Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening declaratiefonds Sint-Oedenrode 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening declaratiefonds Sint-Oedenrode 2010
CiteertitelVerordening Declaratiefonds Sint-Oedenrode 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2015nieuwe regeling

22-10-2009

Midden Brabant 11 november 2009

2009, 70/2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Declaratiefonds Sint-Oedenrode 2010

Besluit

Vast te stellen de

VERORDENING DECLARATIEFONDS SINT-OEDENRODE 2010.

Hoofdstuk 1 Aard van het fonds

Artikel 1

 • 1.

  Het Declaratiefonds beoogt een tegemoetkoming te bieden in de kosten van deelname aan maatschappelijke activiteiten als omschreven onder lid 2, door personen die worden genoemd in artikel 2.

 • 2.

  Voor declaratie komen in aanmerking de kosten die zijn gemaakt voor:

  • a.

   Abonnementen, seizoenkaarten en entreegelden t.b.v.

   musea, sportevenementen, schouwburg, bioscoop, theater, zwembad, bibliotheek, cultureel jongeren paspoort, museumjaarkaart, kunstuitleen, internet;

  • b.

   contributies voor sportverenigingen, hobbyclubs, ouderverenigingen, ouderenorganisaties, jeugd- en jongerenwerk, amateuristische kunstbeoefening;

  • c.

   cursusgelden korte cursussen, volwasseneneducatie, emancipatie activiteiten, muziekschool en overige taal- of kunstzinnige cursussen;

  • d.

   de kosten van abonnementen voor telefoon, krant en tijdschrift voor personen van 60 jaar en ouder naast bovengenoemde mogelijkheden;

  • e.

   de kosten van een abonnement op de krant voor ouders met schoolgaande kinderen tot en met het voortgezet onderwijs;

  • f.

   niet nader te verantwoorden schoolkosten voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs.

  • g.

   niet nader te verantwoorden schoolkosten voor ouders met kinderen op het basisonderwijs.

Hoofdstuk 2 Doelgroep

Artikel 2

Voor de tegemoetkoming vanuit het Declaratiefonds komen in aanmerking:

 • a.

  De inwoner van Sint-Oedenrode vanaf 21 jaar, niet zijnde een student, met een minimuminkomen als vermeld in artikel 4 van deze verordening;

 • b.

  in Sint-Oedenrode wonende ouders of verzorgers met kinderen tot 18 jaar, waarvoor zij Kinderbijslag ontvangen en met een minimuminkomen als vermeld in artikel 4 van deze verordening;

 • c.

  in Sint-Oedenrode wonende ouders of verzorgers vanaf 18 jaar met ten laste komende kinderen op de basisschool of het voortgezet onderwijs met een minimuminkomen als vermeld in artikel 4 van deze verordening;

 • d.

  de onder a tot en met c genoemden voor zover naast het vermelde inkomenscriterium niet over een vermogen wordt beschikt zoals vermeld in artikel 4 van deze verordening.

Hoofdstuk 3 Declaratie

Artikel 3

 • 1. Per kalenderjaar kunnen gemaakte kosten, genoemd in artikel 1 lid 2, met uitzondering van de kosten genoemd onder f en g voor 100% worden gedeclareerd tot maximaal € 190,00 per jaar per in aanmerking komend gezinslid (peil 2009).

  Als gezinsleden worden aangemerkt de gehuwden of alleenstaande ouder, tezamen met de ten laste komende minderjarige kinderen als bedoeld in de Wet werk en bijstand.

 • 2. De tegemoetkomingen vermeld in artikel 1 lid 2 onder f en g bedragen respectievelijk € 160,00 en € 60,00 per kind per jaar .

 • 3. De onder lid 1 en 2 genoemde bedragen worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd en afgerond op hele euro’s naar boven.

Hoofdstuk 4 Inkomen en vermogen

Artikel 4

 • 1. Onder minimuminkomen wordt in deze verordening verstaan het inkomen tot ten hoogste 120% van de voor de aanvrager en zijn gezin geldende bijstandsnorm.

 • 2. Onder vermogen wordt in deze verordening verstaan het vermogen dat uitgaat boven het vrij te laten vermogen zoals vermeld in artikel 34 derde lid van de Wet werk en bijstand.

 • 3. De hoogte van het inkomen en vermogen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.4. van de wet werk en bijstand.

Hoofdstuk 5 Aanvraag

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag in het kader van het Declaratiefonds wordt schriftelijk ingediend met een daarvoor bestemd formulier.

 • 2. Na een eerste aanvraag per kalenderjaar kan bij een vervolgaanvraag worden volstaan met het indienen van voor vergoeding in aanmerking komende kosten.

 • 3. WWB, IOAW en IOAZ cliënten van het taakveld Werk, Inkomen en Zorg ontvangen per kalenderjaar automatisch een overzicht met het maximale recht voor dat jaar en hoeven door het jaar heen alleen maar de betalingsbewijzen te overleggen.

 • 4. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend tot uiterlijk1februari van het jaar volgend op dat waarin de kosten zijn gemaakt. Beoordeling en uitbetaling vinden maandelijks plaats. De tegemoetkomingen voor kosten als bedoeld onder artikel 1 lid 2 sub f en g kunnen worden aangevraagd in de periode augustus tot en met november van elk jaar.

Hoofdstuk 6 Terugvordering

Artikel 6

Van de aanvrager kan worden teruggevorderd:

 • a.

  het bedrag van de tegemoetkoming, verleend op grond van door hem verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen;

 • b.

  het bedrag van de tegemoetkoming, indien en voor zover de aanvrager wist of had behoren te weten, dat hem ten onrechte of een te hoog bedrag aan tegemoetkoming werd verstrekt.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 7

Het college kan aan de verlening van een tegemoetkoming nadere voorschriften verbinden.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen van deze verordening afwijken, voor zover de toepassing ervan in een bijzonder geval aanleiding geeft tot onbillijkheden.

Artikel 9

Burgemeester en wethouders zorgen voor een periodieke voorlichting over het bestaan van het Declaratiefonds aan uitkeringsgerechtigden en niet uitkeringsgerechtigden.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Declaratiefonds Sint-Oedenrode 2010’.

Artikel 11

 • 1. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2010

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2009.

De griffier
De voorzitter