Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening verstrekkingen basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verstrekkingen basisregistratie personen
CiteertitelVerordening basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art 3.8 en 3.9
 2. Wet besacherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-201406-01-2014Nieuwe regeling

01-07-2014

Gemeenteblad 2014-05

ys2014-002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verstrekkingen basisregistratie personen

 

 

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2014, nr. ys2014-002;

Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen alsmede de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening verstrekkingen basisregistratie personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Rozendaal.

 

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene van de gemeente Rozendaal en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Rozendaal was, gegevens uit de basisregistratie verschaffen aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Rozendaal gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking, als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

   

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisadministratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

   

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Op deze datum vervalt de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 20 september 2011.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening basisregistratie personen gemeente Rozendaal.

   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 1 juli 2014,

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp