Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012
Citeertitelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt de Verordening onkostenvergoeding wethouders van 29 januari 1998; artiekelen 8 en 8b treden in werking met ingang van raadsperiode 2014-2018; artikel 8a werkt terug tot en met 29 april 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 44 tweede en derde lid en art. 147
 2. rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201201-01-2017nieuwe regeling

31-05-2012

Midden Brabant, 13-06-2012

33/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

en gelet op : artikelen 44 , tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

en het Rechtspositiebesluit wethouders  

en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Besluit : vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie wethouders, raads – en commissieleden 2012

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet ;

 • b.

  Rechtspositiebesluit wethouders : het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • c.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden : het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 • d.

  Regeling rechtspositie wethouders : de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders ;

 • e.

  Verplaatsingskostenregeling 1989 : het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

 • f.

  Reisregeling binnenland : het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • g.

  Reisregeling buitenland : het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

 • h.

  raadslid: lid van de gemeenteraad;

 • i.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet ;

 • j.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden , is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 3, 14.001-24.000 inwoners, vastgestelde maximum.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1. De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 3, 14.001-24.000 inwoners, vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden .

 • 2. Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, wordt, in afwijking van het eerste lid, de onkostenvergoeding voor gemeenteklasse 3, 14.001-24000 inwoners berekend conform artikel 16 onder b van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 2. De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1. Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 6 Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.

Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1. De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2. Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.

Artikel 8 Computer

 • 1. Op aanvraag stelt het college het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking.

 • 2. Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid ontvangt het raadslid ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan raadsleden in bruikleen ter beschikking stelt.

 • 3. Indien geen computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld, verleent het college een raadslid op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap voor een periode van maximaal drie jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde voor

  • a.

   aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of

  • b.

   gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.

   Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan raadsleden ter beschikking stelt.

 • 4. Op aanvraag vergoedt het college het raadslid de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of derde lid genoemde computerapparatuur.

 • 5. Het raadslid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 6. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 8a Overgangsregeling raadsperiode 2010-2014

 • 1. Het college verleent een raadslid op aanvraag een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor

  • a.

   de aanschaf van een computer en/of bijbehorende apparatuur;

  • b.

   de kosten van een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd;

  • c.

   de kosten van verdere aan het raadslidmaatschap gerelateerde activiteiten.

 • 2. Het bedrag waarover een raadslid kan beschikken is voor de raadsperiode 2010–2014 maximaal € 1.600,- per raadslid met dien verstande dat bij een kortere zittingsperiode van 4 jaar (bij tussentijdse ontslagneming en benoeming) dat bedrag naar evenredigheid van de zittingsperiode wordt verminderd en zo nodig wordt teruggevorderd/verrekend.

 • 3. In de raadsperiode 2010-2014 komen de fiscale gevolgen van de vergoeding van de kosten voor de aanschaf van een computer voor raadsleden voor rekening van de gemeente en worden deze kosten bij de eindheffing voor de loonbelasting betrokken.

Artikel 8b Maximale vergoeding vanaf raadsperiode 2014-2018

De raad stelt per raadsperiode een maximum bedrag vast voor de vergoeding van kosten als bedoeld in de artikel 7, tweede lid, en artikel 8 en de kosten van verdere aan het raadslidmaatschap gerelateerde activiteiten.

Artikel 9 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Artikel 10 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1. In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2. In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 11 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 • 1. Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 12 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

 • 1. De artikelen 2 tot en met 4, 8 tot en met 11 blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 • 2. De artikelen 1 tot en met 7 en 9 tot en met 11 van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 13 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 3, 14.001-24.000 inwoners, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 14 Zakelijke reiskosten

 • 1. Aan de wethouder worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente vergoed.

 • 2. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

  • c.

   een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten.

 • 3. Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland , artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989 .

Artikel 15 Buitenlandse dienstreis

 • 1. Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 16 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 17 Computer

 • 1. Op aanvraag worden aan de wethouders ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2. Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid ontvangt de wethouder ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan wethouders ter beschikking stelt.

 • 3. Indien geen computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld, verleent het college de wethouder op aanvraag voor de uitoefening van het ambt voor een periode van maximaal drie jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde voor

  • a.

   aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of

  • b.

   gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.

   Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan de wethouders in bruikleen ter beschikking stelt.

 • 4. Op aanvraag worden de wethouder de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of derde lid genoemde computerapparatuur vergoed.

 • 5. De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 6. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 18 Mobiele telefoon of smartphone

 • 1. Op aanvraag wordt de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon of smartphone in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4. Indien de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon tevens voor privé-doeleinden mag worden gebruikt, kan een verrekening van de gespreks- en datakosten plaatsvinden.

Artikel 19 Fietsregeling

 • 1. De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 . Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 20 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden

Artikel 21 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1. De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor klasse 2 , 10.001-20.000 inwoners, vastgestelde maximum.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  • c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

Hoofdstuk V De procedure van declaratie

Artikel 22 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door betaling uit eigen middelen.

Artikel 23 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1. Voor de vergoeding van kosten wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld.

 • 2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder of het commissielid dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Hoofdstuk Vl Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 24 Intrekking oude regeling

De ‘Verordening onkostenvergoeding wethouders van 29 januari 1998’ (raadsbesluit nr. 8/1998) wordt ingetrokken.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2012 met uitzondering van de volgende bepalingen:

 • a.

  de artikelen 8 en 8b treden in werking met ingang van de raadsperiode 2014-2018;

 • b.

  artikel 8a werkt terug tot en met 29 april 2010;

Artikel 26 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 31 mei 2012.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas