Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (Landsbesluit Lloyd's underwriters)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (Landsbesluit Lloyd's underwriters)
CiteertitelLandsbesluit Lloyd's Underwriters
Vastgesteld doorregering
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 9 mei 1992, gepubliceerd in P.B. 1992, no. 54, en in werking getreden op 12 mei 1992, met terugwerkende kracht tot en met 1 december 1991.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

03-05-2013

AB 2013, GT no. 556

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (Landsbesluit Lloyd's underwriters)

 

 

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan: de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.

Artikel 2

Lloyd's Underwriters die namens de leden van de te Londen, Verenigd Koninkrijk, gevestigde Corporation of Lloyd's het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen, worden voor de toepassing van de landsverordening tezamen als een verzekeraar aangemerkt.

Artikel 3

Voor zover in dit besluit geen bijzondere regels ten aanzien van Lloyd's Underwriters worden gesteld, houdt de Bank bij de toepassing van de voorschriften, opgenomen in de landsverordening en de daarop berustende besluiten, rekening met de bijzondere structuur en bedrijfsvoering van Lloyd's Underwriters.

Artikel 4

Tot het schadeverzekeringsbedrijf, tot de uitoefening waarvan Lloyd's Underwriters een vergunning behoeven, worden gerekend de overeenkomsten van directe schadeverzekering die door of namens hen zijn gesloten met verzekeringnemers die in Sint Maarten woonachtig of gevestigd zijn.

Artikel 5

In afwijking van artikel 26, zesde lid, van de landsverordening stelt de Bank de modellen vast van de staten die Lloyd's Underwriters ingevolge artikel 26, eerste lid, van de landsverordening jaarlijks moeten indienen bij de Bank. De Bank stelt tevens vast, welke staten openbaar worden gemaakt.

Artikel 6

Ter voldoening aan de in artikel 27, tweede lid, van de landsverordening neergelegde verplichting tot indiening bij de Bank van de jaarrekening en het jaarverslag, dienen Lloyd's Underwriters jaarlijks hun algemene verslag vergezeld van hun algemene resultatenrekeningen (global report and accounts) over het laatst afgesloten boekjaar bij de Bank in. Daarbij wordt een verklaring gevoegd dat voor iedere betrokken Lloyd's Underwriters een verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Koophandel is afgegeven, waaruit blijkt dat de uit de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf voortvloeiende aansprakelijkheid volledig door waarden is gedekt.

Artikel 7

Bij het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de landsverordening voegen Lloyd's Underwriters, in afwijking van artikel 4 van het Landsbesluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf de in artikel 6 bedoelde stukken over elk van de laatste drie afgesloten boekjaren.

Artikel 8

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit Lloyd's Underwriters.

Artikel 9

[regelt de inwerkingtreding]