Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Rozendaal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Rozendaal 2014
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 95, 96, lid 1 en 2, 97 en 147
 2. Rechtspositiebesluit wethouders, 22, lid 1, 23, lid 1 en 27a, lid 5
 3. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art 4, 7a, lid 4, 13, lid 2 en 14, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201401-07-2014Gewijzigde regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014-26

wp14-47

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Rozendaal 2014

 

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2014, nr. wp14-47;Gelet op de artikelen 95,96, lid 1 en 2, 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, lid 1, 23, lid 1 en27a, lid 5 van het Rechtspositiebesluit wethouders en de artikelen 4, 7a, lid 4, 13, lid 2 en 14, lid 1 vanhet Rechtspositiebesluit raads - en commissieleden;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de navolgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Rozendaal 2014

 

 

HoofdstukIAlgemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

ln deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissie: de vaste commissie van advies van de gemeente Rozendaal

 • -

  commissielid: lid van de commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden

Aan een lid van de raad wordt een vergoeding voor de werkzaamheden en een onkostenvergoeding toegekend als bedoeld in artikel 2 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een

commissie toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde

bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

1.Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in

verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing

van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel

c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

b.voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a

en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

3.De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden

overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis

1.De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming

verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente

wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

2.De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6 Scholing

1.Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de

gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag

in bij de griffier.

2.De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een

kostenspecificatie.

3.Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of

door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de

gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.

4.De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de

maximale vergoeding.

5.Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend

komen niet voor vergoeding in aanmerking.

6.In voorkomende gevallen beslist het presidium.

Artikel 7 Computer en internetverbinding

Raads- of commissieleden aan wie op verzoek een computer, bijbehorende apparatuur en software in

bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de

gemeente.

Artikel 8 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in

artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in

artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 9 Zakelijke reiskosten

1.Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijÍkosten voor reizen gemaakt

voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling

rechtspositie wethouders.

2.De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd

worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 10 Buitenlandse dienstreis

1.Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in

redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

2.Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een

Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan

deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 11 Computer en internetverbinding

De wethouder aan wie op verzoek een computer, bijbehorende apparafuur en software in bruikleen

ter beschikking wordt gesteld, tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 12 Communicatieapparatuur

De wethouder aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekent

hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 13 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in

artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in

artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

Artikel 14 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van

het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks

of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling

rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 15 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

1.Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeven van het vergoeden van kosten

zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

2.Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de

wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen

en te ondertekenen.

3.Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen

in deze verordening.

4.Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de

gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 16 Declaratie van vooruit betaalde kosten

1.De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van

reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college

vastgesteld formulier.

2.Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit

ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de

wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris,

of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Hoofdstuk V Overgangsbepalingen

Artikel 17 Brutering vergoedingen

AIs de gemeente toepassing geeft aan artikel 39c van de Wet op de Loonbelasting 1964 zijn de

artikelen 8 en 13 niet van toepassing en worden artikel 16 van het Rechtspositiebesluit raads- en

commissieleden en artikel 29b van het Rechtspositiebesluit wethouders toegepast.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden d.d. 22 september 2009 wordt

ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en

commissieleden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 16 december 2014

de griffier de voorzitter

K.M. Schaap drs. J.H. K1ein Molekamp