Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 juli 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201005-02-2011wijziging

01-07-2010

Midden Brabant

2010, 49/2010

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2010

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.“dag”:de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b.“week”:een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.“maand”:kalendermaand;
d.“jaar”:kalenderjaar, zijnde de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtige is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4: Vrijstellingen

 • 1. Geen leges worden geheven voor het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 2. Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5: Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10: Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en Wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van de verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelingen of wetgeving.

Artikel 11: Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1. De “legesverordening 2009”, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van heffing is 1 juli 2010.

 • 4. In afwijking van het tweede en derde lid treedt tarieventabel B in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van heffing van tarieventabel B

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2010”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 1 juli 2010.

De griffier
de voorzitter

Tarieventabel A behorende bij 1e wijziging Legesverordening Sint-Oedenrode 2010

Rubrieken Omschrijving Bedrag van de leges
Rubriek 1 Huwelijksvoltrekking/registratie van partnerschap; verstrekken trouw-/partnerschapsboekje Het tarief bedraagt ter zake van een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:  
 a. in Kasteel-raadhuis Dommelrode:  
  Ter zake van ingezetenen ma t/m vr: € 252,50 za: € 430,00
  Ter zake van niet-ingezetenen ma t/m vr: € 310,00 za: € 530,00
  b. in Kasteel Henkenshage:  
  Ter zake van ingezetenen ma t/m vr: € 282,00 za: € 484,00  
  Ter zake van niet-ingezetenen ma t/m vr: € 357,50 za: € 600,00
  c. voor voltrekking van een huwelijk anders dan in het gemeentehuis of in kasteel Henkengshage wordt het tarief onder a. verhoogd met  € 103,00
  d. het tarief bedraagt ter zake van het verzorgen van getuigen € 29,00 per getuige
  e. het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een normaal of luxe uitvoering of duplicaat trouw- of partnerschapsboekje € 20,00
  f. het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een (reeds beëdigd buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt     € 44,00
Rubriek 2 Inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor het:  
 a. doen van nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd; per kwartier of gedeelte daarvan       € 19,75
 b. ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen op één persoon betrekking hebbende of bescheiden uit de registers van de burgerlijke stand van een andere gemeente in Nederland of in plaatsen buiten Nederland, porto-, telefoon- en dergelijke kosten daaronder begrepen         € 11,30
  c. verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd aan particulieren of particuliere instellingen en bedrijven per inlichting op één persoon betrekking hebbende; per verstrekking           € 6,00
  d. indien onder c per post wordt toegezonden wordt het onder c bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met   € 0, 50
  e. indien onder c digitaal wordt toegezonden wordt het onder c bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met   € 0,50
  f. Terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.  
 g. verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dit tarief wordt landelijk geregeld in het legesbesluit akten burgerlijke stand en jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.       € 20,40
Rubriek 3 Vervallen  
Rubriek 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van deze rubriek, met uitzondering van b en c, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd.  
  a. het tarief bedraagt voor het ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 1. tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking Indien de gegevens per post worden toegezonden wordt het onder a bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met Indien de gegevens digitaal worden toegezonden wordt het tarief per verstrekking verhoogd met       € 6,00   € 0,50   € 0,50
 2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen voor 500 verstrekkingen voor 1000 verstrekkingen     € 206,50 € 927,00 € 1.540,00
  b. voor de toepassing van onderdeel c wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.  
  c. het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
  1. het verstrekken van gegevens per verstrekking Indien de gegevens worden per post toegezonden wordt het onder a bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met Indien de gegevens digitaal worden toegezonden wordt het tarief per verstrekking verhoogd met   € 6,00   € 0,50    € 0,50
  2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen voor 500 verstrekkingen voor 1000 verstrekkingen     € 206,50 € 927,00 € 1.540,00
 d. het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens voor ieder daaraan (gedeeltelijk) besteed kwartier        € 19,75
Rubriek 5 Bewijs van Nederlanderschap Het tarief bedraagt voor de afgifte van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd voor reispapier   € 6,00
Rubriek 6 Nederlandse identiteitskaart Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
 a. het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart € 42,50
 b. het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart voor jeugdigen tot en met 13 jaar   € 8,50
 c. de onder a en b verschuldigde leges worden na vermissing verhoogd met € 15,00
Rubriek 7 Paspoorten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 a. tot het afgeven van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,50
 b. tot het afgeven van een nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort als bedoeld onder a (zakenpaspoort) € 56,00
 c. tot het afgeven van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen alsmede voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de posities van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) die als Nederlanders worden behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,50
 d. tot het bijschrijven van een kind: - gelijktijdig bij de afgifte van het reisdocument - in bestaand document (bijschrijvingssticker)   € 8,50 € 20,00
 e. tot het aanvragen van een reisdocument als bedoeld in onderdelen a t/m c, waarbij de aanvrager een spoedbehandeling wenst, worden de leges, inclusief eventuele bij de afgifte bijschrijven van kinderen, verhoogd met       € 41,00
 f. tot het bijschrijven van een kind als bedoeld in onderdeel d, ten tweede, waarbij de aanvrager een spoedbehandeling wenst, worden de leges per bijschrijvingssticker verhoogd met      € 19,50
 g. tot het afgeven van een reisdocument als bedoeld onder a t/m c na vermissing van het document, wordt de ter zake verschuldigde leges verhoogd met     € 15,00
Rubriek 8 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:  
 a. aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 42,00
  b. het tarief genoemd onder a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 33,00
  b. aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen € 5,00
  c. aanvraag als bedoeld onder a en c wordt de verschuldigde leges na vermissing verhoogd met   € 15,00
Rubriek 9 Vervallen  
