Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Verordening werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 83 lid 1, 107 t/m 107e, 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201001-01-2020nieuwe regeling

15-12-2010

Gemeenteblad 2010/82, Roosendaalse Bode 29 december 2010

AO/2010-78

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie

 

De raad van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet

en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gezien het advies van het Presidium d.d. 3 november 2010;

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen de verordening werkgeverscommissie   

 

Hoofdstuk 1: de werkgeverscommissie

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en  twee andere leden uit de raad  (bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie waarom zou je dat er inzetten als je de eerste keer al afwijkt.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

 • b.

  indien het lid aftreedt als lid van de raad;

 • c.

  indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen..

 • 4.

  De vaststelling van regelingen (algemeen bindende voorschriften) is voorbehouden aan bij de raad, de te nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier en de nog vast te stellen organisatieverordening.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als adviseur of informant.

 

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan;

 • e.

  het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • f.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

 

 

Hoofdstuk 2 De Vergaderingen

  

Artikel 5 Besluitvorming

 • a.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • b.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De concept-besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • a.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld  in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • b.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • c.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie’.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2010.

 

 

De griffier,                                                       De voorzitter,

 

 

E.M.J. van Straaten-Noyons                               W.H. Huijbregts-Schiedon