Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Sint Anthonis 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raads- en commissieleden Sint Anthonis 2014
CiteertitelVerordening rechtspositie raads- en commissieleden Sint Anthonis 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. De artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet
 2. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 3. Regeling rechtspositie wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-201401-01-2022Herziening

11-12-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Sint Anthonis

RPR&CLEDEN

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Sint Anthonis 2014.

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • b.

  Commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van hetRechtspositiebesluit raads- en commissieleden:

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de van toepassing zijnde gemeenteklasse voor Sint Anthonis vastgestelde maximum.

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1.

  Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

   

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degenen die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bijeen instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan raads- en commissieleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

   

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4,onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

    

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

   

 • 4.

  De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis

 • 1.

  Het presidium kan aan een raads- of commissielid toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6 Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door ofnamens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

   

 • 2.

  De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

   

 • 3.

  De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking totde maximale vergoeding.

   

 • 4.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

   

 • 5.

  In voorkomende gevallen beslist het presidium.

Artikel 7 Computer(IPad) en internetverbinding

 • 1.

  Raads- of commissieleden aan wie een computer (iPad), bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Het college van B&W stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 3.

  De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor de computer bedoeld in dit artikel, bedraagt € 20, - per maand.

Artikel 8 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk III De procedure van declaratie

Artikel 9 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden het anders bepalen.

Artikel 10 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een declaratieformulier, waarvan het model door het presidium is vastgesteld,

   

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt binnen twee maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielidter goedkeuring ingediend bij de griffier onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 11 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 5 en 6 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raads- of het commissielid voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

   

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door een door het presidium vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

   

 • 3.

  Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan debepalingen in deze verordening.

   

 • 4.

  Het formulier wordt binnen 2 maanden ter goedkeuring ingediend bij de griffier.

Hoofdstuk IV Overgangsbepalingen

Artikel 12 Brutering vergoedingen

Als de gemeente toepassing geeft aan artikel 39c van de Wet op de Loonbelasting 1964 is artikel 8 niet van toepassing en wordt artikel 16 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toegepast.

Hoofdstuk V Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Sint Anthonis 2009wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, na publicatie, met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2014.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Sint Anthonis 2014.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 11 december 2014.

De Raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers, M.L.P. Sijbers