Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het stimuleren van de binnenstad Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het stimuleren van de binnenstad Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)
CiteertitelVerordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerklaring de-mininmissteun

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019artikel 1, 2, 6, 7, 8, bijlage 1

11-12-2018

gmb-2019-1365

2018/007/2
07-03-201809-01-2019nieuwe regeling

22-02-2018

Gemeenteblad 2018, 44259

2018/007/2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het stimuleren van de binnenstad Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)

De raad van de gemeente Roermond,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018,

raadsvoorstelnummer 2018/007/1;

gezien het advies van de commissie Burgers en Samenleving van 30 januari 2018 en de commissie Ruimte van 31 januari 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet:

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • Binnenstad: het gebied binnen de blauwe contour zoals aangeduid op bijlage 1 bij deze verordening;

 • College: het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond;

 • Commerciële functie: detailhandel, horeca en dienstverlening;

 • niet Commerciële functie: wonen, al dan niet gecombineerd met Zorg;

 • Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop), het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 • Dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons en wasserettes;

 • Duurzaam: naar redelijke inschatting twee jaar of langer standhoudend;

 • Exploitant: een natuurlijke of rechtspersoon die met het doel winst te maken een onderneming beheert;

 • Gemeentelijk monument: een door het college of door de raad op basis van de Erfgoedverordening 2017 of diens voorgangers aangewezen beschermd monument;

 • Gevel: een gevel van een pand, gelegen aan de openbare weg en bovendien zichtbaar vanaf de openbare weg en een zijgevel of achtergevel voor zover deze naar het oordeel van het college aansluit aan de openbare weg en bovendien zichtbaar is vanaf de openbare weg;

 • Horeca: het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, dranken of etenswaren voor gebruik ter plaatse, één en ander al dan niet in combinatie met ondersteunende activiteiten of met een vermaaksfunctie, met uitzondering van seksinrichtingen;

 • Huurder: een natuurlijke of rechtspersoon die voor tenminste twee jaar vanaf de aanvraag om subsidie een (detailhandel)pand huurt;

 • Kernwinkelgebied: het gebied zoals in groene kleur aangeduid op bijlage 1 bij deze “Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)”;

 • Kernwinkelgebied met horeca: het gebied zoals in gele kleur aangeduid op bijlage 2 bij deze “Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)

 • Leegstaand: op het moment van de aanvraag feitelijk leegstaand dan wel aantoonbaar binnen 6 maanden na de aanvraag leegkomend;

 • Pand: een gebouwde onroerende zaak, niet zijnde tijdelijke bebouwing;

 • Rijksmonument: onroerende monumenten, die zijn ingeschreven in de ingevolge de Erfgoedwet vastgestelde registers;

 • Transformatiegebied: het gebied binnen de blauwe contour, maar buiten het in groen aangeduide kernwinkelgebied, zoals weergegeven op bijlage 1 bij deze verordening;

 • Verklaring omtrent de-minimissteun: de in bijlage 3 van deze verordening opgenomen verklaring;

 • Verordening: Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad);

 • Vierkante meters: het aantal vierkante meters gerekend naar bruto vloer oppervlak;

 • Voltooiing van de werkzaamheden: na oplevering van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend of – indien geen oplevering plaatsvindt – het moment van ingebruikname van het pand dat bij de subsidieverlening is betrokken;

 • Zorg : woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor ouderen en mensen met beperkingen.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2 Subsidieplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het toekennen van subsidies voor gevelverbetering op grond van artikel 5 bedraagt voor de periode vanaf inwerkingtreding van deze verordening tot 1 januari 2020 € 190.000.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het toekennen van subsidies voor transformatie en duurzame invulling op grond van artikel 6 tot en met 7 bedraagt voor de periode vanaf inwerkingtreding van deze verordening tot 1 januari 2020 € 350.000.

 • 3.

  Het College kan de hoogte van de subsidieplafonds genoemd in het eerste en tweede lid wijzigen, met dien verstande dat deze gezamenlijk niet meer bedragen dan € 540.000.

Artikel 3 Bevoegdheden van het College

 • 1.

  Het College is bevoegd besluiten te nemen tot verlening en vaststelling van subsidies. Het college kan aan het verlenen van subsidies voorwaarden verbinden. Het college kan bij het verlenen van subsidies eveneens verplichtingen opleggen.

