Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art 8b
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet, art 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Gewijzigde regeling

28-10-2014

Gemeenteblad 2014-15 d.d. 7-11-2014

MJ-14-38

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014, nummer MJ-14-38;

Gelet op artikel 8b van de Participatiewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 212 van de Gemeentewet;;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening handhaving Participatiewet,IOAW en IOAZ gemeente Rozendaal

RAADSBESLUIT

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   IOAW: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • b.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal.

    

   Artikel 2 Handhavingsbeleid

   Het college biedt een Meerjarenbeleidsplan aan de raad aan, waarin maatregelen staan opgenomen gericht voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

    

   Artikel 3 Doelstelling

   Beoogd wordt dat alleen diegenen die daadwerkelijk recht op een uitkering hebben, een uitkering ontvangen die in overeenstemming is met de Participatiewet, IOAW of IOAZ. De subdoelstellingen daarbij zijn: 

   • -

    vergroten spontane naleving van aan bijstand verbonden verplichtingen;

   • -

    vroegtijdige detectie;

   • -

    het optimaliseren van handhavingmiddelen;

   • -

    daadwerkelijk sanctioneren.

     

   Artikel 4 Afstemming van de uitkering

   Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, verlaagt het college de bijstand conform hetgeen hierover bepaald is in de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen bijstand.

    

   Artikel 5 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

   Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 4 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de bijstand op grond van artikel 4 te verlagen en de ten onrechte ontvangen bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt ten tijde van de aangifte geldende uitgangspunten.

    

   Artikel 6 Inwerkingtreding verordening

   Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van de verordening handhaving WWB, IOAW en IOAZ, vastgesteld d.d. 21 september 2010.

    

   Artikel 7 Citeertitel

   Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rozendaal.

    

   Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rozendaal in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2014

   De griffier, De voorzitter,

   K.M.Schaap Drs.J.H.Klein Molekamp