Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Gedragscode voor bestuurders in de Gemeente Sint-Oedenrode

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingGedragscode voor bestuurders in de Gemeente Sint-Oedenrode
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-200401-12-2013nieuwe regeling

29-01-2004

Onbekend

2003, 4/2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Vast te stellen de navolgende gedragscode voor bestuurders in de Gemeente Sint-Oedenrode

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003, nr 4/2004;

Gelet op de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen de navolgende gedragscode voor bestuurders in de Gemeente Sint-Oedenrode.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor alle bestuurders van de gemeente te weten de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de commissieleden niet-raadsleden.

 • 2.

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college of de raad. Ten aanzien van een lid van het college vindt bespreking plaats in het college en ten aanzien van een raadslid vindt bespreking plaats door de voorzitter en waarnemend voorzitter van de raad.

 • 3.

  De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 4.

  De leden van het college en de leden van de raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

BELANGENVERSTRENGELING

 • 5.

  Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 6.

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen

 • 7.

  Een oud-bestuurder wordt het eerste jaar na beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 8.

  Een bestuurder die familie- of vriendenbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming

 • 9.

  Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

NEVENFUNCTIE

 • 10.

  Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 11.

  Een bestuurder maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

 • 12.

  De kosten die een bestuurder maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het ambt (c.q. nevenfunctie), wordt vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.

 • 13.

  Een bestuurder die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van het ambt, bespreekt dit voornemen in het college; de raadsleden melden dit aan de voorzitter. Daarbij komt tevens aan de orde hoe gehandeld wordt met betrekking tot eventuele vergoedingen en de te maken kosten.

INFORMATIE

 • 14.

  Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 15.

  Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van Wet openbaarheid van bestuur.

 • 16.

  Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande (ad 9) worden behouden. De ontvangst van geschenken of giften wordt door de leden van het college en de raad gemeld bij de voorzitter. De voorzitter van het college en de raad meldt dit bij het college c.q. het Seniorenconvent.

 • 17.

  Geschenken en giften van meer dan 50 euro worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan de leden van het college c.q. aan de voorzitter en waarnemend voorzitter van de raad die een besluit over de bestemming van het geschenk nemen.

BESTUURLIJKE UITGAVEN

 • 18.

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

 • 19.

  Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:

  • -

   met de uitgave is het belang van de gemeente gediend en

  • -

   de uitgaven vloeit voort uit de functie.

DECLARATIES

 • 20.

  De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 21.

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

 • 22.

  Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.

 • 23.

  Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 • 24.

  De gemeentesecretaris respectievelijk de griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van bestuurders worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 25.

  In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de burgemeester. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan het college c.q. aan de voorzitter en waarnemend voorzitter van de raad voorgelegd.

GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN

 • 26.

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 27.

  Bestuurders kunnen op basis van verordeningen voor zakelijke gebruik voorzieningen ter beschikking krijgen.

REIZEN BUITENLAND

 • 28.

  Een bestuurder die het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken, heeft toestemming nodig van het college en voor zover het een raadslid betreft van de voorzitter en waarnemend voorzitter van de raad. De gemeenteraad wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

 • 29.

  Een bestuurder die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 30.

  Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in het college of door de voorzitter en waarnemend voorzitter van de raad en onder meer getoetst op het risico van belangverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 31.

  Van de reis wordt een verslag gemaakt. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag.

 • 32.

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van de bestuurder is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is.

 • 33.

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 34.

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de bestuurder.

 • 35.

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 29 januari 2004.

De griffier
De voorzitter