 • 2.

  Het College is bevoegd besluiten te nemen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een verleende subsidie.

 • 3.

  Het college is bevoegd voorschotten op de verleende subsidie te verstrekken.

Artikel 4 Algemene bepalingen

 • 1.

  De aanvrager dient medewerking te verlenen aan onderzoeken die het College in het kader van de subsidieverlening nodig acht.

 • 2.

  De te subsidiëren werkzaamheden dienen sober doch doelmatig van aard te zijn.

 • 3.

  Wanneer op grond van deze verordening een subsidie wordt verleend van meer dan € 50.000 is de aanvrager verplicht bij het verzoek om vaststelling van de subsidie een controleverklaring in te dienen van een daartoe bevoegde accountant.

 • 4.

  Van werkzaamheden welke niet door een bij een Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf worden uitgevoerd, komen uitsluitend de materiaalkosten voor subsidiëring in aanmerking.

 • 5.

  Mocht in het kader van deze subsidieregeling sprake zijn van een belaste prestatie in het kader van de Omzetbelasting, dan wordt geacht het verleende of vastgestelde subsidiebedrag daarin te voorzien.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIESOORTEN

Artikel 5 Gevelverbetering

 • 1.

  Aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een pand in de binnenstad kan subsidie worden verleend.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend ter tegemoetkoming in de begrote kosten van maatregelen ter verbetering van de architectonische structuur van een gevel met als doel het bereiken van een harmonische inpassing in het historische beeld van het beschermde stadsgezicht. Dit bijvoorbeeld door het verwijderen c.q. wijzigen van storende of historisch niet waardevolle luifels of het herstellen of reconstrueren van historisch waardevolle details in de gevel. Onder gevelverbetering wordt niet verstaan het verrichten van achterstallig onderhoud.

 • 3.

  Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten van materialen en loon voor zover noodzakelijk voor een gevelverbetering verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Onder deze kosten worden tevens gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering voor zover het de directiekosten, bestaande uit kosten voor uitvoeringstekeningen en toezicht, kosten voor de constructeur en constructietekeningen en BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend, betreffen.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde subsidie bedraagt 65% van de subsidiabele kosten en een maximum van € 30.000.

 • 5.

  In een subsidieaanvraag dient minimaal het volgende te worden vermeld:

  • a.

   het adres van het (de) betrokken pand(en);

  • b.

   de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager en een eventuele contactpersoon;

  • c.

   een werkomschrijving van de maatregelen voor gevelverbetering (bestek of technische omschrijving);

  • d.

   gevelaanzichten op schaal die de bestaande én de nieuwe situatie van het (de) te verbeteren pand(en) weergeven (schaal 1:100);

  • e.

   de gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren;

  • f.

   de geschatte begin- en einddatum van de werkzaamheden;

  • g.

   een begroting, uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon, directiekosten (uitvoeringstekeningen en toezicht), kosten constructeur / constructietekeningen, BTW en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De in de kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de onder c bedoelde omschrijving genoemde maatregelen;

  • h.

   het bank- of gironummer waarop de eventuele subsidie overgemaakt kan worden;

  • i.

   een verklaring omtrent de-minimissteun, indien de aanvrager een onderneming is naar Europees recht;

  • j.

   een verklaring van de eigenaar en de huurder van het betreffende pand, dat deze akkoord gaat / gaan met een eventuele aanwijzing van het betreffende pand tot gemeentelijk monument op basis van de Erfgoedverordening 2017;

  • k.

   de ondertekening.

Artikel 6 Stimulering transformatie in de binnenstad, buiten het kernwinkelgebied en op de verdiepingen binnen het kernwinkelgebied

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan de eigenaar van een pand met een commerciële functie:

  • a.

   in het transformatiegebied, of

  • b.

   op de verdieping in het kernwinkelgebied, waarbij die verdieping met ingang van 1 oktober 2016 als zodanig in gebruik is of voorafgaand aan die periode leegstond en daarvoor commercieel in gebruik was.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend ter tegemoetkoming in de begrote kosten van het transformeren van die commerciële functie naar een niet commerciële functie.

 • 3.

  Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten van materialen en loon voor zover noodzakelijk voor verbouwing en herinrichting van een pand met een commerciële functie in het transformatiegebied, naar een niet commerciële functie, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Onder deze kosten worden tevens gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering voor zover het de directiekosten, bestaande uit kosten voor uitvoeringstekeningen en toezicht, kosten voor de constructeur en constructietekeningen en BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend, betreffen.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en een maximum van € 50.000.

 • 5.

  Een subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend verleend wanneer:

  • a.

   de woonfunctie aantoonbaar is gericht op ten minste één van de volgende doelgroepen: senioren, jongeren, zorg, dan wel ten behoeve van woon- werklocaties;

  • b.

   aantoonbaar is dat met de beoogde invulling in een duurzame invulling wordt voorzien;

  • c.

   bij een bestaande winkelpui, de gevel wordt aangepast aan de toekomstige functie, waardoor de oude winkelpui verdwijnt (hiervoor kan subsidie worden verleend op grond van artikel 2 van deze verordening).

 • 6.

  In een subsidieaanvraag dient minimaal het volgende te worden vermeld:

  • a.

   het adres van het (de) betrokken pand(en);

  • b.

   de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager en een eventuele contactpersoon;

  • c.

   een omschrijving van de huidige en toekomstige functie, waarbij in ieder geval wordt vermeld 1) de aard van de functie, 2) het aantal vierkante meters commerciële ruimte of het aantal eenheden wonen, 3) de doelgroep waarop de toekomstige functie is gericht;

  • d.

   een schriftelijke argumentatie waaruit blijkt dat de nieuwe invulling van het (de) betreffende pand(en) duurzaam is;

  • e.

   een werkomschrijving van de maatregelen voor transformatie (bestek of technische omschrijving);

  • f.

   tekeningen op schaal die de bestaande én de nieuwe situatie van het (de) te transformeren pand(en) weergeven (schaal 1:100);

  • g.

   de gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren;

  • h.

   de geschatte begin- en einddatum van de werkzaamheden;

  • i.

   een begroting, uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon, directiekosten (uitvoeringstekeningen en toezicht), kosten constructeur / constructietekeningen, BTW en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De in de kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de onder e bedoelde omschrijving genoemde maatregelen.

  • j.

   het bank- of gironummer waarop de eventuele subsidie overgemaakt kan worden;

  • k.

   een verklaring omtrent de-minimissteun, indien de aanvrager een onderneming is naar Europees recht;

  • l.

   de ondertekening.

Artikel 7 Stimulering duurzame invulling detailhandel en horeca in het kernwinkelgebied

 • 1.

  Aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of huurder is van een leegstaand pand in het “kernwinkelgebied met horeca” kan subsidie worden verleend.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend ter tegemoetkoming in de begrote kosten van het realiseren van een duurzame invulling van een detailhandels- of horecafunctie in het “kernwinkelgebied met horeca".

 • 3.

  Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten van materialen en loon voor zover noodzakelijk voor verbouwing en herinrichting van een leegstaand pand in het “kernwinkelgebied met horeca” ten behoeve van detailhandel of horeca, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en een maximum van € 15.000.

 • 5.

  Een subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend verleend:

  • a.

   wanneer aantoonbaar is dat met de beoogde invulling gedurende ten minste twee jaar in een duurzame invulling van een detailhandels- of horecafunctie wordt voorzien;

  • b.

   aan de (toekomstig) eigenaar óf huurder;

  • c.

   wanneer de gevel is of wordt aangepast aan de toekomstige functie en kwalitatief wordt verbeterd, waardoor het pand zijn detailhandels- of horecauitstraling behoudt of (terug) krijgt (hiervoor kan subsidie worden verleend op grond van artikel 2 van deze verordening).

 • 6.

