Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Noord en het gebied Kralingen-Crooswijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Noord en het gebied Kralingen-Crooswijk
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Noord en het gebied Kralingen-Crooswijk
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied van de gebieden Noord en Kralingen-Crooswijk geldt van 1 april 2019 tot 30 september 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151b van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/CVDR373493/CVDR373493_4.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201901-04-201930-09-2019Nieuwe regeling

29-03-2019

gmb-2019-82460

Rotterdams GBL nummer: 2019, nummer 35

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Noord en het gebied Kralingen-Crooswijk

De Burgemeester van Rotterdam,

 

gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de Politiechef van de Eenheid Rotterdam van 28 februari 2019 met kenmerk PR7.000934;

 

na beraadslaging in driehoeksverband met de Hoofdofficier van Justitie en de Politiechef van de Eenheid Rotterdam;

 

overwegende:

 • -

  dat bovengenoemde voorstellen ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebied’ van de Politiechef feiten en omstandigheden beschrijven waaruit blijkt dat in de wijken Oude Noorden en Agniesebuurt in gebied Noord en de wijken Nieuw-Crooswijk, Oud-Crooswijk, Rubroek en Kralingen-West in gebied Kralingen-Crooswijk sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  dat hij de beweegredenen die staan beschreven in bovengenoemde voorstellen aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de Politiechef tot de zijne maakt;

 • -

  dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

 • -

  dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 • -

  dat het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in de bewuste gebieden de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel moeten zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen, onvoldoende effect sorteren;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat het aanwijzen van deze gebieden als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • -

  dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van deze gebieden voor een periode van zes maanden noodzakelijk zal zijn om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van (vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 en artikel 151b van de Gemeentewet;

besluit:

het gebied Noord, dat omvat de wijken Oude Noorden en Agniesebuurt en het gebied Kralingen-Crooswijk, dat omvat de wijken Nieuw-Crooswijk, Oud-Crooswijk, Rubroek en Kralingen-West en wordt begrensd door de straten Bergweg (inclusief Eudokiaplein), Bergwegbrug, Bergweg, Ceintuurbaan, De Rotte (water), A20 tot t.h.v. Dirk van Prooijesingel, Rolf Hartkoornweg, Boezembocht, Boezemlaan, Kralingse Plaslaan, Mecklenburglaan, Oude Dijk, Lambertusstraat, Oostzeedijk Beneden, Oostplein, Goudsesingel, Pompenburg, Spoorbaan, Schiekade en de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het OV daaronder begrepen, voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing;

 

aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.

 

De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied van de gebieden Noord en Kralingen-Crooswijk geldt van 1 april 2019 tot 30 september 2019.

Aldus vastgesteld door de Burgemeester op 29 maart 2019.

De Burgemeester,

ing. A.Aboutaleb

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester van Rotterdam,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Kijkt u ook op de website www.rechtspraak.nl op de pagina van de voorlopige voorziening.

Dit gemeenteblad 2019, nummer 35, is uitgegeven op 1 april 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)