Rubriek 10 Internationaal bewijs van inenting Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een Internationaal bewijs van inenting:  
 per aanvraag € 10,00
Rubriek 11 Verklaring omtrent inwoners Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
 a. attestatie de vita € 6,00
 b. verklaring omtrent het gedrag € 30,05
  c. bewijs van inschrijving gemeentelijke basisadministratie € 6,00
  d. legalisatie van een handtekening € 6,00
  e. elke niet elders in deze rubriek genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon   € 10,00
Rubriek 11a Naturalisatie Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform de tarieven, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Justitie.  
Rubriek 11b Vreemdelingenzaken Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende een verblijfsvergunning is conform het tarief zoals dit is vastgesteld door het Ministerie ven Justitie  
Rubriek 12 Evenementen c.a. a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een evenement (artikel 2.2.2 APV) al dan niet in combinatie met een ontheffing voor geluidhinder (artikel 4.1.5 APV)       € 25,00
  b. In afwijking van het gestelde onder a. bedraagt het tarief voor een meerjarenvergunning (maximaal 5 jaar)   € 50,00
  c. Het gestelde in lid a en b is overeenkomstig van toepassing indien het in behandeling nemen betreft van sec een aanvraag voor ontheffing geluidhinder (artikel 4.1.5 APV)  
Rubriek 13 Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een  
 a. ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 7, 8 en 14 van het voertuigenreglement voor een periode van maximaal 1 jaar € 53,00
  b. ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 7,8 en 14 van het voertuigenreglement voor een periode van 1 jaar tot maximaal 5 jaar € 131,00
  c. bijzondere parkeerplaats € 55,00
Rubriek 13a Europese Gehandicapten-parkeerkaart Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen en verlengen van een Europese gehandicaptenparkeert als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):  
  a. aan een inwoner, per aanvraag € 53,00
  b. aan het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, per aanvraag € 106,00
  c. tot het verlengen van de onder a. bedoelde parkeerkaart € 10,00
  d. ingeval van vermissing worden de onder a en b genoemde legestarieven verhoogd met   € 15,00
Rubriek 13b Personenvervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ex artikel 5 Wet personenvervoerwedstrijd met voertuigen: per aanvraag € 110,00
Rubriek 13c Wegenverkeerswet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet  
 Per aanvraag   € 87,00
Rubriek 13d Inritvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een inritvergunning overeenkomstig artikel 2.1.5.3. APV per aanvraag € 91,00
Rubriek 14 Vergunningen/ontheffingen het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van en aanvraag voor vergunningen, ontheffingen, gunstige  beschikkingen op verzoekschriften, of voor elk ander stuk in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover niet met name in deze verordening of andere rechtsregel genoemd:  
 per stuk € 25,00
Rubriek 15 Vervallen  
Rubriek 16 Standplaatsvergunning Het tarief bedraagt voor een vergunning voor op een vaste standplaats voor de verkoop van waren of consumptiewaren, uitgezonderd op de wekelijkse warenmarkt en uitgezonderd kermisdagen op of nabij de kermis:  
 a. geldig voor één dag € 6,30
 b. geldig voor één dag per week gedurende een kwartaal € 36,00
 c. geldig voor één dag per week gedurende een jaar € 131,00
 d. doorlopend geldig gedurende een maand € 53,00
 e. doorlopend geldig gedurende een kwartaal € 131,00
 f. doorlopend geldig gedurende een jaar € 413,00
Rubriek 17 Vergunning voor commerciële reclame Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van commerciële reclame door middel van reclameborden, waaronder begrepen lichtreclame, bedraagt:  
 a. per aanvraag € 146,00
  b. indien sprake is van een advies van een commissie van onafhankelijke deskundigen of het al dan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand wordt het onder a genoemde tarief verhoogd met       € 20,00
Rubriek 18 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Het tarief voor een exemplaar van de APV bedraagt:  
  per exemplaar € 15,00
Rubriek 18a Vervallen  
Rubriek 18b Kapvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand (artikel 4.3.2. APV):  
  per aanvraag € 20,00
Rubriek 18c Stookvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een stookvergunning (artikel 5.5.1. APV):  
 per aanvraag   € 30,00
Rubriek 19 Verlenging sluitingsuur Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het na het sluitingsuur geopend houden van een horeca-inrichting (artikel 2.3.1.4 APV):  
  a. indien de ontheffing geldt voor één keer, per uur of gedeelte daarvan € 40,00
  b. indien de ontheffing geldt voor een maand, per wekelijks uur of gedeelte daarvan € 100,00
  c. indien de ontheffing geldt voor een kalenderjaar, per wekelijks uur of gedeelte daarvan € 525,00
Rubriek 20 Muziekvergunning Het tarief bedraagt voor een vergunning voor het ten gehore brengen van muziek in een horeca-inrichting:   € 83,00
Rubriek 21 Wet op de kansspelen  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30d lid 3 van de Wet op de kansspelen juncto artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000,  
 a. per kalenderjaar: voor één speelautomaat indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geld   € 56,50 € 22,50, vermeerderd met het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, per speelautomaat € 34
 b. Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier  jaar: (€ 22,50+ (aantal speelautomaten x € 34,00)) x (looptijd  ÷ 12)  
 c. Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: € 90,50 + (aantal speelautomaten x € 136,-)  
Rubriek 21a Loterijvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:  
 Per aanvraag € 19,00
Rubriek 21b Prijsvraagvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een prijsvraagvergunning:  
  per aanvraag   € 110,00
Rubriek 21c Inzamelen van geld of goederen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor openbare inzameling van geld of goederen (art. 5.2.1. APV) dan wel een aanvraag voor een snuffelmarkt (art. 5.2.4.APV):  
  per aanvraag € 25,00
Rubriek 22 Drank- en horecawet Het tarief voor het in behandeling nemen van:  
 a. een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de drank- en horecawet per aanvraag € 220,00
 b. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 dan wel artikel 4 lid 5 van de Drank- en horecawet, per aanvraag € 27,00
 c. een aanvraag voor een melding als bedoeld in  artikel 30 van de Drank- en Horecawet, per aanvraag € 56,00
  d. een aanvraag tot administratieve wijziging van de leidinggevende of de ondernemingsvorm zoals vermeld op een eerder aan de aanvrager verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de drank- en horecawet € 56,00
  e. het tarief onder lid a en lid d wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 22a Exploitatievergunning horeca Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 a. tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 APV € 110,00
 b. het tarief onder lid a wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 23 Winkeltijdenwet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet, of het verlenen van toestemming om bedoelde ontheffing over te dragen, alsmede het intrekken of wijzigen van bedoelde ontheffing       € 27,50
Rubriek 24  Vervallen  
Rubriek 25 Minuten, afschriften, fotokopieën, uittreksels, lichtdrukken, al dan niet digitaal verstrekt a. Voor het afgeven van minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken op de schrijfmachine, computer daaronder begrepen, via kopieerapparaat of op andere wijze vervaardigd, digitale levering daaronder niet begrepen, voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is voorgeschreven, bedraagt het tarief per geheel of gedeeltelijk geproduceerde bladzijde € 2,00
  b. In afwijking van het bepaalde onder a, het verstrekken van een gemeentelijke verordening of ander stuk dat in gestencilde of gedrukte vorm in voorraad aanwezig is, en welke niet met name elders in deze verordening is genoemd, bedraagt het tarief per gestencilde of gedrukte bladzijde € 0,20 met een minimum van € 2,00
  c. Voor het maken van fotokopieën, niet zijnde een kleurenafdruk, van stukken voor derden bedraagt het tarief; - op A4-formaat , per kopie   - op A3-formaat, per kopie     € 0,20 met een minimum van € 2,00 € 0,35 met een minimum van € 3,00
  d. Voor het maken van kleurenkopieën van stukken voor derden bedraagt het tarief; - op A4-formaat, per kopie   - groter formaat, per kopie     € 0,80 met een minimum van € 3,50 € 1,75 met een minimum van € 5,00
  e. in afwijking van onderdelen c en d, voor het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij andere stukken, of voor fotokopieën of lichtdrukken daarvan, bedraagt het tarief per stuk - op A4-formaat - op groter formaat dan A4, doch niet groter dan A2 - op formaat A2 of groter         € 2,00 € 5,50 € 11,00
  f. indien levering van informatie als bedoeld in onderdelen a t/m e digitaal wordt aangeleverd worden de bedragen onder a t/m d vermeerderd met € 0,55
    g. indien sprake is van levering van digitale kaarten, dient de onderstaande staffel te worden gehanteerd. De staffel heeft betrekking op het aantal elementen dat op de digitale kaart staat. Het aantal elementen op een tekening is te bepalen door Microstation.     0 -  100   punten   €   25,00 100 -  500   punten   €   50,00 500 – 1000 punten   € 100,00 voor iedere verdere staffel van 1000 elementen of delen daarvan € 100,00            
Rubriek 25a Raads- en commissiestukken In afwijking van rubriek 25 bedraagt het tarief ter zake van het verstrekken van:  
  a. raadsstukken bij abonnement per jaar  
  a1. Afhaalabonnementen: uitgebreide versie raadsstukken (voorstellen, bijlagen en concept-raadsnotulen)concept-raadsnotulen     € 24,00 € 18,00
  a2. Postabonnementen: uitgebreide versie raadsstukken (voorstellen, bijlagen en concept-raadsnotulen)concept-raadsnotulen digitaal abonnement    € 54,00 € 33,00 € 18,00
  b. commissiestukken bij abonnement per jaar per commissie  
  b1. Afhaalabonnement stukken voorbereidingscommissieverslagen voorbereidingscommissie   € 18,00 € 12,00
  b2. Postabonnement stukken voorbereidingscommissieverslagen voorbereidingscommissiedigitaal abonnement   € 36,00 € 24,00 € 9,00
Rubriek 26 Vastgoedinformatie c.a. a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inlichting: € 10,00
  b. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadere informatie (o.a. bestemmingsplan-informatie, bodemverontreiniging, milieuvergunninggegevens) voor elk daaraan geheel of gedeeltelijk besteed kwartier       € 21,75
Rubriek 27 Gemeentearchief Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor zover deze diensten niet met name in deze of een andere belastingverordening van de gemeente zijn geregeld, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:  
 Voor elk daaraan geheel of gedeeltelijk besteed kwartier € 19,75
Rubriek 28 Het tarief bedraagt voor een afschrift van de bouwverordening met toelichting, per exemplaar:   € 76,50
  Bouwkosten  
Rubriek 29 Bouwkosten Onder bouwkosten wordt in rubriek 29 e.v. verstaan de aannemingssom op basis van de normbedragen (exclusief omzetbelasting) zoals opgenomen in de gewaarmerkte bijlage bij de tarieventabel. Van deze normbedragen wordt slechts afgeweken indien bij de aanvraag een gespecificeerde open begroting van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, wordt overlegd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.  
  Bouwvergunning 
Rubriek 29a Reguliere bouwvergunning  1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bouwvergunning ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Woningwet, en het daarbij beoordelen van de aanvraag aan de in de Welstandsnota gestelde voorschriften, indien de bouwkosten bedragen; lager dan < € 5.000,00 een bedrag van€ 5.000,00 of meer doch minder dan € 10.000,00 een bedrag van€ 10.000,00 of meer doch minder dan € 50.000,00 een bedrag van € 266,00 vermeerderd met € 31,40 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 10.000,00€ 50.000,00 of meer doch minder dan € 250.000,00 een bedrag van € 1.522,00 vermeerderd met € 26,00 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 50.000,00€ 250.000,00 of meer een bedrag van € 6.722,00 vermeerderd met € 20,15 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 250.000,00.            € 155,00   € 266,00            
 2. In afwijking van het gestelde in lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning, niet zijnde een gebouw, 1,31 % van de bouwkosten met een minimum van € 155,00.  
  3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend en waarnaast een restauratievergunning, als bedoeld in artikel 11 van de monumentenwet 1988 dan wel de gemeentelijke erfgoedverordening, vereist is, wordt het onder 1 en 2 vermelde tarief verhoogd met   € 158,00
Rubriek 29b Lichte bouwvergunning 1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bouwvergunning ingevolge artikel 44, tweede en derde lid, van de Woningwet, en het daarbij beoordelen van de aanvraag aan de in de Welstandsnota gestelde voorschriften, indien de bouwkosten bedragen; lager dan < € 5.000,00 een bedrag van€ 5.000,00 of meer doch minder dan € 10.000,00 een bedrag van€ 10.000,00 of meer doch minder dan € 50.000,00 een bedrag van € 266,00 vermeerderd met € 31,40 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 10.000,00€ 50.000,00 of meer doch minder dan € 250.000,00 een bedrag van € 1.522,00 vermeerderd met € 26,00 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 50.000,00€ 250.000,00 of meer een bedrag van € 6.722,00 vermeerderd met € 20,15 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 250.000,00.            € 155,00   € 266,00      
 2. In afwijking van het  gestelde in lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning, niet zijnde een gebouw, 1,31 % van de bouwkosten met een minimum van € 155,00.  
  3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend en waarnaast een restauratievergunning, als bedoeld in artikel 11 van de monumentenwet 1988 dan wel artikel 9 lid 2 van de gemeentelijke monumentenverordening, vereist is, wordt het onder 1 en 2 vermelde tarief verhoogd met           € 158,00
“Rooise bouwvergunning” 4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een “Rooise bouwvergunning” De “Rooise bouwvergunning” geldt voor alle licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken die in de achtertuin van een woning worden gerealiseerd en voor alle licht-bouwvergunningplichtinge bouwwerken aan de voorzijde van een woning die passen binnen de sneltoetscriteria uit de welstandsnota.   € 155,00
Rubriek 29c Verzoek gefaseerde reguliere bouwvergunning (eerste fase)  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bouwvergunning ingevolge artikel 44, eerste lid, juncto artikel 56a van de Woningwet, 70% van het in rubriek 29 a, lid 1 resp. lid 2, opgenomen tarief  
Rubriek 29d Verzoek gefaseerde reguliere bouwvergunning (tweede fase)   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bouwvergunning ingevolge artikel 44, eerste lid, juncto artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, 40% van het in rubriek 29 a, lid 1 resp. lid 2, opgenomen tarief  
     
