Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal
CiteertitelRe-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art 8a, lid 1 aanhef en a, c, d, e en lid b
 2. Participatiewet, art 10b, lid 5 en 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2017gewijzigde regeling

12-09-2017

Gemeenteblad 2017-03, 22-9-2017

MJ-17-34

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

 

 

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2017, nummer MJ-17-34;

 

Gelet op:

 

de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vijfde lid en zevende lid, van de Participatiewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen, de navolgende:

 

Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet;

 • b.

  mantelzorg: langdurige zorg die wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie, de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden;

 • c.

  wet: Participatiewet;

 • d.

  korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is mogelijk op eigen kracht of met de inzet van light-instrumenten;

 • e.

  grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidmarkt is niet mogelijk zonder hulp en inzet van duurdere instrumenten.

   

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

 

Artikel 2 Evenwichtige verdeling en financiering

 • 1.

  Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruikmaakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken worden in ieder geval verstaan:

  • a.

   de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar; en

  • b.

   de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

 • 2.

  Het college biedt aan de gemeenteraad een meerjarenbeleidsplan ter besluitvorming aan, waarin beleidsprioriteiten worden aangegeven, alsmede de financiering.

 • 3.

  Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid van het beleid. Dit verslag wordt vormgegeven conform het verslag als bedoeld in artikel 77 van de wet. Het verslag bevat in ieder geval het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

   

Hoofdstuk 3 Voorzieningen

 

Artikel 3 Algemene bepalingen over voorzieningen

 • 1.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening nadere regels vast waarin wordt vastgelegd welke voorzieningen, waaronder ondersteunende voorzieningen, het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 • 2.

  Het college kan een voorziening beëindigen als:

 • a.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;

 • b.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

 • c.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de wet;

 • d.

  naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

 • e.

  de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruikmaakt van de voorziening;

 • f.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruikmaakt van de aangeboden voorziening;

 • g.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

   

Artikel 4 Scholing

 • 1.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.

 • 2.

  Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • a.

  De scholing moet leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt;

 • b.

  de scholing moet aansluiten bij de krachten of bekwaamheden van de persoon;

 • c.

  de scholing moet leiden tot een certificaat of een arbeidsovereenkomst;

 • d.

  de scholing die ingezet wordt beslaat in de regel maximaal een periode van twee jaar.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de wet.

   

Artikel 5 Participatieplaats

 • 1.

  Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand, overeenkomstig artikel 10a van de wet, onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

 • 2.

  Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten.

 • 3.

  De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 750,00 per zes maanden, mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

 • 4.

  Overeenkomstig artikel 10a, vijfde lid, van de wet biedt het college aan degene die op grond van dit artikel additionele werkzaamheden verricht, en die niet beschikt over een startkwalificatie, na een periode van zes maanden na aanvang van die werkzaamheden een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan in de vorm van scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert. Tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de belanghebbende te boven gaat. Geen scholing of opleiding wordt aangeboden indien scholing of opleiding naar het oordeel van het college niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces van belanghebbende.

   

Artikel 6 Voorziening beschut werk

 • 1.

  Het college biedt de voorziening beschut werk aan, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon:

  • a.

   behoort tot de doelgroep; of

  • b.

   een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid krijgt een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die nog niet in aanmerking is gekomen voor een beschut werkplek omdat het aantal geraamde beschut werkplekken in één jaar al is gerealiseerd, voorrang op personen van wie later is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

 • 3.

  Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken, biedt het college de volgende voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling aan:

  • a.

   Fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

  • b.

   Aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 4.

  Het college biedt de volgende voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling aan tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt:

  • a.

   Plaatsing op een wachtlijst;

  • b.

   Activerend werk op vrijwillige basis.

    

Artikel 7 Persoonlijke ondersteuning

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.

 

Artikel 8 Loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college kan een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers die met de doelgroep loonkostensubsidie een arbeidsovereenkomst sluiten.

 • 2.

  In de verordening Loonkostensubsidie gemeente Rozendaal wordt dit instrument verder uitgewerkt.

   

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rozendaal, vastgesteld op 28 oktober 2014, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 12 september 2017

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp