Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening tot vaststelling van de regels over het te verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur van de gemeente sint-oedenrode

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening tot vaststelling van de regels over het te verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur van de gemeente sint-oedenrode
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sint-Oedenrode
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213A

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-200301-06-2004nieuwe regeling

30-10-2003

Onbekend

2003, 101/2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot vaststelling van de regels over het te verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur van de Gemeente Sint-Oedenrode

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 20 oktober 2003, nr. 101/2003;

Gelet op artikel 213a van de gemeentewet

Besluit

vast te stellen de volgende

VERORDENING TOT VASTSTELLING VAN DE REGELS OVER HET TE VERRICHTEN PERIODIEK ONDERZOEK NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET GEVOERDE BESTUUR VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college bepaalt, aan de hand van de door hem onderzochte risico’s in de bedrijfsvoering, jaarlijks ten aanzien van welke organisatieonderdelen en/of welke taken onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur zal worden gedaan.

 • 2. Ieder gemeentelijk organisatieonderdeel en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 10 jaar in zijn geheel aan een dergelijk onderzoek onderworpen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 november een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken, als bedoeld in artikel 2.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de geplande onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig de aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het eventuele plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november 2003

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sint-Oedenrode”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2003.

De griffier
De voorzitter