Rubriek 29e Welstand Vevallen  
Rubriek 29f Gewijzigd verzoek lichte of reguliere bouwvergunning   Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven totale leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is voor de nieuw aan te vragen bouwvergunning, met dien verstande dat deze nimmer minder dan € 155,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat in feite van een nieuw bouwplan dient te worden gesproken. Van een nieuw bouwplan is in ieder geval sprake indien hiervoor een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan of, indien dit bij de oorspronkelijke vergunning reeds het geval was, opnieuw noodzakelijk is.   
Bouwvergunning met instandhoudingstermijn Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarop artikel 45 van de Woningwet van toepassing is bedraagt het tarief     € 331,00
Rubriek 29g Bouwvergunning van rechtswege Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning en deze van rechtswege geacht wordt te zijn verleend, is het tarief gelijk aan de in rubriek 29a tot en met 29d opgenomen tarief.        
Rubriek 29h Achteraf legaliseren bouwwerk Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bouwvergunning ter zake van een reeds geheel of gedeeltelijk gesticht bouwwerk, is het tarief gelijk aan de in rubriek 29a tot en met 29f opgenomen tarief vermeerderd met een toeslag van 100% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 10.000,00.   
Rubriek 29i Schetsplan/principeverzoek  Onder een “schetsplan” wordt verstaan een tekening, waarop de ruimtelijke contouren van het op te richten bouwwerk zijn aangeduid op zodanige wijze, dat inzicht kan worden verkregen in de situering en afmetingen van het bouwwerk en waarvan kan worden vastgesteld, dat het geschikt is voor een welstandstoetsing.  
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een zogenoemd schetsplan, waarbij een indicatie kan worden gegeven of een aanvraag tot het verstrekken van een bouwvergunning zal worden verleend, 25% van het in rubriek 29a, lid 1 resp. lid 2, respectievelijk rubriek 29b, lid 1 resp. lid 2,opgenomen tarief.  
 Indien het schetsplan leidt tot een bouwaanvraag worden deze leges verrekend met de hiervoor verschuldigde leges.  
 Indien het schetsplan niet binnen een termijn van 3 maanden na beoordeling van het schetsplan leidt tot een bouwaanvraag dan bedragen de leges 25% van het in rubriek 29a resp. rubriek 29b opgenomen tarief met een maximum van € 260,00.  
  Verhoging i.v.m, ontheffing  
Rubriek 29j Ontheffing bestemmingsplan c.a. a. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50, vierde of zesde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig rubriek 29a t/m 29h, berekende tarief verhoogd met:           € 257,00
  b. Ingeval een extern advies benodigd is, ander dan de externe adviezen als bedoeld in rubriek 29l, wordt het in lid a opgenomen tarief verhoogd met     € 1.000,00
  c. Indien voor de aanvraag in het kader van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde dient te worden vastgesteld wordt het berekende bedrag verhoogd met:     € 311,00
 d. Indien voor de aanvraag een projectbesluit ex artikel 3.10 van de wet ruimtelijke ordening nodig is, is rubriek 29s van toepassing.  
Rubriek 29k Wijziging/ontheffing zonder bouwplan       Tijdelijke ontheffing a. Indien de aanvraag betrekking heeft op een wijzigings-bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening, dan wel een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning vereist is, is rubriek 29s van toepassing. b. Ingeval van het in behandeling nemen van een verzoek om (verlenging van) een ontheffing middels artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening dan bedraagt het tarief:                 € 257,00
Rubriek 29l Externe adviezen Indien voor de aanvraag c.q. beoordeling van een bouwaanvraag (rubriek 29a of 29c of 29f  of 29h), een schetsplan (rubriek 29i), een vrijstelling (rubriek 29j of 29k)  een advies is vereist van:   
  - de Adviescommissie voor Agrarische Bouwaanvragen (AAB) dan wordt het tarief verhoogd met   € 500,00
  - de boerderijencommissie van het Brabants Heem dan wordt het tarief verhoogd met   € 129,00
  - Ingeval een andere als hiervoor genoemde externe adviseur wordt ingeschakeld wordt het tarief verhoogd met de kosten van de externe adviseur hetwelk voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk wordt medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt al dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gesteld.  
Rubriek 29m Indicatief bodemonderzoek Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 4 van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning         € 158,00
Rubriek 29n Akoestisch onderzoek Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een akoestisch onderzoek per aanvraag     € 337,00
Rubriek 29o Sloopvergunning Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.2 van de Bouwverordening per aanvraag     € 110,00
 Indien bij de aanvraag tevens een sloopveiligheidsplan dient te worden ingediend, wordt het tarief vermeerderd met   € 83,00
Rubriek 29p Gebruiksvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
 1. En vergunning ingevolge artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven bouwwerk     € 255,00
 2. Het in lid 1 genoemde tarief wordt vermeerderd met: - bij een oppervlakte van 0 t/m 200 m² met € 0,00 - bij een oppervlakte van 201 t/m 500 m² met € 0,50 per m² voor het aantal m2 meer dan 200 - bij een oppervlakte van 501 t/m 2000 m² met € 150,00 en met € 0,20 per m2 voor het aantal m2 meer dan 500 - bij een oppervlakte > 2.000 m² met € 450,00 en met € 0,05 per m² voor het aantal m2 meer dan 2000  
 3. Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in dit artikel betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken)bedraagt het tarief 10% van het legesbedrag vermeld in lid 1 en lid 2, met een minimum van € 50,00  
 4. Indien een aanvraag om een vergunning al bedoeld in dit artikel betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiden van een vergunning bedraagt het tarief indien het betreft: a.uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het tarief vermeld in lid 1 en 2 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding b. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in lid 1 en lid 2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte  
 5. Het hierboven in lid 1 t/m 4 genoemde tarief wordt verhoogd met de kosten van de externe adviseur hetwelk voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk wordt medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
 6. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een gebruiksvergunning van een bouwwerk, per aanvraag € 57,00
Rubriek 29q Overschrijven bouwvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een reeds verleende bouwvergunning als bedoeld in rubriek 29 e.v. bedraagt per aanvraag      € 57,00
Rubriek 29r Aanlegvergunning a. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief: 
 per aanvraag indien het verlenging betreft € 248,00 € 10,00
  b. In afwijking van lid a bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanlegvergunning, waarbij een instandhouding als bedoeld in artikel 3.17 Wet ruimtelijke ordening is gesteld, het tarief per aanvraag: € 248,00
  c. afgifte verklaring dat geen aanlegvergunning vereist is € 54,00
  Verhoging i.v.m. aanpassing van bestemmingsplan, anders dan rubriek 29j  
Rubriek 29s Planologische maatregelen Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de wet ruimtelijke ordeninguitwerking of wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordeningeen projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening bedraagt:           
  a. Voor zover de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd per besteed uur of gedeelte daarvan € 87,00.  
  b. Het legesbedrag als bedoeld in lid a wordt verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten c.a.  
  c. Bij de aanvrager worden tevens in rekening gebracht de kosten van publicatie  
  d. Bij de aanvrager worden tevens in rekening gebracht de kosten van reproductie, waarvoor rubriek 25 van toepassing is  
  e. Terzake de kosten onder lid a t/m d wordt vooraf een begroting opgesteld. Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de hiervoor bedoelde begroting aan de aanvrager ter kennis is gesteld. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag wordt een voorlopig gevorderd bedrag geheven van 50% van de raming van de kosten. Dit bedrag wordt achteraf verrekend met de berekende leges. De werkelijk in rekening gebrachte kosten zullen nimmer hoger zijn dan de opgestelde begroting.  
  f. Deze rubriek is niet van toepassing indien een exploitatieplan van toepassing is dan wel indien de kosten via overeenkomst worden verhaald.  
Rubriek 29t Teruggave leges a. indien van een verleende aanlegvergunning geen gebruik wordt gemaakt bestaat aanspraak op 50% van de onder rubriek 29r, onderdelen a en b geheven leges. 
 b. indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze wordt ingetrokken binnen 2 jaar na datum van vergunningverlening bestaat  aanspraak op restitutie van 50% van dat deel van de leges dat op basis van de bouwkosten is bepaald (exclusief leges externe adviezen); dit onderdeel is van toepassing op vergunningen ingevolge: rubriek 29a (reguliere bouwvergunning) rubriek 29b (lichte bouwvergunning) rubriek 29c (gefaseerde reguliere bouwvergunning; eerste fase) rubriek 29d (gefaseerde reguliere bouwvergunning; tweede fase) rubriek 29f (gewijzigd verzoek gefaseerde reguliere bouwvergunning; eerste fase) rubriek 29g (vergunning van rechtswege) indien intrekking plaatsvindt na voornoemde termijn van 2 jaar en binnen een termijn van 3 jaar na datum van vergunningverlening bestaat aanspraak op restitutie van 25% van dat deel van de leges dat op basis van de bouwkosten is bepaald (exclusief leges externe adviezen); dit onderdeel is van toepassing op vergunningen ingevolge: rubriek 29a (reguliere bouwvergunning) rubriek 29b (lichte bouwvergunning) rubriek 29d (gefaseerde reguliere bouwvergunning; tweede fase) rubriek 29f (gewijzigd verzoek gefaseerde reguliere bouwvergunning; eerste fase) rubriek 29g (vergunning van rechtswege)  
  c. indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in rubriek 29r, onderdeel a, ten eerste, 29a, 29b, 29c, 29d, 29f, wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggave van 75% van de in voormelde rubrieken geheven leges, voor zover de leges op basis van de bouwkosten zijn bepaald (exclusief leges externe adviezen).  
  d. indien de gevraagde vergunning, als bedoeld in rubriek 29r, onderdeel a, 29a, 29a, 29c, 29d , 29f, niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggave van 50% van de in voormelde rubrieken geheven leges, voorzover de leges op basis van de bouwkosten zijn bepaald (exclusief leges externe adviezen).  
  e. indien de gevraagde vergunning, als bedoeld in rubriek 29r, onderdeel a, 29a, 29b, 29c, 29d , 29f, niet in behandeling wordt genomen op voet van artikel 4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht (niet-ontvankelijk), bestaat aanspraak op teruggave van 50% van de in voormelde rubrieken geheven leges, voor zover de leges op basis van de bouwkosten zijn bepaald (exclusief leges externe adviezen).  
Rubriek 29u Openbaar register  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van vergunningplichtige bouwwerken, als bedoeld in artikel 57 van de Woningwet, met uitzondering van gegevens betreffende de in het register opgenomen personen, per aanvraag € 30,00  
Rubriek 29v Overig Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in rubriek 29 e.v. inzake bouwvergunningen een tarief is opgenomen, per aanvraag         € 87,00
Rubriek 30 Financiële stukken Het tarief voor een exemplaar van de:  
 a. programmabegroting bedraagt € 25,00
  b. productenraming bedraagt € 50,00
  c. programmarekening bedraagt € 50,00
  d. productenrekening bedraagt € 75,00
Rubriek 31 Vervallen  
Rubriek 32 Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) Vervallen  
Rubriek 33 Vergunning of wijziging vergunning voor kinderopvang Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
 a. een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per uittreksel € 15,00
  b. inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking: € 10,00
Rubriek 34 Telecommunicatiewet 1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden in het kader van artikel 5.4 eerste lid van de telecommunicatiewet bedraagt :         € 210,00
 2. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt verhoogd met:  
 a. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, indien de werkzaamheden plaatsvinden in of op gemeentegrond per strekkende meter:       € 1,25
 b. indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op de gemeentegrond, er strekkende meter:     € 0,11
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het bedrag bepaald via lid 1 en lid 2 verhoogd met:  
 a. indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk met:     € 60,00
 b. indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:     € 60,00
 c. indien met betrekking tot de melding een onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van die melding, aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die daarvoor door de gemeente is opgesteld  
 d. Als er een begroting als hiervoor bedoeld onder c is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
 4.Het bedrag bedoeld in de voorafgaand onderdelen wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  
Rubriek 35 Vergunningverlening bordeel/escortbedrijven Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens de APV inzake het uitoefenen van een bordeel- of escortbedrijf:  
 a. per aanvraag € 555,00
 b. indien een onderzoek dient te worden ingesteld door de Gezondheidsdienst wordt het tarief vermeerderd met:   € 445,00
 c. het tarief onder lid a wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 36 Verklaring beëindiging veehouderijtakken (RBV) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring inzake beëindiging veehouderijtakken  
 per aanvraag € 55,00
Rubriek 37 Gebruik toestaan vooruitlopend bp-plan Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbeschikking  
 per aanvraag € 222,00
Rubriek 38 Vervallen  
Rubriek 39 Vergunning inzameling en hergebruik afvalstoffen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning inzake het inzamelen en hergebruiken van afvalstoffen:  
  per aanvraag € 269,00
     
Europese Dienstenrichtlijn De navolgende rubrieken vallen onder de regeling van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR): Rubriek 12, Rubriek 16, Rubriek 19, Rubriek 22, Rubriek 22a, Rubriek 29p, Rubriek 35 en Rubriek 39.  
     

Tarieventabel B behorende bij 1e wijziging Legesverordening Sint-Oedenrode 2010

Rubrieken Omschrijving Bedrag van de leges
Rubriek 1 Huwelijksvoltrekking/registratie van partnerschap; verstrekken trouw-/partnerschapsboekje Het tarief bedraagt ter zake van een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:  
 a. in Kasteel-raadhuis Dommelrode:  
  Ter zake van ingezetenen ma t/m vr: € 252,50 za: € 430,00
  Ter zake van niet-ingezetenen ma t/m vr: € 310,00 za: € 530,00
  b. in Kasteel Henkenshage:  
  Ter zake van ingezetenen ma t/m vr: € 282,00 za: € 484,00
  Ter zake van niet-ingezetenen ma t/m vr: € 357,50 za: € 600,00
  c. voor voltrekking van een huwelijk anders dan in het gemeentehuis of in kasteel Henkengshage wordt het tarief onder a. verhoogd met  € 103,00
  d. het tarief bedraagt ter zake van het verzorgen van getuigen € 29,00 per getuige
  e. het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een normaal of luxe uitvoering of duplicaat trouw- of partnerschapsboekje € 20,00
  f. het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een (reeds beëdigd buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt     € 44,00
Rubriek 2 Inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor het:  
 a. doen van nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd; per kwartier of gedeelte daarvan       € 19,75
 b. ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen op één persoon betrekking hebbende of bescheiden uit de registers van de burgerlijke stand van een andere gemeente in Nederland of in plaatsen buiten Nederland, porto-, telefoon- en dergelijke kosten daaronder begrepen         € 11,30
  c. verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd aan particulieren of particuliere instellingen en bedrijven per inlichting op één persoon betrekking hebbende; per verstrekking           € 6,00
  d. indien onder c per post wordt toegezonden wordt het onder c bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met   € 0, 50
  e. indien onder c digitaal wordt toegezonden wordt het onder c bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met   € 0,50
  f. Terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.  
 g. verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dit tarief wordt landelijk geregeld in het legesbesluit akten burgerlijke stand en jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.       € 20,40
Rubriek 3 Vervallen  
Rubriek 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van deze rubriek, met uitzondering van b en c, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd.  
  a. het tarief bedraagt voor het ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 1. tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking Indien de gegevens per post worden toegezonden wordt het onder a bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met Indien de gegevens digitaal worden toegezonden wordt het tarief per verstrekking verhoogd met       € 6,00   € 0,50   € 0,50
 2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen voor 500 verstrekkingen voor 1000 verstrekkingen     € 206,50 € 927,00 € 1.540,00
  b. voor de toepassing van onderdeel c wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.  
  c. het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
  1. het verstrekken van gegevens per verstrekking Indien de gegevens worden per post toegezonden wordt het onder a bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met Indien de gegevens digitaal worden toegezonden wordt het tarief per verstrekking verhoogd met   € 6,00   € 0,50    € 0,50
  2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen voor 500 verstrekkingen voor 1000 verstrekkingen     € 206,50 € 927,00 € 1.540,00
 d. het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens voor ieder daaraan (gedeeltelijk) besteed kwartier      € 19,75
Rubriek 5 Bewijs van Nederlanderschap Het tarief bedraagt voor de afgifte van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd voor reispapier   € 6,00
Rubriek 6 Nederlandse identiteitskaart Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
 a. het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart € 42,50
 b. het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart voor jeugdigen tot en met 13 jaar   € 8,50
 c. de onder a en b verschuldigde leges worden na vermissing verhoogd met € 15,00
Rubriek 7 Paspoorten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 a. tot het afgeven van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,50
 b. tot het afgeven van een nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort als bedoeld onder a (zakenpaspoort) € 56,00
 c. tot het afgeven van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen alsmede voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de posities van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) die als Nederlanders worden behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,50
 d. tot het bijschrijven van een kind: - gelijktijdig bij de afgifte van het reisdocument - in bestaand document (bijschrijvingssticker)   € 8,50 € 20,00
 e. tot het aanvragen van een reisdocument als bedoeld in onderdelen a t/m c, waarbij de aanvrager een spoedbehandeling wenst, worden de leges, inclusief eventuele bij de afgifte bijschrijven van kinderen, verhoogd met       € 41,00
 f. tot het bijschrijven van een kind als bedoeld in onderdeel d, ten tweede, waarbij de aanvrager een spoedbehandeling wenst, worden de leges per bijschrijvingssticker verhoogd met      € 19,50
 g. tot het afgeven van een reisdocument als bedoeld onder a t/m c na vermissing van het document, wordt de ter zake verschuldigde leges verhoogd met     € 15,00
Rubriek 8 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:  
 a. aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 42,00
  b. het tarief genoemd onder a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 33,00
  b. aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen € 5,00
  c. aanvraag als bedoeld onder a en c wordt de verschuldigde leges na vermissing verhoogd met   € 15,00
Rubriek 9   Vervallen  
Rubriek 10 Internationaal bewijs van inenting Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een Internationaal bewijs van inenting:  
 per aanvraag € 10,00
Rubriek 11 Verklaring omtrent inwoners Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
 a. attestatie de vita € 6,00
 b. verklaring omtrent het gedrag € 30,05
  c. bewijs van inschrijving gemeentelijke basisadministratie € 6,00
  d. legalisatie van een handtekening € 6,00
  e. elke niet elders in deze rubriek genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon   € 10,00
Rubriek 11a Naturalisatie Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform de tarieven, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Justitie.  
Rubriek 11b Vreemdelingenzaken Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende een verblijfsvergunning is conform het tarief zoals dit is vastgesteld door het Ministerie ven Justitie  
Rubriek 12 Evenementen c.a. a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een evenement (artikel 2.2.2 APV) al dan niet in combinatie met een ontheffing voor geluidhinder (artikel 4.1.5 APV)       € 25,00
  b. In afwijking van het gestelde onder a. bedraagt het tarief voor een meerjarenvergunning (maximaal 5 jaar)   € 50,00
  c. Het gestelde in lid a en b is overeenkomstig van toepassing indien het in behandeling nemen betreft van sec een aanvraag voor ontheffing geluidhinder (artikel 4.1.5 APV)  
Rubriek 13 Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een  
 a. ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 7, 8 en 14 van het voertuigenreglement voor een periode van maximaal 1 jaar € 53,00
  b. ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 7,8 en 14 van het voertuigenreglement voor een periode van 1 jaar tot maximaal 5 jaar € 131,00
  c. bijzondere parkeerplaats € 55,00
Rubriek 13a Europese Gehandicaptenparkeerkaart Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen en verlengen van een Europese gehandicaptenparkeert als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):  
  a. aan een inwoner, per aanvraag € 53,00
  b. aan het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, per aanvraag € 106,00
  c. tot het verlengen van de onder a. bedoelde parkeerkaart € 10,00
  d. ingeval van vermissing worden de onder a en b genoemde legestarieven verhoogd met   € 15,00
Rubriek 13b Personenvervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ex artikel 5 Wet personenvervoerwedstrijd met voertuigen: per aanvraag € 110,00
Rubriek 13c Wegenverkeerswet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet  
 Per aanvraag € 87,00
Rubriek 13d Inritvergunning Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3. APV een vergunning of ontheffing vereist is, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 91,00
Rubriek 14 Vergunningen/ontheffingen het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van en aanvraag voor vergunningen, ontheffingen, gunstige  beschikkingen op verzoekschriften, of voor elk ander stuk in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover niet met name in deze verordening of andere rechtsregel genoemd:  
 per stuk € 25,00
Rubriek 15 Vervallen  
Rubriek 16 Standplaatsvergunning Het tarief bedraagt voor een vergunning voor op een vaste standplaats voor de verkoop van waren of consumptiewaren, uitgezonderd op de wekelijkse warenmarkt en uitgezonderd kermisdagen op of nabij de kermis:  
 a. geldig voor één dag € 6,30
 b. geldig voor één dag per week gedurende een kwartaal € 36,00
 c. geldig voor één dag per week gedurende een jaar € 131,00
 d. doorlopend geldig gedurende een maand € 53,00
 e. doorlopend geldig gedurende een kwartaal € 131,00
 f. doorlopend geldig gedurende een jaar € 413,00
Rubriek 17 Vergunning voor commerciële reclame Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van commerciële reclame door middel van reclameborden, waaronder begrepen lichtreclame, bedraagt:  
 a. per aanvraag € 146,00
  b. indien sprake is van een advies van een commissie van onafhankelijke deskundigen of het al dan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand wordt het onder a genoemde tarief verhoogd met       € 20,00
Rubriek 18 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Het tarief voor een exemplaar van de APV bedraagt:  
  per exemplaar € 15,00
Rubriek 18a Vervallen  
