid en betaling

 • 10.1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet worden de haven- en kadegelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 10.2

  De rechten worden verschuldigd en moeten worden betaald op het tijdstip waarop het in artikel 2 van deze verordening bedoelde gebruik aanvangt of waarop een nieuwe gebruikstermijn een aanvang neemt.

 • 10.3

  Indien de verschuldigde rechten niet op het in het tweede lid genoemde tijdstip kunnen worden voldaan, moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur worden betaald bij de ambtenaar belast met het havenwezen, hetzij door storting of overschrijving op een van de gemeentelijke bank- c.q. girorekeningen.

 • 10.4

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Aangifte

De aangifte dient mondeling plaats te vinden door melding bij het kantoor van de ambtenaar, belast met het havenwezen, binnen 24 uur nadat de verplichting tot betaling is ontstaan.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van haven- en kadegelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 14.1

  De ‘verordening haven- en kadegelden 2017’ van 22 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 14.2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 14.3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 14.4

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘verordening haven- en kadegelden 2018’.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering d.d. 21 december 2017 (Raadsbesluitnummer 2017/074/12).

De griffier,

J. Vervuurt

De voorzitter,

M.J.D. Donders – de Leest