Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur Verordening onderzoek doelmatigheid 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur Verordening onderzoek doelmatigheid 2019
CiteertitelVerordening onderzoek doelmatigheid 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-82727

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur Verordening onderzoek doelmatigheid 2019

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019, nr. PS/19/003;

 

 

Gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rozendaal.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • -

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt, wanneer daartoe aanleiding bestaat of behoefte aan is, de doelmatigheid van de organisatie en/of de programma’s.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt voorafgaand aan de onder artikel 2 genoemde onderzoeken een onderzoeksplan naar de raad van de te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

  • a.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • b.

   de onderzoeksmethode;

  • c.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • d.

   de wijze van uitvoering.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Indien nodig stelt het college een plan van aanpak/verbetering op. De rapportage en het plan van aanpak/verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 3.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van het plan van aanpak/verbetering.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening onderzoek doelmatigheid 2019”;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking waarmee de gelijknamige verordening, vastgesteld op 30 september 2003, komt te vervallen.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 26 maart 2019,

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. E. Weststeijn