Rubriek 18b Kapvergunning/vellen houtopstand Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2. APV een vergunning of ontheffing vereist is, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
  per aanvraag € 20,00
Rubriek 18c Stookvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een stookvergunning (artikel 5.5.1. APV):  
 per aanvraag € 30,00
Rubriek 19 Verlenging sluitingsuur Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het na het sluitingsuur geopend houden van een horeca-inrichting (artikel 2.3.1.4 APV):  
  a. indien de ontheffing geldt voor één keer, per uur of gedeelte daarvan € 40,00
  b. indien de ontheffing geldt voor een maand, per wekelijks uur of gedeelte daarvan € 100,00
  c. indien de ontheffing geldt voor een kalenderjaar, per wekelijks uur of gedeelte daarvan € 525,00
Rubriek 20 Muziekvergunning Het tarief bedraagt voor een vergunning voor het ten gehore brengen van muziek in een horeca-inrichting:   € 83,00
Rubriek 21 Wet op de kansspelen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30d lid 3 van de Wet op de kansspelen juncto artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000,  
 a. per kalenderjaar: voor één speelautomaat indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt   € 56,50 € 22,50, vermeerderd met het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, per speelautomaat € 34
 b. Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier  jaar: (€ 22,50+ (aantal speelautomaten x € 34,00)) x (looptijd  ÷ 12)  
 c. Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: € 90,50 + (aantal speelautomaten x € 136,-)  
Rubriek 21a Loterijvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:  
 Per aanvraag € 19,00
Rubriek 21b Prijsvraagvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een prijsvraagvergunning:  
  per aanvraag € 110,00
Rubriek 21c Inzamelen van geld of goederen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor openbare inzameling van geld of goederen (art. 5.2.1. APV) dan wel een aanvraag voor een snuffelmarkt (art. 5.2.4.APV):  
  per aanvraag € 25,00
Rubriek 22 Drank- en horecawet Het tarief voor het in behandeling nemen van:  
 a. een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de drank- en horecawet per aanvraag € 220,00
 b. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 dan wel artikel 4 lid 5 van de Drank- en horecawet, per aanvraag € 27,00
 c. een aanvraag voor een melding als bedoeld in  artikel 30 van de Drank- en Horecawet, per aanvraag € 56,00
  d. een aanvraag tot administratieve wijziging van de leidinggevende of de ondernemingsvorm zoals vermeld op een eerder aan de aanvrager verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de drank- en horecawet € 56,00
  e. het tarief onder lid a en lid d wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 22a Exploitatievergunning horeca Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 a. tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 APV € 110,00
 b. het tarief onder lid a wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 23 Winkeltijdenwet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet, of het verlenen van toestemming om bedoelde ontheffing over te dragen, alsmede het intrekken of wijzigen van bedoelde ontheffing       € 27,50
Rubriek 24 Vervallen  
Rubriek 25 Minuten, afschriften, fotokopieën, uittreksels, lichtdrukken, al dan niet digitaal verstrekt a. Voor het afgeven van minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken op de schrijfmachine, computer daaronder begrepen, via kopieerapparaat of op andere wijze vervaardigd, digitale levering daaronder niet begrepen, voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is voorgeschreven, bedraagt het tarief per geheel of gedeeltelijk geproduceerde bladzijde € 2,00
  b. In afwijking van het bepaalde onder a, het verstrekken van een gemeentelijke verordening of ander stuk dat in gestencilde of gedrukte vorm in voorraad aanwezig is, en welke niet met name elders in deze verordening is genoemd, bedraagt het tarief per gestencilde of gedrukte bladzijde € 0,20 met een minimum van € 2,00
  c. Voor het maken van fotokopieën, niet zijnde een kleurenafdruk, van stukken voor derden bedraagt het tarief; - op A4-formaat , per kopie   - op A3-formaat, per kopie     € 0,20 met een minimum van € 2,00 € 0,35 met een minimum van € 3,00
  d. Voor het maken van kleurenkopieën van stukken voor derden bedraagt het tarief; - op A4-formaat, per kopie   - groter formaat, per kopie     € 0,80 met een minimum van € 3,50 € 1,75 met een minimum van € 5,00
  e. in afwijking van onderdelen c en d, voor het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij andere stukken, of voor fotokopieën of lichtdrukken daarvan, bedraagt het tarief per stuk - op A4-formaat - op groter formaat dan A4, doch niet groter dan A2 - op formaat A2 of groter         € 2,00 € 5,50 € 11,00
  f. indien levering van informatie als bedoeld in onderdelen a t/m e digitaal wordt aangeleverd worden de bedragen onder a t/m d vermeerderd met € 0,55
    g. indien sprake is van levering van digitale kaarten, dient de onderstaande staffel te worden gehanteerd. De staffel heeft betrekking op het aantal elementen dat op de digitale kaart staat. Het aantal elementen op een tekening is te bepalen door Microstation.     0 -  100   punten   €   25,00 100 -  500   punten   €   50,00 500 – 1000 punten   € 100,00 voor iedere verdere staffel van 1000 elementen of delen daarvan € 100,00            
Rubriek 25a Raads- en commissiestukken In afwijking van rubriek 25 bedraagt het tarief ter zake van het verstrekken van:  
  a. raadsstukken bij abonnement per jaar  
  a1. Afhaalabonnementen: uitgebreide versie raadsstukken (voorstellen, bijlagen en concept-raadsnotulen)concept-raadsnotulen     € 24,00 € 18,00
  a2. Postabonnementen: uitgebreide versie raadsstukken (voorstellen, bijlagen en concept-raadsnotulen)concept-raadsnotulen digitaal abonnement    € 54,00 € 33,00 € 18,00
  b. commissiestukken bij abonnement per jaar per commissie  
  b1. Afhaalabonnement stukken voorbereidingscommissieverslagen voorbereidingscommissie   € 18,00 € 12,00
  b2. Postabonnement stukken voorbereidingscommissieverslagen voorbereidingscommissiedigitaal abonnement   € 36,00 € 24,00 € 9,00
Rubriek 26 Vastgoedinformatie c.a. a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inlichting: € 10,00
  b. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadere informatie (o.a. bestemmingsplan-informatie, bodemverontreiniging, milieuvergunninggegevens) voor elk daaraan geheel of gedeeltelijk besteed kwartier       € 21,75
Rubriek 27 Gemeentearchief Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor zover deze diensten niet met name in deze of een andere belastingverordening van de gemeente zijn geregeld, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:  
 Voor elk daaraan geheel of gedeeltelijk besteed kwartier € 19,75
Rubriek 28 Het tarief bedraagt voor een afschrift van de bouwverordening met toelichting, per exemplaar:   € 76,50
  Bouwkosten  
Rubriek 29 Bouwkosten Onder bouwkosten wordt in rubriek 29 e.v. verstaan de aannemingssom op basis van de normbedragen (exclusief omzetbelasting) zoals opgenomen in de gewaarmerkte bijlage bij de tarieventabel. Van deze normbedragen wordt slechts afgeweken indien bij de aanvraag een gespecificeerde open begroting van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, wordt overlegd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.  
  Bouwvergunning 
Rubriek 29a Omgevingsvergunning voor bouwen 1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten bedragen; lager dan < € 5.000,00 een bedrag van€ 5.000,00 of meer doch minder dan € 10.000,00 een bedrag van€ 10.000,00 of meer doch minder dan € 50.000,00 een bedrag van € 266,00 vermeerderd met € 31,40 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 10.000,00€ 50.000,00 of meer doch minder dan € 250.000,00 een bedrag van € 1.522,00 vermeerderd met € 26,00 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 50.000,00€ 250.000,00 of meer een bedrag van € 6.722,00 vermeerderd met € 20,15 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 250.000,00.            € 155,00   € 266,00            
 2. In afwijking van het gestelde in lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1`, eerste lid, onder a, van de Wabo niet zijnde een gebouw  1,31 % van de bouwkosten met een minimum van € 155,00.  
 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 
 3. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening (Erfgoedverordening 2008 gemeente Sint-Oedenrode) aangewezen monument, waarvoor op grond van de provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening (artikel 10, tweede lid) een vergunning of ontheffing vereist is, wordt het onder 1 en 2 vermelde tarief verhoogd met:  
 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument   € 158,00
 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:     € 158,00
 4. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van de provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is, wordt het onder 1 en 2 vermelde tarief verhoogd met:                    € 158,00
Rubriek 29b Lichte bouwvergunning Vervallen  
“Rooise bouwvergunning” Vervallen  
Rubriek 29c Verzoek gefaseerde reguliere bouwvergunning (eerste fase)  Vervallen.  
Rubriek 29d Verzoek gefaseerde reguliere bouwvergunning (tweede fase) Vervallen    
Rubriek 29e Welstand Vervallen    
Rubriek 29f Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project: Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat in feite van een nieuwe activiteit dient te worden gesproken. Van een nieuwe activiteit bouwen is in ieder geval sprake indien hiervoor een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan of, indien dit bij de oorspronkelijke vergunning reeds het geval was, opnieuw noodzakelijk is.         € 148,00
Omgevingsvergunning  met instandhoudingstermijn Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning met een maximale instandhoudingstermijn bedraagt het tarief:     € 331,00
Rubriek 29g Omgevingsvergunning  van rechtswege Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van reguliere omgevingsvergunning en deze van rechtswege geacht wordt te zijn verleend, is het tarief gelijk aan het in rubriek 29a opgenomen tarief.        
Rubriek 29h Achteraf legaliseren omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteit   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning ter zake van een reeds geheel of gedeeltelijk gesticht bouwwerk, is het tarief gelijk aan de in rubriek 29a opgenomen tarief vermeerderd met een toeslag van 100% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 10.000,00.   
