Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening rechtspositie wethouders Sint Anthonis 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders Sint Anthonis 2014
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders Sint Anthonis 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Regeling rechtspositie wethouders
 2. Rechtspositiebesluit wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-201431-07-2022Herziening

11-12-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Sint Anthonis

RPWETH2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders Sint Anthonis 2014.

 

 

Hoofdstuk I Voorzieningen voor wethouders

Artikel 1 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon- werkverkeer.

 • 3.

  De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 2 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 3 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

   

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kanaan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3 Computer (iPad) eninternetverbinding

 • 1.

  De wethouders aan wie een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Het College stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 3.

  De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor internetverbinding voor een computer bedraagt € 20,-- per maand.

Artikel 4 Communicatieapparatuur

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 5 Reis- pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  Reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders

 • b.

  Verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig hetbepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 6 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk II De procedure van declaratie

Artikel 7 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 8 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt binnen 2 maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend. De wethouder dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de secretaris in onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 9 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 1 en 2 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

   

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

   

 • 3.

  Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan debepalingen in deze verordening.

Hoofdstuk III Overgangsbepalingen

Artikel 10 Brutering vergoedingen

Als de gemeente toepassing geeft aan artikel 39c van de Wet op de Loonbelasting 1964 is artikel 6 niet van toepassing en wordt artikel 29b van het Rechtspositiebesluit wethouders toegepast.

Hoofdstuk IV Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Sint Antonis 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, na publicatie, met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders Sint Anthonis 2014.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 11 december 2014.

De Raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers, M.L.P. Sijbers