Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels kostendelersnorm gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kostendelersnorm gemeente Rozendaal
CiteertitelBeleidsregels kostendelersnorm gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art 22a lid 4 onder b, c en d, lid 5, art 27 en 28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015-03

MJ15-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

gelet op artikel 22a, lid 4 onder b, c,en d, lid 5, artikel 27 en artikel 28 van de Participatiewet

overwegende:

nadere regels te stellen over criteria die gelden ten aanzien van de hoogte van commerciële prijs voor kamerhuurder, onderverhuur, kostgangerschap; de eventuele vaststelling van verlaging bij onderverhuur, verhuur of kostgeverschap, verlaging op grond van woonsituatie en bij schoolverlaters, alsmede de voorwaarden die daarbij gelden,

besluiten:

Vast te stellen de navolgende:

 

Beleidsregels kostendelersnorm gemeente Rozendaal

Artikel 1 Begripsbepaling

Alle bepalingen genoemd in deze beleidsregels hebben dezelfde betekenis als genoemd in de Participatiewet of in de Algemene wet bestuursrecht tenzij anders aangegeven.

Onder de norm voor gehuwden wordt verstaan de norm zoals deze in artikel 20 lid 1 onder b en c en in artikel 20, lid 2 en onder artikel 21 onder b van de Participatiewet is genoemd.

Artikel 2 Commerciële prijs kamerhuur en kamerverhuur

Het college verstaat onder commerciële prijs van kamerhuur of onderverhuur een prijs vanaf € 300,- per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer zoals dit door het CBS wordt gepubliceerd.

De prijs genoemd in lid 1 is met inbegrip van kosten van gas, water en licht.

Artikel 3 Commerciële prijs kostgangerschap

Het college verstaat onder commerciële prijs van kostgangerschap een prijs vanaf € 500,- per maand.

Het in lid 1 genoemde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer zoals dit door het CBS wordt gepubliceerd.

Artikel 4 Verlaging wegens onderhuur, verhuur of kostgeverschap

Indien sprake is van het hebben van één kostganger en/of het verhuren van één kamer en/of het onderverhuren aan één persoon wordt per kostganger, verhuurder of onderverhuur een verlaging toegepast van 10 % van de norm voor gehuwden .

Indien sprake is van het hebben van twee kostgangers en/of van het verhuren van twee kamers en/of het onderverhuren aan twee personen, wordt een verlaging toegepast van 20 % van de norm voor gehuwden.

Indien sprake is van meer dan twee kostgangers of meer dan twee kamers worden verhuurd of aan meer dan 2 personen onderverhuur plaatsvindt, dan wordt geen inkomstenkorting toegepast op de uitkering op grond van de Participatiewet maar wordt belanghebbende aangemerkt als zelfstandige op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004.

Artikel 5 Verlaging wegens woonsituatie

Indien sprake is van lagere algemene bestaanskosten dan waarin de norm voorziet als gevolg van zijn woonsituatie, waaronder begrepen het niet aanhouden van een woning, als bedoeld in artikel 27 van de Participatiewet, wordt een verlaging toegepast van 20 % van de norm voor gehuwden.

Artikel 6 Verlaging bij schoolverlaters

Het college ziet af van de mogelijkheid de norm te verlagen bij schoolverlaters als bedoeld in artikel 28 van de Participatiewet.

Artikel 7 Eisen aan te overleggen schriftelijke overeenkomst

 • 1.

  Een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 22a, lid 4 en 5 van de Participatiewet wordt als zodanig slechts aangemerkt indien de overeenkomst de volgende onderdelen bevatten:

  • -

   Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van beide partijen;

  • -

   aanduiding van de ruimte;

  • -

   de ingangsdatum;

  • -

   het overeengekomen bedrag;

  • -

   de wijze van betaling;

  • -

   de samenstelling van het overeengekomen bedrag;

  • -

   de looptijd van de overeenkomst;

  • -

   jaarlijkse indexering, huurverhoging.

 • 2.

  Onverminderd de onderdelen van de overeenkomst genoemd in lid 1 geldt in het geval van kostgangers aanvullend:

  • -

   dat in de overeenkomst dient te zijn opgenomen welke diensten in de overeenkomst zijn begrepen;

  • -

   dat in de overeenkomst dient te zijn opgenomen welke ruimten de kostganger mag gebruiken.

Artikel 8 Eisen aan overleggen van bewijzen van betaling commerciële prijs

Alleen indien is voldaan aan de volgende vereisten acht het college voldaan aan het vereiste van een deugdelijk bewijs van betaling, als bedoeld in artikel 22a, lid 4 en 5 van de Participatiewet, van de overeengekomen commerciële prijs: a. een kopie van het dagafschrift van betaling via bankrekening indien betaling via bank geschiedt;

 • b.

  een kwitantie voorzien van handtekening van betaling bij contante betaling of;

 • c.

  een schriftelijke overeenkomst waarbij zowel huur als verhuurder; onderhuur en onderverhuurder; kostganger en kostgever deze hebben ondertekend waaruit de datum van betaling is opgenomen en de aanduiding dat de betaling contant is geweest.

Artikel 9 Overgangsrecht

In het geval sprake is van een kostgever, onderverhuurder of verhuurder die op 31 december 2014 bijstand ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand, geldt de werking van artikel 4 niet eerder dan per 1 juli 2015.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

Artikel 11 Citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels kostendelersnorm gemeente Rozendaal.

 

Rozendaal d.d. 27 januari 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester

W.G. Pieterse- Pook Drs. J.H. Klein Molekamp