  In een subsidieaanvraag dient minimaal het volgende te worden vermeld:

  • a.

   het adres van het (de) betrokken pand(en);

  • b.

   de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager en een eventuele contactpersoon;

  • c.

   een omschrijving van de huidige en toekomstige functie, waarbij in ieder geval wordt vermeld 1) de aard van de functie, 2) het aantal vierkante meters commerciële ruimte of het aantal eenheden wonen;

  • d.

   een schriftelijke argumentatie waaruit blijkt dat de nieuwe invulling van het (de) betreffende pand(en) duurzaam is;

  • e.

   een werkomschrijving van de maatregelen voor duurzame invulling (bestek of technische omschrijving);

  • f.

   tekeningen op schaal die de bestaande én de nieuwe situatie van het (de) duurzaam in te vullen pand(en) weergeven (schaal 1:100);

  • g.

   de gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren;

  • h.

   de geschatte begin- en einddatum van de werkzaamheden;

  • i.

   een begroting, uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De in de kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de onder e bedoelde omschrijving genoemde maatregelen;

  • j.

   het bank- of gironummer waarop de eventuele subsidie overgemaakt kan worden;

  • k.

   een verklaring omtrent de-minimissteun, indien de aanvrager een onderneming is naar Europees recht;

  • l.

   de ondertekening.

Artikel 8 Stimulering verplaatsing detailhandelsruimte vanuit de binnenstad naar het kernwinkelgebied

[vervallen]

HOOFDSTUK 4 SUBSIDIEBEOORDELING, -VERLENING EN -VASTSTELLING

Artikel 9 Beoordelingsprocedure

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Het College handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Voor de bepaling van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen is de datum waarop de aanvraag ontvankelijk is, bepalend.

 • 4.

  Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

 • 5.

  Het College kan het besluit zoals bedoeld in het vierde lid eenmaal met zes weken verdagen.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vierde of vijfde lid bedoelde termijn kan niet worden afgeleid dat de aanvraag is of zal worden gehonoreerd.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1.

  In de beschikking tot het verlenen van subsidie worden in ieder geval de volgende verplichtingen opgenomen:

  • a.

   met de gesubsidieerde werkzaamheden dient binnen een door het College te bepalen termijn na de subsidieverlening te worden gestart;

  • b.

   de gesubsidieerde werkzaamheden dienen binnen een door het College te bepalen termijn na de subsidieverlening te worden voltooid, doch uiterlijk voor 1 juli 2020.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie wanneer:

  • a.

   op grond van deze verordening reeds eerder een subsidie voor de aangevraagde activiteiten is verleend;

  • b.

   de te subsidiëren kosten naar oordeel van het College niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c.

   met de te subsidiëren werkzaamheden is begonnen voordat het college heeft beslist omtrent de aanvraag tot subsidieverlening;

  • d.

   het kosten van werkzaamheden betreft welke op grond van een verzekering of op enige andere wijze worden gedekt;

  • e.

   voor de werkzaamheden de vergunning, bedoeld in artikel 7 van de Erfgoedverordening 2017 of in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noodzakelijk is, doch niet is verleend;

  • f.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;

  • g.

   – in geval van een subsidieaanvraag voor een pand dat geen rijks- of gemeentelijke monumentale status heeft voor gevelverbetering als bedoeld in artikel 5, – het betreffende pand naar inzicht van het college niet voldoet aan de in de Erfgoedverordening 2017 gestelde eisen voor aanwijzing tot gemeentelijk monument.

Artikel 12 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  Binnen twee maanden na de voltooiing van de gesubsidieerde werkzaamheden wordt de aanvraag tot subsidievaststelling ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden de volgende documenten gevoegd:

  • a.

   een proces-verbaal van oplevering van de gesubsidieerde werkzaamheden. Dit proces-verbaal dient te zijn ondertekend door zowel het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd als door de aanvrager;

  • b.

   kopieën van facturen welke eenduidig herleid kunnen worden naar de begroting op basis waarvan de subsidie is verleend.

Artikel 13 Subsidievaststelling en uitbetaling

 • 1.

  Het College beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2.

  Het College kan het besluit zoals bedoeld in het eerste lid eenmaal met zes weken verdagen.

 • 3.

  Indien de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan in de subsidieaanvraag begroot, wordt de subsidie naar rato lager vastgesteld.

 • 4.

  Binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie zal het subsidiebedrag worden overgemaakt op rekening van de aanvrager.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Ontheffing, hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing kan het College afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)”.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering d.d. 22 februari 2018 (Raadsbesluitnummer 2018/007/2).

De griffier,

J. Vervuurt

De voorzitter,

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1 Situatietekening

Bijlage 2 Situatietekening horecacluster incl kernwinkelgebied

 

Bijlage 3 Verklaring omtrent de-minimissteun

Verklaring de-minimis bij subsidieverordeningen