Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening Gelrepas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gelrepas
CiteertitelVerordening Gelrepas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201501-01-201521-09-2018gewijzigde regeling

28-04-2015

Gemeenteblad 2015-08, 1-5-2015

MJ-15-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gelrepas

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015, nummer MJ 15-14

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

RAADSBESLUIT

BESLUIT

Vast te stellen, de navolgende verordening, in werking tredend per 1 januari 2015, onder intrekking van de voorafgaande verordening Gelrepas, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 februari 2013.

 

VERORDENING GELREPAS

 

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1 Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

2 In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet : Participatiewet;

 • b.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

  c. Gelrepas : een persoonsgebonden pas die recht geeft op bepaalde voorzieningen;

  d. adres : adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 Verstrekking

Het college verstrekt op aanvraag de Gelrepas aan degene die deel uitmaakt van de kring van rechthebbenden als bedoeld in artikel 4 en voldoet aan de in artikel 5 opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 De Gelrepas

 • 1

  Het college stelt jaarlijks vast welke voorzieningen voor de houder van de Gelrepas beschikbaar zijn.

 • 2

  De Gelrepas wordt kosteloos verstrekt. Bij verlies of diefstal van de Gelrepas kan de rechthebbende éénmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor een duplicaat.

Artikel 4 Kring van rechthebbenden

Tot de kring van rechthebbenden behoort de Nederlander, dan wel de op basis van artikel 11 van de wet met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling, van 18 jaar of ouder die een adres binnen de gemeente Rozendaal heeft.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1

  Wil de belanghebbende die behoort tot de kring van rechthebbenden in aanmerking komen voor de Gelrepas, dan dient het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger te zijn dan:

  • a.

   120% van de toepasselijke gehuwdennorm voor gehuwden;

  • b.

   108% van de toepasselijke gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   84% van de toepasselijke gehuwdennorm voor een alleenstaande.

 • 2

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid dient het vermogen van belanghebbende op de datum aanvraag lager of gelijk te zijn aan de voor hem van toepassing zijnde vermogensgrens als bedoeld in artikel 34, lid 3 van de wet, respectievelijk sub a, b en c.

 • 3

  Kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders in een minnelijke of wettelijke schuldsanering zitten, komen ongeachte de hoogte van het gezinsinkomen in aanmerking voor de Gelrepas.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1

  De GelrePas dient schriftelijk te worden aangevraagd door middel van een door het college vast te stellen aanvraagformulier en onder bijvoeging van de in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid kan het college bij nadere regels voor bepaalde groepen, van wie bij eerdere aanvraag is vastgesteld dat zij tot de kring van rechthebbenden behoren, ambtshalve een aanvraag innemen.

Artikel 7 Verstrekking

De Gelrepas wordt verstrekt, nadat het recht is vastgesteld en heeft betrekking op:

a.het lopende kalenderjaar, indien de aanvraag vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar isingediend;

b.het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar, indien de aanvraag op of na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende kalenderjaar is ingediend;

c.het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan, indien de aanvraagop of na 1 december van het lopende kalenderjaar is ingediend.

Artikel 8 Beëindiging

Indien bij onderzoek blijkt dat de belanghebbende niet meer tot de kring van rechthebbenden behoort dan wel niet meer aan de voorwaarden van artikel 5 voldoet, wordt de Gelrepas ingetrokken.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien de belangen die zijn gediend met toepassing van deze verordening niet opwegen tegen de zwaarwegende belangen die afwijking van deze verordening in een individueel en specifiek geval wenselijk maken.

 

Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met

1 januari 2015.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gelrepas.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 28 april 2015

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp