Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent de accountant Verordening controlecommissie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent de accountant Verordening controlecommissie 2019
CiteertitelVerordening controlecommissie 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening controlecommissie 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-82681

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent de accountant Verordening controlecommissie 2019

De raad van de gemeente Rozendaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019, nr. PS/19/001

 

Overwegende dat het gewenst is in verband met aangelegenheden betreffende en overleg met de accountant een controlecommissie in te stellen;

 

Gelet op artikel 82 en 149 Gemeentewet;

 

 

BESLUIT

 

Vast te stellen: de navolgende

 

Verordening Controlecommissie 2019

 

 

Artikel 1. Instelling en Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Er is een controlecommissie.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   raad: de gemeenteraad;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   de commissie: de controlecommissie;

  • d.

   accountant: de door de raad aangewezen accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

Artikel 2. Taken

De commissie heeft als taak:

 • a.

  de voorbereiding van procedures (aanbesteding) tot selectie en aanwijzing van de accountant en het uitbrengen van advies aan de raad over de aanwijzing;

 • b.

  het periodiek voeren van overleg met de accountant over de uitvoering van de opdracht in algemene zin en de uitgebrachte controlerapporten specifiek;

 • c.

  het beoordelen – voor de aanvang van de accountantscontrole over het voorgaande boekjaar – van het (meerjarig) controleprotocol en het vaststellen van onderwerpen, die naast de reguliere controle in het bijzonder dat jaar zullen worden getoetst in het kader van de accountantscontrole;

 • d.

  het voorbereiden van de behandeling van de jaarrekening en -verslag door de raad. De commissie bespreekt deze documenten op kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. De commissie neemt kennis van de accountantsverklaring en het accountantsrapport en betrekt de inhoud daarvan bij haar advies aan de raad.

Daarnaast kan de commissie als klankbord voor het college of de portefeuillehouder financiën fungeren voor:

 • e.

  eventuele aanpassing van de verordeningen, bedoeld in de artikelen 212, 213 en 213a van de gemeentewet en het treasurystatuut (en zo nodig hierover de raad adviseren);

 • f.

  planning en control, risicomanagement, financieel beleid en beheer en doelmatigheidsonderzoeken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • a.

  De commissie bestaat uit 1 lid per fractie uit het blok Algemene Zaken en Financiën van de commissie van advies van de gemeente Rozendaal;

 • b.

  Het andere lid van de fractie uit het blok Algemene Zaken en Financiën van de commissie van advies fungeert als plaatsvervangend lid;

 • c.

  De portefeuillehouder financiën van het college en de medewerkers bedrijfsvoering kunnen de vergaderingen bijwonen en advies uitbrengen aan de commissie;

 • d.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter;

 • e.

  Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Artikel 4. Zittingsduur

 • a.

  De leden van de commissie worden voor de duur van een raadsperiode benoemd;

 • b.

  De leden treden af op de dag van aftreden van de gemeenteraad of zoveel eerder bij beëindiging het van raads- of commissielidmaatschap.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening controlecommissie 2019”;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking;

 • 3.

  Op die dag vervalt de Verordening controlecommissie, vastgesteld d.d. 31 oktober 2017.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 26 maart 2019,

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. E. Weststeijn