Rubriek 29i Schetsplan/principeverzoek  Onder een “schetsplan” wordt verstaan een tekening, waarop de ruimtelijke contouren van het op te richten bouwwerk zijn aangeduid op zodanige wijze, dat inzicht kan worden verkregen in de situering en afmetingen van het bouwwerk en waarvan kan worden vastgesteld, dat het geschikt is voor een welstandstoetsing.  
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.  
 Indien de conceptaanvraag binnen een termijn van 3 maanden na beoordeling van de conceptaanvraag leidt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning dan worden de in rekening gebrachte leges voor de conceptaanvraag in mindering gebracht op de leges voor de aanvraag van de omgevingsvergunning,   
  Verhoging i.v.m, ontheffing/planologisch strijdig gebruik  
Rubriek 29j Ontheffing bestemmingsplan c.a. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:  
  a.        Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)   € 257,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)  € 257,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)   kostenraming
  Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)   € 330,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)  € 257,00
  Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4,1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)          € 257,00
  Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)          € 257,00
Rubriek 29k Wijziging/ontheffing zonder bouwplan Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
  a.        Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)   € 257,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)  € 257,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)   kostenraming
  Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)   € 330,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)  € 257,00
  Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4,1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)          € 257,00
  Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)          € 257,00
  Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)  € 257,00
Rubriek 29l Externe adviezen Indien voor de aanvraag c.q. beoordeling van een omgevingsvergunning g (rubriek 29a of 29f  of 29h), een schetsplan (rubriek 29i), een ontheffing (rubriek 29j of 29k)  een advies is vereist van:   
  - de Adviescommissie voor Agrarische Bouwaanvragen (AAB) dan wordt het tarief verhoogd met   € 500,00
  - de boerderijencommissie van het Brabants Heem dan wordt het tarief verhoogd met   € 129,00
  - Ingeval een andere als hiervoor genoemde externe adviseur wordt ingeschakeld wordt het tarief verhoogd met de kosten van de externe adviseur hetwelk voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk wordt medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt al dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gesteld.  
Rubriek 29m Indicatief bodemonderzoek Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem     € 158,00
Rubriek 29n Akoestisch onderzoek Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een akoestisch onderzoek per aanvraag     € 337,00  
Rubriek 29o Sloopvergunning Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.2 van de Bouwverordening per aanvraag     € 110,00  
 Indien bij de aanvraag tevens een sloopveiligheidsplan dient te worden ingediend, wordt het tarief vermeerderd met   € 83,00  
  In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 
Rubriek 29p Gebruiksvergunning    
 1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:     € 255,00
 2. Het in lid 1 genoemde tarief wordt vermeerderd met: - bij een oppervlakte van 0 t/m 200 m² met € 0,00 - bij een oppervlakte van 201 t/m 500 m² met € 0,50 per m² voor het aantal m2 meer dan 200 - bij een oppervlakte van 501 t/m 2000 m² met € 150,00 en met € 0,20 per m2 voor het aantal m2 meer dan 500 - bij een oppervlakte > 2.000 m² met € 450,00 en met € 0,05 per m² voor het aantal m2 meer dan 2000  
 3. Indien een aanvraag om een vergunning al bedoeld in dit artikel betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiden van een vergunning bedraagt het tarief indien het betreft: a.uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het tarief vermeld in lid 1 en 2 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding b. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in lid 1 en lid 2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte  
 5. Het hierboven in lid 1 t/m 3 genoemde tarief wordt verhoogd met de kosten van de externe adviseur hetwelk voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk wordt medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 29q Overschrijven omgevingsvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een reeds verleende omgevingsvergunning als bedoeld in rubriek 29 e.v. bedraagt per aanvraag      € 57,00
Rubriek 29r Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b. van de Wabo, bedraagt het tarief:     € 248,00
  Verhoging i.v.m. aanpassing van bestemmingsplan, anders dan rubriek 29j  
Rubriek 29s Planologische maatregelen Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de wet ruimtelijke ordeninguitwerking of wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordeningeen projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening bedraagt:   
  a. Voor zover de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd per besteed uur of gedeelte daarvan € 87,00.  
  b. Het legesbedrag als bedoeld in lid a wordt verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten c.a.  
  c. Bij de aanvrager worden tevens in rekening gebracht de kosten van publicatie  
  d. Bij de aanvrager worden tevens in rekening gebracht de kosten van reproductie, waarvoor rubriek 25 van toepassing is  
  e. Terzake de kosten onder lid a t/m d wordt vooraf een begroting opgesteld. Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de hiervoor bedoelde begroting aan de aanvrager ter kennis is gesteld. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag wordt een voorlopig gevorderd bedrag geheven van 50% van de raming van de kosten. Dit bedrag wordt achteraf verrekend met de berekende leges. De werkelijk in rekening gebrachte kosten zullen nimmer hoger zijn dan de opgestelde begroting.  
  f. Deze rubriek is niet van toepassing indien een exploitatieplan van toepassing is dan wel indien de kosten via overeenkomst worden verhaald.  
 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg of sloopactiviteiten 
Rubriek 29t Teruggave leges Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 29a, 29i, 29p of 29r intrekt terwijl deze reeds is ingediend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges (exclusief leges externe adviezen). Deze teruggaaf bedraagt:  
             75%
 Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend50%
 Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze wordt ingetrokken binnen 2 jaar na datum van vergunningverlening    50%
Rubriek 29u Openbaar register Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van vergunningplichtige bouwwerken, als bedoeld in artikel 57 van de Woningwet, met uitzondering van gegevens betreffende de in het register opgenomen personen, per aanvraag € 30,00  
Rubriek 29v Overig Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in rubriek 29 e.v. inzake bouwvergunningen een tarief is opgenomen, per aanvraag         € 87,00
Rubriek 30 Financiële stukken Het tarief voor een exemplaar van de:  
 a. programmabegroting bedraagt € 25,00
  b. productenraming bedraagt € 50,00
  c. programmarekening bedraagt € 50,00
  d. productenrekening bedraagt € 75,00
Rubriek 31 Vervallen  
Rubriek 32 Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) Vervallen  
Rubriek 33 Vergunning of wijziging vergunning voor kinderopvang Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
 a. een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per uittreksel € 15,00
  b. inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking: € 10,00
Rubriek 34 Telecommunicatiewet 1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden in het kader van artikel 5.4 eerste lid van de telecommunicatiewet bedraagt :         € 210,00
 2. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt verhoogd met:  
 a. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, indien de werkzaamheden plaatsvinden in of op gemeentegrond per strekkende meter:       € 1,25
 b. indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op de gemeentegrond, er strekkende meter:     € 0,11
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het bedrag bepaald via lid 1 en lid 2 verhoogd met:  
 a. indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk met:     € 60,00
 b. indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:     € 60,00
 c. indien met betrekking tot de melding een onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van die melding, aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die daarvoor door de gemeente is opgesteld  
 d. Als er een begroting als hiervoor bedoeld onder c is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
 4.Het bedrag bedoeld in de voorafgaand onderdelen wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  
Rubriek 35 Vergunningverlening bordeel/escortbedrijven Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens de APV inzake het uitoefenen van een bordeel- of escortbedrijf:  
 a. per aanvraag € 555,00
 b. indien een onderzoek dient te worden ingesteld door de Gezondheidsdienst wordt het tarief vermeerderd met:   € 445,00
 c. het tarief onder lid a wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 36 Verklaring beëindiging veehouderijtakken (RBV) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring inzake beëindiging veehouderijtakken  
 per aanvraag € 55,00
Rubriek 37 Gebruik toestaan vooruitlopend bp-plan Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbeschikking  
 per aanvraag € 222,00
Rubriek 38 Vervallen  
Rubriek 39 Vergunning inzameling en hergebruik afvalstoffen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning inzake het inzamelen en hergebruiken van afvalstoffen:  
  per aanvraag € 269,00
     
Europese Dienstenrichtlijn De navolgende rubrieken vallen onder de regeling van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR): Rubriek 12, Rubriek 16, Rubriek 19, Rubriek 22, Rubriek 22a, Rubriek 29p, Rubriek 35 en Rubriek 39.  
     
 • 1.

  Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, of indien de aanvraag niet in behandeling wordt genomen op voet van artikel4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht (niet ontvankelijk)