Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Telecommunicatieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening
CiteertitelTelecommunicatieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Telecommunicatiewet, art 5.2, lid 4
 2. Gemeentewet, art 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-1999nieuwe regeling

29-06-1999

Gemeentelijk informatieblad “In de Roos”9-7-1999

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening

De raad der gemeente Rozendaal

gelezen het voorstel van liet college van burgemeester en wethouders d.d. IS juni 999, nr.; 99-4-9;

gelet op artikel 5.2, vierde lid van de Telecomnuinieatjewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

Vast te stellen de volgende Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van Telecommunicatiekabels

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar telecommunicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder g van de wet;

 • c.

  omroepnetwerk: omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1 onder o van de wet;

 • d.

  kabels: kabels als genoemd in artikel 1.1. onder r van de wet;

 • e.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren als genoemd in artikel 1.1 onder s van de wet;

 • f.

  aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

 • g.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

 • h.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid van de wet;

 • i.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal:

 • j.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.2., derde lid, aanhef onder a van de wet;

 • k.

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2. derde lid, aanhef en onder b van de wet.

Artikel 2. Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3. Melding werkzaamheden

 • 1.

  Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  • b.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

  • c.

   Naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  • d.

   een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • e.

   welke belangstellenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • ·

    een opgave van het gewenste tracé;

   • ·

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • ·

    een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • ·

    de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

   • ·

    de lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • ·

    de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • ·

    het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   • ·

    naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die is (zijn) belast met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  • c.

   de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  • c

   het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  • e.

   het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • f.

   de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • g.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • h.

   de bescherming van groenvoorzieningen.

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die zijn gesteld bij de voorschrifien en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

Artikel 5. Zakeliik karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6. Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden,

Artikel 7. Overgangsbepaling

 • 1.

  De aanwezigheid van kabels en kabelnetwerken in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk IV van de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening te worden gemeld bij het college via het meldingsformulier als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet met de melding is ingestemd, is daarop deze verordening van toepassing.

Artikel 8. lnwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Telecommunicatieverordening gemeente Rozendaal 1999”.

Aldus vastgesteld door de raad van Rozendaal in zijn openbare vergadering d.d. 29 juni 1999

De secretaris a.i.

Mr. H.Haan

De voorzitter

J.Mandema-Eekhof